Bảng tự điều và ôn tập công thức lượng giác 10

2 116 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 09:54

Như các em đã biết, lượng giác là một phần rất mới mẻ trong chương trình học Đại số Giải tích THPT. Dưới đây là phần công thức lượng giác đã được biên soạn lại một cách hệ thống theo dạng bài tập để có thể làm xong và lưu thành bảng dễ dàng, khi cần có thể đem ra sử dụng.Việc vừa tự làm như vậy sẽ giúp tăng khả năng ghi nhớ thêm 50%. CHƢƠNG I: HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC PHẦN 1: ÔN TẬP si 𝑥 𝐶 C 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑥 𝐺 𝑀 𝐾 𝐼 𝛼 𝑂 𝐻 s𝑥 𝐴 𝑥 Điền vào chỗ trống 1/ sin x = … tan x = … cos x = … cot x = … 2/ sin x = sin (x + … ) cos x = cos (x + … ) tan x = tan (x + … ) cot x = cot (x + … ) 3/ Mối quan hệ giá trị lƣợng giác x 4/ Công thức lƣợng giác a/ Cơ bản: b/ Công thức cộng - Cos (x+y) = Thầy ĐNNam - 0935679122 - Cos (x-y) = - Sin (x+y) = - Sin (x-y) = - Tan(x-y) = - Cot (x-y) = Một số công thức đặc biệt: - Sin x + cos x = - Sin x – cos = - Cos x – sin x = c/ Cơng thức biến đổi tổng thành tích tích thành tổng - Cos x + cosy = - Cos x – cos y = - Sin x + sin y = - Sin x – sin y = - Cos x cos y = - Sin x sin y = - Sin x cos y = d/ Công thức nhân đôi, nhân ba Sin 2x = Cos 2x = Tan 2x = Sin 3x = Cos 3x =   e/ Công thức si s Thầy ĐNNam - 0935679122
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tự điều và ôn tập công thức lượng giác 10, Bảng tự điều và ôn tập công thức lượng giác 10