Dạy học dân ca êđê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học nguyễn du huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk

125 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 00:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NÔNG THỊ THÊU DẠY HỌC DÂN CA Ê-ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU, HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa (2017 - 2019) Hà Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NÔNG THỊ THÊU DẠY HỌC DÂN CA Ê-ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU, HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học Âm nhạc Mã số: 8140111 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hà Thị Hoa Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình tơi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài chưa có cơng trình cơng bố Nếu có sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nông Thị Thêu DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GD&ĐT Giáo dục Đào tạo CLB Câu lạc CĐ Cao đẳng ĐH Đại học GV Giáo viên HĐNK Hoạt động ngoại khóa HS Học sinh PP Phương pháp PL Phụ lục Nxb Nhà xuất NN Nghệ nhân NS Nghệ sĩ Tr trang VHTT&DL Văn hóa Thể thao Du lịch MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA DÂN CA Ê-ĐÊ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dân ca 1.1.2 Dân ca Ê-đê 1.1.3 Phương pháp dạy học dân ca 11 1.1.4 Hoạt động ngoại khóa Âm nhạc 12 1.1.5 Vai trò HĐNK âm nhạc cho học sinh trường tiểu học 13 1.2 Một số đặc điểm dân ca Ê-đê 14 1.2.1 Dân ca Ê-đê đời sống nghi lễ - tín ngưỡng 14 1.2.2 Một số thể loại dân ca Ê-đê sinh hoạt đời thường 16 1.2.3 Đặc điểm âm nhạc 18 Tiểu kết 26 Chương 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC DÂN CA Ê - ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU 27 2.1 Khái quát tỉnh Đăk Lăk văn hóa tộc người Ê-đê 27 2.1.1 Khái quát tỉnh đăk Lăk 27 2.1.2 Vài nét văn hóa Ê đê 28 2.1.3 Dân ca, dân vũ người Ê-đê 29 2.2 Chương trình mơn học hoạt động ngoại khóa âm nhạc trường Tiểu học Nguyễn Du 33 2.2.1 Vài nét Nhà trường lực giáo viên 34 2.2.2 Chương trình phân mơn dạy học hát 38 2.2.3 Đặc điểm học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du 39 2.3 Dạy học dân ca trường tiểu học Nguyễn Du 42 2.3.1 Vài nét dạy học dân ca khóa 42 2.3.2 Dạy học dân ca Ê-đê hoạt động ngoại khóa 44 2.4 Đánh giá 48 2.4.1 Thuận lợi 48 2.4.2 Khó khăn 49 Tiểu kết 51 Chương 3: BIỆN PHÁP DẠY HỌC DÂN CA Ê-ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU 53 3.1 Tiêu chí lựa chọn số dân ca Ê-đê 53 3.1.1 Phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh 53 3.1.2 Phù hợp với tầm cữ giọng sở thích học sinh 54 3.1.3 Kiến thức phù hợp nội dung ca từ gần gũi với học sinh 55 3.1.4 Kết hợp hát dân ca với dân vũ 57 3.2 Xây dựng nội dung dạy học hát dân ca Ê-đê 59 3.3 Triển khai dạy học dân ca Ê-đê cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du 61 3.3.1 Xây dựng kế hoạch 61 3.3.2 Vận dụng phương pháp, hình thức dạy học dân ca Ê-đê hoạt động ngoại khóa 62 3.4 Thực nghiệm sư phạm 75 3.4.1 Mục đích, đối tượng, nội dung quy trình thực nghiệm 76 3.4.2 Kết thực nghiệm 78 Tiểu kết 79 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 89 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam có âm nhạc dân gian phong phú Mỗi vùng miền, tộc người có dân ca mang màu sắc thể đặc trưng văn hóa riêng Những điệu dân ca êm đềm, ấm ấp lời ru mẹ, bà đưa em bé vào giấc ngủ thuở ấu thơ 54 dân tộc 54 hoa khoe hương sắc vườn hoa âm nhạc truyền thống, góp phần tơ đậm nét đặc trưng văn hóa dân tộc Việt Nam Đăk Lăk, vùng đất ba zan hùng vĩ, tỉnh nằm trung tâm Cao Nguyên Trung Bộ Việt Nam Đăk Lăk từ bao đời nơi tập trung sinh sống nhiều dân tộc anh em Tộc người Ê-đê tộc người khác sinh sống dãy núi Trường Sơn, tộc người cư trú lâu đời đông dân Tây Nguyên Dân ca Ê-đê người Ê-đê kho tàng đa dạng, phong phú thể loại, tính chất, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật Bảo tồn phát huy di sản văn hóa tốt đẹp dân tộc làm cho giá trị văn hóa thấm sâu vào sống toàn xã hội người, trở thành tâm lý tập quán tiến bộ, văn minh q trình đầy khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian Cùng với việc giữ gìn phát triển di sản văn hóa quý báu dân tộc, cần phải có sáng tạo, vun đắp giá trị đời sống xã hội Trong trình đất nước ta mở cửa hội nhập toàn cầu, với phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, giáo dục bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống nói chung, dân ca dân tộc nói riêng, hướng tới “xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc” vô cần thiết Trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện Buôn Đôn nằm địa bàn Buôn Tul A, xã Eawer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk thành lập từ tháng năm 1995, với trường tiểu học khác địa bàn huyện Buôn Đôn, trường Tiểu học Nguyễn Du hình thành nhằm phục vụ nghiệp giáo dục phổ cập Tiểu học cho em địa phương, chủ yếu người Ê-đê Gần chương trình đổi âm nhạc cho bậc tiểu học, Bộ GD&ĐT có chuyên đề, đợt tập huấn nhằm đưa dân ca vào chương trình giảng dạy Đây bước đắn nhằm lưu truyền tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, có âm nhạc, giúp cho học sinh hiểu hay, đẹp, độc đáo dân ca Việt Nam Qua khảo sát nhanh trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện Bn Đơn có 80% học sinh dân tộc Ê-đê Không dừng lại việc truyền bá giảng dạy âm nhạc mà gắn với “đặc sản” dân ca địa phương bước mẻ, thú vị đắn Là giáo viên giảng dạy môn âm nhạc trường, có q trình nhiều năm giảng dạy, tiếp xúc, truyền đạt kiến thức cho em, nhận thấy: thật thiếu sót khơng đưa dân ca Ê-đê vào chương trình HĐNK Nếu làm điều góp phần việc bảo tồn phát huy tinh hoa độc đáo kho tàng âm nhạc phong phú tộc người Ê-đê Tây Nguyên Đưa dân ca Ê-đê vào dạy học HĐNK Trường Tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, điều phù hợp cho đối tượng học sinh tiểu học nơi Từ lý trên, định chọn đề tài Dạy học dân ca Êđê hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk để làm luận văn tốt thạc sĩ chuyên ngành Lý luận phương pháp dạy học Âm nhạc Lịch sử nghiên cứu Đã có nhiều tác giả tìm hiểu Âm nhạc Dân gian Tây Nguyên nói chung, dân ca Ê-đê nói riêng cho đời cơng trình nghiên cứu như: Văn hóa dân tộc Tây Nguyên thực trạng vấn đề đặt thực năm 2004 tác giả Trần Văn Bính Cơng trình tổng qt thực trạng văn hóa dân tộc Tây Nguyên, có văn hóa tộc người Êđê đời sống Từ đưa số định hướng cho việc bảo tồn phát triển văn hóa bối cảnh hội nhập [5] Tác giả - chủ biên Ngô Đức Thịnh có Văn hóa dân gian Ê-đê Bàn kỹ văn hóa dân gian dân tộc anh em vùng Tây Nguyên, văn hóa Ê-đê nhóm tác giả khảo sát, bàn luận sâu sắc Tập sách Sở Sở văn hóa thơng tin Đăk Lăk, Hà Nội in 1995 [46] Cuốn Giữ gìn phát huy giá trị văn hóa Tây Ngun in năm 1996 nhiều tác giả cơng trình nghiên cứu cơng phu văn hóa Tây Ngun Ở cơng trình này, văn hóa tộc người Ê-đê nghiên cứu văn hóa tộc người khác cách tổng thể, từ đưa định hướng phát huy giai đoạn [28] Tác giả Linh Nga Niê Kđăm công trình nghiên cứu Văn hóa Tây ngun giàu đẹp thực năm 2012, nghiên cứu nhiều lĩnh vực văn hóa khác tộc người Tây Nguyên, có nói tới phong tục tập quán, phát triển kinh tế người Ê-đê giai đoạn [16] Sách Những điệu dân ca Tây Nguyên in năm 2015 Trần Ngọc Sơn chủ biên cơng trình sưu tầm, biên soạn điệu dân ca tộc người Tây Nguyên, dó dân ca Ê-đê Tiếp Làn điệu dân ca Tây Nguyên tác giả - chủ biên Trần Ngọc Sơn sưu tầm biên soạn, tập hợp số điệu dân ca Tây Nguyên, có đặt lời dịch sang tiếng Việt [38] Trong cơng trình nghiên cứu góc nhìn lý luận phương pháp dạy học âm nhạc nói chung dạy học hát dân ca nói riêng, chúng tơi có tham khảo tư liệu sau: Dạy học hát dân ca cho học sinh khiếm thị trường phổ thơng Nguyễn Đình Chiểu tác giả Lê Thị Thủy thực năm 2016 trường ĐHSPNTTW bàn dạy học hát dân ca Việt Nam cho đối tượng đặc biệt khiếm thị Luận văn thành cơng giải pháp dạy học khóa hát dân ca cho đối tượng đặc thù Luận văn Dạy học hát Chèo cho thiếu nhi câu lạc Chèo làng Khuốc tác giả Trần Trung Thành lại nghiên cứu chủ yếu truyền dạy điệu Chèo cổ cho thiếu nhi nơi [44] Tác giả Nguyễn Thúy Hoa có bàn thực trạng giải pháp dạy học hát Chèo cho học sinh hệ trung cấp Sư phạm Âm nhạc trường CĐ VHNT&DL Nam Định hay Luận văn: Dạy học hát dân ca Tây Nguyên cho sinh viên Sư phạm âm nhạc, trường CĐVHNT Đăk Lăk Hoàng Thị Thanh Thủy; Luận văn Dàn dựng chương trình hát múa cho sinh viên trường ĐHSPTDTT Hà Nội Lê Duy Linh; Luận văn Dạy học dân ca Êđê cho học sinh Trường THCS Chu Văn An, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk tác giả Trần Thị Hà Giang dành nhiều trang viết biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca Tây Nguyên; đặc biệt Luận văn tác giả Nguyễn Cơng Tích thực năm 2015, góc nhìn âm nhạc học, tác giả nghiên cứu sâu sắc Âm nhạc dân gian tộc người Ê-đê tỉnh Đăk Lăk Các cơng trình, tài liệu sách, đề tài, luận văn kể góc nhìn khác nghiên cứu dân ca Tây Nguyên nói chung, dạy học hát dân ca tộc người cụ thể nói riêng bàn giá trị, đặc điểm, đặc trưng dân ca Ê-đê Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu dạy học hát dân ca hoạt động ngoại khóa cho HS Trường tiểu học Nguyễn Du, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk Đó điều khác biệt luận văn chúng tơi với cơng trình kể Tuy nhiên, cơng trình nguồn tài liệu q để lựa chọn, tham khảo làm sở lý luận thực tiễn đề tài 105 106 107 108 109 110 111 112 113 RU EM (đồng dao) 114 115 Phụ lục KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA 3.1 Kế hoạch dạy học Khối Khối lớp Khối lớp Khối lớp Nội dung giảng dạy Số tiết Ghi Giới thiệu khái quát dân ca Êđê Dạy học hát bài: Hái rau Dạy học hát bài: Gọi bạn Dạy học nghe nhạc bài: Mmun airei H’bia drah jan Dạy học nghe nhạc bài: airei “khap drei dua” Nghe trích đoạn dân ca Êđê Giới thiệu nhạc cụ đệm dân ca Êđê (sáo Đing Puôt đàn B’rô) Dạy học hát bài: Ciriria Dạy học hát bài: Hát ru Dạy học hát bài: Sáng buôn Dạy học nghe nhạc bài: Klei mtă mtăn có đệm sáo Dạy học nghe nhạc bài: Trích đoạn Hát Khan Gặp gỡ giao lưu với nghệ nhân Dạy học hát bài: Em đâu Dạy học hát bài: Cùng múa vui Dạy học hát bài: Hát đối đáp (điệu Ei Rei) Dạy học nghe nhạc bài: Duar kmăn - đệm Đing năm Dạy học nghe nhạc bài: Soh yông yu đru bi mkra - đệm Đinh năm 116 3.2 Mẫu phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho GV Âm nhạc Tiểu học) Chúng muốn Nghiên cứu dạy học dân ca Ê-đê HĐNK cho HS trường Tiểu học Nguyễn Du Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến dạy học âm nhạc trường Họ tên Thầy/Cơ: Giới tính : Nam  Nữ Tuổi: Trường/Đơn vị: Kinh nghiệm giảng dạy Âm nhạc: a năm b - năm c - 10 năm d 11 - 15 năm e Trên 16 năm *Chú ý: chọn lựa chọn cho câu hỏi Việc giảng dạy Âm nhạc Thày/Cơ có nhà trường quan tâm hay không? f Rất quan tâm g Quan tâm h Hơi quan tâm i Không trọng Theo thầy/cơ lợi ích mà Âm nhạc mang lại là: j Phát triển trí tuệ, thể chất g Giáo dục thẩm mỹ, đạo đức a Cả hai b Không mang lại lợi ích gi *Chú ý: có nhiều lựa chọn cho câu hỏi Theo thầy/cô Âm nhạc có vai trò dâ ca Ê-đê đời sống nơi đây? c Rất quan trọng d Quan trọng 117 e Bình thường f Khơng quan trọng *Chú ý: chọn lựa chọn cho câu hỏi HĐNK thầy/cô muốn đưa vào dạy Âm nhạc cho HS: g Câu lạc Âm nhạc h Trò chơi dân gian i Ngồi lớp học j Trong lớp học k Lễ hội l Tham quan m Giao lưu biểu diễn nghệ thuật n Gặp gỡ Nghệ sĩ o Thảo luận/ trao đổi *Chú ý: có nhiều lựa chọn cho câu hỏi Ý kiến khác: 10 PP giảng dạy Âm nhạc thầy/cô áp dụng: p PP truyền dạy q GV hát mẫu r Cho HS tập hát theo cặp, nhóm s Biểu diễn nghệ thuật *Chú ý: có nhiều lựa chọn cho câu hỏi 11 Trong q trình giảng dạy Âm nhạc thầy/cơ cần giúp đỡ từ t Phụ huynh HS u GV chủ nhiệm v Cấp lãnh đạo nhà trường *Chú ý: có nhiều lựa chọn cho câu hỏi Xin trân trọng cảm ơn hợp tác q thầy/cơ! 118 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho HS Tiểu học trường Nguyễn Du) Chúng Nghiên cứu dạy học dân ca Ê-đê HĐNK cho HS trường Tiểu học Nguyễn Du Xin em cho biết ý kiến dạy học âm nhạc trường Họ tên HS: Nam  Giới tính: Nữ  Tuổi: Trường: Em có thích học mơn Âm nhạc ngồi lớp học khơng? k Có l Không m Không quan tâm n Theo em thầy/cô nên hát mẫu nhiều trước học hát: w Nên x Không nên y Tùy thầy cô *Chú ý: có nhiều lựa chọn cho câu hỏi Theo em có nên học hát dân ca Ê-đê Có Khơng Ý kiến khác: … *Chú ý: chọn lựa chọn cho câu hỏi 119 HĐNK mà em muốn đưa vào dạy trường z Câu lạc Âm nhạc aa Trò chơi dân gian bb.Ngồi lớp học cc Trong lớp học dd.Lễ hội ee Tham quan ff Giao lưu biểu diễn nghệ thuật gg.Gặp gỡ Nghệ sĩ hh.Thảo luận/ trao đổi Xin cảm ơn hợp tác em! ... dân ca HĐNK, tìm số biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học dân ca cho HS nơi 4.2 Phạm vi nghiên cứu Trong nội dung luận văn này, tập trung vào biện pháp dạy học dân ca Ê-đê cho học sinh. .. VD trên) 1.2.3.4 Nội dung lời ca Lời ca dân ca Ê-đê chủ yếu nói đời sống sinh hoạt đời thường, lao động, tình yêu ngợi ca hình đẹp thiên nhiên, núi rừng Ngoài nội dung giao duyên, người Tây Ngun... DẠY HỌC DÂN CA Ê-ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU 53 3.1 Tiêu chí lựa chọn số dân ca Ê-đê 53 3.1.1 Phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học dân ca êđê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học nguyễn du huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk , Dạy học dân ca êđê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường tiểu học nguyễn du huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan