Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn mỹ thuật tại trường tiểu học vĩnh thành a, huyện chợ lách, tỉnh bến tre

114 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 00:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ***8 PHẠM TH NH H NG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MƠN M THUẬT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC V NH THÀNH , HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC S LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT Khóa (2017 - 2019) Hà Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM TH NH H NG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MƠN M THUẬT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC V NH THÀNH , HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC S Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp yh Bộ môn Mỹ thuật Mã số: 8140111 Người hướng ẫn khoa h : PGS TS TR N Đ NH TU N Hà Nội, 2019 LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan môn M n nT c n n cB “ Tre” côn nê rìn ổn ợ iệ ron n n r n ẫn đề đ ợc i rõ i n iên riên ực M ần i iệ ố ôn am k ảo Nộ ôi C c ố iệ , kế q ả in iên q an, ố iệ ụ ục ron 16 n ríc n ăm 2019 Tá giả luận văn Ph m Thanh H ng D NH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNTT Côn n ệ ôn DH D ĐDDH Đồ ùn c ĐHS Đ i m GDPT Gi o ục GV Gi o iên HS H c in Nxb N c cS ổ SGK S c TH Tiể ôn x ấ n PPDH in c i o k oa c MỤC LỤC MỞ ĐẦU C n 1: CƠ SỞ Í UẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE 1.1 N ữn ấn đề c n 1.1.1 D c cM ron q 1.1.2 M t số D iể ề ín c rìn cM iể r ờn iể dụn c c n y h c íc cực íc cực h c t p h c in ron môn M c 1.2.1 M t số n 1.2.2 M t số n 1.3 Mục iê môn cM iện n 10 íc cực d y h c mơn M rò môn c t 11 c 16 1.3.1 Mục iê 16 1.3 Vai rò 17 1.4 Sự riển đặc điểm âm in í c in cấ iể c 17 1.4.1 H c in 1.4 H c in 3, 4, 18 17 1.5 Thực tr ng d y h c M .1 K i q ề r ờn T ực r n t Tr ờng Tiểu h c V n T n A 19 iể c V n T n A 19 cM r ờn iể c V n T n A 21 Tiể kế 28 C n : VẬN DỤNG HƯƠNG HÁ DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO HÂN MƠN “VẼ TRANH VÀ THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT Ở LỚP VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE 30 N K ho c c ên ắc v n dụng 30 c điểm n n y h c truyền thống; v n dụng linh y h c íc cực 30 n 2.3 V n dụn ran T 2.4 Đ n k thu t d y h c íc cực ờng thức M i tởl iệu sử dụng n o ân môn Vẽ Tr ờng Tiểu h c V n T n A 31 íc cực ron cM t r ờng tiểu h c 57 2.5 Thực nghiệm 2.5.1 Mục iê Đối 2.5.3 N i ợn m 58 n iệm ụ ực n n , kế o c 2.5.4 Kế q ả ực n iệm 58 iệm 58 ổ c ức ực n iệm .59 ực n iệm .63 Bảng kết h c t p l p thực nghiệm - l p 5/1 64 Tiểu kết 66 KẾT LUẬN 68 TÀI IỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 75 MỞ Đ U Lý o h n đề tài Tron bối cản n n o nn n c c c đ n c o o, đồn ời m D c in c ủ đ n đ oc cầ n i i c c m c c c môn ê n r ờn iể cc o c, n ân i c m c , r n c bắ b c ron c c k c, n rìn n c o c cđ ần n o riển o n ức n ck c ố c in n m ần q an c in b c đầ n n o c i đ ôn q a riển Đức – Trí - T ể - M Gi ực, r c n iệm M i o ục b c iể c in c đồn riển ời kế ẩm c ấ ợ iềm n n c in Ở c c r ờn rìn kế o c mơn c k c Môn c r ờn c, M môn c c c n iể ron n ữn iể cn c M ế c c o n iện để rở n n ực q an c iếm ị rí k i ố cần iế i c o c o ân m c o m i n c k ôn n m đ o t o h a ức ron c ìn ron c in nân cao ời đ n ẩm m - riển m n ân n o c c m đ ợc ế o c i đ ời x n q an D a n ic c ời đ i m i T ôn q a đ , ợn , ín n o ị iế n ời n bìn đẳn q an r n c c m ìn n n ữn n ,k ản n c c ín r ờn N đ c riển C c m biế cảm n n c i đ iể iể c c mc ế i i x n q an biế ôn r n c i đ m i đ o, ổ c ức c c o iai đo n đầ c in H c M rìn i c c mơn c c đ ợc x m rìn r ờn ìm iể c i đ cM ẩm c ấ m n đ ợc c c mục iê ức môn ì ực đổi m i n m i iện ri ức íc cực o đan n iệc c ứn đ ợc n r n q n đ o ức o đ n i o iên ron Việc đ a b môn M đ i o ục mn ệ thu cM k ôn tở m n m i o dục thị hiếu thẩm m cho h c sinh Chủ yếu t o điều kiện cho h c sinh tiếp x c mq n ởng thức c i đ p, t o c i đ p v n dụn c i đ cu c sống h n n ời ian côn Qua c i r ờn iể c , n Bến Tr , đ ợc rực iế rìn M o đ đ ợc n đ n c ực ế c ấ n iề ,n o ik m c c c n c n ,c k ản n n N n n i o n ac c c cM T ron đ c c iể i r ờn n n Sa m n r ờn iể o, kế q ả c o c iờ o n ời ian ìm iể , đ n ụn c c ồn i ron cM a cao c đề xâ iể c, ìm iể , n o , iên c in đ n i “Vận ợn n n n ực kiến iệ q ả ấ đ ợc rò c íc cực, ựn c V n T n A Trong iện b i ẽ mìn ựa c n đề c in ực n iệm ụn môn M thuật t i t ường ti u h n ức c o iể ôi nổi, i , đến mức đ c c in ấ n iên ức, k n n n ề ac c n íc cực để đẩ m n c ấ n Lá h, t nh B n T ” n m nân cao c ấ ứn ực T c V n T n A, ôi đ n c íc cực; ôi đ t h o c m i, iến iên q an đến c ủ đề b i h a kiến âm, c Do đ kế q ả c c íc cực, c c iệc n n đ ợc mục iê đề Điề n r n c in , ấ c c ấ , ổ c ức c c i o iên đ a đến kiến n ời ian côn c ức đ ợc ầm q an r n đ , c c r ờn ợn ự c a đ ợc c ẩn iản ện C ợ , ôi n n c in ađ ố i o iên c rìn mơn M a i cc n iệ , ron q c V n T n A, r ờn q an âm đầ ợn ía M o iệ q ả ng phương pháp y V nh Thành , huy n Ch iờ , ần k ắc ần c o iệc ục ấn đề đan o đ ợc k ơn k í ứn ,k i n ồn k ả n n n o ự ê íc c in đối i môn M Lị h sử nghiên ứu Tron ời gian qua, đ c n iề c b mơn M T rìn n iên n iên c ac ềc c n i iệ n o n i đến cụ ể ấn đề m ôi đan n iên : B Gi o ục vê o địn -N ịq ô n N ục c đổ mớ ì ực SGK i o ục ực c o đ i n ũ i o iên ẵn n âm, kíc c o n c ờn bồi n đ ứn mục iê n “ c đị Đan M c íc k ả n n n i i iệ n c âm ấ o , ìn cM c in m r n n c c k n n c o c [30] m N v c iả N ễn Q ốc Toản, Triệ K ắc ễ, N đề đổ mớ n mđ N Nxb Đ i ứn ê cầ n ễn T c n , ề iện T ấn, G c cũn n DH môn M c n cao ron n Bìn , đến n ữn r ờn iể r n c c M c, i o ục [37] ì m Gi o rìn c n ễn điề đề c ấn đề cố õi ê cầ đổi m i n v đ , Nxb Gi o ục Việ Nam Đâ o ề n i c íc cực” [4] lớ ời rìn ă bả đ oc cc n c ờn n n đến q ực b c iể ễn T ị Nhung (2016), l ộ riển n n ôn qua Đề , B GD-ĐT iế đổi m i, ron đ n n i ỡn , nân cao n n ă l 29 - NQ/ Ư đổ mớ o, sau Q ốc o o (2015), , Nxb Gi o ục Việ Nam T i iệ đề c cM ổ Đ o n n ữn ôn in đổi m i , ề ụn kế đổi m i ề c c kiểm ra, đ n , ợ c c i kế q ả c M k i r ờn M c in , in c ốn ể a mê k m cn an Tr n ức, k ời c n c DH íc cực ời rìn n ín c iệc n c, để m ron n ữn b i iế ời cđ n ự ìm òi, c Do đ , ấn đề rên cần c on ời n c o c môn M iể c V n T n A n i riên , đặc biệ íc cực ấ c in ề ấn đề n Vì c íc cực ron DH cM đề x ấ biện ời ố c ron m r n n o m i cũn c a đề c íc cực n Bến Tr n i c n m r n ,n iể i c r ờn n âm Trên c iên âm ời ín đối íc íc cực n n iên, n c in n ìm iể c, ấ n o, đ c ín ời ín n ải íc cực n ron n o ực ủđ n , n o c iả cũn đ đ a m đến iệc ụn c c M on c n i ực n c c ứ k ôn ầ Mặ k c, c c ụn ời c [47] c rên c c c iả rên đ c o r n cực theo an n, ê K n B n , ễn Hữ íc cực n ri íc cực ục n iên N ữn q n ởc cb c ễn Cản To n, N mìn đề n i ề ín đ ợc iế o ố môn M Gi o ục Viế V ợn , N iên ởđ ụn c c c, n m ìm iể c xin m n n ực r n ực iện đ h nhi m v nghiên ứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nân cao c ấ i môn M ợn cc o r ờn iể c in ôn q a cVn T n A ện c ợ c íc cực c n Bến Tre 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - N iên , k - m rõ c c c c i iệ n ề c íc cực r ờn iể ực iễn đề i c 94 - Cảm nh n em sau xem thuËt hµ néi tõ 1985- 1992 - Ơn tranh? cã nhiỊu tranh đ-ợc giảI th-ởng n-ớc quốc tế : dân Hoạt V n dn k động HS tr li câ k n rải b n để i t n n m quân , làng ven núi Bác Hồ công tác, mùa đông 2: - Hình ảnh tranh Bác Thuy Hồ anh cảnh vệ c-ìi ngùa qua rìn n Gi i m ( 25’ ) N iệ êm m ố ran ễn T ụ B c Hồ bên ổ, T m ỡ ũn suối đ-ờng công tác - Hỡn n ụ cờ ao, rời n -M i òa, rõ đ m n ắc n m, m i n c c mản n ấn, c c rìn b m b n - Hai n ran m b n é ran đ ợc cắ rời để o nc n H c in n n xé é ản c ìn ản c ín N n xé c ấ i ìn ản x n q an b Trò c n ữn o cảm n n 95 ran đ ợc cắ rời iốn n a C ia n m é n ữn đ ợc cắ rời để o ìn ản n ran o n c nh - N n xé c c in i N n xé c c ên Trò c đ n i 3’ am ia rò m iệc n n k n n ợi n m, m o ố GV nhËn xÐt chung tiÕt häc , khen ngợi nhóm cá nhân tích cực phát biểu ý kiến xây dựng Ho n 3: Nhận xét đánh giá 96 Ph l H NH ẢNH MINH HỌ CHO TIẾT DẠY 5.1 N m- HS 4/ T ảo n n m, n ồn c iả c ụ 97 – N m HS /3 Sản ẩm n m, n ồn c iả c ụ 98 5.3- N m HS Ho đ n câ cb M , n ồn iệ n r ờn 99 Ho đ n câ cb M , n ồn iệ n r ờn 100 Tr N n Min Tâm HS ễn N c Mai An HS / rìn b /1, rìn b ản ẩm, n ản ẩm, n ồn c iả c ụ ồn c iả c ụ 101 N ễn N c Hoa- HS 4/3 T ế rìn ản ẩm, n ồn c iả c ụ C ấ ấn ề ản ẩm- HS /1, n ồn c iả c ụ 102 M n ổi ôn b , N ễn T ị T an T ảo-HS c ụ 4/1, n ồn c iả ự 103 9M n ổi ôn b -N 10 Miền Tâ q ê m- 11 C n m i ATGT- N ễn Bảo Nam, HS Min H o HS ễn T ị T ảo N iả c ụ 4/ /1, n ồn c iả c ụ ên, HS 4/3, n ồn c 104 X ân ề - N 13 Đ n iao ễn Trần H ỳn Mai, HS a–N ễn Cơn Bìn , HS / , n ồn c iả c ụ 4/ , n ồn c iả c ụ 105 14 Đ n x ân cùn c Hải q ân, N ễn c N ân, HS , n ồn c iả c ụ C ẩn bị đ n x ân – ê N c T ảo, HS 4/ , n ồn c iả c ụ 106 16 C n m i ATGT – N ễn Bảo N c, HS / , n ồn c iả c ụ 17 Cùn đến r ờn , C â Min N c, HS 4/4, n ồn c iả c ụ 107 5.18 Bến Tr q ê m – ê Ho n C â , HS /3, n ồn c iả c ụ 5.19 Q ê m đ n x ân, Trần Mai An , HS 4/3, n ồn c iả c ụ 108 ... MỞ ĐẦU C n 1: CƠ SỞ Í UẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE 1.1 N ữn ấn đề c n 1.1.1 D c cM ron q 1.1.2 M t số D iể ề ín c rìn cM iể... VÀO HÂN MÔN “VẼ TRANH VÀ THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT Ở LỚP VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE 30 N K ho c c ên ắc v n dụng 30 c điểm n n y h c truyền... q a cVn T n A ện c ợ c íc cực c n Bến Tre 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - N iên , k - m rõ c c c c i iệ n ề c íc cực r ờn iể ực iễn đề i c - Tìm iể ực ế V n T n A, - c môn M ện C ợ c n Bến Tr kế o
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn mỹ thuật tại trường tiểu học vĩnh thành a, huyện chợ lách, tỉnh bến tre , Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn mỹ thuật tại trường tiểu học vĩnh thành a, huyện chợ lách, tỉnh bến tre

Từ khóa liên quan