Học kế toán thực hành cùng kế toán trưởng

2 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 21:35

Khoá học kế toán thực hành – Gia Sư Kế Tốn Trưởng Website: http://giasuketoantruong.com/khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-tong-hop.html Hãy liên hệ với chúng tơi để trao dồi thêm kinh nghiệm thực tế: Hotline: 0914 942 446 (Số Vinaphone) - 0962 283 630 (Số Viettel) Tel: (08) 38 336 446 Email: giasuketoantruong@yahoo.com Đăng Ký Học Thử Miễn Phí - Lớp Kế Toán Thực hành Tổng Hợp - Học Cùng Kế Toán Trưởng Kinh Nghiệm Lâu Năm � � Đặc bi ệt: V ừa Được H ọc Th ửMi ễn Phí - L ại nh ận thêm QUÀ giành riêng cho K ếToán B ạn s ẽđ ợ c h ọc nh ững ?? Đ ợ c K ế Toán Tr n g làm lâu n ăm công ty, c ầm tay ch ỉ vi ệc , Đ ợ c chia s ẻkinh nghi ệm th ực t ếkhi làm ➡ Đ ợ c K ế Toán Tr n g c ầm ch ỉ ch ỉ vi ệc nh ất ph ần m ềm k ếtoán Excel, MISA , HTKK, TS24, Fast, Bravo H ọc nh ưđi làm K ếToán T H ợp công ty ➡ H ọc xong đư ợ c h ỗtr ợgi ới thi ệu vi ệc làm k ếtoán h ằng ngày (Ch ỉ h ỗtr ợriêng cho h ọc viên, có h ỗtr ợs ốli ệu ng d ấu th ực t ập cho sinh viên) ➡ H ọc xong l ại đư ợ c c ập nh ật sách Thu ếm ới hàng tháng mà khơng t ốn phí, V ừa đư ợ c c ập nh ật ki ến th ức v ừa ti ết ki ệm th ời gian ➡ H ọc xong b ạn không ch ỉ bi ết cách Kê khai thu ế, l ập BCTC , Quy ết tốn Thu ế, tính giá thành Mà bi ết : ➡ 5.1 Bi ết cách làm công vi ệc liên quan đế n ch ứng t ừ, hóa n s ổsách th ực t ếc công ty (Cách L ập, X ửLý, Nh ập li ệu, S ửa Sai ) � � � 5.2 Bi ết cách làm th ủt ục thành l ập công ty, th ủt ục hành khác mà K ếTốn ph ải bi ết 5.3 Bi ết cách làm s ổsách k ếtoán, in lo ại báo cáo ch ứng t ừk ếtoán; h n g d ẫn cách Khoá học kế toán thực hành – Gia Sư Kế Toán Trưởng nộp thuế qua mạng 5.4 D ễdàng làm đư ợ c công vi ệc liên quan đế n tính l n g, lao độ n g, B ảo hi ểm xã h ội, B ảo hi ểm y t ế, B ảo hi ểm th ất nghi ệp � 5.5 Bi ết cách kê khai thu ếGiá Tr ị Gia T ăng, thu ếThu Nh ập Cá Nhân, Thu ếThu Nh ập Doanh Nghi ệp, ph ần m ềm Excel, Misa, HTKK � 5.6 Bi ết cách l ập b ảng cân đố i s ốphát sinh, b ảng cân đô i k ếtoán, b ảng l ưu chuy ển ti ền t ệ, thuy ết minh báo cáo tài chính, t ừđó lên BCTC ph ần m ềm � � 5.7 Bi ết cách tính giá thành s ản xu ất định m ức, giá thành xây d ựng cơng trình 5.8 Bi ết cách cách làm Báo cáo Quy ết toán thu ếcu ối n ăm: Thu Nh ập Cá Nhân, Thu ếThu Nh ập Doanh Nghi ệp � 5.9 Hi ểu làm đư ợ c nghi ệp v ụk ếtoán toán, k ếtoán cơng n ợ, k ếtốn kho, k ếtốn thu ế, k ếtoán l n g, tài s ản c ốđị nh, công c ụd ụng c ụ, � B ạn s ẽ nh ận đ ợ c nh ững ưu i thêm ? -Đ ợ c t ặng tài li ệu, ch ứng t ừ, kèm khóa h ọc mi ễn phí - T ặng ph ần m ềm b ản quy ền MISA, ph ần m ềm k ếtoán Excel để h ỗtr ợh ọc t ập -Đ ợ c h ỗtr ợcài đặ t ph ần m ềm k ếtoán, ph ần m ềm kê khai thu ếHTKK, ph ần m ềm kê khai BHXH, iTaxviewer, ph ần m ềm đă n g ký mã s ốthu ếTNCN, -Đ ợ c c ập nh ật sách thu ếhàng tháng ho ặc hàng quý -Đ ợ c h ỗtr ợt ưv ấn nghi ệp v ụngay c ảkhi b ạn hồn thành xong khóa h ọc t ại trung tâm -Đ ợ c h ỗtr ợmi ễn phí nhi ều thơng tin vi ệc làm k ếtoán -Đ ợ c tham d ựmi ễn phí bu ổi h ớn g h n g d ẫn vi ết CV xin vi ệc dành cho k ếtốn Đăn g kí để ti ếp xúc th ực t ếv ới khóa h ọc th ực t ếk ếtoán � � � � Comment tr ực ti ếp mail s ốđi ện tho ại d i vi ết Nh ấp vào link, chat tr ực ti ếp để đư ợ c t ưv ấn đă n g kí Chat tr ực ti ếp qua tin nh ắn page B ạn s ẽđư ợ c t ưv ấn viên chat ho ặc g ọi t ưv ấn tr ực ti ếp, trao đổ i th ắc m ắc v ềliên quan để ch ọn khóa h ọc phù h ợp nh ất v ới b ạn! Nhanh tay đă n g kí - Nh ận ưu i- v ững th ực t ế- C ơh ội vi ệc làm cao! http://bit.do/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh �
- Xem thêm -

Xem thêm: Học kế toán thực hành cùng kế toán trưởng , Học kế toán thực hành cùng kế toán trưởng