Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

118 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 20:41

Mục tiêu chính của luận văn là: Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc ÁNhững đóng góp của luận văn: Phân tích được thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á giai đoạn 20152017, ảnh hưởng của nó đến trạng thái thanh khoản hiện tại của Ngân hàng. Đồng thời Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRỊNH NGỌC DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRỊNH NGỌC DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Trung Thành XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tồn nội dung luận văn cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tĩnh hình thực tiễn nguồn gốc rõ ràng Học viên Trịnh Ngọc Dũng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ iii MỞ ĐẦU iii CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro khoản hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2.1 Thanh khoản rủi ro khoản Ngân hàng thương mại 1.2.2 Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Thiết kế nghiên cứu 40 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu 41 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 42 2.2.3 Phương pháp tổng hợp- hệ thống hóa số liệu 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 44 3.1 Khái quát NH TMCP Bắc Á 44 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .44 3.1.2 Cơ cấu máy tổ chức 45 3.1.3 Kết kinh doanh gần .48 3.2 Hoạt động quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á 49 3.2.1 Cơ sở Pháp lý hoạt động quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á 49 3.2.2 Bộ máy tổ chức quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á 53 3.2.3 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến tính khoản NH TMCP Bắc Á 55 3.2.4 Thực trạng tổ chức hoạt động quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á .58 3.2.5 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 91 4.1 Định hướng mục tiêu tăng cường quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á thời gian tới 91 4.1.1 Các mục tiêu chủ yếu 91 4.1.2 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á 92 4.2 Giải pháp tăng cường hoạt động quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á .93 4.2.1 Xác định mục tiêu, chiến lược quản trị khoản phù hợp .93 4.2.2 Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị rủi ro khoản 94 4.2.3 Xây dựng hoàn thiện sách quản trị rủi ro khoản 95 4.2.4 Hồn thiện cơng tác thơng tin, báo cáo 95 4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý khoản 95 4.2.6 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng 96 4.3 Kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á 96 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ 96 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 97 KÊT LUẬN CHƢƠNG 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Từ viết tắt ALCO AML BCTC CAR HĐQT LDR LNST MCO NH NHNN NHTM NHTW NLP NPL ODA OMO QLRR Nguyên nghĩa Asset-Liability Committee (Ủy ban Quản lý tài sản nợ-có) Anti-money Laundering Báo cáo tài Capital Adequacy Ratio (Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu) Hội đồng quản trị Loan deposit ratio Lợi nhuận sau thuế Maximum Cumulative Outflow (Dòng tiền cộng dồn tối đa) Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung ương Net liquidity position (Trạng thái khoản ròng) Non-performing loan (Nợ xấu) Hỗ trợ phát triển thức Open Market Operations (Nghiệp vụ thị trường mở) Quản lý rủi ro Repurchase agreement (Nghiệp vụ mua/bán lại chứng khốn REPO có kỳ hạn) RRTK Rủi ro khoản BacABank Ngân hàng TMCP Bắc Á SME Doanh nghiệp vừa nhỏ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSC Tài sản có TSN Tài sản nợ TTQLV Trung tâm quản lý vốn TTS Tổng tài sản VCSH Vốn chủ sở hữu i DANH MỤC BẢNG BIỂU TT Tên bảng Bảng 1.1 Thang đáo hạn dựa kỳ hạn hợp đồng 21 Bảng 3.1 Một số tiêu tài BacABank năm 2017 49 Bảng 3.2 Chỉ số lạm phát Việt Nam giai đoạn 2010-2017 56 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Tỷ trọng đầu tư vào giấy tờ có giá BacABank 2015-2017 57 Bảng 3.5 Báo cáo GAP tóm tắt BacABank 2017 63 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Hệ số CAR 65 Bảng 3.8 Tỷ lệ trữ khoản 66 10 Bảng 3.9 Tỷ lệ khả chi trả 30 ngày 68 11 Bảng 3.10 Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 69 12 Bảng 3.11 Tỷ lệ LDR 70 13 Bảng 3.12 Chỉ số trạng thái tiền mặt 71 14 Bảng 3.13 Chỉ số giới hạn huy động vốn 73 15 Bảng 3.14 Chỉ số chứng khoán khoản 74 16 Bảng 3.15 Chỉ số vị ròng BacABank thị trường 75 17 Bảng 3.16 Các loại báo cáo khoản BacABank 79 18 Bảng 3.17 Hệ thống thông tin quản lý khoản 80 Nội dung Tốc độ tăng trưởng tín dụng huy động vốn BacABank giai đoạn 2015-2017 Hạn mức kỳ hạn quy định cho dòng tiền tối đa BacABank 2017 ii Trang 57 64 DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ TT Tên hình Nội dung Trang Hình 3.1 Mơ hình cấu tổ chức BacABank 46 Hình 3.2 Hệ số an tồn vốn CAR BacABank 2014-2017 67 Hình 3.3 Tỷ lệ dự trữ khoản BacABank 2015-2017 68 Hình 3.4 Tỷ lệ khả chi trả BacABank 2015-2017 69 Hình 3.5 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn BacABank 2015-2017 70 Hình 3.6 Tỷ lệ LDR BacABank 2015-2017 71 Hình 3.7 Chỉ số trạng thái tiền mặt BacABank 2015-2017 72 Hình 3.8 Chỉ số giới hạn huy động vốn BacABank 2015-2017 74 Hình 3.9 Chỉ số chứng khốn khoản BacABank 2015-2017 75 10 Hình 3.10 Chỉ số vị ròng BacABank thị trường 2015-2017 76 iii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng việc ổn định phát triển kinh tế Trong năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có đổi sâu sắc đóng góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế với nước khu vực giới Những lợi ích mà hệ thống ngân hàng mang lại cho kinh tế nói chung mức lợi nhuận mang lại cho chủ sở hữu nói riêng vơ lớn Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng đồng thời hoạt động mang lại nhiều rủi ro Trong số đó, rủi ro khoản rủi ro đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng, bên cạnh loại rủi ro khác rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động Xuất phát từ tính liên kết hệ thống cách chặt chẽ, ngân hàng gặp rủi ro khoản ảnh hưởng tới hoạt động bình thường ngân hàng khác, rộng đe dọa đến an toàn hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Trong thời gian vừa qua, trước tác động tiêu cực bất ổn định kinh tế vĩ mô sách Nhà nước, khoản hệ thống ngân hàng thương mại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cá biệt có số ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu khoản Điều khơng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh thân ngân hàng mà tác động đến thị trường tiền tệ toàn kinh tế nói chung Đứng trước vấn đề đó, ngân hàng nhận thức tầm quan trọng dành quan tâm đặc biệt, áp dụng biện pháp khác để quản trị rủi ro khoản Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bắc Á quản trị rủi ro khoản quan trọng cần thiết BacABank NHTM nhỏ có mạnh thị trường tiền tệ, có kinh nghiệm quản trị rủi ro nói chung quản trị RRTK nói riêng Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc tìm hiểu cách tiếp cận đại quản trị rủi ro khoản, ứng dụng để phân tích hoạt động quản trị rủi ro Đồng thời tung sản phẩm huy động để tăng nguồn vốn huy động, đem lại tiện ích cho khách hàng mà đảm bảo tương đối tính ổn định lâu dài nguồn vốn (ví dụ sản phẩm tiền gửi khơng kỳ hạn ổn định: khách hàng trì số dư tài khoản tiền gửi không kỳ hạn hưởng mức lãi suất cao so với quy định, nhiên cam kết trì số dư ổn định thời hạn khoảng bao lâu…) 4.2.3 Xây dựng hồn thiện sách quản trị rủi ro khoản Ngân hàng phải xây dựng sách quản trị RRTK bao gồm đầy đủ nội dung như: phạm vi khn khổ sách, chiến lược quản trị rủi ro khoản, quy trình quản trị rủi ro khoản, hạn mức rủi ro khoản, đo lường theo dõi rủi ro khoản, hệ thống thơng tin quản lý, kiểm tốn nội rủi ro khoản, cấu tổ chức, thẩm quyền trách nhiệm, mẫu biểu báo cáo…Đồng thời, sách phải phù hợp với định hướng sách kinh doanh HĐQT đề Phải xây dựng lại quy trình quản trị RRTK phù hợp với hoạt động sách kinh doanh HĐQT, đặc biệt cần lưu ý xây dựng cho điều kiện kinh doanh bình thường lẫn trường hợp xảy khủng hoảng 4.2.4 Hồn thiện cơng tác thơng tin, báo cáo Đặc thù hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Bắc Á nói riêng thực tế có điểm khác biệt so với quy định pháp luật (một phần hạn chế từ cách điều hành sách mang nặng tính hành NHNN) Vì nguồn thơng tin, số liệu hạch tốn hệ thống corebanking/sổ sách chưa phản ánh tình hình hoạt động ngân hàng Điều đòi hỏi ngân hàng cần có đầu tư vào mảng công nghệ thông tin để đảm bảo nguồn thơng tin lấy tự động từ database ngân hàng thông qua báo cáo cách nhanh chóng chuẩn xác Ngồi việc mua phần mềm liên quan đến FTP (fund transfer pricing), ALM,…các phận nghiệp vụ trình tác nghiệp có vướng mắc vấn đề cần giải phải đề xuất với phận cơng nghệ thơng tin để tìm hướng khắc phục 4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý khoản Ngân hàng cần tổ chức khóa đào tạo liên quan đến khoản hoạt động quản trị rủi ro khoản nội để cán nhận thức tầm quan 95 trọng vấn đề hoạt động ngân hàng Đặc biệt nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động quản trị rủi ro khoản ngân hàng cần phải bổ sung, cập nhật kiến thức kịp thời thông qua khóa đào tạo bên ngồi trung tâm đào tạo chuyên ngành cung cấp và/hoặc tham gia hội thảo NHNN/ngân hàng đại lý tổ chức (Wells Fargo, JP Morgan Chase…) 4.2.6 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng BacABank nên trọng quan tâm đầu tư sách chăm sóc khách hàng Cơng tác chăm sóc khách hàng đạt hiệu cao giúp ngân hàng giữ chân khách hàng, đồng thời quản lý cầu khoản, xác định trước thời hạn số tiền gửi mà khách hàng rút Như vậy, BacABank chủ động công tác huy động nguồn vốn dự báo nhu cầu khoản ngân hàng tương lai BACABANK cần đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng nhiều hình thức: - Có chương tình khuyến mãi, q tặng cho khách hàng - Khi khách hàng tới kỳ hạn tiền gửi, tiền vay, cán ngân hàng gọi điện thoại thông báo trực tiếp trước cho khách hàng để khách hàng chuẩn bị - Đối với khách hàng quan hệ lâu dài với ngân hàng, cần quan tâm gửi quà tặng, thiệp chúc mừng vào dịp lễ tết, sinh nhật khách hàng - Tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn vào dịp lễ, ngày kỷ niệm ngân hàng để khách hàng cũ khách hàng ấn tượng ngân hàng - Thường xuyên khảo sát nhu cầu khách hàng sản phẩm, dịch vụ BacABank nhằm nắm bắt tình hình sử dụng, sở thích, yêu cầu khách hàng để đưa sản phẩm phù hợp với khách hàng 4.3 Kiến nghị nhằm tăng cƣờng hoạt động quản trị rủi ro khoản NH TMCP Bắc Á 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ Nhà nước cần có sách điều hành nhằm ổn định kinh tế vĩ mô Môi trường kinh tế vĩ mô yếu tố có tính định đến mơi trường hoạt động, 96 ảnh hưởng bao trùm đến toàn hoạt động doanh nghiệp kinh tế Đối với NHTM, tồn phát triển khách hàng, doanh nghiệp kinh tế bền vững khoản ngân hàng Thực tế, thời gian qua cho thấy biến động kinh tế vĩ mô ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng nguyên nhân gây rủi ro khoản cho NHTM (Ví dụ: lạm phát tăng kèm với sách điều hành NHNN gây khủng hoảng khoản năm 2009 – 2011) Do vậy, để nâng cao hiệu công tác quản lý khoản ngân hàng, Chính phủ cần tiếp tục đảm bảo tính ổn định kinh tế Cụ thể: (i) Kiểm soát khắc phục nhanh chóng kịp thời yếu tố tiềm ẩn gây ổn định kinh tế vĩ mơ, bình ổn giá cả; (ii) Theo dõi điều hành chặt chẽ cán cân toán tổng thể, cân đối tiền - hàng, kiểm soát hạn chế nhập siêu, bội chi ngân sách 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 4.3.2.1 Điều hành sách tiền tệ linh hoạt Việc hoạch định, điều hành cơng cụ sách tiền tệ cần phải tuân theo nguyên tắc thị trường nhằm đạt mục tiêu ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cách có hiệu bền vững, tránh việc thực mục tiêu thơng qua biện pháp hành Các cơng cụ điều hành sách tiền tệ cần phải cân nhắc cẩn trọng liều lượng tần suất áp dụng, cần phải xem xét tính hai mặt công cụ (i) Đối với nghiệp vụ thị trường mở: cần hoàn thiện sử dụng công cụ chủ đạo việc điều tiết tiền tệ NHNN theo hướng tăng số lượng phiên giao dịch, mở rộng loại giấy tờ có giá thực giao dịch, đa dạng hóa kỳ hạn giao dịch khối lượng giao dịch Hiện loại giấy tờ có giá Chính phủ, Kho bạc Nhà nước phát hành thực OMO, số lượng chứng khốn, giấy tờ có TCTD nắm giữ đa dạng Với giấy tờ có giá này, NHNN để tỷ lệ chiết khấu (haircut) cao tham gia đấu thầu 97 (ii) Đối với công cụ dự trữ bắt buộc: cần tiếp tục mở rộng đối tượng tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc, theo hướng cho phép TCTD thực phần dự trữ bắt buộc giấy tờ có giá thay tiền gửi NHNN để giảm bớt chi phí cho NHTM đồng thời thúc đẩy nghiệp vụ thị trường mở phát triển Đồng thời cần nhìn nhận vấn đề đảm bảo dự trữ bắt buộc nhiều khía cạnh: cơng cụ để đảm bảo an toàn hoạt động phải đảm bảo tính hiệu việc sử dụng nguồn vốn tồn hệ thống, tránh tình trạng số ngân hàng phải trì số dư tiền gửi đến vài nghìn tỷ VND NHNN nhu cầu khoản hàng ngày 1/3 hay 1/5 số Để giải tình trạng trên, NHNN xem xét việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo thời điểm năm (ví dụ tỷ lệ phải trì thời điểm cuối năm cao năm) hay áp dụng hình thức phạt kinh tế ngân hàng vi phạm… (iii) Đối với công cụ tái cấp vốn: cần hoàn thiện để tạo khả cho NHTM tiếp cận nguồn tái cấp vốn NHNN, cho NHNN thực tốt chức người cho vay cuối Bên cạnh NHNN cần tiếp tục nghiên cứu gắn việc tự hóa lãi suất với tự hóa tỷ giá hối đoái để lãi suất tỷ giá thực tín hiệu phản ánh cung, cầu vốn thị trường 4.3.2.2 Hoàn thiện hành lang pháp lý Trong thời gian qua, NHNN có dấu hiệu tích cực việc tạo hành lang pháp lý cơng tác quản lý khoản NHTM Có thể nói, quy định quản lý rủi ro khoản NHTM nhóm quy định thường xuyên cập nhật, thay đổi hệ thống văn pháp luật Việt Nam Văn hành điều chỉnh hoạt động quản lý rủi ro khoản NHTM kể tới: Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Thơng tư số 36/2014/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 20/11/2014 quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; Thơng tư số 06/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước 98 ngày 25/05/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 36/2014/TT-NHNN Những quy định văn có khoảng cách định so với thông lệ quốc tế, song phần đáp ứng yêu cầu giám sát, quản lý Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mục tiêu an toàn hoạt động hệ thống NHTM Một cách khái quát, pháp luật quản lý rủi ro khoản NHTM Việt Nam bao gồm nội dung sau: - Quy định việc ban hành Quy định nội để quản lý khoản NHTM - Quy định tiêu khoản mà NHTM phải tuân thủ - Quy định biện pháp hỗ trợ, giám sát khoản NHNN NHTM - Tuy nhiên số tồn bất cập việc triển khai thực định NHNN cần tiếp tục hoàn thiện quy định để vừa phù hợp với thông lệ quốc tế vừa phù hợp với đặc điểm hoạt động NHTM Việt Nam - Quy định tiêu khoản NHNN ban hành mang ý nghĩa giải nhu cầu ngắn hạn, thiếu yếu, chưa đáp ứng chuẩn mực quốc tế - Pháp luật quy định tới quản trị rủi ro khoản NHTM mà chưa có quy định điều chỉnh tới quản trị rủi ro khoản toàn hệ thống ngân hàng - Cơ chế giám sát ngân hàng nhiều bất cập Cụ thể, hành lang pháp lý hoạt động giám sát ngân hàng Việt Nam chưa đảm bảo tính độc lập cần thiết cho quan này, lẽ, quan lúc chịu quản lý nhiều quan khác chịu chi phối nhiều luật Do đó, thời gian tới, để nâng cao hiệu hoạt động giám sát quản lý khoản NHTM, cần tiếp tục hồn thiện mơ hình tổ chức, tra, giám sát ngân hàng theo hướng nâng cao tính tập trung, thống từ Trung ương đến địa phương tăng cường phối hợp với quan quản lý, giám sát có liên quan nước quốc tế Thêm vào đó, NHNN cần: xây dựng hệ thống “Giám sát an tồn vĩ mơ” nhằm cung cấp tất thông tin cụ thể NHTM hệ 99 thống, từ thông tin tổng hợp như: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính… đến thơng tin khách hàng thu thập được; tổng hợp chi tiết, cung cấp cho quan tra, giám sát ngân hàng vấn đề khác NHTM Đồng thời, NHNN cần xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh tiền tệ ngân hàng bao gồm: hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn xử lý khủng hoảng ngân hàng; phát triển hệ thống giám sát từ xa NHTM; xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo chuẩn mực; tăng cường hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Bảo hiểm tiền gửi… Hệ thống giúp NHNN giám sát hoạt động kinh doanh NHTM đưa cảnh báo sớm cách đắn kịp thời cho ngân hàng cơng tác phòng ngừa rủi ro nói chung rủi ro khoản nói riêng 4.3.2.3 Xây dựng sách quy trình kiểm sốt, đo lường rủi ro Việc Thơng tư 36/2014/TT-NHNN văn sửa đổi đời đánh dấu bước tiến việc hướng dẫn, kiểm soát hoạt động quản trị rủi ro khoản NHNN NHTM Theo NHNN dần đưa chuẩn mực quốc tế liên quan đến việc đảm bảo an toàn khoản vào Việt Nam với điều chỉnh cho phù hợp với trình độ phát triển (công nghệ, nhân lực…) TCTD nước Bên cạnh đó, kể từ tháng 2/2016, 10 ngân hàng NHNN định thực thí điểm phương pháp quản trị vốn rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II Việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II xu tất yếu bắt buộc Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực giới Việc áp dụng Basel II 10 ngân hàng lớn khiến ngân hàng phải cân đối mục tiêu tăng trưởng cho vay đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn Tuy nhiên nghiên cứu Cơng ty chứng khốn Vietcombank, việc tn thủ lộ trình áp dụng Hiệp ước vốn Basel II theo dự thảo NHNN (9/2017) thử thách cho ngân hàng thí điểm khơng có biện pháp hỗ trợ từ quan quản lý Áp lực từ việc tuân thủ Basel II làm tăng chi phí vốn hạn chế tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm 2018 100 4.3.2.4 Tăng cường cơng tác kiểm sốt, giám sát hoạt động NHTM Mặc dù Thông tư 36/2014/TT-NHNN văn sửa đổi đời có nhiều đổi phương diện giám sát tra công tác quản lý khoản NHTM, nhiên việc thực chưa thực hiệu Việc kiểm tra khả khoản ngân hàng đặt công tác giám sát từ xa cấp giám sát nắm tình hình chi trả ngân hàng thời điểm báo cáo theo định kỳ mà khơng thể kiểm tra theo tính thời điểm Đây bất cập lớn công tác tra, giám sát hoạt động quản trị rủi ro khoản NHTM Vì giải pháp tăng cường cơng tác tra, giám sát không tăng cường cường độ kiểm tra mà chất lượng cơng tác quản lý Thanh tra NHNN cần có liên kết chặt chẽ với NHTM để đảm bảo khai thác thông tin từ nguồn thời điểm kiểm tra không chờ đến lúc NHTM gửi báo cáo theo yêu cầu có số liệu Có đưa việc cảnh báo sớm để cảnh báo rủi ro tiềm ẩn khoản cho NHTM Định kỳ hàng tháng, quý đột xuất trường hợp đặc biệt, NHNN tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động rủi ro khoản NHTM NHNN yêu cầu NHTM báo cáo tình hình nguồn vốn, sử dụng vốn khả khoản theo số tiêu đảm bảo an toàn cho hoạt động tiêu khoản (như tiêu cấp tỷ lệ tín dụng so với nguồn vốn huy động, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, hệ số CAR, tỷ lệ nợ xấu…) Phát triển đội ngũ cán tra, giám sát có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt để việc kiểm tra, giám sát đạt hiệu cao Áp dụng hình thức xử phạt nghiêm minh NHTM vi phạm quy định pháp luật NHNN an toàn hoạt động ngân hàng đình người đứng đầu, người điều hành, sáp nhập hợp NHTM yếu khoản có nguy khả tốn 101 4.3.2.5 Củng cố phát triển thị trường tiền tệ thị trường vốn thứ cấp Thị trường tiền tệ nguồn huy động vốn linh hoạt giúp TCTD huy động nguồn vốn ngắn hạn đảm bảo khả chi trả Thị trường tiền tệ nơi TCTD tìm kiếm hội đầu tư thích hợp cho khoản vốn tạm thời nhàn rỗi Tham gia vay cho vay thị trường tiền tệ giúp ngân hàng chủ động việc xếp, cấu lại bảng tổng kết tài sản cho phù hợp với mục tiêu phát triển ngân hàng Sự phát triển thị trường tiền tệ, thị trường vốn thúc đẩy trình luân chuyển vốn chất lượng khoản vay, làm mềm mại cân đối kỳ hạn tài sản Nợ - tài sản Có NHTM Ở Việt Nam, thị trường tiền tệ chưa thực phát triển chưa giúp cho đại đa số NHTM tiếp cận nguồn vốn thị trường (các ngân hàng nhỏ khó tiếp cận với nguồn vốn thị trường liên ngân hàng) Đồng thời thị trường vốn thứ cấp chưa thực hoàn thiện, gây cản trở cho hoạt động mua/bán tài sản đáp ứng nhu cầu khoản NHTM Đặc biệt, thời gian gần số lãnh đạo ngân hàng liên tiếp bị vướng vào pháp luật, NHTM rơi vào diện tra, kiểm tra, kiểm soát đặc biệt, điều dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn thị trường liên ngân hàng ngày khó khăn vị rủi ro ngày tăng Chính vậy, xây dựng thị trường phát triển mong muốn quan quản lý vĩ mô thành viên tham gia thị trường 4.3.2.6 Hoàn thiện văn pháp quy, hướng dẫn cho thị trường tài phái sinh Với phát triển biến động thị trường tài tiền tệ nay, cơng cụ tài phái sinh giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi tiền tệ, hợp đồng quyền chọn,…là công cụ lựa chọn hữu hiệu việc phòng chống rủi ro Thị trường REPO cơng cụ hiệu việc tạo tính lỏng cao cho chứng khoán nợ cấu tài sản Có nhằm hỗ trợ khoản cho ngân hàng cách nhanh chóng Hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro lãi suất thị trường biến động Đặc biệt hợp đồng hốn đổi cơng cụ quan trọng để ngân hàng cấu lại tài sản Nợ - tài sản Có bảng cân đối tài sản mình, nhằm hạn chế tác động rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn 102 Thị trường vận hành Việt Nam thời gian tương đối ngắn, với vai trò người điều hành sách tiền tệ, NHNN cần hồn thiện bổ sung văn pháp quy, hướng dẫn nhằm đưa thị trường nhanh chóng vào hoạt động phát triển Có NHTM có điều kiện tham gia vào thị trường để phòng ngừa rủi ro cho góp phần thúc đẩy công cụ phát triển thông qua việc cung cấp dịch vụ công cụ cho khách hàng 103 KÊT LUẬN CHƢƠNG Trên sở hạn chế nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro khoản BacABank kết hợp với việc xác định rõ mục tiêu cụ thể BacABank, chương hoàn tất luận văn với kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 104 KẾT LUẬN Rủi ro khoản tầm ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng kinh tế nói chung Trong điều kiện kinh tế giới Việt Nam có nhiều biến đổi, để hội nhập thành cơng cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới BacAbank ngân hàng thương mại Việt Nam cần đặc biệt trọng đến công tác quản trị rủi ro quản trị rủi ro khoản hoạt động thiếu Qua thực tiễn tình hình khoản cơng tác quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á cho thấy ban lãnh đạo có quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro khoản ngân hàng nhiên chưa thực mang tính hệ thống chủ động Mặc dù tình hình khoản thời gian gần cải thiện, phải nhìn nhận thật nghiêm túc bất cập công tác quản trị khoản ngân hàng nguyên nhân tình trạng căng thẳng khoản Từ thực giải pháp nhằm khắc phục bất cập ra, giúp cho hoạt động quản trị khoản Ngân hàng TMCP Bắc Á hiệu giúp ngân hàng tối thiểu hóa rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận; mang lại ổn định phát triển bền vững cho Ngân hàng TMCP Bắc Á toàn hệ thống Luận văn “Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á” viết với mong muốn góp phần giúp ngân hàng hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro khoản cách nêu lên tồn đưa số biện pháp giúp cho công tác quản lý hiệu Luận văn giải số nội dung quan trọng sau: Về lý luận, xây dựng hệ thống khái niệm nội dung quản trị rủi ro khoản có tính khái qt, khoa học Từ đó, luận văn sử dụng lý thuyết phần để làm rõ thực trạng công tác quản lý rủi ro khoản ngân hàng Bắc Á đánh giá ngân hàng đạt kết hạn chế cần phải giải Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế BacABank, luận văn đề xuất số giải pháp để áp dụng vào BacABank số kiến nghị 105 với NHNN nhằm phát triển hoạt động quản trị rủi ro khoản BacABank Mặc dù cố gắng nghiên cứu tài liệu vận dụng lý thuyết vào tình cụ thể, luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế, kính mong đóng góp chia sẻ qúy báu Quý thầy để luận văn hồn thiện có ý nghĩa thực tiễn Xin chân thành cám ơn 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Basel, 2008 Nguyên tắc quản lý giám sát rủi ro khoản Committee on Banking Supervision (BCBS), 2013 Basel III: Net stable funding ratio BIS Committee on Banking Supervision (BCBS), 2013 Basel III: The liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools BIS Đỗ Thị Kim Hảo, 2018 Giải pháp quản lí rủi ro lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, học viện Ngân hàng Hoàng Huy Hà, 2011 Quản trị rủi ro khoản ngân hàng Việt Nam- thực trạng giải pháp Bài tham luận “Hội thảo quản trị rủi ro khoản” Hoàng Xuân Phong, 2014 Quản trị rủi ro thị trường Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, trường đại học Kinh tế Quốc dân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016 Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngày 20/11/2014 Ngân hàng TMCP Bắc Á, 2010 Quyết định số 255/QĐ-BacABank ngày 07/01/2010 Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế quản lý rủi ro khoản 10 Ngân hàng TMCP Bắc Á, 2015 Quyết định số 21A/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2015 Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế quản lý rủi ro khoản hệ thống BACABANK 11 Ngân hàng TMCP Bắc Á, 2015-2017 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bắc Á 107 12 Ngân hàng TMCP Bắc Á, 2017 Quyết định số 125/QĐ-BacABank ngày 15/09/2017 Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy định quản lý khoản hệ thống BACABANK 13 Ngân hàng TMCP Bắc Á, 2017 Quyết định số 1067/QĐ-BACABANK ngày 04/12/2017 Hội đồng quản trị v/v ban hành Giới hạn quản lý khoản hệ thống Ngân hàng TMCP Bắc Á 14 Nguyễn Bảo Huyền, 2016 Rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế, học viện Ngân hàng 15 Nguyễn Đức Trung, 2008 Rủi ro khoản ngân hàng hàng thương mại điều kiện kinh tế Việt Nam nhiều biến động- thực trạng giải pháp Tạp chí ngân hàng 16 Nguyễn Thị Mùi, 2015 Đảm bảo khoản- yếu tố định phát triển bền vững ngân hàng thương mại Bài tham luận “Hội thảo quản trị rủi ro khoản” 17 Nguyễn Thị Quy, 2008 Quản trị rủi ro doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất văn hóa –thông tin 18 Nguyễn Văn Tiến, 2007 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê 19 Peter Rose, 2008 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất tài 20 Rudolf Duttweiler, 2009 Quản lý khoản ngân hàng Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 21 Tạ Ngọc Sơn, 2011 Quản lí rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, học viện Ngân hàng 22 Tô Ngọc Hưng, 2017 Tăng cường lực quản lý rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề NCKH cấp ngành 23 Trịnh Hồng Hạnh, 2015 Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có ngân hàng thương mại Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng 108 24 Trịnh Hồng Hạnh, 2015 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản Nợ, tài sản Có Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, học viện Ngân hàng 25 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội II Tiếng Anh 26 Anthony Sauders, Marcia Millon Cornett, 2008 Financial Institutions management - A risk management approach McGraw Hill, New York 27 Frederic S.Mishkin, 2006 The Ecomomics of Money, Banking, and Financial markets Addison Wesley Longman, Incorporated 28 Gianfranco A.Vento and Pasquale La Ganga, 2009 Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which Lessons from Recent Market Turmoil?, Euro Journals Publishing, Inc 29 Guglielmo Michael R., 2007 Managing Liquidity Risk, Bank Accouting & Finance, Dec 2007/Jan 2008, p.3 30 ICRA Rating Feature., 2007 Liquidity Management in Banks – An increasingly complex affair www.icraratings.com 31 Meile Jasiene, Jonas Martinavicius, Filomena Jaseviciene and Grazina Krivkiene, 2012 Bank Liquidity Risk: Analysis and Estimates, Business, Management and Education 10(2): 186-204 III Website 32 http://cafef.vn/ 33 http://www.gso.gov.vn/ 34 http://finance.vietstock.vn/ 35 http://www.baca-bank.vn/ 36 http://vneconomy.vn/ 37 http://www.sbv.gov.vn/ 109
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Từ khóa liên quan