Bài tập tự luận môn Mô hình chính quyền địa phương

12 112 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 09:14

Anh (chị) phân tích nguyên tắc phân định thẩm quyền quyền trung ương quyền địa phương giới? Phân tích thực tiễn phân định thẩm quyền quyền trung ương quyền địa phương Việt Nam nay? Trả lời I Các nguyên tắc phân định thẩm quyền quyền trung ương quyền địa phương giới Quan điểm vai trò quyền địa phương - Chính quyền địa phương xem xét “như cành quyền lực thứ tư, phụ thuộc vào pháp luật chịu xét xử tòa án, khơng trực thuộc phủ quan phủ, kể từ trung ương lẫn địa phương” - Các quan tự quản địa phương ngày trở thành phận quyền hành pháp “Nhà nước thịnh vượng chung” đòi hỏi can thiệp ngày sâu rộng vào tất lĩnh vực đời sống xã hội quan nhà nước trung ương Nguyên tắc tổ chức quyền địa phương Lãnh thổ hành tự nhiên: - Nhà nước cơng nhận ranh giới hành cách tự nhiên theo đặc điểm dân cư, địa lý, phong tục - Ngoài quan quản lý có quan cư dân hợp thành trực tiếp gián tiếp bầu ra; - Việc tổ chức quyền mang nhiều tính chất tự quản, tự trị Lãnh thổ hành nhân tạo: - Nhà nước chia đơn vị hành trực thuộc theo nhu cầu quản lý trung ương; - Việc tổ chức quan nhà nước cần quan hành để đảm nhiệm chức quản lý hành mục tiêu đặt ra; - Nhân viên đảm nhiệm cơng việc hành bổ nhiệm mà khơng cần lựa chon phương pháp bầu cử từ địa phương Nguyên tắc phân định thẩm quyền - Nguyên tắc tập quyền Áp dụng mơ hình nước xã hội chủ nghĩa trước Việt Nam nay; Mỗi cấp hành chính- lãnh thổ, đô thị lẫn nông thôn thành lập quan quyền địa phương, vừa đại diện cho địa phương, vừa đại diện cho Nhà nước trung ương, tạo thành hệ thống thứ bậc trên- - Nguyên tắc tản quyền Mơ hình có đặc điểm quyền địa phương trung ương đặt ra, trực tiếp bổ nhiệm nhân để thực quyền lực nhà nước địa phương đó; Trung ương vừa giám sát vừa trực tiếp thực quyền lực NN địa phương thông qua nhân viên trên; Chỉ thực nhiệm vụ quyền hạn phủ giao, khơng có quyền can thiệp sâu vào Chính quyền địa phương VD: Pháp - Nguyên tắc phi tập trung hóa (phân quyền) Chính quyền địa phương theo mơ hình quyền tự quản địa phương; Các cấp Chính quyền địa phương độc lập, khơng có trực thuộc lẫn Họạt động phụ thuộc vào pháp luật, không phụ thuộc vào đạo cấp trên; VD: Anh, Mỹ Nội dung phân định thẩm quyền Các lĩnh vực bản: quản lý ngân sách; quản lý tổ chức máy, cán bộ, công chức; quản lý đầu tư công; quản lý số dịch vụ công; Các yếu tố quy định nội dung phân định thẩm quyền; Một số mơ hình phân định thẩm quyền nội dung Xu hướng tự quản địa phương nước giới Tính phổ biến tự quản địa phương; Các dấu hiệu tự quản địa phương; Tiêu chí đo lường mức độ tự quản địa phương ( mức độ tự quản/ tự chủ pháp lý; mức độ tự quản/ tự chủ tài chính); Hai mơ hình tự quản địa phương xã hội đại (1/ Phát huy tối đa quyền tự quản địa phương - phân quyền đầy đủ; 2/ Kết hợp tự quản địa phương với giám sát quyền trung ương); Hiến chương châu Âu quyền tự quản địa phương; Tiến tới Hiến chương quốc tế tự quản địa phương; Những dấu hiệu đáng ý tổ chức quyền địa phương giới II Thực tiễn phân định thẩm quyền quyền trung ương quyền địa phương Việt Nam Phân quyền chế độ quản lý hành phân cho tập thể hay đơn vị hành chính, lãnh thổ tự quản lý, có tư cách pháp nhân có quyền hạn có nguồn lực định, kiểm tra nhà nước 1.Chính sách Đảng phân cấp quản lý hành nhà nước quyền trung ương địa phương Việt Nam Chính sách về phân cấp quản lý hành nhà nước quyền trung ương quyền địa phương nước ta trước hết đươc thể hiên văn kiên của Đảng nhiệm kỳ gần Nghị quyết Hội nghi Trung ương (khóa VII) đã khẳng đinh: “Chính phủ và quan hành chính các cấp tâp trung quản lý vĩ mô…”; “Xác đinh rành mạch cụ thể trách nhiệm và thẩm quyền quản lý của Bộ và chính quyền địa phương phù hơp với tính chất, đăcc điểm của từng ngành, từng lĩnh vưcc …” Hôi nghi Trung ương (khóa VIII) tiếp tục khẳng đinh: “Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước thống nhất quản lý việc thực các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xa hôi, quốc phòng an ninh và đối ngoại theo chức phù hơp với chế mới”; “phân đinh trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân cấp rõ cho đia phương, kết hợp chăt chẽ quản lý ngành và quản lý lanh thô” Quan điểm về phân cấp thẩm quyền lại tiếp tục khẳng định Nghi quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (năm 1997) về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước Việt Nam sạch, vững mạnh đã khẳng định: “Phân định trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân cấp rõ cho địa phương nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy chính quyền địa phương phát huy tính chủ động, khai thác tiềm chỗ để phát triển kinh tế xa hội địa phương và đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển chung của đất nước Giữa các cấp chính quyền địa phương cần cụ thể việc phân cấp theo hướng cấp nào giải sát với thực tế giao nhiệm vụ và thẩm quyền cho cấp đó Nghiên cứu phân biệt khác giữa hoạt động của HĐND và nhiệm vụ quản lý hành chính đô thị với hoạt động của HĐND và nhiệm vụ quản lý hành chính của nông thôn” Văn kiện Đại hội X của Đảng (năm 2006) đề chủ trương: “Phân cấp mạnh, giao quyền chủ động nữa cho chính quyền địa phương, nhất là việc định về ngân sách, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, thực nghĩa vụ tài chính đối với Trung ương bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương phạm vi phân cấp Tô chức hợp lý chính quyền địa phương, phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo” Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X (số 17 – NQ/TW ngày 01-08-2007) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước: “Tiếp tục phân cấp mạnh và giao quyền chủ động nữa cho chính quyền địa phương, nhất là định về ngân sách, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, thực nghĩa vụ tài chính đối với Trung ương; đồng thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất của Trung ương Chính quyền địa phương xây dựng, tô chức và hoạt động theo nguyên tắc nhà nước đơn nhất, quyền lực của nhà nước là thống nhất có chế bảo đảm nguyên tắc xây dựng chính quyền Nhân dân, tăng cường công tác giám sát của cấp ủy, Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể đối với hoạt động của chính quyền địa phương ” Văn kiện Đại hội XI của Đảng (2011) đề chủ trương: “Tiếp tục đôi mới tô chức hoạt động của chính quyền địa phương Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND các cấp, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm việc định và tô chức thực những chính sách phạm vi phân cấp Nghiên cứu tô chức, thẩm quyền của chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo Tiếp tục thực thí điểm không tô chức HĐND cấp huyện, quận, phường” Các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương II, Trung ươngV, Trung ươngVII khóa XI về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992: (1) Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 12-7-2011 của Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc triển khai thực chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992: “Sửa đôi, bô sung các quy định về tô chức, hoạt động của chính quyền địa phương, xác định rõ địa vị pháp lý, mơ hình tơ chức, thẩm quyền của các cấp chính quyền địa phương; có chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương” (2) Kết luận số 20KL/TW ngày 25-5-2012 của Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 nội dung về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nêu rõ: “Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án quy định về đơn vị hành chính lanh thô, cấp hành chính và tô chức chính quyền địa phương; quy định những vấn đề có tính nguyên tắc về phân công, phân cấp giữa Trung ương và địa phương, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của địa phương” Văn kiện Đại hội XII của Đảng (tháng năm 2016) đã định rõ: “Hoàn thiện chế phân cấp, bảo đảm thống nhất, thông suốt lanh đạo, quản lý, điều hành từ Trung ương đến sở Phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm quản lý kinh tế, xa hội giữa Trung ương và địa phương, bảo đảm tập trung thống nhất quản lý của Trung ương và phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương Hoàn thiện chế phân cấp đầu tư, ngân sách, bảo đảm quản lý thống nhất về quy hoạch và phát triển và cân đối nguồn lực Hồn thiện tở chức hoạt động của quyền địa phương bảo đảm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội quyền cấp Tập trung vào cung cấp dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội cải thiện đời sống cho người dân Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy phù hợp với qùn thị, Hải đảo” Pháp luật phân cấp quản lý hành nhà nước quyền trung ương quyền địa phương Việt Nam Thứ nhất, Hiến pháp và các đạo luật tô chức bộ máy nhà nước về phân cấp quản lý hành chính Nhà nước giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương Ở Việt Nam nay, phân cấp quản lý hành nhà nước quyền trung ương với quyền địa phương quy định Hiến pháp 2013, Luật tở chức Quốc hội năm 2015, Luật tở chức Chính phủ năm 2015, Luật tở chức qùn địa phương năm 2015 Đây hệ thống văn pháp lý cao xác lập thẩm quyền quản lý hành nhà nước của quyền trung ương địa phương Nếu trước có Luật tổ chức HĐND UBND thì thay thế Luật tở chức qùn địa phương minh chứng quan trọng cho tư duy, nhận thức của Đảng Nhà nước về vấn đề phân cấp địa vị pháp lý của quyền địa phương Tuy nhiên, cần phải nhận thức đầy đủ thông qua Luật quy định về thẩm quyền của cấp quyền mà xác định vấn đề phân cấp không thể có đạo luật hay hệ thống văn pháp quy chuyên biệt quy định về vấn đề phân cấp thẩm quyền Hơn thân qùn địa phương khơng thể tự đặt luật để ấn định thẩm quyền, chức quản lý của mình Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND chủ yếu để cụ thể hóa luật của Trung ương Trong trình thực chủ trương của Đảng sách, pháp luật Nhà nước, lĩnh vực kinh tế, xã hội, với mức độ khác nhau, đều có phân cấp quản lý hành Chính phủ cấp quyền địa phương Mức độ phạm vi phân cấp quản lý của lĩnh vực đều nguyên tắc là: Chính phủ thống quản lý nhà nước vĩ mơ lĩnh vực phạm vi tồn quốc hệ thống văn quy phạm pháp luật sách quán, đồng bộ; hướng dẫn kiểm tra việc thực Sự phân định thẩm quyền để định rõ thẩm quyền trách nhiệm, đồng thời phát huy tính chủ đơng, sáng tạo, phát huy lợi thế vị trí của cấp hệ thống hành nhà nước theo quản lý thống của Chính phủ Thứ hai, phân cấp quản lý hành chính nhà nước giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương các văn bản pháp quy khác Đi sâu vào hệ thống văn pháp luật có liên quan, có thể nhận thấy mức độ chi tiết, cụ thể của quy định về phân cấp quản lý hành nhà nước quyền trung ương quyền địa phương lĩnh vực khác đạo luật quy định khác Có lĩnh vực thì luật chuyên ngành quy định chung chung, có lĩnh vực, thẩm quyền của quyền địa phương quy định tương đối chi tiết Thực tế phần nguyên nhân chủ thể tiến hành công việc định quy tắc phân cấp quản lý quyền trung ương với quyền địa phương không Quốc hội mà bao gồm Chính phủ Bộ quản lý ngành thơng qua hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chẳng hạn, số đạo luật chuyên ngành, Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật giáo dục đại học năm 2012, Luật an toàn thực phẩm năm 2010, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, v.v… quy định thẩm quyền của quyền địa phương chung chung Ví dụ, khoản Điều 100 Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: UBND cấp phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ, đó có việc quy hoạch mạng lưới sở giáo dục; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của sở giáo dục địa bàn; có trách nhiệm bảo đảm điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, sở vật chất, thiết bị dạy học của trường công lập thuộc phạm vi quản lý; phát triển loại hình nhà trường, thực xã hội hóa – giáo dục; bảo đảm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục địa phương Tương tự, Điều 49 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 quy định khái quát về thẩm quyền của UBND cấp Trong đó, số đạo luật chuyên ngành lại quy định chi tiết thẩm quyền của quyền địa phương hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành đó Ví dụ: Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định tương đối chi tiết thẩm quyền của UBND cấp lĩnh vực ngân sách Đặc biệt, Luật đã quy định rõ nguồn thu của ngân sách trung ương nguồn thu của ngân sách địa phương Điều 42 45 Luật đất đai năm 2013, quy định rõ thẩm quyền của cấp về quy hoạch đất đai… Mục đích phân cấp quản lý hành nhà nước quyền trung ương quyền địa phương Việt Nam Để có thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp bảo đảm phân cấp nước ta, cần thiết phải làm rõ thực trạng mục đích q trình nước ta Thứ nhất, thay đổi nhận thức chất, chức Nhà nước Những thay đổi chủ yếu thể kết nghiên cứu khoa học nhà tư tưởng quan điểm lãnh đạo Trung ương Đảng, quyền trung ương Ở cấp quyền địa phương mà đặc biệt quan hành địa phương khơng có nhiều chuyển biến nhận thức chất, chức năng, vai trò Nhà nước Nếu có mức độ chuyển biến chậm, không đáng kể Chúng ta thấy rõ động thái mạnh mẽ Trung ương Đảng phòng chống tham nhũng, xây dựng Nhà nước pháp quyền hay động thái Chính phủ xây dựng phủ kiến tạo thực chưa tạo lan toả rộng rãi toàn 10 hành cấp Đa số cán bộ, cơng chức hành nước ta trì trệ, bảo thủ, chậm thay đổi tư duy, nhận thức nguyên tắc hoạt động, hành xử với người dân Biểu hành quan liệu rõ số địa phương, vùng miền nước ta Trong việc thực nhiệm vụ, công tác tiếp xúc, tiếp nhận hồ sơ giải công việc cho nhân dân, số cán bộ, công chức, viên chức tỏ rõ thái độ hách dịch, nhũng nhiễu giải cơng việc, gợi ý, vòi vĩnh thực nhiệm vụ mình.Còn tượng đùn đẩy, né tránh trách công việc, chưa thường xuyên học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn lực công tác hạn chế; số đơn vị, tình trạng đồn kết nội xảy ra, có biểu cục bộ, kèn cựa địa vị, ganh tị, bè phái, lợi ích nhóm, thực nhiệm vụ chuyên môn không phối hợp với nhau, làm việc theo kiểu “mạnh làm” dẫn đến hiệu cơng việc khơng cao.Trong việc nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm quan, đơn vị thực chưa nghiêm túc, mang tính hình thức, đánh giá chung chung nể; công tác thực chế độ báo cáo không trung thực, bao che cho cán bộ, cơng chức, viên chức vi phạm Thực trạng có nguyên nhân chủ yếu từ nhận thức, thái độ nhiều chuyển biến chất, chức Nhà nước trước yêu cầu, tình hình Thứ hai, hiệu hoạt động cấp quyền quản lý hành Nhà nước.Thực trạng nhận thấy rõ thống qua trị số khảo sát, báo cáo hiệu quả, hiệu lực hoạt động quyền Nhà nước nước ta thời gian vừa qua Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh Việt Nam (PAPI) 2016 cho thấy phần lớn quyền địa phương có cải thiện cung ứng dịch vụ cơng qua thời gian Thực tế 35 tỉnh, thành có bước cải thiện đáng kể so sánh kết năm 2016 với năm 2011, địa phương khác nhiều chuyển biến Nhìn chung quyền cấp tỉnh, hiệu công khai, minh bạch ba vấn đề PAPI đo lường có dấu hiệu cải thiện năm 2016 so sánh với năm 2015 Đóng góp lớn cải thiện mức độ công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất khung giá bồi thường thu hồi đất Tuy nhiên, kết khảo sát cho thấy quản lý nhà nước đất đai bộc lộ nhiều hạn chế, khoảng trống pháp lý dẫn đến thực trạng tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật cán bộ, công chức Nhà nước phổ biến Kết tổng hợp số nội dung cho thấy cải cách thủ tục hành dịch vụ hành có bước tiến triển tốt 11 12 ... nhiệm vụ quyền hạn phủ giao, khơng có quyền can thiệp sâu vào Chính quyền địa phương VD: Pháp - Nguyên tắc phi tập trung hóa (phân quyền) Chính quyền địa phương theo mơ hình quyền tự quản địa phương; ... tự quản địa phương ( mức độ tự quản/ tự chủ pháp lý; mức độ tự quản/ tự chủ tài chính) ; Hai mơ hình tự quản địa phương xã hội đại (1/ Phát huy tối đa quyền tự quản địa phương - phân quyền đầy đủ;... quyền; Một số mơ hình phân định thẩm quyền nội dung Xu hướng tự quản địa phương nước giới Tính phổ biến tự quản địa phương; Các dấu hiệu tự quản địa phương; Tiêu chí đo lường mức độ tự quản địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tự luận môn Mô hình chính quyền địa phương, Bài tập tự luận môn Mô hình chính quyền địa phương

Từ khóa liên quan