document chuong 9 phan tich thong ke va to chuc du lieu kho tài liệu training

44 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 08:30

Phân tích, thống kê tổ chức liệu Phạm Trung Minh - MOS MASTER Giới thiệu • Lọc xếp liệu Tính tốn nhóm liệu • Áp dụng biểu đồ Chart Sparkline • Phân tích liệu với PivotChart PivotTable • Áp dụng định dạng theo điều kiện, loại bỏ trùng lặp, thiết lập điều kiện nhập liệu Phạm Trung Minh - MOS MASTER LỌC DỮ LIỆU – FILTER Phạm Trung Minh - MOS MASTER Lọc liệu – Filter  Nên áp dụng định dạng bảng liệu cho vùng liệu cần lọc liệu  Nếu vùng liệu dạng bảng : Chọn tất vùng liệu cần thao tác Chọn Home/Sort&Filter (trong nhóm Editing) Chọn nút Filter Phạm Trung Minh - MOS MASTER Lọc liệu – Filter  Lọc liệu theo mục lựa chọn: Nhấp chuột vào nút mũi tên cột cần lọc liệu Chọn mục cần lọc Chọn nút OK Phạm Trung Minh - MOS MASTER Lọc liệu – Filter  Lọc liệu theo điều kiện: Nhấp chuột vào nút mũi tên cột cần lọc liệu Chọn mục Number Filter Chọn loại điều kiện lọc Nhập giá trị điều kiện lọc Chọn nút OK Phạm Trung Minh - MOS MASTER Lọc liệu – Filter  Xóa chế độ lọc liệu: Nhấp chuột vào ô bảng lọc liệu Chọn chức Home/Sort&Filter (trong nhóm Editing) Chọn mục Clear Phạm Trung Minh - MOS MASTER SẮP XẾP DỮ LIỆU- SORT Phạm Trung Minh - MOS MASTER Sắp xếp liệu - Sort  Nên áp dụng định dạng bảng cho vùng liệu cần xếp  Sắp xếp liệu cột: Chọn ô cột cần xếp Chọn chức Home/Sort&Filter (trong nhóm Editing) Chọn kiểu xếp Phạm Trung Minh - MOS MASTER Sắp xếp liệu - Sort  Nên áp dụng định dạng bảng cho vùng liệu cần xếp  Sắp xếp liệu cột: Chọn ô cột cần xếp Chọn chức Home/Sort&Filter (trong nhóm Editing) Chọn kiểu xếp Phạm Trung Minh - MOS MASTER 10 Áp dụng định dạng biểu đồ - Sparklines Áp dụng biểu đồ : Chọn ô cần chèn biểu đồ Chọn loại biểu đồ nhóm Sparklines thuộc thẻ Insert Chọn nút chọn vùng địa Chọn vùng ô liệu cần hiển thị biểu thị Chọn nút chọn vùng địa OK Phạm Trung Minh - MOS MASTER 30 Áp dụng định dạng biểu đồ - Sparklines  Định dạng biểu đồ con:  Chọn ô chứa biểu đồ  Sử dụng nút chức thẻ Design để định dạng biểu đồ Thay đổi loại biểu đồ Chọn loại điểm hiển thị biểu đồ Chọn kiểu đường biểu đồ Chọn màu đường, điểm biểu đồ Phạm Trung Minh - MOS MASTER 31 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PIVOTCHART VÀ PIVOTTABLE Phạm Trung Minh - MOS MASTER 32 Phân tích liệu PivotChart PivotTable  Tạo PivotTable: Chọn ô bảng liệu Chọn Insert/Pivot Table/ PivotTable (trong nhóm Tables) Chọn vị trí hiển thị PivotTable a) New Worksheet : hiển thị PivotTable sheet b)Existing Worksheet : hiển thị Pivot Table sheet hiên Cần chọn ô worksheet để làm vị trí hiển thị PivotTable OK Phạm Trung Minh - MOS MASTER 33 Phân tích liệu PivotChart PivotTable  Thao tác chọn liệu PivotTable: Di chuột đến trường liệu, nhấn chuột trái kéo thả vào vùng thơng tin bên Xóa trường thơng tin: chọn trường thơng tin cần xóa, chọn Remove Filed Sử dụng tính lọc thơng tin PivotTable để quan sát, phân tích liệu Phạm Trung Minh - MOS MASTER 34 ÁP DỤNG ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN Phạm Trung Minh - MOS MASTER 35 Áp dụng định dạng theo điều kiện Conditional Formating  Áp dụng định dạng theo điều kiện: Chọn vùng thông tin cần áp dụng Chọn chức Home/Conditional Formating( nhóm Styles) Chọn nhóm định dạng Chọn loại định dạng Phạm Trung Minh - MOS MASTER 36 Áp dụng định dạng theo điều kiện Conditional Formating  Áp dụng định dạng tô màu theo điều kiện: Chọn vùng thông tin cần áp dụng Chọn chức Home/Conditional Formating( nhóm Styles) Chọn nhóm Highligh Cells Rules Chọn loại định dạng a b c d Greater Than : Lớn Less Than : Nhỏ Between: Khoảng giá trị Equal To : Bằng Nhập điều kiện Chọn loại dải màu cần áp dụng OK Phạm Trung Minh - MOS MASTER 37 LOẠI BỎ SỰ TRÙNG LẶP DỮ LIỆU Phạm Trung Minh - MOS MASTER 38 Loại bỏ trùng lặp liệu  Loại bỏ trùng lặp liệu: Chọn ô vùng bảng liệu cần thao tác Chọn chức Data/Remove Duplicates ( nhóm Data Tool) Chọn cột (trường liệu) tìm kiếm trùng lặp Mặc định chọn hết tất cột Chọn OK Chọn OK hộp thoại thơng báo kết thúc việc tìm kiếm loại bỏ trùng lặp Phạm Trung Minh - MOS MASTER 39 Loại bỏ trùng lặp liệu Phạm Trung Minh - MOS MASTER 40 THIẾT LẬP NHẬP DỮ LIỆU THEO ĐIỀU KIỆN Phạm Trung Minh - MOS MASTER 41 Thiết lập nhập liệu theo điều kiện  Nhập liệu theo điều kiện: Chọn vùng ô cần thiết lập điều kiện nhập liệu Chọn chức Data/Data Validaton/Data Validation ( nhóm Data Tool) Trong thẻ Setting, nhóm Allow , chọn loại điều kiện (Whole Number – điều kiện số, List – danh sách, Date- ngày tháng, Text Length – độ dài chuỗi ký tự…) Phạm Trung Minh - MOS MASTER 42 Thiết lập nhập liệu theo điều kiện  Nhập liệu theo điều kiện: Chọn loại điều kiện (Between – nằm khoảng giá trị, equal to – bằng, greater than – lớn hơn, less than – nhỏ hơn….) Nhập điều kiện OK Phạm Trung Minh - MOS MASTER 43 THANK YOU! ... MASTER LỌC DỮ LIỆU – FILTER Phạm Trung Minh - MOS MASTER Lọc liệu – Filter  Nên áp dụng định dạng bảng liệu cho vùng liệu cần lọc liệu  Nếu vùng liệu dạng bảng : Chọn tất vùng liệu cần thao... 11 TÍNH TỐN THEO NHĨM DỮ LIỆU CON – SUBTOTAL Phạm Trung Minh - MOS MASTER 12 Tính tốn theo nhóm liệu – Subtotal  Để sử dụng Subtotal, vùng liệu phải xếp theo thứ tự cột liệu (Field) mà ta cần... MASTER 13 Tính tốn theo nhóm liệu – Subtotal Thực tính tốn theo nhóm liệu con: Chọn bảng cần nhóm liệu Chọn chức Data/Subtotal (trong nhóm Outline) Chọn cột cần nhóm liệu Chọn loại cơng thức Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: document chuong 9 phan tich thong ke va to chuc du lieu kho tài liệu training , document chuong 9 phan tich thong ke va to chuc du lieu kho tài liệu training

Mục lục

Xem thêm