3 linux managing dns servers lpic 2 m3 slides kho tài liệu training

13 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 08:27

... enable named # systemctl start named # firewall-cmd permanent add-port= 53/ tcp # firewall-cmd permanent add-port= 53/ udp # firewall-cmd reload $ ls /etc/named* $ ls /var/named $ ls -ld /var/named
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 linux managing dns servers lpic 2 m3 slides kho tài liệu training , 3 linux managing dns servers lpic 2 m3 slides kho tài liệu training