bai8 kho tài liệu training

20 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 08:21

70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 391 Bài 8: Sao lưu phục hồi liệu Sytem Center Data Protection Manager (DPM) I Mục tiêu:  Cấu hình DPM  Sao lưu phục hồi liệu DPM II Kịch bản: Là phần chiến lược ảo hóa, cơng ty A Datum chuyển đổi hầu hết server vật lý thành máy ảo triển khai server ảo A Datum cần phát triển chiến lược để lưu liệu để đảm bảo an toàn cho liệu quan trọng hệ thống III Yêu cầu tổng quan: Bạn cần phải cấu hình DPM để lưu phục hồi liệu quan trọng hệ thống IV Mơ hình thực hành: 20414C-LON-HOST1 Máy ảo (VM) 20414C-LON-DC1 20414C-LON-SVR1 20414C-LON-DM1 User name Adatum\Administrator Password Pa$$w0rd V Chuẩn bị: Trên máy 20414C-LON-HOST1 Mở Hyper-V® Manager, chuột phải 20414C-LON-DC1, chọn Start Nhấn chuột phải máy ảo 20413C-LON-DC1, chọn Connect Logon vào máy 20414C-LON-DC1 với thông tin sau:  User name: Adatum\Administrator  Password: Pa$$w0rd Thực hiên lại từ bước đến cho máy ảo lại MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 392 VI Thực hành: Thời gian thực hành: 45 phút Bài tập 1: Cấu hình DPM A Datum triển khai DPM Server trung tâm liệu London Bạn phải cấu hình thành phần cần thiết DPM lưu khôi phục liệu  Bài thực hành bao gồm bước: Cấu hình Storage Pool DPM Triển khai DPM Protection Agents Cấu hình Protection Groups  Thực hiện: Bước 1: Cấu hình Storage Pool DPM Trên máy LON-DM1 Trên desktop, mở Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Trong cửa sổ System Center 2012 R2 DPM Administrator Console, chọn Management, chọn Disks, chọn Add Cửa sổ Add Disks to Storage Pool, chọn Disk1, chọn Add, chọn OK MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 393 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 394 Kiểm tra mục DPM Storage Pool hiển thị Disk1 (Virtual HD ATA Device) Bước 2: Triển khai DPM Protection Agents Qua máy LON-SVR1, Server Manager, bung menu Tools, mở Windows Firewall with Advanced Security, Windows Firewall with Advanced Security on Local Computer, chọn Properties MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 395 Trong hộp thoại Windows Firewall with Advanced Security on Local Computer, bung ô Inbound connections, chọn Allow, chọn OK Tắt cửa sổ Windows Firewall with Advanced Security Qua máy LON-DM1, cửa sổ DPM Administrator Console, chọn Management, chọn Agents, chọn Install MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ Select Agent Deployment Method, chọn Install agents, chọn Next Cửa sổ Select Computers, chọn LON-SVR1, chọn Add, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 396 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 397 Cửa sổ Enter Credentials, ô User name, nhập Administrator, ô Password, nhập Pa$$w0rd, chọn Next Cửa sổ Choose Restart Method, chọn Yes, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ Summary, chọn Install 10 Sau cài đặt thành công, chọn Close MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 398 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 399 Bước 3: Cấu hình Protection Groups Trên máy LON-DM1, cửa sổ DPM Administrator Console, chọn Protection, chọn New Cửa sổ Welcome to the New Protection Group Wizard, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 400 Cửa sổ Select Protection Group Type, chọn Servers, chọn Next Cửa sổ Select Group Members, bung LON-SVR1, bung All Volumes, bung C:\, đánh dấu chọn Financial Data, chọn OK, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ Select Data Protection Method, ô Protection group name, nhập Protection Group Financial Data, đảm bảo có đánh dấu chọn I want short-term protection using Disk, chọn Next Cửa sổ Specify Short-Term Goals, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 401 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ Review Disk Allocation, chọn Next Cửa sổ Choose Replica Creation Method, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 402 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ Consistency check options, chọn Next 10 Cửa sổ Summary, chọn Create Group MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 403 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 404 11 Cửa sổ Status, kiểm tra cột Results báo Success, chọn Close 12 Trong cửa sổ DPM Administrator Console, kiểm tra có Protection Group Financial Data (Đợi đến có biểu tượng dấu chọn màu xanh) Kết quả: Sau hoàn thành tập này, bạn tạo Storage Pool Disk1 Ngoài bạn triển khai cài đặt DPM Protection Agents cho LON-SVR1 tạo Protection groups để hỗ trợ việc lưu phục hồi folder Financial Data MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 405 Bài tập 2: Sao lưu phục hồi liệu DPM Các máy ảo A Datum lưu trữ nhiều liệu quan trọng công ty yêu cầu quan trọng bạn phải đảm bảo an toàn cho liệu Vì vậy, bạn cần phải cấu hình DPM để lưu khơi phục liệu quan trọng  Bài thực hành bao gồm bước: Back up liệu Xóa liệu Phục hồi liệu  Thực hiện: Bước Back up liệu Trên máy LON-DM1, cửa sổ DPM Administrator Console, chọn Protection, bung Protection Group Financial Data (đảm bảo có biểu tượng dấu chọn màu xanh) Chuột phải C:\Financial Data, chọn Create recovery point MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Hộp thoại Create recovery point, chọn OK Cửa sổ Create Recovery Point, kiểm tra cột Results báo Success, chọn Close MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 406 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 407 Bước Xóa liệu (Giả lập liệu bị mất) Qua máy LON-SVR1 Mở File Explorer, vào ổ Local Disk (C:), xóa folder Financial Data Bước Phục hồi liệu Qua máy LON-DM1 Trong cửa sổ DPM Administrator Console, chọn Recovery, bung LON-SVR1, bung All Protected Volumes, chọn C:\ Chuột phải Financial Data, chọn Recover MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 408 Cửa sổ Review Recovery Selection, chọn Next Cửa sổ Select Recovery Type, chọn Recover to the original location, chọn Next Cửa sổ Specify Recovery Options, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ Summary, chọn Recover Cửa sổ Recovery Status, kiểm tra Recovery status báo Successful, chọn Close MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 409 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 410 Qua máy LON-SVR1, mở File Explorer, vào ổ Local Disk (C:) Kiểm tra khôi phục thành công folder Financial Data Kết quả: Sau hoàn thành tập này, bạn sử dụng DPM để lưu folder Financial Data, sau giả lập folder Financial Data bị sử dụng DPM để khôi phục folder Financial Data VII Chuẩn bị cho tiếp theo: Sau hoàn thành thực hành, để phục hồi máy ảo trạng thái ban đầu, bạn thực bước sau: Trên máy thật, mở công cụ Hyper-V Manager Nhấn chuột phải lên máy ảo 20414C-LON-DC1, chọn Revert Trong hộp thoại Revert Virtual Machine, chọn Revert Thực hiên lại bước cho máy ảo 20414C-LON-SVR1, 20414C-LON-DM1 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) ... lưu phục hồi liệu DPM Các máy ảo A Datum lưu trữ nhiều liệu quan trọng công ty yêu cầu quan trọng bạn phải đảm bảo an toàn cho liệu Vì vậy, bạn cần phải cấu hình DPM để lưu khôi phục liệu quan trọng... lưu khôi phục liệu quan trọng  Bài thực hành bao gồm bước: Back up liệu Xóa liệu Phục hồi liệu  Thực hiện: Bước Back up liệu Trên máy LON-DM1, cửa sổ DPM Administrator Console, chọn Protection,... hạ tầng mạng nâng cao 407 Bước Xóa liệu (Giả lập liệu bị mất) Qua máy LON-SVR1 Mở File Explorer, vào ổ Local Disk (C:), xóa folder Financial Data Bước Phục hồi liệu Qua máy LON-DM1 Trong cửa sổ
- Xem thêm -

Xem thêm: bai8 kho tài liệu training , bai8 kho tài liệu training