bai4 kho tài liệu training

70 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 08:21

70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 153 Bài 4: Triển khai giải pháp quản lý hệ thống ảo hóa với System Center 2012 R2 I Mục tiêu:  Cấu hình tự động hóa System Center Orchestrator  Ủy quyền quản lý VMM Self-Service  Triển khai chức Host Updating VMM II Kịch bản: Công ty A Datum triển khai số Server ảo Và bây giờ, họ cần phải xếp cơng việc quản lý mơi trường ảo Nhóm Development u cầu phải có thêm quyền truy cập mơi trường ảo, kiểm soát nhiều việc triển khai cấu hình máy ảo Hơn nữa, họ muốn quản lý mơi trường ảo họ Khi số lượng máy vật lý máy ảo phát triển, làm gia tăng công việc quản lý System Center 2012 quản trị viên A Datum Vì vậy, để giảm thời gian công việc quản trị, họ muốn ủy quyền số cơng việc nhiệm vụ phổ biến cho nhóm Development III Yêu cầu tổng quan: Lập kế hoạch quản lý hệ thống ảo hóa để hỗ trợ mục tiêu sau đây:  Cấp quyền cho nhóm Development Administrators kiểm soát Host Groups họ tài nguyên liên quan  Cho quyền nhóm Developments tạo tài khoản Self-service để triển khai máy nhanh chóng  Cấp quyền cho nhóm Developments giám sát server, bao gồm tùy chọn để cài đặt cấu hình nâng cao MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 154 IV Mơ hình thực hành gồm máy: 20414C-LON-HOST1 20414C-LON-DC1 Máy ảo (VM) 20414C-LON-VMM1 20414C-LON-OR1 20414C-LON-WSUS User name Adatum\Administrator Password Pa$$w0rd V Chuẩn bị: Trên máy 20414C-LON-HOST1 Mở Hyper-V® Manager, chuột phải 20414C-LON-DC1, chọn Start Nhấn chuột phải máy ảo 20413C-LON-DC1, chọn Connect Logon vào máy 20414C-LON-DC1 với thông tin sau:  User name: Adatum\Administrator  Password: Pa$$w0rd Thực hiên từ bước đến cho máy ảo lại VI Thực hành: Thời gian thực hành: 60 phút Bài tập 1: Cấu hình tự động hóa System Center Orchestrator A Datum cài đặt System Center Orchestrator họ muốn bạn cấu hình để tạo quy trình triển khai máy ảo tự động  Bài thực hành bao gồm bước: Cài đặt cấu hình System Center Integration Packs cho VMM Cấu hình tự động hóa Orchestrator  Thực hành: Bước 1: Cài đặt cấu hình System Center Integration Packs cho VMM  Cài đặt System Center Integration Pack cho VMM MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 155 Trên máy LON-DC1, mở File Explorer, vào E:\Labfiles, chạy file System_Center_2012_R2_Integration_Packs.EXE Chọn OK lần tắt File Explorer Qua máy LON-OR1, bung Start menu, mở cơng cụ Deployment Manager MCT Trần Thủy Hồng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 156 Trong cửa sổ Deployment Manager, chuột phải Integration Packs, chọn Register IP with the Orchestrator Management Server Cửa sổ Welcome to the Integration Pack Registration Wizard, chọn Next Cửa sổ Select Integration Packs or Hotfixes, chọn Add MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ Open, ô File name, nhập \\londc1\e$\Labfiles\SC2012R2_Integration_Pack_for_Virtual_Machine_Manager.oip Chọn Open, chọn Next, chọn Finish Hộp thoại Microsoft Software License Terms, chọn Accept MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 157 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 158 Đợi sau đăng ký thành công, bung Orchestration Management Server, chọn Integration Packs, chuột phải System Center Integration Pack for System Center 2012 Virtual Machine Manager, chọn Deploy IP to Runbook Server or Runbook Designer Cửa sổ Welcome to the Integration Pack Deployment Wizard, chọn Next 10 Cửa sổ Deploy Integration Packs or Hotfixes, đánh dấu chọn System Center Integration Pack for System Center 2012 Virtual Machine Manager, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 159 11 Cửa sổ Computer Selection, ô Computer, nhập LON-OR1, chọn Add, chọn Next 12 Cửa sổ Installation Options, chọn Next, chọn Finish MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 160 13 Kiểm tra thông báo phần Log Entries, tắt cửa sổ Orchestrator Deployment Manager  Thiết lập Execution Policy để RemoteSigned Qua máy LON-OR1, task bar, chuột phải Windows PowerShell, chọn Run as Administrator Trong cửa sổ Windows PowerShell, gõ lệnh: set-executionpolicy remotesigned , nhấn Enter, gõ Y, nhấn Enter Tắt Windows PowerShell MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 161 Qua máy LON-VMM1, task bar, chuột phải Windows PowerShell, chọn Run as Administrator Trong cửa sổ Windows PowerShell, gõ lệnh: set-executionpolicy remotesigned, nhấn Enter, gõ Y, nhấn Enter Tắt Windows PowerShell  Bật chức Remote Management Trusted Hosts Qua máy LON-OR1, chuột phải Start menu, chọn Run, nhập gpedit.msc, chọn OK Trong cửa sổ Local Group Policy Editor, bung Computer Configuration, bung Administrative Templates, bung Windows Components, bung Windows Remote Management (WinRM), chọn WinRM Client, mở policy Trusted Hosts MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 162 Cửa sổ Trusted Hosts, chọn Enabled, ô TrustedHostList, nhập * , chọn OK Tắt Local Group Policy Editor Qua máy LON-VMM1, lập lại từ bước đến MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ New Deployment, chọn Configure Cửa sổ Select a cloud for this deployment, chọn OK MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 208 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Trong mục Template, chọn Select a template Cửa sổ Choose a template, chọn Adatum Web Service, chọn OK MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 209 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 210 Trong mục SERVICE, chọn Configure Cửa sổ Properties of Adatum Web Service, ô Service Name, nhập Contractor Service, ô Cost center, nhập London Development, chọn OK MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Trong mục INSTANCE, chọn Configure 10 Cửa sổ Properties of new virtual machine, ô Computer Name, nhập LONWEB1, chọn OK MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 211 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 212 11 Cửa sổ New Deployment, chọn Deploy để tạo máy ảo 12 Tắt cửa sổ App Controller 13 Trong cửa sổ VMM, chọn VM and Services, bung All Hosts, bung London Hosts, chọn lon-host1, kiểm tra có máy ảo TOR-WEB1.Adatum.com khởi tạo MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 213 14 Sau khoảng 15-20 phút, mở cửa sổ Hyper-V Manager, kiểm tra máy ảo TORWEB1.Adatum.com cài đặt thành công (Chú ý: Trong thời gian chờ đợi, bạn thực tập tiếp theo) Bài tập 3: Triển khai chức Host Updating VMM A Datum triển khai VMM để quản lý Hyper-V Hosts trung tâm liệu London Nhóm quản trị A Datum có kế hoạch sử dụng VMM để quản lý cập nhật mà họ cài đặt cho Hyper-V Hosts Bởi Hyper-V Hosts kiểm soát số tài nguyên quan trọng máy ảo, nên điều quan trọng phải cập nhật phiên sửa lỗi bảo mật nâng cấp chức  Bài thực hành bao gồm bước: Cấu hình cho VMM tích hợp với WSUS Cấu hình Software Update Baseline VMM Kiểm tra kết  Thực hiện: MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Bước 1: Cấu hình cho VMM tích hợp với WSUS Trên máy LON-VMM1, cửa sổ Virtual Machine Manager, chọn Fabric, bung Servers, bung Infrastructure, chuột phải Update Server, chọn Add Update Server MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 214 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 215 Hộp thoại Add Windows Server Update Services Server, ô Computer name, nhập LON-WSUS, ô TCP/IP port, nhập 8530 Chọn Enter a user name and password, ô User name, nhập Adatum\Administrator, ô Password, nhập Pa$$w0rd, chọn Add Kiểm tra tắt cửa sổ Jobs MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 216 Trong Update Server, chọn LON-WSUS.adatum.com , kiểm tra Agent Status Responding Bước 2: Cấu hình Software Update Baseline VMM Trên máy LON-VMM1,trong cửa sổ Virtual Machine Manager, chọn Library, bung Update Catalog and Baselines, chọn Update Catalog (Chú ý: Kiểm tra có update đồng từ WSUS Server Nếu khơng có, cửa sổ Update Catalog, chọn Synchronize Update Server.), bung Create, chọn Baseline MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao Cửa sổ General, ô Name, nhập Server Baseline, chọn Next Cửa sổ Updates, chọn Add MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 217 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 218 Hộp thoại Add Updates to Baseline, chọn cập nhật Update for Windows Server 2012 R2 (KB2883200), chọn Add, chọn Next Cửa sổ Assignment Scope, đánh dấu chọn mục bên dưới, chọn Next  Library Servers: LON-VMM1.Adatum.com  Update Server: LON-WSUS.Adatum.com  VMM Server: LON-VMM1.Adatum.com MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 219 Cửa sổ Summary, chọn Finish Kiểm tra tắt cửa sổ Jobs Bước 3: Kiểm tra kết Trên máy LON-VMM1, cửa sổ VMM, chọn Fabric, bung Servers, bung Infrastructure, chọn Library Servers, chọn LON-VMM1.Adatum.com chọn Compliance Kiểm tra cột Compliance Status báo Unknown, cột Operational Status báo Pending Compliance Scan MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 220 Chọn LON-VMM1.Adatum.com, chọn Scan, kiểm tra cột Operational Status báo Scanning Sau vài phút, kiểm tra cột Compliance Status báo Compliant Lưu ý: Nếu cột Compliance Status báo Non-Compliant, chuột phải LONVMM1.Adatum.com, chọn Remediate Trong cửa sổ Update Remediation, đánh dấu chọn Do not restart servers after remediation, chọn Remediate Tắt cửa sổ Virtual Machine Manager Kết quả: Sau hoàn thành tập này, bạn cấu hình thành cơng chức VMM Host Updating MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 221 VII Chuẩn bị cho tiếp theo: Sau hoàn thành thực hành, để phục hồi máy ảo trạng thái ban đầu, bạn thực bước sau: Trên máy thật, mở công cụ Hyper-V Manager Nhấn chuột phải lên máy ảo 20414C-LON-DC1, chọn Revert Trong hộp thoại Revert Virtual Machine, chọn Revert Thực hiên lại bước cho máy ảo 20414C-LON-VMM1, 20414C-LON-SVR1, 20414C-LON-SVR2, 20414C-LON-WSUS, and 20414C-TOR-SVR1, 20414C-LON-OR1 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 222 ... Microsoft Official Course (MOC) 70-414: Triển khai sở hạ tầng mạng nâng cao 177 24 Chuột phải lên kho ng trắng, chọn Paste Kiểm tra file có tên Blank Disk – Large – Copy.vhd 25 Qua cửa sổ Runbook
- Xem thêm -

Xem thêm: bai4 kho tài liệu training , bai4 kho tài liệu training