iLabBook MCSE414 v1 tủ tài liệu training

831 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2019, 23:14

iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter MỤC LỤC Bài 1: Triển khai giải pháp ảo hóa máy chủ - Server Virtualization Bài 2: Xây dựng sở hạ tầng giải pháp lưu trữ cho hệ thống ảo hóa 36 Bài 3: Triển khai máy ảo với System Center Virtual Machine Manage 124 Bài 4: Xây dựng giải pháp quản lý hệ thống ảo hóa System Center 2012 R2 160 Bài 5: Thực giám sát hệ thống Sytem Center Operations Manager 232 Bài 6: Triển khai khả sẵn sàng cao (High Availability) cho liệu ứng dụng 297 Bài 7: Triển khai khả sẵn sàng cao cho hệ thống ảo hóa công nghệ Failover Clustering 337 Bài 8: Sao lưu phục hồi liệu Sytem Center Data Protection Manager 414 Bài 9: Triển khai Active Directory Certificate Services (AD CS) 435 Bài 10: Triển khai Active Directory Federation Services (AD FS) 529 Bài 11: Triển khai Dynamic Access Control (DAC) Access-Denied Assistance 635 Bài 12: Triển khai chức Work Folders 701 Bài 13: Triển khai Active Directory Rights Management Services (AD RMS) 755 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Mơ hình LAB: MCT Trần Thủy Hồng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Chức máy ảo Mơ hình LAB Máy ảo (VM) Chức LON-HOST1 LON-HOST2 Máy thật, chạy Windows Server 2012 (boot từ ỗ cứng ảo vhd) LON-DC1 Domain Controller domain Adatum.com LON-SVR1 LON-SVR2 LON-SVR3 máy Member Servers domain Adatum.com LON-VMM1 System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2012 Server TOR-SVR1 Member Server domain Adatum.com, đặt văn phòng chi nhánh TOR-SS1 Windows Server 2012 có cấu hình sẵn iSCSI targets LON-OM1 System Center Operations Manager (SCOM) 2012 Server LON-OR1 System Center Orchestrator (Orchestrator) 2012 Server LON-DM1 System Center Data Protection Manager (SCDPM) 2012 Server LON-WSUS Windows Server Update Services (WSUS) Server LON-CA1 Standalone Server LON-CL1 Client domain Adatum.com, có cài sẵn Microsoft® Office 2013 LON-CL2 Standalone Client có cài sẵn Microsoft® Office 2013 LON-CORE Standalone Server chạy Windows Server 2012 Server Core TREY-DC1 Domain Controller domain TreyResearch.net domain TREY-CL1 Client domain TreyResearch.net, có cài sẵn Microsoft® Office 2013 MCT Trần Thủy Hồng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Bài 1: Lập kế hoạch triển khai giải pháp ảo hóa máy chủ (Server Virtualization) I Mục tiêu:  Lập kế hoạch triển khai Hyper-V Host  Cấu hình Hyper-V Hosts Host Group System Center VMM  Cấu hình VMM Library II Kịch yêu cầu tổng quan: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin công ty A Datum mở rộng nhanh chóng, cơng ty muốn giảm thiểu chi phí mở rộng Trung tâm liệu London gần đạt đến công suất tối đa không gian điện năng, cơng ty muốn tránh chi phí mở rộng xây dựng trung tâm liệu Vì vậy, mục tiêu quan trọng việc triển khai Windows Server 2012 phải ảo hóa nhiều máy chủ, dịch vụ ứng dụng tốt Và thành phần quan trọng chiến lược ảo hóa phải tối ưu hóa cơng việc quản lý mơi trường ảo hóa Bước việc triển khai hệ thống ảo hóa A Datum lên kế hoạch triển khai máy chủ Hyper-V (Hyper-V Hosts) cấu hình Virtual Machine Manager (VMM) để quản lý hệ thống ảo hóa A Datum có kế hoạch mua khoảng 30 server có cấu hình phần cứng khơng giống để triển khai Hyper-V Hosts Hầu hết Hyper-V Hosts đặt trung tâm liệu London, số khác đặt trung tâm liệu Toronto Sydney A Datum triển khai VMM Server London để quản lý tất Hyper-V Hosts A Datum yêu cầu phải tạo số máy ảo mẫu (VM Template), file cài đặt ISO lưu hệ thống VMM Có số lo ngại lưu lượng băng thơng văn phòng Vì vậy, MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter thiết kế bạn cho việc triển khai Hyper-V VMM nên giảm thiểu băng thông mạng London, Toronto, Sydney A Datum muốn tận dụng tùy chọn có sẵn VMM để quản lý Hyper-V Hosts khác dựa vị trí server Bạn phải đảm bảo nhóm quản trị khác quản lý máy chủ London, Toronto, Sydney, đưa quy định việc phân phối máy ảo tự động III Mô hình thực hành gồm máy: 20414C-LON-HOST1 20414C-LON-HOST2 Máy ảo (VM) 20414C-LON-DC1 20414C-LON-VMM1 20414C-TOR-SVR1 User name Adatum\Administrator Password Pa$$w0rd IV Chuẩn bị: Bài thực hành gồm máy thật, máy khởi động 20414C-LON-HOST1 máy khởi động 20414C-LON-HOST2 Trên máy 20414C-LON-HOST1 Mở Hyper-V® Manager, chuột phải 20414C-LON-DC1, chọn Start Nhấn chuột phải máy ảo 20413C-LON-DC1, chọn Connect Logon vào máy 20414C-LON-DC1 với thông tin sau:  User name: Adatum\Administrator  Password: Pa$$w0rd Thực hiên từ bước đến cho máy ảo lại MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Logon vào máy 20414C-LON-HOST2 với thông tin sau:  User name: Adatum\Administrator  Password: Pa$$w0rd V Thực hành: Thời gian thực hành: 60 phút Bài tập 1: Cấu hình Hyper-V Hosts Host Groups Sau cài đặt Hyper-V Hosts VMM Server thành công, bạn cần phải bổ sung Hyper-V Hosts vào VMM Sau đó, bạn tạo cấu hình Host Group VMM  Bài thực hành bao gồm bước: Đưa Hyper-V Host vào VMM Tạo Host Groups Cấu hình Host Groups MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter  Thực hiện: Bước 1: Đưa Hyper-V Host vào VMM Trên máy LON-VMM1, Desktop, mở Virtual Machine Manager Console Cửa sổ Connect to Server, chọn Connect MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Trong cửa sổ Virtual Machine Manager, chọn Fabric, chọn Add Resources, chọn Hyper-V Hosts and Clusters Cửa sổ Resource Location, chọn Windows Server computers in a trusted Active Directory domain, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Cửa sổ Credentials, chọn Manually enter the credentials, ô User name, nhập Adatum\Administrator, ô Password, nhập Pa$$w0rd, chọn Next Cửa sổ Discovery scope, chọn Specify Windows Server computers by names, ô Computer names, nhập LON-HOST1, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Hộp thoại New Conditional Forwarder, ô DNS Domain, nhập TreyResearch.net, ô IP addresses of the master servers, nhập 172.16.10.10, nhấn Enter, chọn OK Qua máy TREY-DC1, Lặp lại bước để cấu hình Conditional Forwarder với domain Adatum.com có IP Address of the master servers 172.16.0.1 Qua máy LON-DC1, cửa sổ Active Directory Rights Management Services, bung lon-dc1.adatum.com, bung Trust Policies, chọn Trusted User Domains, chọn Import Trusted User Domain 816 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Hộp thoại Import Trusted User Domain, ô Trusted user domain file, nhập \\TREY-DC1\C$\ADRMS_TREY-DC1_LicensorCert.bin, ô Display name, nhập TreyResearch, chọn Finish Qua máy TREY-DC1, Lặp lại bước để import Trusted User Domain với Trusted user domain file \\LON-DC1\C$\ADRMS_LON-DC1_LicensorCert.bin Display name Adatum MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - 817 iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Bước 4: Import Trusted Publishing Domain Policy domain đối tác Qua máy LON-DC1, cửa sổ Active Directory Rights Management Services, bung lon-dc1.adatum.com, bung Trust Policies, chọn Trusted Publishing Domains, chọn Import Trusted Publishing Domain Hộp thoại Import Trusted Publishing Domain , ô Trusted Publishing Domain file, nhập \\TREY-DC1\c$\TreyTrustedPubDomain.xml, ô Password nhập Pa$$w0rd, ô Display name, nhập TreyResearch Domain, chọn Finish 818 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Qua máy TREY-DC1, Lặp lại bước để import Trusted Publishing Domain, với Trusted Publishing Domain file \\LON-DC1\C$\AdatumTrustedPubDomain.xml Display name Adatum Domain Bước 5: Cấu hình cho phép Anonymous truy cập AD RMS Licensing Server Qua máy LON-DC1, Server Manager, bung menu Tools, mở Internet Information Services (IIS) Manager, bung LON-DC1, bung Sites, bung Default Web Site, bung _wmcs, chọn chuột phải licensing, chọn Switch to Content View MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - 819 iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Trong cửa sổ giữa, chuột phải license.asmx, chọn Switch to Features View Trong cửa sổ giữa, nhấp đôi chuột Authentication 820 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Chuột phải Anonymous Authentication, chọn Enable Chuột phải Windows Authentication, chọn Disable MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - 821 iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Chuột phải licensing, chọn Switch to Content View Chuột phải ServiceLocator.asmx, chọn Switch to Features View 822 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Nhấp đôi chuột Authentication Chuột phải Anonymous Authentication, chọn Enable 10 Chuột phải Windows Authentication, chọn Disable 11 Tắt cửa sổ Internet Information Services (IIS) Manager MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - 823 iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Bước 6: Kiểm tra người dùng truy cập tài liệu Sign in vào máy LON-CL1 Adatum\Hani với password Pa$$w0rd Mở File Explorer, truy cập \\LON-DC1\ConfidentialResearch, mở file ADRMSTST.docx Trong file Word, Restricted Access màu vàng, chọn Change Permission 824 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Hộp thoại Permission, ô Read, thêm dấu ; vào phía sau Managers@adatum.com, nhập thêm liberty@treyresearch.net, chọn OK Save file ADRMS-TST.docx, tắt Microsoft Word, sign out máy LON-CL1 Qua máy LON-DC1, mở File Explorer, vào C:\ConfidentialReseach, copy file ADRMSTST.docx MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - 825 iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter Truy cập \\TREY-DC1\Public, chép file ADRMS-TST.docx vào Sign in vào máy TREY-CL1 TreyResearch\Liberty với password Pa$$w0rd Mở Internet Explorer, bung biểu tượng Tools, chọn Internet options 10 Hộp thoại Internet options, qua tab Security, chọn Local intranet, chọn Sites 826 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter 11 Hộp thoại Local intranet, chọn Advanced 12 Trong ô Add this website to the zone, nhập http://TREY-DC1.TreyResearch.net, chọn Add, chọn Close, chọn OK lần Tắt cửa sổ Internet Explorer 13 Mở File Explorer, truy cập \\TREY-DC1\Public, mở file ADRMS-TST.docx MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - 827 iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter 14 Hộp thoại Active Directory Rights Management Services, chọn OK (Tắt tất cửa sổ Welcome Microsoft Office có) 15 Trong cửa sổ Word, Restricted Access màu vàng, chọn View Permission 828 MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - iLAB TECHNOLOGY & TRAINING CENTER  0909 455 982 ilab.vn  info@ilab.vn +ilabvncenter 🌐 www.ilab.vn ilabvncenter 16 Kiểm tra user Liberty@treyresearch.net có quyền đọc nội dung tài liệu Kết quả: Sau hoàn thành tập này, bạn tích hợp AD RMS domain Adatum.com TreyResearch.net để hỗ trợ người dùng hai hệ thống truy cập tài liệu RMS lẫn VII Chuẩn bị cho tiếp theo: Sau hoàn thành thực hành, để phục hồi máy ảo trạng thái ban đầu, bạn thực bước sau: Trên máy thật, mở công cụ Hyper-V Manager Nhấn chuột phải lên máy ảo 20414C-LON-DC1, chọn Revert Trong hộp thoại Revert Virtual Machine, chọn Revert Thực bước cho máy ảo lại MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) - Lưu Hành Nội Bộ - 829 ... sàng cao (High Availability) cho liệu ứng dụng 297 Bài 7: Triển khai khả sẵn sàng cao cho hệ thống ảo hóa cơng nghệ Failover Clustering 337 Bài 8: Sao lưu phục hồi liệu Sytem Center Data Protection... giảm thiểu chi phí mở rộng Trung tâm liệu London gần đạt đến công suất tối đa không gian điện năng, cơng ty muốn tránh chi phí mở rộng xây dựng trung tâm liệu Vì vậy, mục tiêu quan trọng việc... cứng không giống để triển khai Hyper-V Hosts Hầu hết Hyper-V Hosts đặt trung tâm liệu London, số khác đặt trung tâm liệu Toronto Sydney A Datum triển khai VMM Server London để quản lý tất Hyper-V
- Xem thêm -

Xem thêm: iLabBook MCSE414 v1 tủ tài liệu training , iLabBook MCSE414 v1 tủ tài liệu training

Từ khóa liên quan