Cơ sở văn hóa Việt Nam

2 72 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2019, 21:56

Cơ sở văn hóa Việt Nam Các bạn hiểu câu nói: Hòa nhập khơng hòa tan ? Muốn “ khơng hòa tan” theo bạn phải làm ?  Bối cảnh lịch sử không nêu để so sánh với Suy nghĩ thật tế phải thay đổi theo thời gian Chấp nhận điều cho việc Khơng phải gọi truyền thống mà nói ta nên tuân thủ theo phong tục tập Chuẩn mực người đặt người đặt lại Nó khơng phải mãi để ta tn theo Một thay đổi mãi thay đổi cho lịch sử tương lai  10 Cách suy nghĩ thấm sau vào máu người kỉ trước Vì khơng nói thẳng mà lại phải nói giảm nói tránh !?  Hiện tượng văn hóa áp dụng vào để suy luận biểu suy nghĩ học sinh CHƯƠNG 1: KHÁI QT VỀ VĂN HĨA Định nghĩa văn hóa: a Ví dụ - Hãy phân biệt ý nghĩa từ “ văn hóa” câu trên: o Anh Nam có trình độ văn hóa lớp 12 – trình độ học thức o Văn hóa thời kì Phục Hưng – phát triển thời kỉ lịch sử dòng thời gian o Giữ gìn sắc văn hóa Việt Nam – nết đặc sắc văn hóa dân tộc, đất nước b Đinh nghĩa - Trong từ điển tiếng việt: o Văn hóa dùng để học thức văn hóa, lối sống, nếp sống văn hóa o Theo nghĩa chun biệt dùng để trình độ phát triển giai đoạn o Theo nghĩa rộng bao gồm sản phẩm tinh vi đại tín ngưỡng, phong tục, lối sống, - Văn hóa hế thống giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo qua trình hoạt động - Văn minh: o Nói hành vi đạo đức đẹp (hành vi đạo đức hành động tự giác thúc đẩy động có ý nghĩa mặt đạo đức) o Chỉ giá trị văn hóa thiên văn hóa vật thể, vật chất thời kì, thời điểm, lát cắt ngang lịch sử - Văn hiến: giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, tốt đẹp người hiền tài sáng tạo, chuyển tải, lưu giữ thể tính dân tộc, tính lịch sử rõ ràng - Văn vật: truyền thống văn hóa tốt đẹp biểu nhiều nhân tài lịch sử nhiều di tích lịch sử Văn vật lại miện hẹp để cơng trình vật có giá trị nghệ thuật lịch sử - Văn minh Mang tính quốc tế Gắn bó với P.Tây thị Thiên giá trị vật chất kĩ thuật Lát cắt ngang đồng đại ( trình độ phát triển) Văn hóa - Mang tính dân tộc - Gắn bó với P.Đông nông nghiệp - Cả giá trị vất chật lẫn tinh thần - Hãy phân tích định nghĩa văn hóa để đặc trưng văn hóa: o Đặc trưng cần phân biệt thống với tập hợp, giúp phân biệt mối liên hệ mật thiết tượng, kiến văn hóa, phát đặc trưng quy luật hình thành phát triển nhờ có tính hệ thống mà văn hóa tư cách mang thực tể bao trùm hoạt động xh, thực chức tổ chức xã hội VĂN HÓA VĂN HIẾN VĂN VẬT Giá trị vật chất Giá trị tinh thần Bề dày lịch sửi Tính thần dân tộc VĂN MINH Giá trị mặt vật chất khoa học kĩ thuật Trình độ phát triển khoa học kĩ thuật Theo cách mạng cơng nghiệp giới Tính phổ biến, rộng rãi, quốc tế ... tượng, kiến văn hóa, phát đặc trưng quy luật hình thành phát triển nhờ có tính hệ thống mà văn hóa tư cách mang thực tể bao trùm hoạt động xh, thực chức tổ chức xã hội VĂN HÓA VĂN HIẾN VĂN VẬT Giá... trình độ phát triển) Văn hóa - Mang tính dân tộc - Gắn bó với P.Đơng nơng nghiệp - Cả giá trị vất chật lẫn tinh thần - Hãy phân tích định nghĩa văn hóa để đặc trưng văn hóa: o Đặc trưng cần phân...- Văn hiến: giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, tốt đẹp người hiền tài sáng tạo, chuyển tải, lưu giữ thể tính dân tộc, tính lịch sử rõ ràng - Văn vật: truyền thống văn hóa tốt đẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Cơ sở văn hóa Việt Nam