THẬN NHI hội NGHỊ THẬN học THẾ GIỚI úc 4 2019

60 68 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:38

THẬN NHI HỘI NGHỊ THẬN HỌC THẾ GIỚI ÚC 4/2019 PGS TS VŨ HUY TRỤ HC THẬN HƯ  IgA VASCULITIS (HENOCH SCHONLEIN ) HC THẬN HƯ : 1.1 TIÊU CHẨN CHẨN ĐỐN : Hội chứng thận hư (HCTH) hội chứng lâm sàng bao gồm:  Tiểu đạm > 50mg/kg/ngày hay > 1g/m2/ngày (hay > 40mg/m2/giờ) hay protein/creatinine > mg/mg  Albumine máu < 25g/l, đạm máu < 55g/l  Tăng lipid máu (cholesterol> 2,2g/l)  Phùu NHẮC LẠI CƠ CHẾ BỊNH SINH : ĐIỀU TRỊ : IgA VASCULITIS ( HENOCH SCHONLEIN ) 2.1 TÊN GỌI : IgA VASCULITIS ( HENOCH SCHONLEIN ) ...HC THẬN HƯ  IgA VASCULITIS (HENOCH SCHONLEIN ) HC THẬN HƯ : 1.1 TIÊU CHẨN CHẨN ĐOÁN : Hội chứng thận hư (HCTH) hội chứng lâm sàng bao gồm:  Tiểu đạm > 50mg/kg/ngày hay > 1g/m2/ngày (hay > 40 mg/m2/giờ)... 60 mg/m2/day (max 80 mg) for 4wk then reduce to 40 mg/m2/on alternate days (max 60mg) for wk then wean over 4- 6 wk or 60 mg/m2/day (max 80 mg) for wk then reduce to 40 mg/m2/on alternate days (max... 60mg) for wk then stop or Taper over 12 wk 4. 2 ĐIỀU TRỊ TÁI PHÁT 4. 2.1 Tái phát lần đầu: Prednisone 2mg/kg/ngày đạm niệu () ngày liên tiếp, tối thiểu 14 ngày Sau đó: Prednisone 1,5 mg/kg/cách
- Xem thêm -

Xem thêm: THẬN NHI hội NGHỊ THẬN học THẾ GIỚI úc 4 2019, THẬN NHI hội NGHỊ THẬN học THẾ GIỚI úc 4 2019

Từ khóa liên quan