Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương – CN ngô quyền

70 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG Sinh viên : Nguyễn Văn Dũng Giảng viên hướng dẫn : Th.S Cao Thị Thu HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ PCCC HƯNG PHÁT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Nguyễn Văn Dũng Giảng viên hướng dẫn : Th.S Cao Thị Thu HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng Mã SV: 1412404003 Lớp: QT1801T Ngành: Tài ngân hàng Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương – CN Ngô Quyền MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 1.1.3 Đặc điểm chủ yếu tín dụng ngân hàng 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.5 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 1.2 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.2.1 Quan niệm chất lượng tín dụng ngân hàng 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.2.3.1 Các tiêu định tính 13 1.2.3.2 Các tiêu định lượng 13 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH NGƠ QUYỀN 22 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 22 CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHCT chi nhánh Ngô Quyền 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHCT chi nhánh Ngô Quyền 22 2.1.3 Những hoạt động chủ yếu NHCT chi nhánh Ngô Quyền 23 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 24 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng từ 2015-2017 26 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng NHCT chi nhánh Ngơ Quyền 30 2.2.1 Các tiêu định tính: 30 2.2.2 Các tiêu định lượng 32 2.2.2.1 Doanh số cho vay doanh số thu nợ 32 2.2.2.2 Dư nợ cho vay 36 2.2.2.3 Chất lượng tín dụng 40 2.3 Những kết đạt hạn chế chất lượng tín dụng chi nhánh Ngơ Quyền 47 2.3.1 Những kết đạt nguyên nhân 47 2.3.2 Những hạn chế chất lượng tín dụng nguyên nhân 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG - CN NGÔ QUYỀN 54 3.1 Định hướng phát triển Vietinbank Ngô Quyền từ đến 2025 54 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 54 3.2.1 Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán tín dụng 54 3.2.2 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ 56 3.2.3 Đa dạng hóa danh mục cho vay sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro 57 3.3 Các giải pháp hỗ trợ khác 58 3.3.1 Các NHTM cần giúp DNVVN lập phương án kinh doanh 58 3.3.2 Yêu cầu báo cáo tài DN kiểm tốn phải có chế tài để đảm bảo tính minh bạch thơng tin tài 59 3.3.3 Thành lập công ty thẩm định giá tài sản 59 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp thu nhập, chi phí, lợi nhuận NHCT Ngô Quyền 27 Bảng 2.2: Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng NHCT Ngô Quyền 33 Bảng 2.3: Doanh số cho vay - Thu nợ - Dư nợ 38 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn NHCT Ngô Quyền : 42 Bảng 2.5: Tổng dư nợ kết cấu dư nợ theo kì hạn 46 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ theo biện pháp đảm bảo 47 Bảng 2.7: Chất lượng dư nợ cho vay 48 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ hạn 49 Bảng 2.9: Vòng quay vốn tín dụng Vietinbank Ngô Quyền 50 Bảng 2.10: Hiệu suất sử dụng vốn Vietinbank Ngô Quyền 51 Bảng 2.11: Chỉ tiêu thu hồi nợ Vietinbank Ngô Quyền 52 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNT Ngân hàng Ngoại thương NHNN Ngân hàng nhà nước TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước DS Doanh số HSC Hội sở TDCT Tín dụng chứng từ TMQT Thương mại quốc tế NHTM Ngân hàng thương mại XK Xuất NK Nhập L/C Letter of Credit _ Tín dụng thư VMOC VietinBank Main Operation Center – Trụ sở Trung tâm Tài trợ thương mại, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam SGD Sở Giao Dịch DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, năm 2015, Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, năm 2014, Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, PGS.TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương, năm 2015, Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, PGS.TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương, Th.S Nguyễn Quốc Anh, năm 2005, Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, PGS.TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương, Th.S Nguyễn Quốc Anh, năm 2015, Quản trị ngân hàng, NXB Lao động xã hội TS Nguyễn Minh Kiều, năm 2017, Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, NXB Thống Kê PGS.TS Trần Huy Hoàng, năm 2017, Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại, NXB Lao Động Xã Hội NHNN Việt Nam, định 1627/2001/QĐ-NHNN, định 493/2007/QĐNHNN, định 18/2007/QĐ-NHNN Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại giới WTO Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, mang tính sống còn, đòi hỏi lĩnh vực phải chuẩn bị cho lực cạnh tranh tốt Ngân hàng lĩnh vực đánh giá có cạnh tranh gay gắt Cho đến thời điểm tại, nhiều ngân hàng nước chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách tới Sức ép mở cửa dịch vụ tài ngân hàng q trình hội nhập kinh tế quốc tế buộc ngân hàng nước phải chủ động nâng cao lực mình, đặc biệt nâng cao chất lượng tín dụng khơng muốn bị sát nhập hay mua lại chí phá sản Trước tình hình đó, ngành ngân hàng nói chung ngân hàng Cơng thương (NHCT) chi nhánh Ngơ Quyền nói riêng buộc phải nhìn nhận lại trình hoạt động để khắc phục vấn đề tồn tại, đặc biệt cơng tác nâng cao chất lượng tín dụng Đây vấn đề ngày trở nên cấp thiết mà thu nhập ngân hàng chủ yếu dựa vào hoạt động tín dụng Chính vậy, việc đưa cách thức, biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng, đảm bảo an tồn cho hoạt động ngân hàng vấn đề đặt lên hàng đầu thiếu hoạt động ngân hàng Mặt khác, để đứng vững chế thị trường, đáp ứng đòi hỏi thị trường, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận việc nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề sống ngân hàng Nhận thấy, vấn đề mẻ lại vấn đề quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, với việc xem xét, tìm hiểu, quan sát tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Ngô Quyền thời gian thực tập vừa qua, định chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương - Chi nhánh Ngô Quyền" Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Mục đích nghiên cứu Bài khóa luận tốt nghiệp với mục đích nghiên cứu sở lý luận ngân hàng thương mại, chất lượng tín dụng tiêu thức chung đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Trên sở lý luận nghiên cứu tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Ngô Quyền nhằm đưa phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng để kết thu được, tồn ngun nhân Từ đó, tơi xin đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng đơn vị Đới tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương - Chi nhánh Ngô Quyền Phạm vi nghiên cứu hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương - Chi nhánh Ngô Quyền năm 2015, 2016, 2017 Phương pháp nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu, tơi sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp phân tích  Phương pháp so sánh Kết cấu của đề tài Tên đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Ngô Quyền" Đề tài gồm phần: Chương 1: Tín dụng ngân hàng chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Ngô Quyền từ năm 2015 đến năm 2017 Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương - Chi nhánh Ngô Quyền Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐHDL Hải Phòng Thứ hai: Quy trình tín dụng, q trình thẩm định thể chặt chẽ, việc đánh giá khách hàng thực mặt định tính định lượng để đưa đến kết luận xác lực khách hàng Các hình thức bảo đảm tín dụng thực tương đối tốt có đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay áp dụng khách hàng có độ tín nhiệm cao, có mối quan hệ thường xun với ngân hàng giá trị khoản vay tương đối lớn Khi đánh giá tài sản đảm bảo, mặt ngân hàng vào quy định Nhà nước, mặt khác tham khảo giá thị trường để đảm bảo việc đánh giá xác  Thứ ba: Ngân hàng trì danh mục tín dụng với chất lượng cao, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu thấp so với hệ thống NHTM nói chung hệ thống NHCT nói riêng Định kỳ ngân hàng tiến hành phân loại nợ nhằm đánh giá khoản dư nợ mà ngân hàng đầu tư để trích lập dự phòng rủi ro cho phù hợp Cơng tác tra, kiểm soát thực nghiêm túc nhiều hình thức như: kiểm tra trước, sau cấp tín dụng, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo, kiểm tra lãnh đạo ngân hàng sở Vì vậy, ngân hàng phát kịp thời sai sót q trình cấp tín dụng có biện pháp chấn chỉnh, đảm bảo khoản tín dụng an tồn chất lượng  Thứ tư: Ngân hàng thường xuyên tiền hành tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán tín dụng có số thay đổi hợp lý để nâng cao hiệu công việc, xếp cơng việc phù hợp với lực, trình độ cán nhân viên Ngân hàng thực đa dạng hóa khách hàng hoạt động cho vay, góp phần phân tán rủi ro, từ nâng cao chất lượng tín dụng 2.3.2 Những hạn chế về chất lượng tín dụng và nguyên nhân Như phân tích trên, NHCT Chi nhánh Ngơ Quyền ngân hàng có chất lượng hoạt động tín dụng tốt (dư nợ tăng nhanh, tỷ lệ nợ hạn thấp) Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng số tồn tại: Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 48 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Thứ nhất: Năng lực trình độ cán tín dụng nâng cao số cán nhiều chưa đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường, chất lượng cán tín dụng bất cập số mặt chưa hiểu biết rộng rãi lĩnh vực kinh tế kỹ thuật chủ yếu cán tín dụng tốt nghiệp từ trường đại học chuyên ngành kinh tế gây khó khăn thiếu sót đánh giá phương án kinh tế khách hàng Thứ hai: Ngân hàng nằm địa bàn dân cư đông đúc hoạt động kinh doanh diễn sôi nên thu hút nhiều khách hàng song phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hàng loạt ngân hàng khác việc nắm bắt thông tin khách hàng, thị trường chưa nhanh nhạy Thứ ba: Trong nhiều trường hợp, khách hàng không trả khoản nợ vay việc phát mại bán đấu giá tài sản chấp phức tạp Hệ thống văn pháp luật quy định xử lý tài sản chấp, cầm cố chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, hướng dẫn quy định chung chung, chưa cụ thể chi tiết, chưa quy định rõ ràng quan liên quan đến việc xử lý tài sản chấp, cầm cố thủ tục phát mại rườm rà, kéo dài qua nhiều ban ngành dẫn đến nhiều trường hợp phát mại mà ngân hàng không thu đủ gốc lãi cho biến động giá thị trường làm giá trị tài sản giảm xuống thấp nhiều so với lúc định giá chấp cho vay Các quan hữu quan chưa có cách nhìn thấu đáo hoạt động Ngân hàng nên chưa có phối hợp đồng bộ, tích cực với ngân hàng việc giải vấn đề liên quan, khơng người cho việc cho vay thu nợ đơn việc ngân hàng Thứ tư: Quy mơ tín dụng tăng nhanh dẫn đến tình trạng q tải cán tín dụng Số vay nhiều, thuộc lĩnh vực nên cán ngân hàng khó kiểm sốt thường xun Thứ năm: Vốn cho vay tập trung vào số doanh nghiệp lớn, dự án lớn, lĩnh vực nên ngân hàng phải đối mặt với rủi ro cao doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phá sản Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 49 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Nguyên nhân của tồn tại Nguyên nhân từ phía Ngân hàng  Từ phía cán tín dụng: Cán tín dụng phải người có kiến thức, có khả phân tích thị trường tốt, nẵm vững quy luật thực tiễn cung – cầu vốn tín dụng kinh tế, có hiểu biết tồn diện để tư vấn cho khách hàng, có nhạy cảm linh hoạt cho vay khách hàng Việc quản lý rủi ro tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng đòi hỏi phải có cán tín dụng có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp Nếu cán tín dụng có trình độ chun môn vững mà tư cách đạo đức dẫn đến khả thong đồng với kẻ gian lừa đảo vốn tín dụng ngân hàng, gây tổn thất cho ngân hàng Những tồn chất lượng tín dụng xét từ phía cán tín dụng xuất phát từ nguyên nhân sau : Do trình độ nghiệp vụ cán tín dụng trẻ chưa vững, thiếu kinh nghiệm, đặc biệt cán trẻ, chưa nắm bắt thông tin hoạt động khách hàng vay vốn, khả điều tra, tìm kiếm thơng tin hạn chế Bên cạnh đó, việc xử lý thơng tin yếu dẫn đến việc thẩm định, phân tích khách hàng vay vốn đạt hiệu không cao Do số cán tín dụng khơng thực quy trình tín dụng Quy trình tín dụng coi kim nam cho hoạt động tín dụng cán tín dụng Tuy nhiên, q trình xử lý tình hướng cho vay cụ thể cán tín dụng khơng thực đầy đủ dẫn đến nguy họ mắc sai lầm lớn, mang lại rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Mặc dù ngân hàng quy định việc cho vay phải thực theo quy định NHNN thực quy tắc đơi mơ hồ Chẳng hạn, để cấp tín dụng người vay phải có phương án kinh doanh khả thi, khả thi lại tùy thuộc vào việc thẩm định đánh giá cán tín dụng Dù việc đánh giá dự án, phương án có tiêu NPV, NFV IRR chưa phải tất để đưa định cho vay Chính có Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 50 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng dự án người đánh giá khả thi người khác lại khơng khả thi Như vơ tình thiếu khả quan mà cán tín dụng cấp tín dụng cho khách hàng có khả toán nợ Do việc kiểm tra, kiểm soát sau cho vay cán tín dụng khơng tốt Hoạt động tín dụng hoạt động phức tạp nhạy cảm, thực tốt theo quy trình tín dụng xong mà phải theo dõi q trình sử dụng vốn có mục đích hay khơng, doanh nghiệp gặp phải khó khăn trình hoạt động để chủ động đưa giải pháp, tư vấn thiết thực  Từ phía thơng tin tín dụng: Thơng tin khách hàng nguồn thông tin quan trọng cơng tác tín dụng, nguồn thơng tin bao gồm thơng tin tình hình tài thể báo cáo tài hàng tháng doanh nghiệp thông tin từ quan ngôn luận khác báo đài từ nội ngân hàng, từ Bộ chủ quản Trong nhiều trường hợp thiếu thơng tin thơng tin sai lệch, thiếu xác mà cán tín dụng chủ quan khơng kiểm tra chi tiết, cụ thể kiểm tra sơ sài trrong khách hàng cố tình che đậy thơng tin đưa thơng tin khơng xác dẫn tới nhận định sai lầm khách hàng rủi ro xảy Đặc biệt nước ta tính xác thông tin doanh nghiệp cung cấp khơng đảm bảo nhiều lý cơng tác kiểm tra, kiểm tốn doanh nghiệp chưa trọng mực Nguyên nhân từ phía khách hàng  Do lực người vay Năng lực người vay yếu thể yếu khâu tổ chức nhân sự, quản lý nội bộ, quản lý sử dụng vốn tổ chức mạng lưới phân phối, bán hàng chưa bộc lộ ưu điểm, mạnh… Những khoản tín dụng cấp liều thuốc hữu hiệu cho doanh nghiệp, tác dụng đến đâu lại phụ thuộc vào than người vay sử dụng Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 51 Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐHDL Hải Phòng Do tư cách người vay Đôi rủi ro khách hàng gây cho ngân hàng trình độ, lực khách hàng hạn chế mà yếu tư cách đạo đức Mặc dù người vay thường cam kết trả nợ hạn đầy đủ theo điều khoản hợp đồng tín dụng Song có khách hàng có ý định lừa đảo nhằm chiếm dụng vốn Ngân hàng từ đầu Điều phần cán tín dụng chưa cẩn thận xem xét cách thiếu toàn diện tư cách đạo đức người vay  Do doanh nghiệp bán hàng mà chưa thu hồi vốn Đây tượng phổ biến kinh tế thị trường tượng mua – bán chịu Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 52 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Tóm tắt chương Trong chương trình bày thực trạng hoạt động tín dụng Vietinbank Ngơ Quyền Có thể nói, chất lượng tín dụng ngân hàng năm qua tương đối tốt Điều khơng thể qua số, mà thể việc thực theo quy trình tín dụng, quy định cho vay Việc giám sát, kiểm tra, quản lý tín dụng ln thực cách thường xuyên, xác kịp thời Ngân hàng đạt kết kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển với tốc độ cao, môi trường kinh tế, xã hội, trị ổn định, chương trình kinh tế trọng điểm dự án lớn triển khai mạnh phát huy hiệu quả, quan tâm đạo sát ban lãnh đạo NHCT VN ban giám đốc Ngân hàng nhà nước TP Hải Phòng Ngân hàng đơn vị áp dụng chương trình, hệ thơng phần mềm đại toàn hệ thống Ngân hàng thực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9000 – 2000, đồng thời dự án đại hóa Ngân hàng vào hoạt động tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ lao động tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng Một số công ty trao hàng bị đối tác dây đưa tình hình tài khó khăn đột ngột dẫn tới việc không trả tiền hàng, người vay không thu hồi kịp số vốn vay nên chậm toán nợ cho Ngân hàng  Do thay đổi loại hình sở hữu, loại hình doanh nghiệp Ngày xu cạnh tranh khốc liệt, Nhà nước ngày giảm ảnh hưởng, chi phối đến hoạt động doanh nghiệp quốc doanh nên việc chuyển đổi doanh nghiệp quốc doanh thành doanh nghiệp cổ phần tất yếu Hiện tượng có ảnh hưởng khơng nhỏ tới hoạt động doanh nghiệp tới Ngân hàng Việc cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh gặp phải nhiều khó khăn ảnh hưởng đến khả thời hạn trả nợ cho Ngân hàng doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 53 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG - CN NGÔ QUYỀN 3.1 Định hướng phát triển của Vietinbank Ngô Quyền từ đến 2025 -Tiếp tục tăng trưởng nguồn vốn kinh doanh nhiều hình thức, nhiều mức lãi suất phù hợp -Tiếp tục tăng doanh số tín dụng mở rộng tín dụng thành phần kinh tế -Giảm tỷ lệ nợ hạn Phấn đấu năm 2024 tỷ lệ nợ hạn giảm xuống 1% -Thực chiến lược khách hàng nhằm xây dựng cấu dư nợ hợp lý -Mở rộng nhiều hình thức, hoạt động dịch vụ -Xây dựng tác phong kinh doanh mới, tuyển dụng, đào tạo, bố trí hợp lý nâng cao chất lượng cán nghiệp vụ -Đa dạng hoá hoạt động huy động vốn cách mở thêm hình thức huy động tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm hưởng lãi bậc thang -Đa dạng hố hoạt động tín dụng -Củng cố kiện tồn mơ hình tổ chức theo phương châm gọn nhẹ, linh hoạt có hiệu phù hợp với cấu khách hàng -Phải xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu kinh doanh ngân hàng kinh tế thị trường Dự tính kết giải pháp: thực giải pháp ngân hàng thu kết nào, chất lượng tín dụng có đượ cải thiện không, thể qua tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Phải tính tốn chi tiết tiêu dự kiến giá trị đạt giải pháp 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 3.2.1 Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ của cán tín dụng Con người chủ thể cho vay quan hệ tín dụng, người trực tiếp tham gia công việc từ hoạch định chủ trương sách, đến việc thẩm định dự án, Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 54 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng xét duyệt cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, thu nợ Có thể nói sai, thành cơng hay thất bại dự án tín dụng ngồi ngun nhân khách quan chứa đựng yếu tố chủ quan CBTD Do tính đặc thù cơng tác giao lưu rộng với nhiều doanh nghiệp, nhiều thành phần kinh tế, đồng thời ln phải nắm bắt tình hình kinh tế thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị có quan hệ tín dụng với ngân hàng nên việc lựa chọn CBTD để giao việc quan trọng Vì CBTD phải có tiêu chuẩn: trung thực, có trình độ hiểu biết kinh tế, tài cần thiết có thâm niên làm cơng tác nghiệp vụ ngân hàng hay nói cách khác phải có đủ độ tin cậy Thực tế hoạt động đội ngũ CBTD thời gian qua cho thấy phải đảm nhận nhiều việc từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định dự án đến theo dõi, giám sát thu nợ nên tất yếu tránh khỏi thiếu sót Để hồn thiện đội ngũ CBTD, thời gian tới, NHCT cần tiến hành đồng biện pháp sau: Cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài, có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi phí 50.000.000 đồng / năm đảm bảo cán ngân hàng có nghiệp vụ chun mơn giỏi, đáp ứng u cầu đại hố cơng nghệ ngân hàng Có sách hợp lý xây dựng mơi trường văn hoá làm việc phù hợp để ổn định khai thác ưu tối đa nguồn nhân lực Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực có tính dài hạn thơng qua hình thức đào tạo nước ngồi Tham gia chương trình đào tạo tổ chức quốc tế tổ chức Việt Nam, học tập kinh nghiệm quản lý điều hành thông qua cổ đơng nước ngồi Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng sau: Đào tạo đào tạo lại cán để thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại; tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán ngân hàng gắn liền với thu nhập; tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao, có sách sử dụng khuyến khích thoả đáng nguồn nhân lực có trình độ làm việc ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 55 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 3.2.2 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô Trong điều kiện hệ thống cung cấp thơng tin tín dụng NHCT hoạt động hiệu chưa cao, cạnh tranh lĩnh vực tính dụng NHCT ngày gay gắt làm TD có nguy tăng cao việc NHCT thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô điều cần thiết Bộ phận dự kiến chi phí 60.000.000 đồng / năm cập nhật thơng tin tình hình kinh tế, thị trường tiền tệ; trao đổi tham vấn với chuyên gia kinh tế nước nhằm giúp ban lãnh đạo NHCT chủ động linh hoạt điều hành hoạt động, ứng phó kịp thời với diễn biến thị trường điều hành nhà nước Thông tin mà phận cung cấp làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng sở ngân hàng thực giải pháp mở rộng tín dụng an tồn - hiệu - bền vững - Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt trọng khả thẩm định, phân tích kết kinh doanh tình hình sử dụng vốn vay Ngân hàng thường xuyên cử cán sang tham quan, học hỏi kinh nghiệm ngân hàng khác nước lĩnh vực có liên quan đến tín dụng Ngồi kiến thức chuyên môn, CBTD phải am hiểu luật pháp, ngoại ngữ để phục vụ cho công việc mình, ngân hàng cần tạo điều kiện cho cán nhân viên học thêm để nâng cao kiến thức, tổ chức nghiên cứu Nghị định, Quyết định Chính phủ văn NHNN - Hồn thiện mơ hình tín dụng mới, phân cơng CBTD quản lý theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, quy mô vốn vay định phù hợp với lực, trình độ kinh nghiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý hạn chế sai sót khâu thẩm định thị trường, kỹ thuật.s - Cần phân định rõ quyền hạn trách nhiệm chế độ khen thưởng cụ thể CBTD Điều mặt khuyến khích cán nhân viên tích cực Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 56 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng hăng hái làm việc hạn chế tình trạng làm bừa, làm ẩu phục vụ mục đích riêng tư - Định kỳ tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá tình hình hoạt động tín dụng, phân tích sai sót kết đạt ngân hàng từ học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cho CBTD, tránh vấp phải sai lầm khơng đáng có Cần đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt nội với mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống tìm kiếm xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn thiếu sót hoạt động ngân hàng để đưa biện pháp chấn chỉnh Để thực mục tiêu trên, NHCT cần thực số biện pháp sau: - Cán phận cần độc lập với phận khác, người có lực, kinh nghiệm, ngân hàng phải thường xuyên cho tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, có quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt - Khơng ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra, q trình kiểm tra thực theo định kỳ không định kỳ - Khi xây dựng chiến lược hoạt động cần phân tích, tính tốn điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển thị trường dịch vụ, thị trường vốn, có tính đến tình hình quốc tế Chỉ chấp nhận loại rủi ro cho phép nghiệp vụ sau phân tích chi tiết tất khía cạnh luật pháp kinh tế 3.2.3 Đa dạng hóa danh mục cho vay và sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cung cấp thị trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, phát triển dịch vụ mới: - Đối với dịch vụ truyền thống (dịch vụ tín dụng, dịch vụ toán…) yếu tố tảng khơng có ý nghĩa trì khách hàng cũ, thu hút khách Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 57 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng hàng mới, mà tạo thu nhập lớn cho ngân hàng Vì vậy, NHTM cần phải trì nâng cao chất lượng theo hướng: hồn thiện q trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, đơn giản thủ tục làm cho dịch vụ dễ tiếp cận hấp dẫn khách hàng Nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng trưởng tín dụng; xố bỏ ưu đãi chế tín dụng nhằm tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng; hồn thiện chế huy động tiết kiệm đồng Việt Nam ngoại tệ với lãi suất phù hợp để huy động tối đa vốn nhàn rỗi xã hội vào NH; nghiên cứu áp dụng cách phân loại nợ dựa sở rủi ro trích dự phòng rủi ro theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao uy tín NH - Đối với dịch vụ chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, thẻ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, thấu chi, sản phẩm phái sinh… cần phải nâng cao lực marketing NHTM, giúp doanh nghiệp công chúng hiểu biết, tiếp cận sử dụng có hiệu dịch ngân hàng; nâng cao tiện ích dịch vụ ngân hàng; sử dụng linh hoạt công cụ phòng chống rủi ro gắn với đảm bảo an toàn kinh doanh ngân hàng - Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp thời kỳ, nghiên cứu lợi bất lợi dịch vụ, giúp khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng cách hiệu 3.3 Các giải pháp hỗ trợ khác 3.3.1 Các NHTM cần giúp các DNVVN lập phương án kinh doanh Hầu hết doanh nghiệp Bình Phước chưa biết cách lập kế hoạch triển khai dự án cách tốt nhất, điều gây khó khăn cho DN việc tiếp cận nguồn vốn vay NHTM, để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cán ngân hàng giúp doanh nghiệp lập phương án kinh doanh từ đầu, tránh trường hợp doanh nghiệp lập xong phương án (nhưng sai sót), sau chờ ngân hàng thẩm định, gây thời gian Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 58 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 3.3.2 Yêu cầu báo cáo tài chính của các DN được kiểm toán và phải có chế tài để đảm bảo tính minh bạch về thơng tin tài chính Nhằm tránh tình trạng DN có nhiều báo cáo tài khác niên độ kế toán, NHTM yêu cầu DN muốn vay tiền ngân hàng cần cung cấp báo cáo kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập thực Ngoài ra, để số liệu báo cao tài trung thực cần có biện pháp chế tài DN cố ý gian lận, khai báo không thật 3.3.3 Thành lập công ty thẩm định giá tài sản Việc ngân hàng tự thẩm định đánh giá tài sản chấp không khách quan, thiệt thòi cho khách hàng hạn chế nhân lực, kinh nghiệm, trình độ nên công tác thẩm định giá ngân hàng địa bàn tỉnh khó khăn Do đó, Ngân hàng cần phải thành lập công ty thẩm định giá độc lập để đánh giá giá trị tài sản chấp Công ty thẩm định giá với khả chuyên môn sâu giúp cho NHTM có thơng tin thẩm định giá cách nhanh chóng, thuận tiện, xác Điều giúp NHTM giảm chi phí việc thành lập phận thẩm định giá đồng thời ngăn chặn tiêu cực cán tín dụng (nếu có) Mặt khác, cơng ty thẩm định giá hồn tồn chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp cho NHTM, điều có nghĩa NHTM chia rủi ro tín dụng với cơng ty thẩm định giá tài sản Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 59 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Tóm tắt chương Căn cứ vào tín dụng Vietinbank Ngô Quyền em định hướng phát triển của Vietinbank Ngô Quyền từ đến 2025, Tiếp tục tăng trưởng nguồn vốn kinh doanh nhiều hình thức, nhiều mức lãi suất phù hợp -Tiếp tục tăng doanh số tín dụng mở rộng tín dụng thành phần kinh tế -Giảm tỷ lệ nợ hạn Phấn đấu năm 2024 tỷ lệ nợ hạn giảm xuống 1% Em đưa giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán tín dụng Con người chủ thể cho vay quan hệ tín dụng, người trực tiếp tham gia công việc từ hoạch định chủ trương sách, đến việc thẩm định dự án, xét duyệt cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, thu nợ Có thể nói sai, thành cơng hay thất bại dự án tín dụng ngồi nguyên nhân khách quan chứa đựng yếu tố chủ quan CBTD Do tính đặc thù cơng tác giao lưu rộng với nhiều doanh nghiệp, nhiều thành phần kinh tế, đồng thời phải nắm bắt tình hình kinh tế thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ Trong điều kiện hệ thống cung cấp thơng tin tín dụng NHCT hoạt động hiệu chưa cao, cạnh tranh lĩnh vực tính dụng NHCT ngày gay gắt làm TD có nguy tăng cao việc NHCT thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô điều cần thiết Đa dạng hóa danh mục cho vay sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro Đối với dịch vụ truyền thống (dịch vụ tín dụng, dịch vụ toán…) yếu tố tảng khơng có ý nghĩa trì khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, mà tạo thu nhập lớn cho ngân hàng Vì vậy, NHTM cần phải trì nâng cao chất lượng theo hướng: hồn thiện q trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, đơn giản thủ tục làm cho dịch vụ dễ tiếp cận hấp dẫn khách hàng Nâng cao chất lượng tín dụng gắn Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 60 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng với tăng trưởng tín dụng; xố bỏ ưu đãi chế tín dụng nhằm tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng; hồn thiện chế huy động tiết kiệm đồng Việt Nam ngoại tệ với lãi suất phù hợp để huy động tối đa vốn nhàn rỗi xã hội vào NH; nghiên cứu áp dụng cách phân loại nợ dựa sở rủi ro trích dự phòng rủi ro theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao uy tín NH - Đối với dịch vụ chiết khấu, cho thuê tài chính, bao tốn, thẻ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, thấu chi, sản phẩm phái sinh… cần phải nâng cao lực marketing NHTM, giúp doanh nghiệp cơng chúng hiểu biết, tiếp cận sử dụng có hiệu dịch ngân hàng; nâng cao tiện ích dịch vụ ngân hàng; sử dụng linh hoạt cơng cụ phòng chống rủi ro gắn với đảm bảo an toàn kinh doanh ngân hàng - Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp thời kỳ, nghiên cứu lợi bất lợi dịch vụ, giúp khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng cách hiệu Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 61 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng hoạt động đem lại lợi nhuận cho NHTM Ngồi ra, đóng góp vào q trình thực thi, bình ổn sách tiền tệ NHNN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong thời gian qua, Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế thị trường nói chung ngành ngân hàng nói riêng có tăng trưởng, cạnh tranh biến động mạnh mẽ Thực tế hoạt động tín dụng NHCT Ngơ Quyền thời gian qua tăng trưởng tương đối cao tồn số mặt hạn chế, hiệu hoạt động tăng chưa cao, rủi ro tín dụng cao thể tỷ lệ nợ hạn cao Việc tìm giải pháp để hạn chế TD vấn đề quan trọng NHCT Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn trình bày vấn đề sau: - Trình bày sở lý luận tín dụng NHCT, phương pháp lượng hóa đánh giá TD, kinh nghiệm quản lý TD số nước học cho Việt Nam - Trình bày phân tích thực trạng hoạt động tín dụng NHCT địa bàn Ngơ Quyền Từ đó, nêu mặt đạt hạn chế tồn số nguyên nhân dẫn đến hạn chế - Trên sở phân tích thực trạng đó, đưa mơt số gợi ý, giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHTM địa bàn NHCT Các gợi ý, giải pháp đề xuất luận văn dựa sở lý luận tính thực tiễn hoạt động tín dụng NHCT Quận Ngơ Quyền thông qua việc tham khảo tài liệu, tạp chí liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, hạn chế trình độ thời gian nên luận văn không tránh khỏi số thiếu sót định Em mong đóng góp ý kiến Qúy thầy, bạn bè để luận văn hoàn chỉnh Sinh viên thực Nguyễn Văn Dũng Sinh viên: Nguyễn Văn Dũng - QT1801T 62 ... phản ứng lây lan kinh tế 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng Căn vào thời hạn cho vay Theo Luật tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật số: 47/2010/QH12) Tín dụng ngắn hạn Là loại tín dụng có thời... tín dụng Ngân hàng đem lại 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng ngành dịch vụ có lịch... tồn xã hội Do vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng xã hội quan tâm 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Các tiêu định tính * Nhóm tiêu định tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương – CN ngô quyền , Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương – CN ngô quyền