Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 trường THPT dương minh châu tây ninh

4 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:25

Trường: THPT Dương Minh Châu Lớp: 12A1 KIỂM TRA TIẾT MƠN: VẬT LÍ Họ tên: ……………………………… MÃ ĐỀ: 123 Câu Li độ gia tốc vật dao động điều hòa ln biến thiên điều hòa tần số và:  A Cùng pha với B Lệch pha với C Ngược pha với D Lệch pha  Câu Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(t +), vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = A2 B vmax = 2A C vmax = A2 D vmax = A Câu Tại nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A gia tốc trọng trường B chiều dài lắc C bậc hai gia tốc trọng trường D bậc hai chiều dài lắc Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động lắc : A T = 2 m k B T = 2 k m C T = 2 m k D T = 2 k m Câu Một lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa với chu kì T Gia tốc trọng trường nơi lắc dao động là: T 2l l 4 2l 4 l B g  C g  D g  A g  4 4T T T Câu Tại nơi trái đất, chu kì dao động điều hòa lắc đơn: A tăng khối lượng lắc tăng B không đổi khối lượng lắc thay đổi C không đổi chiều dài dây treo lắc thay đổi D tăng chiều dài dây treo lắc giảm Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k đầu cố định, đầu lò xo gắn với viên bi nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa có : A tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi B tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo C tỉ lệ với bình phương chu kỳ dao động D tỉ lệ với bình phương biên độ dao động Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k đầu cố định, đầu lò xo gắn với viên bi nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi ln hướng : A vị trí cân viên bi B theo chiều chuyển động viên bi C theo chiều âm qui ước D theo chiều dương qui ước Câu Dao động tắt dần : A có biên độ khơng đổi theo thời gian C ln có hại B ln có lợi D có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 10 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định, phát biểu sau đúng: A Quỹ đạo chuyển động vật môt đoạn thẳng B Quỹ đạo chuyển động vật hình sin C Lực kéo tác dụng vào vật không đổi D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 11 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0, 5 ( s ) biên độ cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn: A 3cm/s B 4cm/s C 8cm/s D 0,5cm/s Câu 12 Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g = 2 (m/s2) Chu kỳ dao động lắc : A 1,6s B 1s C 0,5s D 2s Câu 13 Cho hai dao động hòa phương có phương trình x1 = 5cos(100t + (cm)  ) x2 = 12cos100t (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ : A 7cm B 17cm C 8,5cm D 13cm Câu 14 Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động : A 36J B 0,036J C 18J D 0,018J Câu 15 Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ x = 10cos(t +  ) (x tính cm, t tính s) Lấy 2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại : A 10cm/s2 B 100cm/s2 C 100cm/s2 D 10cm/s2 Câu 16 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2t + cm, t tính s) Tại thời điểm t = A cm B - cm  ) (x tính s, chất điểm có li độ : C -2cm D 2cm Câu 17 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 1,25 s biên độ cm Tốc độ lớn chất điểm là: A 25,1 cm/s B 2,5 cm/s C 63,5 cm/s D 6,3 cm/s Câu 18 Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1 = 5cos(100πt +π)  (cm) x2 = 5cos(100πt - )(cm) Phương trình dao động tổng hợp hai dao động là: 3 3 A x = 10cos(100πt + )(cm) B x = 10cos(100πt )(cm) 4 3 3 C x = cos(100πt - )(cm) D x = cos(100πt+ )(cm) 4 Câu 19 Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kỳ 0,5s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t, vật có li độ 5cm, sau 2,25s vật vị trí có li độ là: A -5 cm B cm C 10 cm D cm Câu 20 Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc  có biên độ A Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí có li độ chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật :    B x = Acos(t - ) C x = Acos(t - ) A x = Acos(t + ) 4 A  D x = Acos(t + ) Câu 21 Một lắc đơn dao động điều hòa địa điểm A với chu kỳ 2s Đưa lắc đến địa điểm B cho dao động điều hòa khoảng thời gian 201s thực 100 dao động toàn phần Coi chiều dài dây treo lắc không đổi Gia tốc trọng trường B so với A A giảm 1% B tăng 1% C tăng 0,1% D giảm 0,1% Câu 22 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 4cm Lấy   10 Khi vật vị trí mà lò xo dãn 2cm vận tốc vật có độ lớn là: B 10π cm/s C 20π cm/s D 10 cm/s A 20 π cm/s Câu 23 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Biết quãng đường chất điểm chu kì dao động 16 cm Biên độ dao động chất điểm bằng: A 16 cm B cm C 32 cm D cm Câu 24 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 10 cm Mốc vị trí cân Cơ lắc 200mJ Lò xo lắc có độ cứng là: A 40 N/m B 50 N/m C N/m D N/m Câu 25 Một lắc đơn gồm bi nhỏ có khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể Khi lắc dao động với chu kỳ 3s bi chuyển động cung tròn dài 4cm Thời gian để bi 2cm kể từ vị trí cân : A 0,25s B 0,5s C 0,75s D 1,5s Câu 26 Một lắc lò xo có độ cứng k = 900 N/m Vật nặng dao động với biên độ A= 10cm, vật qua vị trí có li độ x = 4cm động vật là: A 9,00J B 0,28J C 3,78J D 0,72J Câu 27 Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình: x1 = 3sin(t + ) cm; x2 = 3cost (cm); x3 = 2sin(t + ) cm; x4 = 2cost (cm) Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp vật: B x  cos(t   / 2) A x  cos(t   / 2) C x  cos(t   / 2) D x  cos( t   / 4) Câu 28 Vật dao động điều hòa Khi vật qua vị trí cân có tốc độ 50 cm/s Khi vật có tốc độ 20 cm/s độ lớn gia tốc vật 80 21 cm/s2 Tìm biên độ dao động A? A cm B cm C 6,5 cm D 6,25 cm   Câu 29 Vật thực đồng thời hai dao động phương: x1  A1 cos 20t   cm  6 5   x  cos 20t  cm  Biết vận tốc dao động cực đại vật 140cm/s Giá trị A1là:   A cm B 5cm C cm D cm Câu 30 Con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo l0 = 30cm, đầu móc vật nặng Sau kích thích, vật nặng dao động theo phương trình x  2cos  20t   cm  Lấy g = 10m/s2 Chiều dài tối thiểu tối đa lò xo q trình vật dao động A 29,5cm 33,5cm B 31cm 36cm C 30,5cm 34,5cm D 32cm 34cm - HẾT - ... A 1, 6s B 1s C 0,5s D 2s Câu 13 Cho hai dao động hòa phương có phương trình x1 = 5cos (10 0t + (cm)  ) x2 = 12 cos100t (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ : A 7cm B 17 cm C 8,5cm D 13 cm... phương trình x1 = 5cos (10 0πt +π)  (cm) x2 = 5cos (10 0πt - )(cm) Phương trình dao động tổng hợp hai dao động là: 3 3 A x = 10 cos (10 0πt + )(cm) B x = 10 cos (10 0πt )(cm) 4 3 3 C x = cos (10 0πt - )(cm)... hòa với phương trình li độ x = 10 cos(t +  ) (x tính cm, t tính s) Lấy 2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại : A 10 cm/s2 B 10 0cm/s2 C 10 0cm/s2 D 10 cm/s2 Câu 16 Một chất điểm dao động điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 trường THPT dương minh châu tây ninh , Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 trường THPT dương minh châu tây ninh