Đề kiểm tra 1 tiết HK1 vật lý 12 năm học 2017 2018 trường xuân hòa vĩnh phúc

3 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:25

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT XUÂN HÒA ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: VẬT LÍ 12 (Thời gian:45 phút) Họ tên học sinh: Mã đề: 135 Lớp:…………………………………… Câu Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A Tần số dao động B Chu kì dao động C Pha ban đầu D Tần số góc Câu Biểu thức quan hệ biên độ A, li độ x tần số góc  chất điểm dao động điều hoà thời điểm t v2 x2 A A2 = x2 + B A2 = v2 + C A2 = v2 + 2x2 D A2 = x2 + 2v2   Câu Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A Cùng pha với vận tốc B Sớm pha /2 so với vận tốc C Ngược pha với vận tốc D Trễ pha /2 so với vận tốc Câu Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt +  ) (x tính cm, t tính s) Lấy 2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 100 cm/s2 B 100 cm/s2 C 10 cm/s2 D 10 cm/s2 Câu Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng Độ giãn lò xo vị trí cân l Con lắc dao động điều hoà với biên độ A (A > l) Lực đàn hồi nhỏ lò xo trình dao động A F = kl B F = k(A - l) C F = kA D F = Câu Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo có đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hồ có tần số góc 10 rad/s, nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 vị trí cân độ giãn lò xo A cm B cm C 10 cm D cm Câu Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn có chu kì dao động T1 = s T2 = 1,5s Chu kì dao động lắc thứ ba có chiều dài tổng chiều dài hai lắc nói A 5,0 s B 2,5 s C 3,5 s D 4,9 s Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng 100 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy 2 = 10 Dao động lắc có chu kỳ A 0,6 s B 0,2 s C 0,8 s D 0,4 s Câu Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn dao động điều hồ với chu kì 2/7 Chiều dài lắc đơn A mm B cm C 20 cm D m Câu 10 Chu kì dao động lắc đơn khơng phụ thuộc vào A khối lượng nặng B vĩ độ địa lí C gia tốc trọng trường D chiều dài dây treo Câu 11 Trong công thức sau, cơng thức dùng để tính tần số dao động nhỏ lắc đơn g g l l 1 A 2 B C 2 D l g 2 g 2 l Câu 12 Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C với tần số lớn tần số dao động riêng D mà không chịu ngoại lực tác dụng Câu13 Điều kiện sau điều kiện cộng hưởng? A Chu kì lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ B Lực cưỡng phải lớn giá trị F0 C Tần số lực cưỡng phải tần số riêng hệ D Tần số lực cưỡng phải lớn tần số riêng hệ Câu 14 Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình x1 = 4cos(t   ) (cm) x2 = 4cos(t - ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B cm C 2 cm D cm Câu 15 Một vật tham gia đồng thời dao động điều hoà phương, tần số x1 = A1cos (t+1) x2 = A2cos (t + 2) Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt cực tiểu (với k  Z)   A 2 – 1 = (2k + 1) B 2 – 1 = 2k C 2 – 1 = (2k + 1) D.2– 1 = Câu 16 Một lắc đơn có độ dài l thả không vận tốc ban đầu từ vị trí biên có biên độ góc 0 (   100) Bỏ qua ma sát Khi lắc qua vị trí có li độ góc  tốc độ lắc A v = gl (cos   cos  ) B v = gl (1  cos ) C v = gl (cos   cos  ) D v = gl (cos   cos  ) Câu 17 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m Chu kì dao động vật xác định biểu thức m k m k A T = 2 B T = 2 C D k m 2 k 2 m Câu 18 Khi nói sóng học phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền dao động môi trường vật chất B Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng C Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc D Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang Câu 19 Khi âm truyền từ khơng khí vào nước A Bước sóng thay đổi tần số khơng đổi B Bước sóng tần số thay đổi C Bước sóng tần số khơng đổi D Bước sóng khơng đổi tần số thay đổi Câu 20 Nguồn phát sóng biểu diễn: u = 3cos20t (cm) Vận tốc truyền sóng m/s Phương trình dao động phần tử vật chất mơi trường truyền sóng cách nguồn 20cm A u = 3cos(20t -  ) (cm) B u = 3cos(20t +  ) (cm) 2 C u = 3cos(20t - ) (cm) D u = 3cos(20t) (cm) Câu 21 Một sóng lan truyền với vận tốc 200 m/s có bước sóng 4m Tần số chu kì sóng A f = 50 Hz ; T = 0,02 s B f = 0,05 Hz ; T = 200 s C f = 800 Hz ; T = 1,25s D f = Hz ; T = 0,2 s Câu 22 Trên sợi dây đàn hồi dài 2,0 m, hai đầu cố định có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng dây A 2,0m B 0,5m C 1,0m D 4,0m Câu 23 Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách nút sóng bụng sóng liên tiếp A hai lần bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 24 Hiện tượng giao thoa sóng xảy có gặp hai sóng A xuất phát từ hai nguồn dao động biên độ B xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều C xuất phát từ hai nguồn D xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp Câu 25 Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, có phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến bằng: A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 26 Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng Khi tần số sóng dây 20 Hz dây có bụng sóng Muốn dây có bụng sóng phải 20 A tăng tần sồ thêm Hz B Giảm tần số 10 Hz 20 C tăng tần số thêm 30 Hz D Giảm tần số Hz Câu 27 Tại điểm, đại lượng đo lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A độ to âm B cường độ âm C độ cao âm D Mức cường độ âm Câu 28 Trên mặt chất lỏng có sóng cơ, người ta quan sát khoảng cách 15 đỉnh sóng liên tiếp 3,5m thời gian sóng truyền khoảng cách s Tần số sóng A.0,25 Hz B 0,5 Hz C Hz D Hz Câu 29 Tại điểm M nằm môi trường truyền âm có mức cường độ âm LM = 80 dB Biết ngưỡng nghe âm I0 = 10-10 W/m2 Cường độ âm M có độ lớn A 10 W/m2 B W/m2 C 0,1 W/m2 D 0,01 W/m2 Câu 30 Một sóng có chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà phần tử mơi trường dao động ngược pha A 0,5 m B 1,0 m C 2,0 m D 2,5 m ... phương, tần số x1 = A1cos (t+ 1) x2 = A2cos (t + 2) Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt cực tiểu (với k  Z)   A 2 – 1 = (2k + 1)  B 2 – 1 = 2k C 2 – 1 = (2k + 1) D.2– 1 = Câu 16 Một lắc... truyền âm có mức cường độ âm LM = 80 dB Biết ngưỡng nghe âm I0 = 10 -10 W/m2 Cường độ âm M có độ lớn A 10 W/m2 B W/m2 C 0 ,1 W/m2 D 0, 01 W/m2 Câu 30 Một sóng có chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng... góc 0 (   10 0) Bỏ qua ma sát Khi lắc qua vị trí có li độ góc  tốc độ lắc A v = gl (cos   cos  ) B v = gl (1  cos ) C v = gl (cos   cos  ) D v = gl (cos   cos  ) Câu 17 Một lắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết HK1 vật lý 12 năm học 2017 2018 trường xuân hòa vĩnh phúc , Đề kiểm tra 1 tiết HK1 vật lý 12 năm học 2017 2018 trường xuân hòa vĩnh phúc