Đề kiểm tra 45 phút lần 1 hóa học 12 năm 2018 2019 trường đoàn thượng hải dương

4 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:25

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI: 132 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: HỐ HỌC 12 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian giao đề) Số câu đề thi: 30 câu – Số trang: 02 trang - Họ tên thí sinh: – Số báo danh : Cho nguyên tử khối cuả số nguyên tố: H =1; C =12; O =16;N = 14;Br = 80; Na =23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Ag =108 -Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 g este A thu 2,64g CO2 1,08 g H2O Tìm CTPT A C4H8O2 B C3H4O2 C C3H6O2 D A C2H4O2 Câu 2: Glucozơ lên men thành ancol etylic, tồn khí sinh hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tách 40 g kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75% Lượng glucozơ cần dùng A 24 g B 48 g C 50 g D 40 g Câu 3: Thể tích dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) A 42,34 lít B 53,57 lít C 42,86 lít D 34,29 lít Câu 4: Phản ứng cặp chất sau tạo etyl axetat? A Axit fomic ancol etylic B Axit axetic ancol etylic C Axit axetic ancol metylic D Axit fomic ancol metylic Câu 5: Gluxit sau có phản ứng tráng gương? A Tinh bột B Glucozơ C Xenlulozơ D Saccarozơ Câu 6: Khử glucozơ H2(Ni,t0) để tạo sobitol Lượng glucozơ dùng để tạo 1,82g sobitol với hiệu suất 80% A 2,25 g B 22,5g C 1,44g D 14,4g Câu 7: Dung dịch đường sau dùng để tiêm truyền vào tĩnh mạch bệnh nhân? A Glucozơ B Đường lấy từ hoa nốt C .Fructozơ D Saccarozơ Câu 8: Khi xà phòng hóa triolein ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H33COONa glixerol Câu 9: Chất chất béo? A C3H5( COOC15H31)3 B (C17H35COO)3C3H5 C (CH3COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C4H7 Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X, Y đồng phân cần dùng 22,4 gam O2, thu 13,44 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Mặt khác cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch chứa 8,42 gam NaOH cô cạn dung dịch thu sau phản ứng lại 14,72 gam chất rắn khan Biết gốc axit Y có số nguyên tử cacbon nhiều gốc axit X Tỉ lệ mol nX : nY A : B : C : D : Câu 11: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Tất cacbohiđrat có phản ứng thủy phân (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu glucozơ (c) Glucozơ, fructozơ có phản ứng tráng bạc (d) Glucozơ đồng đẳng saccarozơ Số phát biểu là: A B C D Câu 12: Phát biểu sau sai ? A Trong công nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn B Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối C Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn D Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo axit béo glixerol Câu 13: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hồn tồn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH dư có tối đa 2,40 gam NaOH phản ứng, thu dung dịch T chứa 5,32 gam ba muối Cho dung dịch HBr (vừa đủ) vào T thêm tiếp nước Br2 dư lượng Br2 phản ứng tối đa Trang 1/3 - Mã đề thi 132 A 19,2 gam B 22,4 gam C 12,8 gam D 9,6 gam Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 35,6 gam tristearin m gam dung dịch NaOH 8% (dùng dư 25% so với lượng cần phản ứng), đun nóng Giá trị m A 60 B 50 C 25 D 75 Câu 15: Một chất hữu X mạch hở có khối lượng phân tử 60 đvC thỏa mãn điều kiện sau: - X không tác dụng với Na - X tác dụng với dung dịch NaOH - X phản ứng với AgNO3/NH3 Vậy X chất chất sau: A C3H7OH B CH3COOH C HCOOCH3 D HO–CH2–CHO Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo (triglixerit) cần 1,106 mol O2, sinh 0,798 mol CO2 0,7 mol H2O Cho 24,64 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2 Giá trị a là: A 0,10 B 0,12 C 0,14 D 0,16 Câu 17: Cho 0,1 mol este X đơn chức vào 100 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng để phản ứng thủy phân hoàn toàn thu 110 gam dung dịch Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 14,8 gam chất rắn Hãy cho biết X có cơng thức cấu tạo phù hợp? A B C D Câu 18: Dầu mỡ động, thực vật để lâu thường có mùi khó chịu, ta gọi tượng A mỡ bị B oxi hóa C thủy phân D đông tụ Câu 19: Chất không tan nước lạnh : A tinh bột B glucozơ C saccarozơ D fructozơ Câu 20: Đặc điểm phản ứng thuỷ phân este môi trường axit phản ứng A sinh axit ancol B thuận nghịch C không thuận nghịch D xảy nhanh nhiệt độ thường Câu 21: Số hợp chất đơn chức mạch hở đồng phân cấu tạo, có cơng thức phân tử C3H6O2, tác dụng với dung dịch NaOH mà không tác dụng với Na là: A B C D Câu 22: Các dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh là: A lòng trắng trứng, fructozơ, tinh bột B anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic C fructozơ, axit acrylic, ancol etylic D glixerol, axit axetic, glucozơ Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hai este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) 3,6 gam H2O Giá trị V A 2,24 lít B 4,48 lít C 8,96 lít D 6,72 lít Câu 24: Dãy chất có khả tham gia phản ứng thủy phân dung dịch H2SO4 đun nóng là: A glucozơ, tinh bột xenlulozơ B saccarozơ, tinh bột xenlulozơ C glucozơ, saccarozơ fructozơ D fructozơ, saccarozơ tinh bột Câu 25: Chất hữu A chứa C, H, O có CTPT trùng CT đơn giản Cho 2,76 gam A tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, chưng khơ phần bay có H2O, phần chất rắn khan chứa muối có khối lượng 4,44 gam Đốt cháy hoàn toàn hai muối 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2 (đktc) 0,9 gam H2O Nếu đốt cháy 2,76 gam A khối lượng H2O thu là: A 0,36 gam B 1,08g C 0,9 gam D 1,2 gam Câu 26: Trong cơng nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học sau đây? A Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 B Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 C Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 D Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Câu 27: Cho dãy chất: phenyl axetat, vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng khơng sinh ancol A B C D Câu 28: Cho 5,4 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 khối lượng Ag thu A 2,16 gam B 3,24 gam C 4,32 gam D 6,48 gam Câu 29: Este Metyl axetat có cơng thức A HCOOC2H5 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH3 D HCOOCH3 Câu 30: Cacbohiđrat chứa gốc glucozơ gốc fructozơ phân tử A tinh bột B glycogen C xenlulozơ D saccarozơ Trang 2/3 - Mã đề thi 132 - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN KIỂM TRA 45 PHÚT HÓA 12 BÀI SỐ NĂM HỌC 2018 - 2019 132 209 357 485 570 628 C Đ A D D C B A C C A C B B C B B A B D B A C A B D B C A A A C A B D A A A B C D A D C C B D C B B B A A B 10 C 10 B 10 A 10 C 10 D 10 D 11 B 11 A 11 D 11 D 11 B 11 A 12 D 12 D 12 C 12 D 12 A 12 D 13 C 13 B 13 B 13 A 13 D 13 D 14 D 14 B 14 B 14 B 14 B 14 B 15 C 15 C 15 B 15 B 15 C 15 D 16 C 16 D 16 A 16 A 16 D 16 A 17 A 17 A 17 D 17 A 17 A 17 B 18 A 18 B 18 A 18 A 18 C 18 C 19 A 19 B 19 C 19 C 19 A 19 C 20 B 20 C 20 C 20 A 20 C 20 D 21 C 21 C 21 A 21 C 21 C 21 D 22 D 22 A 22 D 22 D 22 A 22 B 23 D 23 B 23 C 23 C 23 B 23 B 24 B 24 B 24 D 24 B 24 B 24 C 25 B 25 A 25 D 25 D 25 D 25 D 26 A 26 A 26 D 26 A 26 D 26 B 27 A 27 C 27 D 27 D 27 B 27 B 28 D 28 D 28 A 28 B 28 C 28 C 29 C 29 C 29 B 29 D 29 C 29 B 30 D 30 D 30 B 30 D 30 B 30 C ... 10 C 10 B 10 A 10 C 10 D 10 D 11 B 11 A 11 D 11 D 11 B 11 A 12 D 12 D 12 C 12 D 12 A 12 D 13 C 13 B 13 B 13 A 13 D 13 D 14 D 14 B 14 B 14 B 14 B 14 B 15 C 15 C 15 B 15 B 15 C 15 D 16 C 16 D 16 ... 16 C 16 D 16 A 16 A 16 D 16 A 17 A 17 A 17 D 17 A 17 A 17 B 18 A 18 B 18 A 18 A 18 C 18 C 19 A 19 B 19 C 19 C 19 A 19 C 20 B 20 C 20 C 20 A 20 C 20 D 21 C 21 C 21 A 21 C 21 C 21 D 22 D 22 A 22... glycogen C xenlulozơ D saccarozơ Trang 2/3 - Mã đề thi 13 2 - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN KIỂM TRA 45 PHÚT HÓA 12 BÀI SỐ NĂM HỌC 2 018 - 2 019 13 2 209 357 485 570 628 C Đ A D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 45 phút lần 1 hóa học 12 năm 2018 2019 trường đoàn thượng hải dương , Đề kiểm tra 45 phút lần 1 hóa học 12 năm 2018 2019 trường đoàn thượng hải dương