Đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 năm 2018 2019 trường THPT bến tre vĩnh phúc

3 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:25

TRƯỜNG THPT BẾN TRE ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN HÓA HỌC12 NĂM HỌC 2018 – 2019 ( Thời gian 45 phút , khơng tính thời gian giao đề ) MÃ ĐỀ THI 132 Họ Tên Học Sinh: ………………………………………….Lớp:………… Cho : H = 1; C = 12; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Ca = 40; Ag = 108 Câu 1: Metyl propionat tên gọi hợp chất có CTCT A C3H7COOCH3 B CH3COOC3H7 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 2: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ phản ứng axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ) Nếu dùng xenlulozơ khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế là: A 2,97 B 2,20 C 1,10 D 3,67 Câu 3: Cho m gam fructozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 dư, thu 4,32 gam Ag Giá trị m là: A 3,6 B 1,8 C 2,4 D 7,2 Câu 4: Hợp chất hữu đơn chức mạch hở C4H8O2 có số đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH mà không tác dụng với Na: A B C D Câu 5: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam Câu 6: Khối lượng tinh bột cần dùng trình lên men để tạo thành lít ancol etylic 460 (biết hiệu suất trình 72 % khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml): A 4,5 kg B 6,0 kg C 5,0 kg D 5,4 kg Câu 7: Cho biết chất sau thuộc hợp chất monosaccarit? A saccaroz B glucoz C tinh bột D mantoz Câu 8: Cho hợp chất sau: 1) Glixerol 2) Lipit 3) Fructozơ 4) Saccarozơ 5) Mantozơ 6) Tinh bột 7) Xenlulozơ Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới tạo glucozơ : A 4, 5, 6,7 B 3, 4, 5, C 1, 2, 3,4 D 5, 6, Câu 9: Mô tả không với glucozơ? A Chất rắn, màu trắng, tan nước có vị B Có mặt hầu hết phận cây, chín C Còn có tên gọi đường nho D Có 0,1 % máu người Câu 10: Câu khẳng định sau ? A Glucoz fructoz hợp chất đa chức B Saccaroz mantoz đồng phân C Tinh bột xenluloz đồng phân có thành phần phân tử (C6H10O5)n D Tinh bột xenluloz polisaccarit, xenlluloz dễ kéo thành tơ nên tinh bột dễ kéo thành tơ Câu 11: Hỗn hợp X gồm este đơn chức no, đồng phân Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp X với O2 vừa đủ đốt cháy thu 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 nước Công thức phân tử este A C3H6O2 B C6H12O2 C C5H10O2 D C4H8O2 Câu 12: Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol Để phân biệt dung dịch, người ta dùng thuốc thử A Dung dịch iot B Dung dịch axit C Dung dịch iot phản ứng tráng bạc D Phản ứng với Na Câu 13: Để biến số dầu thành mỡ (rắn) bơ nhân tạo, người ta thực q trình A làm lạnh B xà phòng hóa Trang 1/3 - Mã đề thi 132 C hidro hóa ((có xúc tác Ni) D cạn nhiệt độ cao Câu 14: Trong phân tử gluxit ln có A nhóm chức andehit B nhóm chức ancol (rượu) C nhóm chức xêton D nhóm chức axit Câu 15: Phản ứng cặp chất tạo sản phẩm muối ancol? t0 A CH3COOC6H5 + NaOH  B CH3COOCH  CH2 + dung dịch NaOH   360 C  C C6 H 5Cl  NaOH  315 atm t D HCOOCH2–CH = CH2 + NaOH   Câu 16: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A kim loại Na B AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng C Cu(OH)2 NaOH, đun nóng D Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 17: Phát biểu sau không ? A Chất béo este glixerol axit cacboxylic mạch dài, không phân nhánh B Dầu ăn mỡ bơi trơn có thành phần nguyên tố C Chất béo không tan nước D Chất béo không tan nước, nhẹ nước tan nhiều dung môi hữu Câu 18: Chất không tham gia phản ứng thủy phân : A saccaroz B tinh bột C xenluloz D fructoz Câu 19: Đun nóng 20g loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25mol NaOH Khi phản ứng xà phòng hóa xong phải dùng 0,18mol HCl để trung hòa NaOH dư Khối lượng NaOH phản ứng xà phòng hóa chất béo là: A 140kg B 1400g C 14kg D 140g Câu 20: Phát biểu là: A Phản ứng axit rượu có H2SO4 đặc phản ứng chiều B Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối rượu (ancol) C Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch D Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 Câu 21: Este sau có phản ứng tráng bạc? A HCOOCH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 22: Xà phòng hố hồn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 18,38 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 17,80 gam Câu 23: Khẳng định sau sai nói phản ứng este hóa axit cacboxylic ancol? A Nguyên tử H linh động axit kết hợp với – OH ancol tạo H2O B Phản ứng este hóa phản ứng ancol axit C Phản ứng este hóa xảy khơng hồn tồn D Phản ứng este hóa cho sản phẩm este nước Câu 24: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu 41,25 gam etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hoá A 62,50% B 50,00% C 40,00% D 31,25% Câu 25: Chất lỏng hòa tan xenluloz là: A etanol B benzen C nước svayde D ete Câu 26: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng khơng khói  X  Y  Sobit X , Y A tinh bột, etanol B xenlulozơ, glucozơ C saccarozơ, etanol D mantozơ, etanol Câu 27: Este thành từ axit no, đơn chức, mạch hở ancol no, đơn chức, mạch hở có cơng thức là: A CnH2n + 1COOCmH2m + B CnH2n-1COOCmH2m – Trang 2/3 - Mã đề thi 132 C CnH2n + 1COOCmH2m – D CnH2n - 1COOCmH2m + Câu 28: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam Ag Giá trị m A 16,2 B 32,4 C 10,8 D 21,6 Câu 29: Trong số este sau, este có mùi chuối chín là: A amyl propionat B etyl fomiat C isoamyl axetat D etyl axetat Câu 30: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu Giá trị m A 20,0 B 30,0 C 13,5 D 15,0 - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 132 ... hở có cơng thức là: A CnH2n + 1COOCmH2m + B CnH2n-1COOCmH2m – Trang 2/3 - Mã đề thi 13 2 C CnH2n + 1COOCmH2m – D CnH2n - 1COOCmH2m + Câu 28: Đun nóng dung dịch chứa 18 ,0 gam glucozơ với lượng dư... Khi phản ứng xà phòng hóa xong phải dùng 0 ,18 mol HCl để trung hòa NaOH dư Khối lượng NaOH phản ứng xà phòng hóa chất béo là: A 14 0kg B 14 00g C 14 kg D 14 0g Câu 20: Phát biểu là: A Phản ứng axit... thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu Giá trị m A 20,0 B 30,0 C 13 ,5 D 15 ,0 - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 13 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 năm 2018 2019 trường THPT bến tre vĩnh phúc , Đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 năm 2018 2019 trường THPT bến tre vĩnh phúc

Từ khóa liên quan