Đề kiểm tra hóa học 12 hệ số 2 bài 1 năm 2018 2019 trường quốc tế á châu TP HCM

7 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:25

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 MƠN HĨA HỌC – KHỐI 12 ( Thời gian 45 phút , khơng tính thời gian giao đề ) MÃ ĐỀ THI 132 Họ Tên Học Sinh: ………………………………………….Lớp:………… Cho : H = 1; C = 12; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Ca = 40; Ag = 108 A TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Câu 1: Metyl propionat tên gọi hợp chất có CTCT A C3H7COOCH3 B CH3COOC3H7 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 2: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ phản ứng axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ) Nếu dùng xenlulozơ khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế là: A 2,97 B 2,20 C 1,10 D 3,67 Câu 3: Cho m gam fructozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 dư, thu 4,32 gam Ag Giá trị m là: A 3,6 B 1,8 C 2,4 D 7,2 Câu 4: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam Câu 5: Khối lượng tinh bột cần dùng trình lên men để tạo thành lít ancol etylic 460 (biết hiệu suất trình 72 % khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml): A 4,5 kg B 6,0 kg C 5,0 kg D 5,4 kg Câu 6: Cho biết chất sau thuộc hợp chất monosaccarit? A saccaroz B glucoz C tinh bột D mantoz Câu 7: Câu khẳng định sau ? A Glucoz fructoz hợp chất đa chức B Saccaroz mantoz đồng phân C Tinh bột xenluloz đồng phân có thành phần phân tử (C6H10O5)n D Tinh bột xenluloz polisaccarit, xenlluloz dễ kéo thành tơ nên tinh bột dễ kéo thành tơ Câu 8: Hỗn hợp X gồm este đơn chức no, đồng phân Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp X với O2 vừa đủ đốt cháy thu 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 nước Công thức phân tử este A C3H6O2 B C6H12O2 C C5H10O2 D C4H8O2 Câu 9: Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol Để phân biệt dung dịch, người ta dùng thuốc thử A Dung dịch iot B Dung dịch axit C Dung dịch iot phản ứng tráng bạc D Phản ứng với Na Câu 10: Để biến số dầu thành mỡ (rắn) bơ nhân tạo, người ta thực trình A làm lạnh B xà phòng hóa C hidro hóa ((có xúc tác Ni) D cô cạn nhiệt độ cao Câu 11: Phản ứng cặp chất tạo sản phẩm muối ancol? t A CH3COOC6H5 + NaOH   360 C  C C6 H 5Cl  NaOH  315 atm B CH3COOCH  CH2 + dung dịch NaOH  t D HCOOCH2–CH = CH2 + NaOH   Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 12: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A kim loại Na B AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng C Cu(OH)2 NaOH, đun nóng D Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 13: Phát biểu sau không ? A Chất béo este glixerol axit cacboxylic mạch dài, không phân nhánh B Dầu ăn mỡ bôi trơn có thành phần nguyên tố C Chất béo không tan nước D Chất béo không tan nước, nhẹ nước tan nhiều dung môi hữu Câu 14: Đun nóng 20g loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25mol NaOH Khi phản ứng xà phòng hóa xong phải dùng 0,18mol HCl để trung hòa NaOH dư Khối lượng NaOH phản ứng xà phòng hóa chất béo là: A 140kg B 1400g C 14kg D 140g Câu 15: Phát biểu là: A Phản ứng axit rượu có H2SO4 đặc phản ứng chiều B Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối rượu (ancol) C Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch D Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 Câu 16: Este sau có phản ứng tráng bạc? A HCOOCH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 17: Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 18,38 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 17,80 gam Câu 18: Chất lỏng hòa tan xenluloz là: A etanol B benzen C nước svayde D ete Câu 19: Este thành từ axit no, đơn chức, mạch hở ancol no, đơn chức, mạch hở có cơng thức là: A CnH2n + 1COOCmH2m + B CnH2n-1COOCmH2m – C CnH2n + 1COOCmH2m – D CnH2n - 1COOCmH2m + Câu 20: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam Ag Giá trị m A 16,2 B 32,4 C 10,8 D 21,6 B TỰ LUẬN: ( điễm) Câu ( điểm) Viết phương trình hóa học sau: a glucoz + dd brom b Thủy phân etyl fomat dung dịch kiềm Câu ( điểm) Làm phân biệt lọ nhãn chứa : dd saccaroz, dd fructoz, hồ tinh bột Viết phương trình hóa học minh họa , có Câu ( điểm) Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu a Viết phương trình hóa học xảy b Tìm giá trị m ? - HẾT Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh chọn tơ kín tròn bút chì tương ứng với phương án trả lời Cách tô :  11 16 12 17 13 18 14 19 10 15 20 B TRẢ LỜI TỰ LUẬN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Trang 3/4 - Mã đề thi 132 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Trang 4/4 - Mã đề thi 132 Kiểm tra hệ số năm học 2018-2019 Trường QUỐC TẾ Á CHÂU ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ BÀI HOÁ 12 – NĂM HỌC 2018-2019 made 132 209 357 485 dapan dapan dapan dapan C A A C B D B D A C D C B B D C A D C B B D A D B D D B A D B C C C C D 10 C C A A 10 11 D B C A 11 12 D A D B 12 13 B A A C 13 14 A D D A 14 15 C C C D 15 16 A A B C 16 17 D A D B 17 18 C C A A 18 19 A D A C 19 20 D B B A 20 Cautron - Trang 1- Cautron Kiểm tra hệ số năm học 2018-2019 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TỰ LUẬN MÃ ĐỀ 132: Câu Câu Câu Nội dung C6H12O6 + Br2+H2O→ C6H12O7 + 2HBr 0,5 điểm HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH 0,5 điểm Dùng dd I2: nhận biết tinh bột 0,25 điểm Dùng dd AgNO3/NH3: nhận biết fructoz ( Ag↓), Saccaroz không phản ứng 0,25 điểm C6H12O6 + 2AgNO3 + NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ Câu Điểm 0,5 điểm Khối lượng CO2 = 10 – 3,4 = 6,6 gam 0,5 điểm Số mol CO2= 6,6 / 44 = 0,15 mol 0,25 điểm C6H12O6 → C2H5OH + 2CO2 0,25 điểm 0,075 ← Ghi 0,15 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,25 điểm 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 0,25 điểm Khối lượng glucoz cần: 0,075 180.100/90 = 15 gam 0,5 điểm MÃ ĐỀ 209 Câu Câu Câu Nội dung C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 0,5 điểm C6H12O6 + H2 → C6H14O6 0,5 điểm Dùng dd I2: nhận biết tinh bột 0,25 điểm Dùng dd AgNO3/NH3: nhận biết glucoz ( Ag↓), Glyxerol không phản ứng 0,25 điểm C6H12O6 + 2AgNO3 + NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ Câu Điểm 0,5 điểm Viết phương trình hóa học: (C6H10O5)n + n H2O → nC6H12O6 0,02x100:72 ← 0,02 C6H12O6 → C2H5OH + CO2 0,02 ← 0,5 điểm 0,5 điểm 0,04 V rượu = x 46 : 100 = 2,3 lít 0,25 điểm m rượu = 2,3 x 0,8 = 1,84 kg 0,25 điểm số mol rượu = 1,84 : 46 = 0,04 kmol khối lượng tinh bột: 0,02x100:72x162 = 4,5 kg - Trang 2- 0,5 điểm Ghi Kiểm tra hệ số năm học 2018-2019 MÃ ĐỀ 357 Câu Nội dung Điểm Câu (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → C17H35COONa + C3H5(OH)3 C6H12O6 + H2 → C6H14O6 Câu 0,5 điểm 0,5 điểm Dùng dd Br2: nhận biết glucoz ( màu ) 0,25 điểm C6H12O6 + Br2 + H2O → C6H12O7 + 2HBr 0,25 điểm Dùng dd AgNO3/NH3: nhận biết fructoz ( Ag↓), Saccaroz không phản ứng 0,25 điểm C6H12O6 + 2AgNO3 + NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ Câu Ghi 0,25 điểm Viết phương trình hóa học: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH 0,1 → 0,5 điểm 0,1 Số mol este: 8,8 : 88 = 0,1 mol 0,25 điểm Số mol NaOH: 0,2 x 0,6 = 0,12 mol > 0,1 0,25 điểm Vậy NaOH dư → chất rắn sau cạn có muối NaOH dư 0,25 điểm m= 82x0,1 + (0,12 – 0,1) 40 = gam 0,5 điểm 0,25 điểm MÃ ĐỀ 485 Câu Câu Điểm CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O 0,5 điểm (C17H33COO)3 C3H5 + 3NaOH → C17H33COONa + 0,5 điểm C3H5(OH)3 Câu Câu Dùng dd Br2: nhận biết glucoz ( màu ) 0,25 điểm C6H12O6 + Br2 + H2O → C6H12O7 + 2HBr 0,25 điểm Dùng dd AgNO3/NH3: nhận biết fructoz ( Ag↓), xenluloz không phản ứng 0,25 điểm C6H12O6 + 2AgNO3 + NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ 0,25 điểm (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3 0,07 HCl + NaOH → NaCl + H2O 0,18 → 0,18 Số mol NaOH phản ứng với chất béo: 0,25 – 0,18 = 0,07mol Khối lượng NaOH phản ứng với chất béo: 0,07x40x1/ 20 = 0,14 = 140 kg 0,5 điểm - Trang 3- 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Ghi ... D 10 C C A A 10 11 D B C A 11 12 D A D B 12 13 B A A C 13 14 A D D A 14 15 C C C D 15 16 A A B C 16 17 D A D B 17 18 C C A A 18 19 A D A C 19 20 D B B A 20 Cautron - Trang 1- Cautron Kiểm tra. .. ………………………………………………………………………………………………… Trang 4/4 - Mã đề thi 1 32 Kiểm tra hệ số năm học 20 18 -20 19 Trường QUỐC TẾ Á CHÂU ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ BÀI HOÁ 12 – NĂM HỌC 20 18 -20 19 made 1 32 209 357 485 dapan dapan... C12H22O 11 + H2O → 2C6H12O6 0,5 điểm C6H12O6 + H2 → C6H14O6 0,5 điểm Dùng dd I2: nhận biết tinh bột 0 ,25 điểm Dùng dd AgNO3/NH3: nhận biết glucoz ( Ag↓), Glyxerol không phản ứng 0 ,25 điểm C6H12O6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra hóa học 12 hệ số 2 bài 1 năm 2018 2019 trường quốc tế á châu TP HCM , Đề kiểm tra hóa học 12 hệ số 2 bài 1 năm 2018 2019 trường quốc tế á châu TP HCM