Đề kiểm tra 1 tiết HK1 năm 2018 2019 sinh học 12 trường nguyễn văn cừ kon tum

4 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:25

SỞ GD VÀ ĐT KON TUM TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ -MÃ ĐỀ: 132 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: SINH HỌC LỚP: 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề gồm có 04 trang) Chọn câu trả lời tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm Câu 1: Một gen có chiều dài 408nm số nuclêơtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Trên mạch gen có 200T số nuclêơtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? G G T G  X1 A 23 I Tỉ lệ  II Tỉ lệ 1  III Tỉ lệ IV Tỉ lệ   A1 14 A1  X1 57 A1  T1 T1 A B C D Câu 2: Điều sai nói di truyền nhân ? A Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ C Vai trò mẹ lớn hồn tồn vai trò bố di truyền tính trạng D Di truyền tế bào chất khơng có phân tính hệ sau Câu 3: Giống thỏ Himalaya có lơng trắng muốt toàn thân, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, mõm có lơng đen Tại tế bào thể, có kiểu gen lại biểu màu lông khác phận khác thể? Để lí giải tượng này, nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: cạo phần lơng trắng lưng thỏ buộc vào cục nước; vị trí lơng mọc lên lại có màu đen Từ kết thí nghiệm trên, có kết luận kết luận sau đây? (1) Các tế bào vùng thân có nhiệt độ cao tế bào đầu mút thể nên gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin khơng biểu hiện, lơng có màu trắng (2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu điều kiện nhiệt độ thấp nên vùng đầu mút thể lơng có màu đen (3) Nhiệt độ ảnh hưởng đến biểu gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin (4) Khi buộc cục nước đá vào vùng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen vùng làm cho lơng mọc lên có màu đen A B C D Câu 4: Xét phát biểu sau : (1) Mã di truyền có tính thối hố tức mã di truyền mã hố cho loại axit amin (2) Tất ADN có cấu trúc mạch kép (3) Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực cấu tạo chủ yếu từ ADN prôtêin histôn (4) Trong loại ARN sinh vật nhân thực mARN có hàm lượng cao (5) Ở tế bào, ADN loại axit nucleic có kích thước lớn (6) ARN thông tin dùng làm khuôn để tổng hợp phân tử protein nên mARN có cấu trúc mạch thẳng Có phát biểu vật chất di truyền cấp độ phân tử? A B C D Câu 5: Khi nói liên kết gen, phát biểu sau sai? A Liên kết gen làm tăng cường xuất biến dị tổ hợp B Liên kết gen xuất giới đực lẫn giới C Liên kết gen đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng D Trong tế bào, gen nhiễm sắc thể thường di truyền Câu 6: Ở bướm tằm, cặp NST giới tính A cái: XY, đực: XX B cái: XX, đực: XY C cái: XO, đực: XY D cái: XX, đực: XO Câu 7: Qui luật phân li độc lập thực chất nói Trang 1/4 - Mã đề thi 132 A tổ hợp alen trình thụ tinh B phân li độc lập tính trạng C phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 D phân li độc lập cặp alen trình giảm phân Câu 8: Ở cà chua có tứ bội lưỡng bội Gen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng Biết rằng, tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n, lưỡng bội giảm phân bình thường cho giao tử n Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 màu đỏ : màu vàng đời A AAaa x Aa AAaa x Aaaa B AAaa x Aa AAaa x aaaa C AAaa x aa AAaa x Aaaa D AAaa x Aa AAaa x Aaaa Câu 9: Khi nói thể dị đa bội, có phát biểu sau đúng? I Lai xa kèm đa bội hóa tạo thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen II Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội tạo không hạt III Từ thể dị đa bội hình thành nên lồi IV Thể dị đa bội tạo cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào A B C D Câu 10: Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrơng, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen bị đột biến thay cặp A - T cặp G - X Số lượng nuclêôtit loại gen sau đột biến là: A A = T = 419 ; G = X = 721 B A = T = 719 ; G = X = 481 C A = T = 720 ; G = X = 480 D A = T = 721 ; G = X = 479 Câu 11: Cho biết gen quy định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn, phép lai hai cá thể ♂AabbDdEe× ♀AaBbDdee, tỉ lệ đời có kiểu hình mang ba tính trạng trội tính trạng lặn bao nhiêu? A 22/64 B 9/64 C 11/32 D 3/8 Câu 12: Ở đậu Hà lan (2n = 14) Kết luận sau sai? A số nhiễm sắc thể thể nhiễm 13 B số nhiễm sắc thể thể tam bội 21 C Số loại thể tứ nhiễm 16 D Số nhiễm sắc thể thể tứ bội 28 Câu 13: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêơtit dẫn đến đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A B C D Câu 14: Ở đậu Hà lan , gen A- Hạt trơn trội hoàn toàn so với gen a - hạt nhăn Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt trơn, đời F1 thu 243 hạt trơn, 78 hạt nhăn Kiểu gen bố mẹ là: A AA x aa B AA x Aa C Aa x Aa D Aa x aa Câu 15: Operon Lac vi khuẩn E.coli gồm có thành phần theo trật tự: A vùng vận hành – vùng khởi động - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) B vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) C gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)- Vùng kết thúc Câu 16: Điều kiện để alen gen phân li đồng giao tử A Quá trình giảm phân xảy bình thường B Số lượng lai phải lớn C Alen trội phải trội hoàn toàn D Bố mẹ phải chủng Câu 17: Mức độ gây hại alen đột biến thể đột biến phụ thuộc vào A tác động tác nhân gây đột biến B tổ hợp gen mang đột biến C môi trường tổ hợp gen mang đột biến D điều kiện môi trường sống thể đột biến Câu 18: Cho hai NST có cấu trúc trình tự gen sau: ABCDE*FGH MNOPQ*R (dấu* biểu cho tâm động), đột biến cấu trúc tạo nhiễm sắc thể có cấu trúc MABCDE*FGH NOPQ*R Đột biến thuộc dạng Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A chuyển đoạn không tương hỗ B chuyển đoạn tương hỗ C đảo đoạn có tâm động D đảo đoạn tâm động Câu 19: Đặc điểm sau chung hoán vị gen phân li độc lập? A Các gen phân li độc lập tổ hợp tự B Làm xuất nhiều biến dị tổ hợp C Làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp D Các gen không alen nằm NST Câu 20: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? I Các gen tế bào ln có số lần phiên mã II Q trình phiên mã ln diễn đồng thời với q trình nhân đơi ADN III Thơng tin di truyền ADN truyền từ tế bào sang tế bào khác nhờ chế nhân đôi ADN IV Q trình dịch mã có tham gia mARN, tARN ribôxôm A B C D Câu 21: Ở sinh vật nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Nhân đôi ADN B Nhân đôi nhiễm sắc thể C Tổng hợp phân tử ARN D Tổng hợp chuỗi pơlipeptit Câu 22: Một lồi thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 21% số thân cao, chua Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 20% (2) Ở F1, có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, (3) F1 có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen (4) Trong số thân cao, F1, có 13/27 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen A B C D Câu 23: Biết ba mARN mã hóa axit amin tương ứng sau: 5’XGA3’ mã hóa axit amin Acginin, 5’UXG3’ 5’AGX3’ đoạn mã hóa axit amin Xêrin, 5’GXU3’ mã hóa axit amin Alanin Biết trình tự nuclêôtit đoạn mạch gốc vùng mã hóa gen cấu trúc sinh vật nhân sơ 5’GXTTXGXGATXG3’ Đoạn gen mã hóa cho axit amin, theo lí thuyết, trình tự axit amin tương ứng với trình dịch mã là: A Acginin-Xêrin-Alanin-Xêrin B Acginin-Xêrin-Acginin-Xêrin C Xêrin-Acginin-Alanin-Acginin D Xêrin-Alanin-Xêrin-Acginin Câu 24: Quá trình giảm phân bình thường thể dị hợp tử cặp gen (A, a B, b) tạo loại giao tử, loại giao tử AB chiếm 20% Theo lí thuyết, kiểu gen thể khoảng cách gen xét A Ab/aB 40 cM B AB/ab 40 cM C AB/ab 20 cM D Ab/aB 20 cM Câu 25: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác? A Chuyển đoạn nhiễm sắc thể B Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể không tương đồng C Đảo đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 26: Biết AA: hoa đỏ, Aa: hoa hồng, aa: hoa trắng; B-: tròn, bb: dài, D- :cao, dd:thấp Nếu gen phân li độc lập phép lai AaBbDd × AaBbdd cho A 18 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 18 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình C 27 loại kiểu gen, 18 loại kiểu hình D 27 loại kiểu gen, loại kiểu hình Câu 27: Một nhà khoa học sinh học phát thấy loại protein bình thường có cấu trúc khác dịch mã từ phân tử mARN khác Tuy nhiên phân tử mARN phiên mã từ gen nhân tế bào Hiện tượng xảy A gen phiên mã theo cách khác B intron gen xếp theo cách khác để tạo nên phân tử mARN khác Trang 3/4 - Mã đề thi 132 C đột biến trước gen phiên mã làm thay đổi cấu trúc gen D exon gen xếp theo cách khác để tạo nên phân tử mARN khác Ab D d AB D Câu 28: Ở ruồi giấm: P ♀ X X ♂ X Y , thu F1 Cho biết gen quy định tính ab ab trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai nói F1? A Có tối đa loại kiểu hình B Tỷ lệ kiểu hình A-B-XD- chiếm tỷ lệ 37,5% C Có tối đa 16 loại kiểu gen D Tỷ lệ kiểu gen ab/abXdY 1/16 Câu 29: Loại nu khơng có ARN A A B X C T D G AB Câu 30: Một tế bào sinh tinh thể có kiểu gen giảm phân bình thường, khơng có đột ab biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Nếu có hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hoán vị gen B Cho dù có hốn vị hay khơng có hốn vị ln sinh giao tử AB C Nếu có hốn vị gen sinh giao tử ab với tỉ lệ 25% D Nếu khơng có trao đổi chéo tạo loại giao tử - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... 11 /32 D 3/8 Câu 12 : Ở đậu Hà lan (2n = 14 ) Kết luận sau sai? A số nhiễm sắc thể thể nhiễm 13 B số nhiễm sắc thể thể tam bội 21 C Số loại thể tứ nhiễm 16 D Số nhiễm sắc thể thể tứ bội 28 Câu 13 :... AaBbdd cho A 18 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 18 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình C 27 loại kiểu gen, 18 loại kiểu hình D 27 loại kiểu gen, loại kiểu hình Câu 27: Một nhà khoa học sinh học phát... hốn vị ln sinh giao tử AB C Nếu có hốn vị gen sinh giao tử ab với tỉ lệ 25% D Nếu khơng có trao đổi chéo tạo loại giao tử - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 13 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết HK1 năm 2018 2019 sinh học 12 trường nguyễn văn cừ kon tum , Đề kiểm tra 1 tiết HK1 năm 2018 2019 sinh học 12 trường nguyễn văn cừ kon tum

Từ khóa liên quan