Đề thi KSCL hóa học 12 lần 1 năm 2019 trường phan đình phùng hà tĩnh

5 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:24

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 123 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li=7; C = 12; N = 14; O = 16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl =35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe = 56; Cu = 64; Zn=65; Br=80; Rb=85,5; Ag=108; Cs=133; Ba = 137 Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuần (00C, atm) Bỏ qua hòa tan chất khí nước Câu 41: Chất sau có khả tham gia phản ứng trùng hợp? A CH3−CH3 B CH3−CH2−OH C CH2=CH−CN D CH3−CH2−Cl Câu 42: Chất sau tác dụng với nước brom sinh kết tủa màu trắng? A Vinyl axetat B Anilin C Glucozơ D Triolein Câu 43: Kim loại sau kim loại kiềm thổ? A Al B Ca C Fe D Na Câu 44: Trong công nghiệp, kim loại sau điều chế phương pháp điện phân nóng chảy? A Fe B Na C Ag D Cu Câu 45: Dung dịch sau làm mềm tính cứng nước cứng vĩnh cửu? A Na2CO3 B Ca(OH)2 C NaHCO3 D HCl Câu 46: Đồng phân glucozơ A Fructozơ B Xenlulozơ C Sobitol D Saccarozơ Câu 47: Dãy kim loại tan hoàn toàn H2O điều kiện thường A Ca, Ba, K B Ca, Mg, Na C Al, Ba, K D Fe, Na, K Câu 48: Người hút thuốc nhiều thường mắc bệnh nguy hiểm đường hô hấp Chất gây hại chủ yếu có thuốc A Heroin B Cafein C Moocphin D Nicotin Câu 49: Benzyl axetat este có mùi thơm hòa nhài Công thức cấu tạo benzyl axetat A C6H5CH2COOCH3 B CH3COOCH2C6H5 C C6H5COOCH3 D CH3COOC6H5 Câu 50: Kim loại sau không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3? A Cu B Fe C Ag D Zn Câu 51: Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch gồm chất B Fe(NO3)2 A Fe(NO3)3 C Fe(NO3)2 AgNO3 D Fe(NO3)3 AgNO3 Fe(NO3)3 Câu 52: Chất sau phản ứng với Cu(OH)2 /NaOH tạo dung dịch màu tím? A Gly-Ala B Anbumin (lòng trắng trứng) C Axit axetic D Glucozơ Câu 53: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao A Hg B Al C W D Na Câu 54: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào dung dịch sau thu kết tủa màu trắng? A AlCl3 B CuSO4 C MgSO4 D NH4Cl Trang 1/4 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ Câu 55: Chất sau khơng có phản ứng thủy phân môi trường axit? A Glucozơ B Chất béo C Xenlulozơ D Saccarozơ Câu 56: Cho 5,4 gam amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu 9,78 gam muối Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 57: Hình vẽ minh họa cách thu khí phương pháp dời nước Hình vẽ áp dụng để thu chất khí sau đây? A NH3 B HCl C SO2 D CH4 Câu 58: Nhúng Ni vào dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl FeCl2 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 59: Hòa tan hồn tồn 94,8 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu dung dịch X Cho toàn X tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,60 B 93,20 C 42,75 D 7,80 Câu 60: Đun nóng 100 gam dung dịch glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam Ag Giá trị m A 10,8 B 16,2 C 32,4 D 21,6 Câu 61: Các ion sau tồn dung dịch? A Mg2+, Al3+, Cl−, HSO4− B Cu2+, Fe2+, HSO4−, NO3− C K+, Mg2+, NO3−, Cl- D Na+, NH4+, SO42−, PO43− Câu 62: Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl Số chất dãy tác dụng với dung dịch KOH đun nóng A B C D Câu 63: Tơ sau thuộc tơ nhân tạo? A Tơ lapsan B Tơ tằm C Tơ visco D Tơ nilon-6,6 Câu 64: Thủy phân este X dung dịch axit, thu CH3COOH CH3OH Công thức cấu tạo X A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 2+ + Câu 65: Dung dịch X chứa ion: Ba , Na , HCO3 , Cl số mol Cl 0,24 Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 9,85g kết tủa Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu 15,76 gam kết tủa Nếu đun sôi dung dịch X đến cạn thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 36,58 B 31,62 C 18,29 D 15,81 Câu 66: Este hai chức, mạch hở X có cơng thức phân tử C6H6O4 khơng tham gia phản ứng tráng bạc X tạo thành từ ancol Y axit cacboxylic Z Y không phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường; đun Y với H2SO4 đặc 170oC không tạo anken Nhận xét sau đúng? A Chất Y có nhiệt độ sơi cao ancol etylic B Chất X có mạch cacbon phân nhánh C Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc D Phân tử chất Z có số nguyên tử hiđro số nguyên tử oxi Trang 2/4 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ Câu 67: Cho phát biểu sau: (a) Dùng phản ứng este hóa để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn (b) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa (c) Dung dịch glucozơ saccarozơ hồ tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam (d) Poli(vinyl axetat) bị thủy phân mơi trường kiềm, đun nóng tạo poli(vinyl ancol) (e)Thủy phân đến amilopectin, thu hai loại monosaccarit (g) Muối mononatri axit glutamic sử dụng để sản xuất mì (h) Để trái nhanh chín cho tiếp xúc với khí axetilen Số phát biểu A B C D Câu 68: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư (b) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (c) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (d) Nhiệt phân Cu(NO3)2 (e) Đốt FeS2 không khí (g) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng Số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn este no chức mạch hở X Sục toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu 5,0 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam Biết xà phòng hóa X thu muối axit cacboxylic ancol Số đồng phân X A B C D Câu 70: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na Ba vào nước thu dung dịch X Sục khí CO2 vào dung dịch X Kết thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị sau: n BaCO3 0,5 n CO 0,4a a 2a x Giá trị m x A 228,75 3,0 B 228,75 3,25 C 200 2,75 D 200,0 3,25 Câu 71: Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2, C2H4, C3H6 0,3 mol H2 Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Đốt cháy hoàn tồn Y, thu 20,16 lít CO2 (đktc) 23,4 gam H2O Sục Y vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, thu m gam kết tủa hỗn hợp khí Z Khí Z phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch Br2 0,5M Giá trị m A 12,0 B 18,0 C 14,4 D 16,8 Câu 72: Cho phát biểu sau: (a) Thạch cao nung (CaSO4.H2O) dùng để bó bột gãy xương, đúc tượng, làm phấn viết bảng (b) Kim loại Li dùng làm tế bào quang điện (c) Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch chứa muối tan (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi nhiệt kế bị vỡ (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch kiềm (g) Hỗn hợp Na Al (có tỉ lệ mol 1:2) tan hồn tồn nước Số phát biểu A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ Câu 73: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O K Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu 3,136 lít H2 (đktc); dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH; 0,93m gam Ba(OH)2 0,044m gam KOH Hấp thụ 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu a gam kết tủa Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 25,5 B 24,7 C 28,2 D 27,9 Câu 74: Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO 0,13 mol H2, đồng thời thu dung dịch Z chứa muối sunfat trung hòa Cô cạn dung dịch Z thu 56,9 gam muối khan Thành phần phần trăm Al hỗn hợp X có giá trị gần A 25,5% B 18,5% C 20,5% D 22,5% Câu 75: Cho X, Y hai chất thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic (MX< MY); cho Z ancol có số nguyên tử cacbon với X; T este hai chức tạo X, Y Z Đốt cháy hoàn toàn 16,74 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 19,824 lít khí O2 (đktc), thu khí CO2 14,04 gam nước Mặt khác 16,74 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,06 mol Br2 Khối lượng muối thu cho lượng E tác dụng với NaOH dư A 7,02 gam B 6,06 gam C 8,70 gam D 7,56 gam Câu 76: Hỗn hợp M gồm axit cacbonxylic X este Y (đều đơn chức số nguyên tử cacbon) Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, sinh 18,4 gam hỗn hợp hai muối Mặt khác, cho m gam M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng kết thúc phản ứng thu 32,4 gam Ag Công thức X giá trị m A HCOOH 11,5 B C2H5COOH 18,5 C C2H3COOH 18,0 D CH3COOH 15,0 Câu 77: X, Y, Z este đơn chức, mạch hở (trong Y Z khơng no có liên kết C=C có tồn đồng phân hình học) Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu hỗn hợp F chứa muối hỗn hợp gồm ancol thuộc dãy đồng đẳng Khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp F A 8,64 gam B 8,10 gam C 9,72 gam D 4,68 gam Câu 78: Hỗn hợp X gồm tripeptit Y tetrapeptit Z cấu tạo glyxin alanin Thành phần phần trăm khối lượng nitơ Y Z theo thứ tự 19,36% 19,44% Thuỷ phân 0,1 mol hỗn hợp X dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch T Cô cạn dung dịch T thu 36,34 gam hỗn hợp muối Tỉ lệ mol Y Z hỗn hợp X A : B : C : D : Câu 79: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Al, Cu MgCO3 Hòa tan 28,4 gam X dung dịch H2SO4 thu dung dịch Y chứa 65,48 gam muối V lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO, N2O, N2, H2 CO2 (trong có 0,02 mol H2) có tỉ khối so với H2 16 Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu 123,49 gam kết tủa Mặt khác, cho từ từ dung dịch NaOH vào Y lượng kết tủa cực đại thu 31,92 gam Giá trị V A 3,36 B 4,48 C 5,60 D 6,72 Câu 80: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 với cường độ dòng điện A, thời gian t giây thu dung dịch X (hiệu suất trình điện phân 100%) Cho 16,8 gam bột Fe vào X thấy khí NO (sản phẩm khử nhất) sau phản ứng hoàn toàn thu 22,7 gam chất rắn Giá trị t A 2895 B 965 C 3860 D 1930 - - HẾT - Trang 4/4 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG MÃ ĐỀ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 123 C B B B A A A D B C B B C C A A D A C D B C C D B C D D D D C A A C B D A A B D ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN NĂM HỌC: 2018-2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC 345 A C B A B A D B A D B B C B C D B C A D C D C B D B A D C D A A C C D C A B A D 567 C B A A B D B B D A C C C C D D C A C D B A A D A B D C B A C B A D A D B D B C 789 C D A C B B B D A D C C A D C C C D D B A A B A B C D A B D C A D C B A D B B A ... đề thi 12 3 - https:/ /thi2 47.com/ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG MÃ ĐỀ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 12 3 ... C D B C C D B C D D D D C A A C B D A A B D ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN NĂM HỌC: 2 018 -2 019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC 345 A C B A B A D B A D B B C... KAl(SO4)2 .12 H2O vào nước, thu dung dịch X Cho toàn X tác dụng với 15 0 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 15 ,60 B 93,20 C 42,75 D 7,80 Câu 60: Đun nóng 10 0 gam dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL hóa học 12 lần 1 năm 2019 trường phan đình phùng hà tĩnh , Đề thi KSCL hóa học 12 lần 1 năm 2019 trường phan đình phùng hà tĩnh