Đề khảo sát hóa học 12 lần 3 năm 2018 2019 trường nguyễn viết xuân vĩnh phúc

5 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:23

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 101 (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2018 - 2019 Môn: HĨA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút (khơng kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108, I = 127,Mn = 55 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, kể bảng tuần hồn, bảng tính tan) Câu 41: Dãy chất mà tất chất tác dụng với dd AgNO3/NH3 A CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ B HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ D CH3CHO, C2H2, saccarozơ C CH3CHO, C2H2, anilin Câu 42: Cho 7,8 gam hỗn hợp ancol đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na 12,25 gam chất rắn CTPT hai ancol : A C3H5OH C4H7OH B C3H7OH C4H9OH C C2H5OH C3H7OH D CH3OH C2H5OH Câu 43: Cho chất sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2 Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với chất? A 11 B 10 C D 12 Câu 44: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích CH4 có X A 20% B 25% C 40% D 50% Câu 45: Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch sau phản ứng, màu dung dịch thu A không màu B màu xanh C màu tím D màu hồng Câu 46: Phân tích x gam chất hữu X thu a gam CO2 b gam H2O Biết 3a = 11b 7x = 3(a + b) Tỉ khối X so với khơng khí nhỏ CTPT X B C3H6O C C3H4O2 D C3H6O2 A C3H4O Câu 47: Etyl butirat este có mùi thơm dứa Công thức etyl butirat A CH3(CH2)2COOC2H5 B (CH3)2CHCOOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3(CH2)2COOCH3 Câu 48: Một ancol no đơn chức có % khối lượng oxi 50% Công thức ancol : B CH2=CHCH2OH C C3H7OH D C6H5CH2OH A CH3OH Câu 49: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng nhiệt độ cao Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu gồm A Cu, Fe, Al, Mg B Cu, Fe, Al2O3, MgO C Cu, FeO, Al2O3, MgO D Cu, Fe, Al, MgO Câu 50: Trong phòng thí nghiệm, khí CO điều chế phản ứng : to to A 2CH4 + 3O2  B 2C + O2  → 2CO + 4H2O → 2CO2 o o H t 2SO , t C C + H2O  D HCOOH  → CO + H2 → CO + H2O Câu 51: Chất phản ứng với dung dịch H2SO4 tạo kết tủa màu trắng A Na2CO3 B BaCl2 C FeCl2 D NaOH Câu 52: Để đảm bảo an tồn, người làm thí nghiệm khơng trực tiếp cầm ống nghiệm tay mà phải dùng kẹp gỗ (được mơ tả hình vẽ) Kẹp ống nghiệm vị trí đúng? Trang 1/4 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ A Kẹp 1/3 từ đáy ống nghiệm lên B Kẹp 1/3 từ miệng ống nghiệm xuống C Kẹp ống nghiệm D Kẹp gần miệng ống nghiệm Câu 53: Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) 0,15 mol Y (C5H14O4N2, muối axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp dãy đồng đẳng) dung dịch T Cô cạn T, thu hỗn hợp G gồm ba muối khan có số nguyên tử cacbon phân tử (trong có hai muối hai axit cacboxylic muối αamino axit) Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn G A 24,57% B 25,53% C 52,89% D 54,13% 2+ 3+ Câu 54: Dung dịch A chứa ion: Fe (0,1 mol), Al (0,2 mol), Cl (x mol), SO42- (y mol) Cô cạn dung dịch A thu 46,9 gam muối rắn Giá trị x y B 0,4 0,2 C 0,3 0,2 D 0,1 0,35 A 0,2 0,3 Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon thể khí, nhẹ khơng khí, mạch hở thu 7,04 gam CO2 Sục m gam hiđrocacbon vào nước brom dư đến phản ứng hoàn tồn, thấy có 25,6 gam brom phản ứng Giá trị m A B C 2,08 D Câu 56: Hòa tan hồn tồn 19,4 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu dung dịch chứa 1,2 mol HNO3, sau kim loại tan hết thu dung dịch Y (khơng chứa NH4+) V lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm hai khí có tỉ lệ mol : Cho 500 ml dung dịch KOH 1,7M vào Y thu kết tủa D dung dịch E Nung D khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 26 gam chất rắn F Cô cạn cẩn thận E thu chất rắn G Nung G đến khối lượng không đổi, thu 69,35 gam chất rắn khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 10,08 B 13,44 C 11,20 D 11,20 Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu X thu 4,4 gam CO2 1,8 gam H2O Biết tỉ khối X so với He (MHe = 4) 7,5 CTPT X là: A CH2O B C2H4O C C2H6 D CH2O2 Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức sản phẩm thu có tỉ lệ mol n CO : n H O = : 2 Công thức phân tử amin A C4H9N B C3H9N C C3H7N D C4H11N Câu 59: Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu loại polime X dùng để điều chế tơ clorin Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng Vậy, trung bình có mắt xích PVC phản ứng với phân tử clo A B C D Câu 60: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al Mg khí oxi dư, thu 3,43 gam hỗn hợp X Toàn X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 480 B 320 C 240 D 160 Câu 61: Dãy dây gồm chất điện li mạnh ? B H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF A HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3 C HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3 D Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl Câu 62: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm sau sản phẩm ? A CH3–CH2–CH2–CH2Br B CH3–CH2–CHBr–CH3 C CH3–CH2–CHBr–CH2Br D CH2Br–CH2–CH2–CH2Br Câu 63: X, Y hai chất hữu thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic; Z axit no, hai chức; T este tạo X, Y, Z Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 10,864 lít (đktc) khí O2, thu 7,56 gam H2O Mặt khác, 17,12 gam E làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol Br2 Nếu đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng lấy phần lỏng chứa chất hữu qua bình đựng Na (dư) thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m gần với giá trị sau A 8,7 B 8,4 C 8,5 D 8,6 Câu 64: Trong polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ tằm, sợi tơ nitron B sợi tơ visco Trang 2/4 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ C sợi bông, tơ visco tơ nilon-6 D tơ visco tơ nilon-6 Câu 65: Người ta dùng glucozơ để tráng ruột phích Trung bình cần dùng 0,75 gam glucozơ cho ruột phích Tính khối lượng Ag có ruột phích biết hiệu suất phản ứng 80% A 0,45 B 0,36 C 0,72 D 0,9 Câu 66: Chất sau thuộc loại monosaccarit? A Glucozơ B Xenlulozơ C Saccarozơ D Tinh bột Câu 67: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bình kín khơng chứa khơng khí, sau thời gian thu 4,96 gam chất rắn hỗn hợp khí X Hấp thụ hồn toàn X vào nước để 300 ml dung dịch Y Dung dịch Y có pH A B C D Câu 68: Chất hữu X mạch hở tạo từ axit no A etylen glicol Biết a gam X thể chiếm thể tích thể tích 6,4 gam oxi điều kiện nhiệt độ áp suất ; a gam X phản ứng hết với xút tạo 32,8 gam muối Nếu cho 200 gam A phản ứng với 50 gam etilenglicol ta thu 87,6 gam este Tên X hiệu suất phản ứng tạo X : A Etylen glicol đifomat ; 36,6% B Etylen glicol đifomat ; 74,4% C Etylen glicol điaxetat ; 36,3% D Etylen glicol điaxetat ; 74,4% Câu 69: Hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO Mg Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu 6,72 lít hỗn hợp khí N2O NO (đktc) có tỉ khối so với hiđro 15,933 dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 129,4 gam muối khan Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu 15,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 104 gam muối khan Giá trị m A 26,16 B 22,86 C 27,20 D 28,80 Câu 70: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit Ala-Gly-Ala 400 ml dung dịch NaOH 1,0M Khối lượng chất rắn thu cô cạn dung dịch sau phản ứng A 34,5 gam B 39,5 gam C 35,9 gam D 38,6 gam Câu 71: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 0,15 mol HCl, sau thời gian điện phân thu dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X Cho 15 gam bột Fe vào Y đến kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn Biết sinh hòa tan khơng đáng kể nước Giá trị m A 10,8 B 8,6 C 8,0 D 15,3 Câu 72: Phản ứng Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2 cho thấy A Đồng kim loại có tính khử mạnh Fe B Sắt kim loại bị đồng đẩy khỏi dung dịch muối C Đồng khử Fe3+ thành Fe2+ D Đồng có tính oxi hóa sắt Câu 73: Xà phòng hố hồn tồn 8,8 gam CH3COOC2H5 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 8,20 B 14,80 C 10,20 D 12,30 Câu 74: Kim loại sau kim loại kiềm thổ A Na B Ag C Zn D Ca Câu 75: Ngâm Cu (dư) vào dung dịch AgNO3, thu dung dịch X Sau ngâm Fe (dư) vào dung dịch X thu dung dịch Y Biết phản ứng xảy hoàn toàn Dung dịch Y có chứa chất tan A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 C Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 Câu 76: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu dung dịch X kết tủa Y Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến bắt đầu có khí hết V ml Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 80 B 160 C 40 D 60 Câu 77: Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm số este tạo axit đơn chức ancol đơn chức lượng dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thu a gam muối b gam hỗn hợp ancol Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu hỗn hợp khí Y 7,42 gam Na2CO3 Cho tồn hỗn hợp khí Y sinh qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng Trang 3/4 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ 13,18 gam so với ban đầu Đun b gam hỗn hợp ancol sinh với H2SO4 đặc 140oC thu 4,34 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị sau A 13 B 11 C 10 D 12 Câu 78: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa : B C D A 2 Câu 79: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s 2s 2p 3s 3p Số hạt mang điện hạt nhân X A 13 B 26 C 14 D 15 Câu 80: Hiện tượng chất có cấu tạo tính chất hố học tương tự nhau, chúng hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) gọi tượng A đồng vị B đồng phân C đồng khối D đồng đẳng - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cautron 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan B C B D D C A A B D B B D A C A A A C B A B C B C A C D D C B C C D B A D D A D ... AgNO3, thu dung dịch X Sau ngâm Fe (dư) vào dung dịch X thu dung dịch Y Biết phản ứng xảy hồn tồn Dung dịch Y có chứa chất tan A Fe(NO3 )3 B Fe(NO3)2 C Fe(NO3 )3, Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2, Cu(NO3)2... CH3–CH2–CH2–CH2Br B CH3–CH2–CHBr–CH3 C CH3–CH2–CHBr–CH2Br D CH2Br–CH2–CH2–CH2Br Câu 63: X, Y hai chất hữu thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic; Z axit no, hai chức; T este tạo X, Y, Z Đốt cháy 17 ,12 gam hỗn... HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3 C HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3 D Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl Câu 62: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm sau sản phẩm ? A CH3–CH2–CH2–CH2Br
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát hóa học 12 lần 3 năm 2018 2019 trường nguyễn viết xuân vĩnh phúc , Đề khảo sát hóa học 12 lần 3 năm 2018 2019 trường nguyễn viết xuân vĩnh phúc