Đề khảo sát chất lượng hóa học 12 đầu năm học 2019 2020 sở GDĐT gia lai

4 69 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:23

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2019-2020 MƠN: Hố học - Lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề); (40 câu trắc nghiệm) Mã đề kiểm tra 139 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: (Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Na = 23; Br = 80; Ag = 108) A PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (20 câu, từ câu đến câu 20) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,12 mol ancol đa chức 0,05 mol ancol khơng no, có liên kết đơi, mạch hở, thu 0,39 mol khí CO2 m gam H2O Giá trị m gần với A 18,20 B 10,80 C 21,60 D 9,02 Câu 2: Anđehit no mạch hở X có cơng thức đơn giản C2H3O Cơng thức phân tử X B C6H9O3 C C8H12O4 D C2H3O A C4H6O2 Câu 3: Anđehit fomic (hay fomanđehit) có cơng thức phân tử A CH2O2 B CH2O C C2H4O D C2H2O4 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) 9,0 gam H2O Giá trị m A 5,85 B 5,07 C 5,80 D 5,30 Câu 5: Để tiến hành phản ứng tráng bạc, người ta cho anđehit axetic (CH3CHO) tác dụng với A dung dịch AgNO3/NH3, to B H2/Ni, to C dung dịch NaOH D nước brom Câu 6: Khi ăn chè, bánh trôi, bánh chay,… người bán thường vẩy vài giọt chất lỏng khơng màu có mùi thơm gọi dầu chuối Dầu chuối chiết suất từ chuối chín điều chế cách trộn axit axetic với ancol isoamylic, có mặt xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng Một số loại ong, ong mật đốt kẻ thù tiết isoamyl axetat tạo mùi thơm để ong khác ngửi mùi công tiếp vào kẻ thù Công thức phân tử isoamyl axetat A C7H14O2 B C4H8O2 C C5H10O2 D C6H12O2 Câu 7: Chất sau thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở? A CH2=CHCH2OH B C2H4(OH)2 C C2H5OH D HCHO Câu 8: Axit metanoic (hay axit fomic) có cơng thức A HCOOH B CH3COOH C HOOC-COOH D CH3CH2COOH Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu số mol CO2 số mol H2O Nếu đun nóng X với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sinh số mol Ag gấp bốn lần số mol X phản ứng Công thức X A HCHO B CH3CHO C (CHO)2 D C2H5CHO Câu 10: Axit HCOOH không phản ứng với A dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng B dung dịch NaOH C dung dịch NaHCO3 D dung dịch NaCl Câu 11: Chất trực tiếp điều chế (bằng phản ứng) tạo axit axetic B C2H5COOCH3 C CH3CHO D HCOOCH3 A C2H4(OH)2 Câu 12: Chất sau vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với nước brom? A CH3COOH B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH2=CHCH2OH Câu 13: Đốt cháy hoàn tồn 0,1 mol CH3COOH, cần vừa đủ V lít (đktc) khí O2 Giá trị V A 6,72 B 8,96 C 4,48 D 5,60 Câu 14: Thành phần khí thiên nhiên metan Cơng thức phân tử metan A C2H2 B C2H4 C CH4 D C6H6 Trang 1/3 - Mã đề thi 139 Câu 15: Etyl axetat có phân tử khối A 60 B 88 C 74 D 96 Câu 16: Chất sau có nhiệt độ sơi thấp nhất? A CH3COOCH3 B C3H7OH C CH3COOH D HCOOCH3 Câu 17: Khẳng định sau khơng nói metyl fomat (HCOOCH3)? A Có cơng thức phân tử C2H4O2 B Là đồng đẳng axit fomic C Là đồng phân axit axetic D Là hợp chất este Câu 18: Xà phòng hóa hồn tồn 4,40 gam etyl axetat dung dịch NaOH (vừa đủ) thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 2,05 B 3,40 C 4,10 D 4,80 Câu 19: Trong phòng thí nghiệm, cách để tiêu hủy hết mẫu natri dư cho chúng vào A dầu hoả B dung dịch NaOH C máng nước thải D cồn 900 Câu 20: C2H5OH (etanol) C6H5OH (phenol) phản ứng với A nước brom B dung dịch NaOH C Na D dung dịch HCl B PHẦN RIÊNG: Thí sinh thuộc hệ làm phần tương ứng I PHẦN DÀNH CHO HỆ GDPT: (10 câu, từ câu 21 đến câu 30) Câu 21: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A xà phòng ancol etylic B glucozơ glixerol C glucozơ ancol etylic D xà phòng glixerol Câu 22: Trong công nghiệp, để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn thuận tiện cho việc vận chuyển thành bơ nhân tạo, người ta tiến hành A cô cạn chất béo lỏng B đun chất béo lỏng với dung dịch NaOH C đun chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni) nồi kín D đun chất béo lỏng với dung dịch H2SO4 loãng Câu 23: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A H2 (xúc tác Ni, to) B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C kim loại Na D dung dịch AgNO3/NH3, to Câu 24: Este sau thủy phân không tạo ancol? A CH3COOCH3 B CH2=CH-COOCH3 C HCOOCH2CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 Câu 25: Thủy phân este X dung dịch axit, thu CH3COOH C2H5OH Công thức cấu tạo X A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol hỗn hợp X gồm metyl axetat, metyl acrylat hai hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ V lít O2 (đktc) tạo 3,96 gam H2O Mặt khác cho 0,50 mol X vào dung dịch Br2 dư thấy có 0,35 mol Br2 phản ứng Giá trị V A 8,96 B 6,72 C 3,36 D 4,48 Câu 27: Khi xà phòng hóa tripanmitin dung dịch NaOH ta thu sản phẩm A C15H31COONa glixerol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa etanol D C17H35COONa glixerol Câu 28: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 sản phẩm sau đây? A CH3COOH B C2H5OH C HCOOH D CH3CHO Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo, thu CO2 H2O mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng tối đa với 3,36 lít dung dịch Br2 0,50 M Giá trị a gần với A 0,245 B 0,285 C 0,335 D 0,425 Trang 2/3 - Mã đề thi 139 Câu 30: Fructozơ loại monosaccarit có nhiều mật ong, có vị sắc Cơng thức phân tử fructozơ A (C6H10O5)n B C6H12O6 C C2H4O2 D C12H22O11 II PHẦN DÀNH CHO HỆ GDTX: (10 câu, từ câu 31 đến câu 40) Câu 31: Chất lỏng điều kiện thường không tan nước A CH3COOCH3 B HCHO C CH3COOH D CH4 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam metyl axetat (CH3COOCH3) lượng O2 vừa đủ thu m gam hỗn hợp CO2 H2O Giá trị m B 18,6 C 12,4 D 24,8 A 6,2 Câu 33: Hiđrocacbon sau thuộc loại ankan? A C2H4 B C2H2 C C3H6 D C2H6 Câu 34: Este sau thủy phân môi trường axit thu axit axetic? B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D C2H5COOCH3 A C2H5OOCH Câu 35: CH3COOCH=CH2 không phản ứng với B dung dịch brom C dung dịch NaOH, to D dung dịch NaCl A H2/Ni, to Câu 36: Phản ứng CH3COOC2H5 với dung dịch NaOH, đun nóng phản ứng A xà phòng hóa B este hóa C natri hóa D oxi hóa Câu 37: Cho 2,9 gam anđehit X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3 thu 21,6 gam Ag Công thức X A HCHO B CH3CHO C CH2=CH-CHO D OHC-CHO Câu 38: Thuốc thử để phân biệt chất lỏng CH3COOH CH2=CHCOOH A dung dịch brom B dung dịch NaOH C dung dịch H2SO4 lỗng D quỳ tím Câu 39: Axit cacboxylic không thuộc loại axit béo? A Axit panmitic B Axit oleic C Axit axetic D Axit stearic Câu 40: Este sau có phần trăm khối lượng oxi lớn nhất? A HCOOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Chú ý: Không sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hoá học - Hết Trang 3/3 - Mã đề thi 139 made 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan D A B C A A C A A D C C C C B D B C D C D C B D B B A B D B A B D B D A D A C A ... loại monosaccarit có nhiều mật ong, có vị sắc Cơng thức phân tử fructozơ A (C6H10O5)n B C6H12O6 C C2H4O2 D C12H22O11 II PHẦN DÀNH CHO HỆ GDTX: (10 câu, từ câu 31 đến câu 40) Câu 31: Chất lỏng điều... toàn 7,4 gam metyl axetat (CH3COOCH3) lượng O2 vừa đủ thu m gam hỗn hợp CO2 H2O Giá trị m B 18,6 C 12, 4 D 24,8 A 6,2 Câu 33: Hiđrocacbon sau thuộc loại ankan? A C2H4 B C2H2 C C3H6 D C2H6 Câu 34:... 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan D A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng hóa học 12 đầu năm học 2019 2020 sở GDĐT gia lai , Đề khảo sát chất lượng hóa học 12 đầu năm học 2019 2020 sở GDĐT gia lai

Từ khóa liên quan