Đề khảo sát hóa học 12 đầu năm 2019 2020 trường nguyễn viết xuân vĩnh phúc

4 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:23

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN Đề thi có 03 trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HÈ LỚP 12 NĂM HỌC 2019- 2020 ĐỀ THI MƠN: HĨA HỌC Thời gian làm : 50 phút , không kể thời gian giao đề Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 41: Sự hình thành thạch nhũ hang động đá vơi phản ứng hố học sau đây? t0 A Ca(HCO3 )2  CaCO3  CO2  H O B CaCO3   CaO  CO2 C Ca(OH)2  Na CO  CaCO  2NaOH D CaCO3  CO2  H O  Ca(HCO3 )2 Câu 42: Trong điều kiện nhiệt độ áp suất, lít anđehit X có khối lượng khối lượng lít CO2 X A anđehit acrylic B anđehit benzoic C anđehit axetic D anđehit fomic Câu 43: Dãy chất sau đây, nước chất điện li mạnh? A H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S B HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH C HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH D H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2 Câu 44: Khi cho 5,5 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic ancol etylic tác dụng với K vừa đủ, thu 1,68 lít H2 (đktc) Phần trăm khối lượng ancol etylic X A 41,03% B 58,97% C 51,18% D 48,82% Câu 45: Trong dãy chất sau đây, dãy có chất đồng phân nhau? A C4H10, C6H6 B CH3CH2CH2OH, C2H5OH C C2H5OH, CH3OCH3 D CH3OCH3, CH3CHO Câu 46: Hòa tan 32 gam hỗn hợp Cu CuO dung dịch HNO31M (dư), 6,72 lít khí NO (đktc) Khối lượng CuO hỗn hợp ban đầu A 3,2 gam B 2,52 gam C 1,2 gam D 1,88 gam Câu 47: Ankin hiđrocacbon không no, mạch hở, có cơng thức chung A CnH2n (n ≥2) B CnH2n-2 (n ≥2) C CnH2n+2 (n ≥1) D CnH2n-6 (n ≥6) Câu 48: Tính chất hố học chung kim loại A dễ nhận electron B dễ bị oxi hố C thể tính oxi hố.D dễ bị khử Câu 49: Thành phần phân amophot gồm A NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 B (NH4)3PO4 NH4H2PO4 C Ca(H2PO4)2 NH4H2PO4 D (NH4)2HPO4 (NH4)3PO4 Câu 50: Chất chất lưỡng tính? A Al B Fe(OH)3 C Zn(OH)2 D CuSO4 Câu 51: Kim cương than chì dạng A đồng hình cacbon B đồng phân cacbon C thù hình cacbon D đồng vị cacbon Câu 52: Axit cacboxylic giấm ăn có cơng thức cấu tạo thu gọn A CH3CH(OH)COOH B CH3COOH C HOOC-COOH D HCOOH Câu 53: Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 HNO3, thu dung dịch X 1,12 lít khí NO Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, thu 0,448 lít NO dung dịch Y Trong trường hợp có NO sản phẩm khử kiện tiêu chuẩn Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5 Các phản ứng hoàn toàn Giá trị m A 4,2 B 2,4 C 3,92 D 4,06 Trang 1/3 - Mã đề thi 001 - https://thi247.com/ Câu 54: Cho chất sau: metan (1); etilen (2); axetilen (3); benzen (4); stiren (5); toluen (6) Các chất có khả làm màu dung dịch KMnO4 điều kiện thích hợp A (2), (3), (4), (5) B (2), (3), (5), (6) C (3), (4), (5), (6) D (1), (3), (4), (5), (6) Câu 55: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu hỗn hợp gồm 0,015 mol khí NO2 0,01 mol khí NO (phản ứng khơng tạo NH4NO3) Giá trị m A 1,35 B 0,405 C 8,1 D 0,81 Câu 56: Hỗn hợp X gồm metanal etanal Cho 10,4 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, thu 108 gam kết tủa Hỏi 10,4 gam hỗn hợp X phản ứng tối đa với lít H2 (đktc)? A 6,72 lít B 11,2 lít C 8,96 lít D 4,48 lít Câu 57: Phenol (C6H5OH) tác dụng với tất chất dãy sau đây? A Na, NaOH, HCl B K, KOH, Br2 C Na, NaOH, Na2CO3 D NaOH, Mg, Br2 Câu 58: Dung dịch sau tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu kết tủa, vừa có khí ra? A NaOH B Ca(OH)2 C H2SO4 D HCl 2+ + Câu 59: Một dung dịch có chứa ion : Mg (0,05 mol), K (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), SO42- (x mol) Giá trị x A 0,15 B 0,05 C 0,1 D 0,075 Câu 60: Dung dịch axit axetic phản ứng với tất chất dãy sau đây? A Na, CuO, HCl B NaOH, Na, CaCO3 C NaOH, Cu, NaCl D Na, NaCl, CuO Câu 61: Chất sau không dẫn điện được? A KCl rắn, khan B CaCl2 nóng chảy C NaOH nóng chảy D HBr hòa tan nước Câu 62: Chất tác dụng với N2 nhiệt độ thường A Mg B O2 C Li D Na Câu 63: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu 3,36 lít H2 (đktc) Khối lượng CH3COOH A 4,6 gam B 12 gam C gam D gam Câu 64: Anđehit axetic (etanal) có cơng thức A HCHO B CH2=CHCHO C C2H5CHO D CH3CHO Câu 65: Làm thí nghiệm hình vẽ: Hiện tượng xảy ống nghiệm (2) A Có bọt khí B Có kết tủa trắng C Có kết tủa vàng nhạt D Có bọt khí kết tủa Câu 66: Chất sau ancol etylic? A HCHO B CH3COOH C C2H5OH D CH3OH Câu 67: Các ancol (CH3)2CHOH; CH3CH2OH; (CH3)3COH có bậc ancol là: A 2, 1, B 2, 3, C 1, 3, D 1, 2, Câu 68: Đun nóng ancol đơn chức X với dung dịch HSO4 đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh chất hữu Y, tỉ khối X so với Y 1,6428 Công thức phân tử X A C4H8O B C2H6O C C3H8O D CH4O Trang 2/3 - Mã đề thi 001 - https://thi247.com/ Câu 69: Một hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức dãy đồng đẳng Lấy m gam X thêm vào 75 ml dung dịch NaOH 0,2M, sau phải dùng hết 25 ml dung dịch HCl 0,2M để trung hòa kiềm dư, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y đến khối lượng không đổi, thu 1,0425 gam muối khan Phần trăm số mol axit có khối lượng phân tử bé hỗn hợp A 46,61% B 40% C 43,39% D 50% Câu 70: Một số axit cacboxylic axit oxalic, axit tactric… gây vị chua cho sấu xanh Trong trình làm sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch sau để làm giảm vị chua sấu? A Nước vôi B Muối ăn C Phèn chua D Giấm ăn Câu 71: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg Cu(NO3)2 điều kiện khơng có khơng khí, sau thời gian thu chất rắn X 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 O2 Hòa tan hồn tồn X 650 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y chứa 71,87 gam muối clorua 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 H2 Tỉ khối Z so với He 5,7 Giá trị m gần giá trị sau đây? A 56,3 B 55,9 C 56,1 D 55,8 Câu 72: Sođa khan có cơng thức hố học là: A NH4HCO3 B (NH4)2CO3 C Na2CO3 D NaHCO3 Câu 73: Dãy gồm chất tác dụng với Na NaOH A axit axetic, phenol, ancol etylic B phenol, etyl axetat, o- crezol C axit axetic, phenol, etyl axetat D axit axetic, phenol, o-crezol Câu 74: Các kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội A Fe, Mg, Al B Cu, Fe, Al C Cu, Pb, Ag D Fe, Al, Cr Câu 75: Ở điều kiện thường hiđrocacbon sau thể lỏng ? A C4H10 B C5H12 C C2H6 D C3H8 Câu 76: Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO nung nóng, thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 18 Khối lượng CuO phản ứng A 16 gam B 24 gam C gam D 12 gam Câu 77: Cho 3,584 lít (ở điều kiện tiêu chuẩn) hỗn hợp Q gồm ankan X, anken Y, ankin Z Lấy 1/2 hỗn hợp cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư amoniac thấy thể tích hỗn hợp giảm 12,5% thu 1,47 gam kết tủa Cho 1/2 hỗn hợp lại qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 2,22 gam có 13,6 gam brom phản ứng Đốt cháy hồn tồn lượng khí khỏi bình brom hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 2,955 gam kết tủa Các chất X, Y, Z là: A CH4, C2H4, C2H2 B CH4, C2H4, C3H4 C C3H8, C2H4, C2H2 D C3H8, C2H4, C3H4 Câu 78: Cho phản ứng sau: aFe  bHNO3   cFe(NO3 )3  dNO  eH O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên đơn giản Tổng (a+b) A B C D Câu 79: Công thức chung ankylbenzen là: A CnH2n-6 với n ≥ B CnH2n+1C6H5 C CxHy với x ≥ D CnH2n+6 với n ≥ Câu 80: Cấu tạo hoá học : A Thứ tự liên kết đặc điểm liên kết nguyên tử phân tử B Các loại liên kết nguyên tử phân tử C Bản chất liên kết nguyên tử phân tử D Số lượng liên kết nguyên tử phân tử - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 001 - https://thi247.com/ made 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan A C D D C A B B A C C B D B B A B C D B A C B D C C A B D A A C D D B D D C A A ... C4H10 B C5H12 C C2H6 D C3H8 Câu 76: Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO nung nóng, thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 18 Khối lượng CuO phản ứng A 16 gam B 24 gam C gam D 12 gam Câu... hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu 3,36 lít H2 (đktc) Khối lượng CH3COOH A 4,6 gam B 12 gam C gam D gam Câu 64: Anđehit axetic (etanal) có cơng thức A HCHO B CH2=CHCHO C C2H5CHO D CH3CHO... ankin Z Lấy 1/2 hỗn hợp cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư amoniac thấy thể tích hỗn hợp giảm 12, 5% thu 1,47 gam kết tủa Cho 1/2 hỗn hợp lại qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát hóa học 12 đầu năm 2019 2020 trường nguyễn viết xuân vĩnh phúc , Đề khảo sát hóa học 12 đầu năm 2019 2020 trường nguyễn viết xuân vĩnh phúc

Từ khóa liên quan