Đề khảo sát lần 2 hóa học 12 năm 2018 2019 trường thuận thành 1 bắc ninh

5 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:23

SỞ GD – ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2018 -2019 Mơn: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 mươi câu trắc nghiệm) Mã đề thi 130 Họ, tên học sinh: Lớp: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Cd=112; Ba = 137 Câu 1: Đá vôi tên gọi loại quặng có thành phần là? A CaSO4 B CaCO3 C CaCl2 D Ca(NO3)2 Câu 2: Có dung dịch riêng biệt: HCl, CuCl2, FeCl3, HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe nguyên chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu 3: Cho hợp chất sau CH4, C2H4, C3H4, C4H4; chất thuộc loại anken A C4H4 B CH4 C C3H4 D C2H4 Câu 4: Kim loại sau phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nguội? A Al B Cu C Fe D Cr Câu 5: Chất sau chất điện li nước? A CH3COOH B C6H12O6 (glucozo) C NaOH D HCl Câu 6: Cho dãy chuyển hóa: X → tinh bột → glucozơ → Y Các chất X, Y : A CO2 C2H5OH B CH3CHO C2H5OH C HCHO C2 H5OH D C2H5OH CH3COOH Câu 7: Kim loại có tính chất vật lý chung sau A Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy cao B Tính dẻo, có ánh kim, tính cứng C Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt có ánh kim D Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim Câu 8: Glyxin có cơng thức phân tử A CH3NO2 B C3H7O2N C C2H5NO2 D C5H11NO2 Câu 9: Chất sau khơng phải chất lưỡng tính? A AlCl3 B NaHCO3 C Al2O3 D Al(OH)3 Câu 10: Công thức tổng quát este no hai chức mạch hở A CnH2n-2O4 B CnH2nO2 C CnH2n-2O2 D CnH2nO4 Câu 11: X este có chứa vòng benzen có cơng thức phân tử C8H8O2 Hãy cho biết X có công thức cấu tạo? A B C D Câu 12: Cho chất sau: Amilopectin, aminlozơ, đextrin, saccarozơ xenlulozơ Số chất phân tử có chứa liên kết α-1,4-glicozit A B C D Câu 13: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính axit B tính oxi hóa C tính khử D tính bazo Câu 14: Sự xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ hợp chất sau đúng? A (CH3)2NH < NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 B C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH C NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH < C6H5NH2 D CH3NH2 < (CH3)2NH < NH3 < C6H5NH2 Trang 1/4 - Mã đề thi 130 Câu 15: Người ta thường dùng vật dụng bạc để cạo gió cho người bị trúng gió (khi người bị mệt mỏi, chóng mặt…do thể tích tụ khí độc H2S…) Khi vật bạc bị đen phản ứng: 4Ag + O2 + 2H2S → 2Ag2S + 2H2O Chất khử phản ứng A Ag B H2S C O2 Câu 16: Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng: A depolime hóa B giảm mạch polime C giữ nguyên mạch polime D tăng mạch polime D H2O Câu 17: Nguyên tắc luyện thép từ gang là: A Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt nhiệt độ cao B Tăng thêm hàm lượng cacbon gang để thu thép C Dùng CaO CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… gang để thu thép D Dùng O2 oxi hóa tạp chất Si, P, S, Mn,… gang để thu thép Câu 18: Cho polime sau: (1) polietilen (PE) ; (2) poli (vinyl clorua) (PVC); (3) cao su lưu hóa; (4) polistiren (PS); (5) amilozơ; (6) amilopectin; (7) xenlulozơ Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là: A B C D Câu 19: Hòa tan hồn toàn 1,95 gam kim loại K vào H2O thu 500 ml dung dịch có pH A 14,0 B 13,5 C 12,0 D 13,0 Câu 20: Đốt cháy hoàn tồn hỗn hợp gồm etylaxetat isopropylaxetat sau cho toàn sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 15,5 gam Tính khối lượng muối Na2CO3 thu được? A 21,2 gam B 26,5 gam C 23,32 gam D 31,8 gam Câu 21: Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc) Giá trị V A 6,72 B 4,48 C 13,44 D 8,96 Câu 22: Hòa tan hết 4,6 gam Natri 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu H2 dung dịch X Cô cạn X số gam chất rắn A 10,2 gam B gam C 11,7 gam D 8,925 gam Câu 23: Cho chất sau: (1) CH3COOCH=CH2; (2) CH2=CHCOOCH3; (3) (CH3COO)2CH-CH3 ; (4) CH3COOC(CH3)=CH2; (5) CH3COOCH=CHCH3 Những chất thủy phân NaOH thu muối anđehit? A (1), (4), (5) B (1), (2), (3) C (1), (3), (5) D (2), (3), (4) Câu 24: Peptit X tạo n aminoaxit no mạch hở mà phân tử có nhóm cacboxyl nhóm amino phân tử có A n mắt xích, n nguyên tử N n nguyên tử O B n-1 mắt xích, n nguyên tử N n+1 nguyên tử O C n-1 mắt xích, n nguyên tử N n nguyên tử O D n+1 mắt xích, n +1 nguyên tử N n nguyên tử O Câu 25: X este tạo ancol đơn chức -aminoaxit Y X khơng tác dụng với Na Đun nóng 0,1 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M (phản ứng vừa đủ) thu 6,4 gam ancol 19,1 gam muối Cho 36,75 gam Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu m gam muối Giá trị m A 47,587 B 45,875 C 43,215 D 45,578 Câu 26: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 CaCO3 lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng xảy hoàn tồn, thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) Giá trị m là: A 60 B 40 C 50 D 100 2+ 2+ − − Câu 27: Một loại nước cứng có chứa ion : Ca , Mg , Cl , HCO3 ; nồng độ Cl− 0,006M HCO3− 0,01M Hãy cho biết cần lấy ml dung dịch Na2CO3 0,2 M để biến lít nước cứng thành nước mềm ? (coi chất kết tủa hoàn toàn) Trang 2/4 - Mã đề thi 130 A 20 ml B 80 ml C 60 ml D 40 ml Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu X cho toàn sản phẩm cháy qua bình chứa 92,8 gam dung dịch H2SO4 75% nồng độ dung dịch lại 69,6%, bình chứa dung dịch nước vơi dư thu 20 gam kết tủa Khí lại khỏi bình tích 2,24 lít (đo đktc) Biết X có tỉ khối so với He 15 Công thức phân tử X A C2H4O2 B C2H8N2 C C3H8O D C2H6NO Câu 29: Hòa tan vừa hết 22,5 gam hỗn hợp X gồm M, MO, M(OH)2 100 gam dung dịch HNO3 nồng độ 44,1%, thu 2,24 lít khí NO (đktc) dung dịch sau phản ứng chứa muối M(NO3)2 có nồng độ 47,2% Kim loại M là: A Zn B Mg C Cu D Fe Câu 30: Trong thùng điện phân Al2O3 nóng chảy (hình dưới) người ta sử dụng anot than chì chia thành nhiều gắn ngang nâng lên hạ xuống để A Dễ dàng thay anot bị ăn mòn sau thời gian điện phân B Tăng độ dẫn điện cho anot C Tăng diện tích tiếp xúc điện cực với dung dịch điện phân D Bảo vệ nhơm nóng chảy khơng bị oxi hóa oxi khơng khí Câu 31: Trong hỗn hợp gồm axit A ancol B có loại liên kết hidro tạo thành A B C D Câu 32: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành etanol Tồn khí CO2 sinh trình hấp thụ dung dịch Ca(OH)2 dư tạo 40,0 gam kết tủa Nếu hiệu suất trình lên men 75% giá trị m là: A 58 gam B 30 gam C 48 gam D 60 gam Câu 33: Cho X, Y hai chất thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic MX < MY; Z ancol có số nguyên tử cacbon với X (MZ < 100); T hợp chất chứa hai chức este tạo X, Y Z Đốt cháy hoàn toàn 64,6 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 59,92 lít khí O2 (đktc), thu khí CO2 46,8 gam nước Mặt khác, 64,6 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,2 mol Br2 Khối lượng muối thu cho lượng E tác dụng với KOH dư A 21,6 gam B 23,4 gam C 32,2 gam D 25,2 gam Câu 34: Trộn 10,17g hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 Al với 4,64g FeCO3 hỗn hợp Y Cho Y vào lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,56 mol KHSO4 dung dịch Z chứa 83,41g muối sunfat trung hòa m gam hỗn hợp khí T có chưa 0,01 mol H2 Thêm NaOH Z đến toàn muối sắt chuyển hết thành hidroxit ngừng khí cần vừa đủ 0,57 mol NaOH, lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 11,5g chất rắn Giá trị m gần : Trang 3/4 - Mã đề thi 130 A 2,7 B 3,2 C 3,4 D 2,5 Câu 35: Muối amoni X có cơng thức phân tử C4H16O4N2S Đun nóng 0,1 mol X dung dịch NaOH (phản ứng vừa đủ), sau phản ứng hồn tồn cạn dung dịch thu a gam muối vô 0,2 mol chất hữu Y (chứa C, H, N) Tỷ khối Y H2 22,5 Vậy giá trị a tương ứng là: A 14,2 B 17,4 C 12,6 D 15,8 Câu 36: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 x mol HCl Khối lượng Fe tối đa phản ứng với dung dịch X 5,6 gam (biết NO sản phẩm khử NO3-) Thể tích khí thu sau phản ứng A 1,344 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 0,672 lít Câu 37: Hỗn hợp T gồm tetrapeptit X pentapeptit Y (đều mạch hở, tạo Valin Alanin) Đun nóng m gam T dung dịch NaOH vừa đủ, thu (m + 7,9) gam muối Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu Na2CO3 hỗn hợp Q gồm CO2, H2O, N2 Dẫn toàn Q vào bình đựng nước vơi dư, thu 79 gam kết tủa lại 2,464 lít (đktc) chất khí Giá trị m : A 17,82 B 23,12 C 16,24 D 19,88 Câu 38: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NaHSO tới dư vào dung dịch Ba  HCO3 2 (b) Cho dung dịch H 3PO vào lượng dư dung dịch AgNO3 (c) Cho dung dịch Na 2SiO3 vào dung dịch CaCl2 (d) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch HCl (e) Sục khí CO tới dư vào dung dịch Na 2SiO Sau phản ứng kết thúc Số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 39: Hòa tan 9,61 gam hỗn hợp X gồm kim loại Ba, Al Fe vào nước (lấy dư) thu 2,688 lít H2 (đkc) chất rắn Y Cho Y tác dụng hết với CuSO4 thu 7,04 gam Cu Phần trăm khối lượng Al X : A 22,47 % B 33,71 % C 28,09 % D 16,85 % Câu 40: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 30 ml dung dịch 20% ( d=1,2g/ml) hidroxit kim loại kiềm M Sau kết thúc phản ứng, dung dịch đem cô cạn cho chất rắn A 3,2 gam ancol B Đốt cháy hoàn toàn chất rắn A 9,54 gam muối cacbonat; 8,26 gam hỗn hợp gồm CO2 nước Biết rằng, đun nóng A NaOH đặc có CaO thu hidrocacbon Z, đem Z đốt cháy thu số mol H2O lớn số mol CO2 Trong số phát biểu sau: (a) Z CH4 (b) X có khả tham gia phản ứng tráng bạc (c) Khối lượng hỗn hợp A 11,4 gam (d) Kim loại kiềm M Kali Số phát biểu là: A B C D - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 130 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MƠN HỐ 12 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 130 B A D B B A C C A A B D C B A D D A D B D D C B B C D B C A D C B C A A D A C C 216 D B C A C A C A A B D C B D C D B D B B B D D C A C D C D D B C C A A A B A B A 362 C D C A A D C C B A C D D D D B D C C A B B A C D C B B A B D A C B B D A A A B 473 C C B D B A A B D B C D C D C B D B C B D A A A A B A D D A A D C B C C D A C B 549 C B C A B D B C B A D B D C D A A A A A D D B D B D B B A C B D A C C D C C A C 651 D A D C D B A B C C B C C D C B D B B A A D A D B A A B A A A D D C D C C C B B 724 D A C A B D C C C D C B C B B D C D D B A B A A A B A C D A D D A B C D A B C B 807 A A D D C C B C D A C B D C A B A B B D B A C B B A A D A D A C B D C C D C B D ... 11 ,4 gam (d) Kim loại kiềm M Kali Số phát biểu là: A B C D - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 13 0 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MƠN HỐ 12 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... hoàn toàn Z, thu Na2CO3 hỗn hợp Q gồm CO2, H2O, N2 Dẫn tồn Q vào bình đựng nước vơi dư, thu 79 gam kết tủa lại 2, 464 lít (đktc) chất khí Giá trị m : A 17 , 82 B 23 , 12 C 16 ,24 D 19 ,88 Câu 38: Tiến... dịch thu a gam muối vô 0 ,2 mol chất hữu Y (chứa C, H, N) Tỷ khối Y H2 22 ,5 Vậy giá trị a tương ứng là: A 14 ,2 B 17 ,4 C 12 , 6 D 15 ,8 Câu 36: Dung dịch X gồm 0, 02 mol Cu(NO3 )2 x mol HCl Khối lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát lần 2 hóa học 12 năm 2018 2019 trường thuận thành 1 bắc ninh , Đề khảo sát lần 2 hóa học 12 năm 2018 2019 trường thuận thành 1 bắc ninh

Từ khóa liên quan