Đề KSCL THPT quốc gia 2020 lần 1 môn hóa học trường đồng đậu vĩnh phúc

5 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:23

ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2019 - 2020 BÀI THI KHTN – MƠN: HĨA HỌC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU Thời gian làm bài: 50 phút; Mã đề thi 120 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 41: Điểm giống cấu tạo tinh bột xenlulozơ A tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ B tạo nên từ nhiều gốc fructozơ C tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ D tạo nên từ nhiều gốc glucozơ Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 4,712 gam ancol no, hai chức, mạch hở thu m gam CO 4,464 gam H O Giá trị m A 5,456 B 6,688 C 10,032 D 8,184 Câu 43: Saccarozơ glucozơ có phản ứng với A dd AgNO /NH , đun nóng B thuỷ phân môi trường axit C dd Br D Cu(OH) , t0 thường Câu 44: Sục CO vào dung dịch Ba(OH) thu kết theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) R R R R R R R R R R R R R R R P P R Giá trị x A 0,20 B 0,10 C 0,15 D 0,18 Câu 45: Este sau thủy phân môi trường axit cho phenol? A Phenylaxetat B Metylbenzoat C Etylfomat D Metylaxetat Câu 46: Cho hỗn hợp X gồm axit axetic metyl axetat tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu 16,4 gam muối 3,84 gam ancol Phần trăm số mol metyl axetat X A 64,91% B 35,09% C 60% D 40% Câu 47: Chất béo A este axit béo ancol đa chức B trieste glixerol axit béo C trieste axit hữu glixerol D hợp chất hữu chứa C, H, N, O Câu 48: Thủy phân hoàn toàn chất béo dung dịch NaOH thu A ancol benzylic B etylen glicol C ancol etylic D glixerol Câu 49: Axit cacboxylic sau axit béo? A Axit oxalic B Axit axetic C Axit fomic D Axit stearic Câu 50: Các ion tồn dung dịch A Ag+; Cl- B Cl-; Ca2+ C OH-; Mg2+ D H+; OH- Câu 51: Axetilen có cơng thức phân tử A C H B C H C C H D CH Câu 52: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A xà phòng ancol etylic B glucozơ ancol etylic C xà phòng glixerol D glucozơ glixerol Câu 53: X, Y, Z este đơn chức mạch hở (trong X, Y este no, M Y = M X + 14, Z không no chứa liên kết C=C) Đốt cháy hoàn toàn 14,64 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,76 mol O Mặt khác đun nóng 14,64 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu ancol T P R R P P R R P P R P R P R R P P R R P P R P P R P R R R P R P R R R R Trang 1/4 - Mã đề thi 120 - https://thi247.com/ hỗn hợp muối Dẫn toàn T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam; đồng thời thu 2,016 lít khí H Tỷ lê mol muối có khối lượng phân tử tăng dần là: A : : B : : C : : D : : Câu 54: Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu axit gluconic (b) Phản ứng thủy phân xenlulozơ xảy dày động vật ăn cỏ (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (d) Saccarozơ bị hóa đen H SO đậm đặc (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Số phát biểu A B C D Câu 55: Thủy phân hoàn toàn 10,12 gam este X dung dịch NaOH, sau phản ứng thu muối axit cacboxylic đơn chức 3,68 gam ancol metylic Công thức X A CH COOC H B C H COOCH C CH COOCH D C H COOCH Câu 56: Hấp thu hết 4,48 lít CO (ở đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH y mol K CO thu 200ml dung dịch X Cho từ từ đến hết 100ml dung dịch X vào 300ml dung dịch HCl 0,5M thu 2,688 lít khí (ở đktc) Mặt khác 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư thu 39,4 gam kết tủa Giá trị x A 0,15 B 0,2 C 0,06 D 0,1 Câu 57: Hiệu ứng nhà kính tượng trái đất nóng lên xạ có bước sóng dài vùng hồng ngoại bị giữ lại mà khơng xạ ngồi vũ trụ Khí nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A N B CO C O D SO Câu 58: Phát biểu sau đúng? A Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh B Saccarozơ làm màu dung dịch nước Br C Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh D Glucozơ bị khử dung dịch AgNO /NH Câu 59: Khi làm bay 8,14 gam este đơn chức X thu thể tích thể tích 3,52 gam oxi đo điều kiện nhiệt độ áp suất Công thức phân tử X A C H O B C H O C C H O D C H O Câu 60: Sục V lít (đktc) khí axetilen vào dung dịch Br lượng Br phản ứng tối đa 0,3 mol Giá trị V A 3,36 B 2,24 C 6,72 D 8,96 Câu 61: Axit HCl HNO phản ứng với A Ag B Na CO Ag C Na CO D Cu Câu 62: Tính chất hóa học NH A tính bazơ mạnh tính oxi hóa B tính bazơ yếu tính khử C tính bazơ yếu tính oxi hóa D tính bazơ mạnh tính khử Câu 63: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe x O y , CuO Cu vào 300ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y (khơng chứa HCl) lại 3,2 gam kim loại không tan Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO thu 51,15 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn, giá trị m gần với giá trị sau A 14,5 B 11,2 C 17,0 D 13,8 Câu 64: Số đồng phân cấu tạo este ứng với công thức phân tử C H O A B C D Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon thể khí, nhẹ khơng khí, mạch hở thu 7,04 gam CO Sục m gam hiđrocacbon vào nước brom dư đến phản ứng hồn tồn, thấy có 25,6 gam brom phản ứng Giá trị m là: A 2,04 B 3,06 C 3,02 D 2,08 Câu 66: Cho chất: HCHO, HCOOH, C H , CH COOH, CH COOCH=CH , HCOOCH Số chất thuộc loại este A B C D R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 2/4 - Mã đề thi 120 - https://thi247.com/ Câu 67: Nhóm tất chất tác dụng với H O có mặt chất xúc tác điều kiện thích hợp A tinh bột, C H , C H B C H , CH , C H C saccarozơ, CH COOCH , benzen D C H , CH COOCH , tinh bột Câu 68: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X sau: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Hình vẽ minh họa cho phản ứng sau đây: A BaSO → BaO + SO B KMnO → K MnO + MnO + O C CaC + H O → Ca(OH) + C H D NH Cl → NH + HCl Câu 69: Hòa tan hồn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO ) cần dùng hết 430 ml dung dịch H SO 1M thu 0,19 mol hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu ngồi khơng khí, có tỉ khối so với H 5,421; dung dịch Z chứa muối sunfat trung hòa Cơ cạn dung dịch Z thu 56,9 gam muối khan Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X có giá trị gần giá trị nhất? A 18,5% B 18,1% C 19,1% D 20,1% Câu 70: Lên men hoàn toàn 23,4 gam glucozơ, thu ancol etylic V lít CO (đktc) Giá trị V A 2,912 B 7,280 C 17,472 D 5,824 Câu 71: X este mạch hở tạo axit cacboxylic hai chức ancol đơn chức Y, Z hai ancol đơn chức, mạch hở, đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 7,728 lít O (đktc), sau phản ứng thu 4,86 gam nước Mặc khác, đun nóng 5,7 gam hỗn hợp E cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu phần chứa ancol Y, Z có khối lượng 4,1 gam Phần trăm khối lượng X có E A 60,35% B 62,28% C 61,40% D 57,89% Câu 72: Este vinyl axetat có công thức A CH =CHCOOCH B CH COOCH=CH C CH COOC H D C H COOCH Câu 73: Đun nóng m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO NH , thu 15,12 gam Ag Giá trị m A 25,20 B 12,74 C 12,60 D 6,30 Câu 74: Chất có khả tham gia phản ứng tráng gương A CH OH B C H OH C CH CHO D CH COOH Câu 75: Khi thuỷ phân tristearin môi trường axit ta thu sản phẩm A C 15 H 31 COONa etanol B C 17 H 35 COONa glixerol C C 17 H 35 COOH glixerol D C 17 H 33 COOH glixerol Câu 76: Đun nóng hoàn toàn 12,9 gam este CH =CHCOOCH với 100 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam rắn khan? A 15,3 gam B 13,7 gam C 11,0 gam D 9,4 gam Câu 77: X este no, đa chức, mạch hở; Y este ba chức, mạch hở (được tạo glixerol axit cacboxylic đơn chức, không no chứa liên kết C=C) Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu 18,144 lít CO (đktc) Mặt khác, đun nóng 0,12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0,5M thu dung dịch G Cô cạn dung dịch G thu hỗn hợp T chứa muối (T , T , T ) hỗn hợp ancol có số nguyên tử cacbon Biết M T1 < M T2 < M T3 T nhiều T nguyên tử cacbon Phần trăm khối lượng T hỗn hợp T gần với giá trị đây? A 20% B 30% C 29% D 25% R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 3/4 - Mã đề thi 120 - https://thi247.com/ Câu 78: Dãy chất có phản ứng thủy phân môi trường axit A saccarozơ, xenlulozơ, glucozơ B tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ C tinh bột, glucozơ, xenlulozơ D saccarozơ, tinh bột, glucozơ Câu 79: Phát biểu sau khơng đúng? A Isoamyl axetat có mùi thơm chuối chín B Các este thường dễ tan nước C Một số este axit phtalic dùng làm chất dẻo D Benzyl axetat có mùi thơm hoa nhài Câu 80: Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H SO đặc làm xúc tác, thu este có cơng thức cấu tạo A C H COOCH B C H COOC H C CH =CHCOOC H D CH COOCH=CH R R R R R R R R R R R R R - R R R R R R R R R R R R R R R - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 120 - https://thi247.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2019 - 2020 BÀI THI KHTN – MƠN: HĨA HỌC Mã đề Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 120 D D D A A C B D D B A C A C D D B A A A C B A B D C A B D D A B C C C C B B B C 121 B C C B B A B A D C C C D D A B A B A A D A A A D D B D A D D C B C C C B D C B 122 C B B B C C B A C B B B A D C D D D A A A A D A C D C D A C B C D A C D B D A B 123 D A A C A B A C C C A A D C A C D A B D B D D C A B D A D B B D B B D B B C C C 124 A C B C D A C C B A C B D C B D B A A D B C B D D B D A A D C D A B C D B C A A 125 A C B A D C D D C B D A B C A C D A B B A D A D A C A A B B C C D D B C C B B D 126 A A D C B D C A B D A C D A C D A B B C D A C D C A D B B B A C D D C C B A B B 127 128 129 130 131 D C D B B A A A A D B B D A C D A C D C B B D B A C A C D C B C C B C B A D D A C D A A B B A D D B B D D C A D A B C B B A C D A B A D C B C C C A C B C D D A D B B D B C B A D A A B C D C A A C C A D D C B A A B B B C A D A C B D D C C D D B B A D B A A C A B A A A B D B C D C D C D A C C A A B B D D C B D D C C C B B D B C C C C A A D A A B C D D D C D B A B A B D A C B D A D A B D C C C B B A ... thi 12 0 - https://thi247.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2 019 - 2020 BÀI THI KHTN – MƠN: HĨA HỌC Mã đề Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62... phẩm A C 15 H 31 COONa etanol B C 17 H 35 COONa glixerol C C 17 H 35 COOH glixerol D C 17 H 33 COOH glixerol Câu 76: Đun nóng hồn tồn 12 ,9 gam este CH =CHCOOCH với 10 0 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn... A 12 5 A C B A D C D D C B D A B C A C D A B B A D A D A C A A B B C C D D B C C B B D 12 6 A A D C B D C A B D A C D A C D A B B C D A C D C A D B B B A C D D C C B A B B 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL THPT quốc gia 2020 lần 1 môn hóa học trường đồng đậu vĩnh phúc , Đề KSCL THPT quốc gia 2020 lần 1 môn hóa học trường đồng đậu vĩnh phúc

Từ khóa liên quan