Đề kiểm tra giữa HK1 hóa học 12 năm 2019 2020 trường nguyễn chí thanh TP HCM

3 59 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:23

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Năm học 2019 - 2020 MƠN HĨA HỌC - KHỐI 12 KHTN Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 132 Họ tên học sinh: ………………………………………… Lớp: ……………… Mã số: …………… Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Ca = 40, Ag = 108 Câu 1: Phân tử saccarozơ cấu tạo từ A hai gốc glucozơ liên kết qua nguyên tử oxi B hai gốc fructozơ liên kết qua nguyên tử oxi C nhiều gốc glucozơ liên kết qua nhiều nguyên tử oxi D gốc glucozơ gốc fructozơ liên kết qua nguyên tử oxi Câu 2: Khi thủy phân saccarozơ thu sản phẩm A ancol etylic B glucozơ fructozơ C glucozơ D fructozơ Câu 3: Nhận định sau đúng? A Saccarozơ gọi đường mía, đường nốt tan tốt nước B Saccarozơ có vị tan nước C Saccarozơ thành phần tạo nên vị chín đặc biệt mía, xồi chín D Saccarozơ thuộc polisaccarit Câu 4: Xét số nhận định tinh bột: - Màu trắng (1) - Tan phần nước nóng tạo dung dịch keo gọi hồ tinh bột (2), - Có nhiều thành phần ngũ cốc (3), - Được dùng công nghiệp sản xuất bánh kẹo (4) Số nhận định A B C D Câu 5: Có thể gọi tên este (C17H35COO)3C3H5 A tripanmitin B stearic C tristearin D triolein Câu 6: Phân tử khối trung bình xenlulozơ 1.296.000 u Giá trị n công thức (C 6H10O5)n là: A 7.000 B 10.000 C 9.000 D 8.000 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X (gồm CH3COOC2H3, C2H3COOCH3 (CH3COO)3C3H5) cần 17,808 lít O2 (đkc) thu 30,36g CO2 10,26g H2O Đem lượng hỗn hợp X xà phòng hóa đến hồn toàn phải cần tối đa số mol NaOH A 0,18 mol B 0,2 mol C 0,12 mol D 0,16 mol Câu 8: Xà phòng hóa CH3COOCH2CH3 dung dịch NaOH thu sản phẩm là: A CH3COOH C2H5OH B CH3COOH C3H7OH C C2H5COOH C2H5OH D CH3COOH CH3OH Câu 9: Sơ đồ chuyển hóa sau đúng? A Saccarozơ  glucozơ etanol  khí cacbonic B Fructozơ saccarozơ  etanol tinh bột C Glucozơ  tinh bột  etanol  saccarozơ D Saccarozơ  tinh bột  etanol  glucozơ Câu 10: Khi xà phòng hóa hồn tồn triolein dung dịch NaOH ta thu sản phẩm là: A C17H33COOH glixerol B C17H33COONa glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 11: Cho dãy chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ Số chất dãy thuộc loại monosaccarit A B C D Câu 12: Trong nhận xét đây, nhận xét không đúng? A Cho glucozơ fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3, t0 tạo Ag kết tủa B Glucozơ fructozơ tác dụng với hiđro tạo sobitol C Glucozơ fructozơ thuộc monosaccarit D Glucozơ fructozơ làm màu nước brom Câu 13: Để biến loại dầu ăn thành mỡ rắn người ta thực q trình A hiđro hóa B cạn to cao C xà phòng hóa D làm lạnh Câu 14: Nhận định sau đúng? A Glucozơ có hầu hết phận đặc biệt mía B Glucozơ chiếm 40% thành phần mật ong tạo nên vị sắc mật ong C Glucozơ fructozơ có vị D Glucozơ gọi đường nho tan nhiều nước Câu 15: Chất sau có tên gọi tripanmitin? A (C17H33COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C3H5 Câu 16: Khối lượng tinh bột cần để chuyển hóa thành lít ancol etylic 46 (khối lượng riêng ancol 0,8g/ml) với hiệu suất 72% A 4,5kg B 5,4kg C 5kg D 6kg Câu 17: Có phát biểu sau: 1/ Tripanmitin, metyl axetat, xenlulozơ tham gia phản ứng thủy phân 2/ Chất béo gọi chung triglixerit tan hexan, benzen 3/ Phenyl axetat tác dụng NaOH tối đa tỉ lệ mol 1:1 4/ Xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ thủy phân nhờ xúc tác enzim Số phát biểu A B C D Trang 1/2 - Mã đề thi 132 Câu 18: Thuỷ phân hoàn toàn 17,6 gam este no đơn chức mạch hở X cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu 16,4 gam muối Tên gọi X A etyl fomat B propyl fomat C metyl axetat D etyl axetat Câu 19: Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất màu xanh tím chuối xanh có chứa A saccarozơ B glucozơ C tinh bột D tenlulozơ Câu 20: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm chuyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), loại đường nào? A Saccarozơ B Glucozơ C Đường hoá học D Fructozơ Câu 21: Đem m gam dung dịch glucozơ 20% thực tráng gương hoàn toàn hiệu suất 100% thu 10,8 gam Ag Giá trị m A 3,6 B 90 C 36 D 45 Câu 22: Cho 36 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic Khí sinh dẫn vào nước vơi có dư thu m gam kết tủa Biết hiệu suất trình lên men đạt 60% Giá trị m A 20 B 16 C 24 D 32 Câu 23: Khi thủy phân chất béo X thu glixerol C15H31COOH, C17H35COOH Số loại triglixerit tối đa có A B C D Câu 24: Hợp chất X có CTCT CH3COOCH2CH3 Tên gọi X A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D propyl axetat Câu 25: Ứng công thức phân tử C4H8O2 có đồng phân este? A B C D Câu 26: Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức phân tử tổng quát A CnH2n-2O2 B CnH2n+2O2 C CnH2nO2 D CnH2nO Câu 27: Xenlulozơ khơng có ứng dụng sau đây? A Chế biến giấy B nguồn thực phẩm người C Sản xuất tơ nhân tạo (tơ axetat, tơ visco) D Chế tạo thuốc súng không khói (xenlulozơ trinitrat) Câu 28: Kết hợp lí so sánh nhiệt độ sơi chất? A C2H5OH < CH3COOH < HCOOCH3 B HCOOCH3 < CH3COOH < C2H5OH C CH3COOH < C2H5OH < HCOOCH3 D HCOOCH3 < C2H5OH < CH3COOH Câu 29: Khác với phân tử amilozơ, phân tử amilopectin tinh bột có đặc điểm A mạch không nhánh B cấu tạo nhiều gốc glucozơ C mạch có nhánh D có nhóm chức andehit Câu 30: Ba ống nghiệm khơng nhãn chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, saccarozơ Để phân biệt dung dịch trên, người ta dùng thuốc thử A Dung dịch iot Cu(OH)2 B phản ứng với Na Cu(OH)2 C Dung dịch iot phản ứng tráng bạc D Dung dịch iot phản ứng thủy phân Câu 31: Một số este dùng hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt nhờ este A bay nhanh sau sử dụng B chất lỏng dễ bay C có mùi thơm, an tồn với người D có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 32: Công thức sau xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam etyl axetat thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 8,96 B 3,36 C 4,48 D 13,44 Câu 34: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ tham gia phản ứng A tráng bạc B với Cu(OH)2 C với iot D thủy phân Câu 35: Phản ứng hóa học chứng minh glucozơ có chứa nhiều nhóm hiđroxyl phân tử A Phản ứng tráng gương tạo kết tủa Ag B Phản ứng cho dung dịch màu xanh lam nhiệt độ phòng với Cu(OH) C Phản ứng với anhiđrit axit tạo este có gốc axit phân tử D Phản ứng với nước brom tạo axit gluconic Câu 36: Thủy phân este có CTPT C4H8O2 với xúc tác axit vơ loãng, thu hai sản phẩm hữu X, Y (chỉ chứa nguyên tử C, H, O) Từ X điều chế trực tiếp Y phản ứng Chất Y A etyl axetat B axit axetic C axit fomic D ancol etylic Câu 37: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: 1/ Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, tan nước 2/ Tinh bột glucozơ polisaccarit 3/ Trong dung dịch, glucozơ hòa tan Cu(OH) tạo dung dịch màu xanh lam 4/ Thủy phân hoàn toàn saccarozơ thu loại monosaccarit Số phát biểu A B C D Câu 38: Để phân biệt glucozơ fructozơ nên chọn thuốc thử đây? A Dung dịch AgNO3 NH3 B Dung dịch nước brom C Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc D Cu(OH)2 môi trường kiềm Câu 39: Đem hỗn hợp 6g axit axetic 6,9g axit fomic trộn với 13,8g etanol thực este hóa m gam este (hiệu suất phản ứng khoảng 75% - 80%) Giá trị m phù hợp A 12,96 B 15,08 C 14,15 D 16,24 Câu 40: Hàm lượng glucozơ máu người ổn định khoảng A 0,1% B 1% C 0,01% D 10% - HẾT -Học sinh không sử dụng “Bảng tuần hồn ngun tố hóa học” Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN _ HÓA 12 Mã đề 132 D B A A C D A A A 10 B 11 D 12 D 13 A 14 D 15 D 16 A 17 B 18 D 19 C 20 B 21 D 22 C 23 C 24 C 25 B 26 C 27 B 28 D 29 C 30 C 31 C 32 A 33 A 34 D 35 B 36 B 37 C 38 B 39 B 40 A Mã đề 234 C A D C D D B B A 10 B 11 B 12 D 13 A 14 C 15 B 16 B 17 D 18 C 19 C 20 D 21 D 22 B 23 C 24 B 25 A 26 C 27 A 28 D 29 A 30 C 31 C 32 A 33 D 34 A 35 C 36 D 37 A 38 B 39 B 40 A Mã đề 309 B C C C D A A D B 10 A 11 C 12 B 13 D 14 D 15 C 16 A 17 D 18 C 19 B 20 B 21 A 22 B 23 D 24 D 25 C 26 D 27 A 28 C 29 B 30 C 31 A 32 A 33 D 34 D 35 B 36 C 37 B 38 B 39 A 40 A Mã đề 409 A D D B B B B A C 10 C 11 C 12 A 13 C 14 D 15 A 16 B 17 C 18 C 19 D 20 B 21 A 22 B 23 B 24 C 25 B 26 A 27 D 28 A 29 D 30 C 31 A 32 D 33 D 34 D 35 C 36 A 37 C 38 B 39 D 40 A ... hợp A 12, 96 B 15,08 C 14,15 D 16,24 Câu 40: Hàm lượng glucozơ máu người ổn định khoảng A 0,1% B 1% C 0,01% D 10% - HẾT -Học sinh khơng sử dụng “Bảng tuần hồn ngun tố hóa học” Trang 2/2... dụng “Bảng tuần hồn ngun tố hóa học” Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN _ HÓA 12 Mã đề 132 D B A A C D A A A 10 B 11 D 12 D 13 A 14 D 15 D 16 A 17 B 18 D 19 C 20 B 21 D 22 C 23 C 24 C 25 B 26 C... 11 B 12 D 13 A 14 C 15 B 16 B 17 D 18 C 19 C 20 D 21 D 22 B 23 C 24 B 25 A 26 C 27 A 28 D 29 A 30 C 31 C 32 A 33 D 34 A 35 C 36 D 37 A 38 B 39 B 40 A Mã đề 309 B C C C D A A D B 10 A 11 C 12 B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa HK1 hóa học 12 năm 2019 2020 trường nguyễn chí thanh TP HCM , Đề kiểm tra giữa HK1 hóa học 12 năm 2019 2020 trường nguyễn chí thanh TP HCM

Từ khóa liên quan