Đề kiểm tra lần 1 toán 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh

7 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:23

SỞ GD & ĐT BẮC NINH Trường THPT Hàn Thuyên ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1-KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; khơng kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) Đề gồm: trang Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu 1: Đồ thị hàm số sau có đường tiệm cận? 2 x x A y  B y  C y  x x 1 x  x 1 Mã đề: 132 D y  x 1 x 1 Câu 2: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm f ' ( x)  x( x  1)2 Số cực trị hàm số A D C B Câu 3: Cho hình lập phương ABCD A1B1C1D1 Góc AC DA1 là: A 120 B 45 0 C 90 D 60 Câu 4: Trong hàm số sau hàm số đồng biến R ? x D y  tan x C y  A y  x  B y  x3  x  5x x 1 Câu 5: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Hàm số đồng biến khoảng nào? A  0;  B  ; 3 C  2;0  D 1;3 Câu 6: Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD hình vng cạnh a SA  ( ABCD) Biết SA  a Tính góc SC mp( ABCD) A 45 B 60 0 C 75 D 30 Câu 7: Cho đường thẳng (d ) : x  y   Véc tơ sau véc tơ phương (d )? A u (2;3) B u (2; 3) C u (3; 2) D u (6; 4) Câu 8: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Hỏi hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A B C D Trang 1/7 - Mã đề 132 Câu 9: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Số nghiệm phương trình f ( x)   A B Câu 10: Đạo hàm hàm số y  A y '  cos x  sin x  sin x  cos x  B y '  D C sin x  cos x  sin x  cos x  C y '  1  sin x  cos x  D y '  sin x  cos x  sin x  cos x  Câu 11: Cho hình chóp tam giác S ABC với SA, SB, SC đôi vng góc SA  SB  SC  2a Tính thể tích khối chóp S ABC A 4a 3 B 2a 3 C a3 D a3 Câu 12: Tính thể tích khối lăng trụ đứng ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy ABCD hình vng cạnh a đường chéo AC '  2a A 2a B a3 C a D a3  x nửa khoảng  0;   bằng? x 1 A D B C 10 x 1 Câu 14: Tập xác định hàm số y  x 1 Câu 13: Giá trị nhỏ hàm số y  A R \ 1 B R \ 1;1 C R \ 1 D R Câu 15: Tập tất giá trị m để phương trình 5sin x 12cos x  m có nghiệm A 13  m  13 B 13  m  13  m  13 C   m  13  m  13 D   m  13 Câu 16: Bảng biến thiên sau đồ thị hàm số ? A y  x4  x  B y   x4  x  C y  x4  x  D y  x4  x  Câu 17: Hàm số y  x  x  có điểm cực trị? A B C D Trang 2/7 - Mã đề 132 Câu 18: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành, M, N trung điểm BC CD Biết thể tích khối chóp S ABCD V Khi thể tích khối tứ diện S.CMN bằng: V V V 3V A B C D 8 Câu 19: Thể tích khối chóp có chiều cao a diện tích đáy 3a là: A a C a D a B a Câu 20: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có cạnh đáy a thể tích khối lăng trụ a3 Tính diện tích tam giác A ' BC A a B a2 C a2 D a Câu 21: Cho hàm số y  x3  3x2  Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số giao điểm đồ thị với trục tung B y  x A y  C y  2 D y  Câu 22: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau x -∞ y/ y -2 _ +∞ _ + +∞ +∞ 1 -∞ Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số cho B A D C Câu 23: Mã số điện thoại cố định tỉnh Bắc Ninh kí tự gồm 10 chữ số chữ số đầu 2 Hỏi có nhiều số điện thoại tạo thành? A 106 B 69 D 610 C 96 Câu 24: Cho tứ diện MNPQ Mệnh đề mệnh đề sau đúng? B MN , PQ chéo D MN cắt PQ A MN / / PQ C MN PQ đồng phẳng Câu 25: Cho hàm số y  f ( x) , có bảng xét dấu f ' ( x) sau 3 x   1 f  x     Hàm số y  f (2  3x) đồng biến khoảng đây? 1  A  ;1 3  2  B  ;5  3   5 C 1;   3 D 1;  Câu 26: Tứ diện ABCD có hai mặt ABC ABD tam giác Góc AB CD là? A 60 B 30 0 C 90 D 120 Câu 27: Nghiệm phương trình sin x  A x    k B x  k C x    k 2 D x  k 2 Trang 3/7 - Mã đề 132 Câu 28: Gọi A, B hai giao điểm đồ thị hàm số y  3x  đường thẳng y  x  Độ x 1 dài đoạn thẳng AB ? A B C D Câu 29: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Hàm số cho đạt cực đại A x  3 B x  C x  D x  1 Câu 30: Cho n  N * Cn3  An2  10 Giá trị n là? A n  B n  C n  D n  Câu 31: Hình lăng trụ có số cạnh sau đây? A 2019 B 2017 C 2020 D 2018 Câu 32: Tính thể tích khối lập phương có tổng diện tích tất mặt 24a A 4a B 8a C 64a3 D a Câu 33: Hàm số y  x3  x2  5x  đồng biến khoảng đây? A  0;  B  3;1 C 1;    5  D  ;1   Câu 34: Đường cong hình vẽ sau đồ thị hàm số nào? A y  x  x  B y   x3  3x  C y  x3  3x  D y  x3  3x  Câu 35: Tính lim  x3  3x  1 x  D  B C 1 x Câu 36: Cho hàm số y  Số giá trị thực m để đồ thị hàm số có hai x  2mx  A  đường tiệm cận? B C D A Câu 37: Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục R có bảng xét dấu f ' ( x) sau Hỏi hàm số y  g ( x)  f ( x2  x  4) có điểm cực tiểu? A B C D Trang 4/7 - Mã đề 132 x x 1 x  y  x   x  m có đồ thị  C1   C2    x 1 x  x  Tập hợp giá trị m để  C1  cắt  C2  điểm phân biệt Câu 38: Cho hai hàm số y  A m  C m  B m  D m  Câu 39: Cho hình chóp S ABC có AB  4a,BC  5a, CA  3a; mặt phẳng (SAB),(SBC),(SCA) tạo với mặt đáy ( ABC ) góc 60 hình chiếu vng góc S lên mặt phẳng đáy thuộc miền tam giác ABC Tính khoảng cách từ A đến mp(SBC ) A 2a C B 5a Câu 40: Cho hàm số y  f ( x)  m2  5a D  6a  x   x  4  x  m  Tổng giá trị m để hàm số đạt giá trị nhỏ A B 7 C D 1 Câu 41: Cho hình hộp chữ nhật có tổng độ dài tất cạnh 40, độ dài đường chéo Tìm thể tích lớn Vmax khối hộp chữ nhật A Vmax  500 27 B Vmax  1000 Câu 42: Cho phương trình  x     m2  1 x  1 x 1 C Vmax  0 1000 27 D Vmax  1000 Có tất giá trị thực m để phương trình có nghiệm ? A B C D Câu 43: Số giá trị nguyên dương m để phương trình 3x    m 3x  có nghiệm? B D A C ' Câu 44: Cho hàm số y  f ( x) , hàm số y  f ( x) liên tục R có đồ thị hình vẽ sau Bất phương trình f ( x)  x  m có nghiệm x   0; 2 A m  f (2)  B m  f (0) C m  f (2)  D m  f (0) Câu 45: Gọi S tập giá trị thực m cho hàm số y   x2  x  6m   x  x  m xác định điểm Số phần tử S A B C D Trang 5/7 - Mã đề 132 Câu 46: Cho hàm số bậc ba y  f ( x) có đồ thị hình sau 5 Số nghiệm phương trình f  2cos x   , với x   0;    A B D C Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(0; 2) () đường thẳng qua O Gọi H hình chiếu vng góc A () Giả sử H (a; b) ,với a  Biết khoảng cách từ điểm H đến trục hoành độ dài AH Tính T  a2  4b A T= - B T= C T= - D T= Câu 48: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác ABC vuông cân A, BC  2a Góc mp( AB ' C ) mp( BB ' C ) 600 Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A ' B ' C ' A 2a C a3 B a3 D a3 Câu 49: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vng A D, AD  DC  x, AB  x Tam giác SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi G trọng tâm tam giác SAD Tính khoảng cách d từ điểm G đến mặt phẳng (SBC ) A d  x 21 B d  x 21 63 C d  x 15 D d  x 15 45 Câu 50: Cho S tập số tự nhiên có chữ số Lấy ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số lấy có chữ số tận chia hết cho ( kết làm tròn đến hàng phần nghìn)? A 0,015 B 0,012 C 0,013 D 0,014 - HẾT Trang 6/7 - Mã đề 132 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1-KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020: MƠN: TỐN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã 132 C B D B C D D D C D A B C C A D C B B C D A A B A C B D B AC A B C C D B A C D D A B A C B C A B A D Mã 209 B C D D B D A D C C A BD B A B C C D A C B B A B B C C C D D C A C B D A A D D B C A D B B D B A A D Mã 357 A C B CD A C A C D B D A C B B D D D B A D A C A B D A B C B B A C D D C B B C A C A D B B C A C C B Mã 485 B A B D A C C B AD D D C C A C D D B C D A D A D D C D B B A C A A B C D D B A C C B B B C B B A D A Mã 570 D B B A C C D A A A A C D C B B B A C C B C D A B B A D B A D D BC D D D B C D A B C C D D C A C A C Mã 628 B A D A C B C D D C A A D D B C A A C B B C A A CD B C A B D C A C D D A A D C C B D B B D B D B B D Mã 743 A D A D C A C AB C D B B A B B D D A A C C D B B C B C D D B C D D C A A A C B B C B A A B D A D A A Mã 896 C B D C C AB D C B B D B C D A A B B C D C D D D A D D B B D B A C C A C B A B A D A B C A C A B C A Trang 7/7 - Mã đề 132 ... 0, 015 B 0, 012 C 0, 013 D 0, 014 - HẾT Trang 6/7 - Mã đề 13 2 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC 2 019 -2020: MƠN: TỐN Câu 10 ... NĂM HỌC 2 019 -2020: MƠN: TỐN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã 13 2 C B D B C D D D C D A B C C A... y  x 1 Câu 13 : Giá trị nhỏ hàm số y  A R  1 B R  1; 1 C R 1 D R Câu 15 : Tập tất giá trị m để phương trình 5sin x 12 cos x  m có nghiệm A 13  m  13 B 13  m  13  m  13 C 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra lần 1 toán 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh , Đề kiểm tra lần 1 toán 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh

Từ khóa liên quan