Đề KSCL THPT quốc gia môn sinh học năm 2018 – 2019 trường đồng đậu – vĩnh phúc lần 1

5 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:24

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN THỨ NĂM HỌC 2018 - 2019 BÀI THI KHTN – MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (40câu trắc nghiệm) Mã đề thi 121 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Hoocmôn Ơstrôgen A tuyến yên tiết B tuyến giáp tiết C tinh hoàn tiết D buồng trứng tiết Câu 82: Hai thành phần tất virut bao gồm A prôtêin lipit B axit nuclêic lipit C prôtêin axit amin D prôtêin axit nuclêic Câu 83: Rễ cạn hấp thụ chất nào? A Nước ion khoáng B Nước chất dinh dưỡng C O2 chất dinh dưỡng hòa tan nước D Nước chất khí Câu 84: Trong quang hợp, sản phẩm pha sáng chuyển sang pha tối A CO2 B ATP, NADPH C O2 D O2, ATP, NADPH Câu 85: Cây non mọc thẳng, khoẻ, xanh lục điều kiện chiếu sáng nào? A Chiếu sáng từ ba hướng B Chiếu sáng từ nhiều hướng C Chiếu sáng từ hướng D Chiếu sáng từ hai hướng Câu 86: Tất lồi sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ Điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu B Mã di truyền có tính phổ biến C Mã di truyền mã ba D Mã di truyền có tính thối hóa Câu 87: Trong q trình hơ hấp tế bào, giai đoạn tạo nhiều ATP A chuỗi chuyền êlectron hơ hấp B chu trình Crep C đường phân D trung gian Câu88: Cấu tạo chung tế bào nhân sơ bao gồm thành phần A màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân B thành tế bào, tế bào chất, nhân C màng tế bào, tế bào chất, vùng nhân D thành tế bào, màng sinh chất, nhân Câu 89: Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu A hoá tự dưỡng B quang tự dưỡng C quang dị dưỡng D hoá dị dưỡng Câu 90: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể không dính vào C vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển hai cực tế bào D vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân Câu 91: Thứ tự phận ống tiêu hóa người A miệng → ruột non → thực quản → dày → ruột già → hậu môn B miệng → thực quản → dày → ruột non → ruột già → hậu môn C miệng → ruột non → dày → hầu → ruột già → hậu môn D miệng → dày → ruột non → thực quản → ruột già → hậu mơn Câu 92: Ếch lồi A thụ tinh chéo B thụ tinh C thụ tinh D tự thụ tinh Trang 1/4 - Mã đề thi 121 Câu 93: Phát biểu sau nói đột biến điểm A Đột biến điểm làm biến đổi cấu trúc prơtêin có hại cho thể đột biến B Đột biến điểm biến đổi cấu trúc gen liên quan đến vài cặp nuclêôtit C Xét mức phân tử, đa số đột biến điểm trung tính D Đột biến điểm xảy tế bào nhân sơ Câu 94: Ở loài lưỡng bội, tất cặp nhiễm sắc thể (NST) tự nhân đơi thoi vơ sắc khơng hình thành nguyên phân tạo thành tế bào A mang NST đa bội B mang NST tứ bội C mang NST tam bội D mang NST đơn bội Câu 95: Thủy tức phản ứng ta dùng kim nhọn châm vào thân nó? A Co phần thân lại B Chỉ co phần bị kim châm C Co vòi lại D Co toàn thân lại Câu 96: Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự gen sau ABCDEFGHI Do rối loạn giảm phân tạo giao tử có trình tự gen NST ABCDEHGFI Có thể kết luận, giảm phân xảy đột biến A chuyển đoạn NST không làm thay đổi hình dạng NST B chuyển đoạn NST làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể C đảo đoạn khơng làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể D đảo đoạn chứa tâm động làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể Câu 97: Cho nhận định sau q trình tự nhân đơi ADN sinh vật nhân thực (1) Diễn pha G2 kỳ trung gian (2) Mỗi điểm khởi đầu q trình tự nhân đơi hình thành nên đơn vị tự nhân đôi (3) Sử dụng Đềôxi ribô nuclêôtit tự nhân tế bào (4) Enzim nối (ligaza) nối đoạn mồi với đoạn Okazaki (5) Enzim mồi thực tổng hợp đoạn mồi theo chiều 5’-> 3’ Các nhận định sai A (2), (3) B (1), (4) C (2), (5) D (4), (5) Câu 98: Trong thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh tế bào A bạch cầu B hồng cầu C biểu bì D Câu 99: Cho thành phần: mARN gen cấu trúc; Các loại nuclêôtit A, U, G, X; Enzim ARN pôlimeraza; Ezim ADN ligaza; Enzim ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A 2, 3, B 3, C 1, 2, D 2, Câu 100: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng B ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã C Một số phân tử lactôzơ liên kết với prơtêin ức chế D Gen điều hồ R tổng hợp prôtêin ức chế Câu 101: Alen A vi khuẩn E coli bị đột biến điểm thành alen a Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a alen A có số lượng nuclêôtit II Nếu đột biến cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài III Chuỗi pôlipeptit alen a chuỗi pơlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống IV Nếu đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí gen làm thay đổi tồn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Câu 102: Mạch mã gốc gen cấu trúc có trình tự nuclêơtit sau: 3'…TAX XAX GGT XXA TXA…5' Khi gen phiên mã đoạn mARN sơ khai tương ứng sinh có trình tự ribơnuclêơtit A 5'… AUG GUG XXA GGU AGU…3' B 5'… AUG GAX XGU GGU AUU…3' Trang 2/4 - Mã đề thi 121 C 5'… AUG AXU AXX UGG XAX … 3' D 5'… AAA UAX XAX GGU XXA … 3' Câu 103: Số lượng nhiếm sắc thể lưỡng bội lồi 2n=12 Đột biến tạo tối đa loại thể ba loài này? A 11 B 13 C D 18 Câu 104: Dùng cơnsixin xử lí hợp tử có kiểu gen AaBb, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội có kiểu gen A AaaaBBbb B AAAaBBbb C AAaaBBbb D AAaaBbbb Câu 105: Một gen sinh vật nhân sơ dài 323 nm có số nuclêơtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêơtit gen Theo lí thuyết, gen có số nuclêơtit loại guanin A 806 B 342 C 432 D 608 Câu 106: Ở lồi sinh vật có 2n = 24 Số nhiễm sắc thể tế bào thể tam bội loài A 36 B 34 C 23 D 25 Câu 107: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nuclêôtit để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Để phân tử mARN sau tổng hợp thực dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit Ba loại nuclêôtit sử dụng A G, A, U B U, G, X C A, G, X D U, A, X Câu 108: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêơtit loại A phân tử A 25% B 10% C 40% D 20% Câu 109: Alen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrơ, alen B bị đột biến thành alen b Từ tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, mơi trường nội bào cung cấp cho q trình nhân đôi cặp gen 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin Dạng đột biến xảy với alen B A cặp A-T B thay cặp A-T cặp G-X C thay cặp G-X cặp A-T D cặp G-X Câu 110: Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định vàng, tứ bội giảm phân sinh loại giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Xét tổ hợp lai: (1) AAAa x AAAa (2) Aaaa x Aaaa (3) AAaa x AAAa (4) AAaa x AAaa (5) AAAa x aaaa (6) Aaaa x Aa Theo lí thuyết, tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình đời 100% đỏ A (4), (5), (6) B (1), (2), (3) C (2), (4), (6) D (1), (3), (5) Câu 111: Cho phép lai cá thể tứ bội có kiểu gen Aaaa x AAaa Biết tứ bội cho giao tử 2n Tính theo lí thuyết, tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp F1 A 3/4 B 5/6 C 1/12 D 11/12 Câu 112: Ở loài thú, người ta phát nhiễm sắc thể số VI có gen phân bố theo trình tự khác kết đột biến đảo đoạn là: (1) ABCDEFG (2) ABCFEDG (3) ABFCEDG (4) ABFCDEG Giả sử nhiễm sắc thể số (3) nhiễm sắc thể gốc Trình tự phát sinh đảo đoạn A (1) ← (2) ← (3) → (4) B (1) ← (3) → (4) → (1) C (3) → (1) → (4) → (1) D (2) → (1) → (3) → ( 4) Câu 113: Cà độc dược có 2n = 24 Có thể đột biến, cặp NST số có bị đoạn, cặp NST số bị đảo đoạn Khi giảm phân NST phân li bình thường số loại giao tử tạo ra, giao tử mang NST đột biến có tỉ lệ A 12,5% B 50% C 25% D 75% Câu 114: Từ tế bào xơma có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, hai tế bào có tượng tất nhiễm sắc thể không phân li nên tạo hai tế bào có nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 448 tế bào Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, tế bào có nhiễm sắc thể 2n chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 5/7 B /7 C /2 D /7 Trang 3/4 - Mã đề thi 121 Câu 115: : Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli đánh dấu N15 hai mạch đơn Nếu chuyển E coli sang nuôi cấy môi trường có N14 sau lần nhân đơi, số phân tử ADN có phân tử chứa hoàn toàn N14 ? A 16 B 10 C 14 D 12 Câu 116: Ở loài động vật, cặp gen Aa nằm cặp NST số bb nằm cặp NST số Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen Aabb thực trình giảm phân tạo giao tử Biết cặp NST số giảm phân bình thường; cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li kì sau I giảm phân, giảm phân II diễn bình thường Tính theo lí thuyết, loại giao tử tạo A Abb, abb, A, a B Abb, a abb, A C Abb, abb, O D Aabb, O Câu 117: Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) aaaa × aaaa (4) AAaa × Aaaa Đáp án là: A (1), (2) B (3), (4) C (2), (3) D (1), (4) Câu 118: Gen H có 90 vòng xoắn có 20% Ađênin Một đột biến xảy tạo alen h Alen đột biến ngắn gen ban đầu 3,4 A0 có số liên kết hiđrơ Số nuclêôtit loại alen h A A = T = 360; G = X = 537 B A = T = 360; G = X = 540 C A = T = 359; G = X = 540 D A = T = 363; G = X = 540 Câu 119: Một phân tử mARN nhân tạo tổng hợp ống nghiệm có trình tự nuclêôtit là: 5’AUGAXUAAXUAXAAGXGA3’ Nếu đột biến xảy làm nuclêơtit loại X vị trí 12 phân tử mARN chuỗi pơlipeptit tổng hợp từ phân tử mARN đột biến nói có số axit amin (tính axit amin mở đầu) là: A B C D Câu 120: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn lao có 3900 liên kết hiđrơ, có số lượng nuclêơtit loại A 2/3 số nuclêôtit loại G Cho phát biểu sau: 1.Phân tử ADN có 600 nuclêơtit loại A 2.Phân tử ADN có 600 nuclêơtit loại X 3.Khi phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần lấy từ môi trường 9000 nuclêơtit 4.Số liên kết hóa trị nuclêôtit ADN 2998 Số phát biểu sai A B C D - (Giám thị khơng giải thích thêm, thí sinh không sử dụng tài liệu) - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 121 made 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 cauhoi 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 dapan D D A B B A A C B B B C C B D D B A C D D A C C D A A B C D C A D D C B A C B A ... thí sinh không sử dụng tài liệu) - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 12 1 made 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1... 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 cauhoi 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0... số (3) nhiễm sắc thể gốc Trình tự phát sinh đảo đoạn A (1) ← (2) ← (3) → (4) B (1) ← (3) → (4) → (1) C (3) → (1) → (4) → (1) D (2) → (1) → (3) → ( 4) Câu 11 3: Cà độc dược có 2n = 24 Có thể đột
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL THPT quốc gia môn sinh học năm 2018 – 2019 trường đồng đậu – vĩnh phúc lần 1 , Đề KSCL THPT quốc gia môn sinh học năm 2018 – 2019 trường đồng đậu – vĩnh phúc lần 1

Từ khóa liên quan