Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 sinh học 12 trường thuận thành 1 – bắc ninh

5 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:24

SỞ GD – ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN SINH HỌC 12 Năm học: 2018-2019 Thời gian làm bài: 50 phút; ( Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Sự thơng khí ống khí côn trùng thực nhờ: A Sự di chuyển chân B Vận động cánh C Sự co dãn phần bụng D Sự nhu động hệ tiêu hoá Câu 2: Ve sầu kêu vào vào mùa hè loại tập tính tập tính sau? A Hỗn hợp B Học C Bẩm sinh D Không rõ Câu 3: Cho trường hợp sau: (1) Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác (2) Sự thay đổi tính chất màng xảy tồn sợi thần kinh (3) Dẫn truyền nhanh tốn lượng (4) Nếu kích thích điểm sợi trục lan truyền theo hướng Sự lan truyền xung thần kinh sợi trục có bao miêlin có đặc điểm nào? A (1), (2) (3) B (2) (4) C (2), (3) (4) D (1) (3) Câu 4: Ở trùng, hoocmon ecđixơn có tác dụng A gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm B kích thích trình rụng trứng sinh sản C ức chế trình rụng trứng ức chế phát triển phơi D gây lột xác sâu bướm Câu 5: Ở thực vật nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu sau nguyên tố vi lượng? A Hidro B Sắt C Ni tơ D Phốt Câu 6: Một phân tử mARN chứa loại ribonucleotit Ađênin, Uraxin Guanin Có ba sau có mạch bổ sung gen phiên mã mARN nói trên? (1) ATX, (2) GXA, (3) TAG, (4) AAT, (5) AAA, (6) TXX A B C D Câu 7: Theo lí thuyết phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ :1 ? A AA × aa B Aabb × aabb C Aa × Aa D AaBb × aabb Câu 8: Trong chu kì ngun phân, trạng thái đơn nhiễm sắc thể tồn A kì cuối, kì B kì đầu, kì cuối C kì sau, kì D kì sau, kì cuối Câu 9: Ví dụ sau gọi học khôn? A Ngỗng nở thấy đồ chơi theo đồ chơi B Vượn biết kê đồ vật để đứng lấy thức ăn C Bật đèn cho chó ăn (tiến hành lặp lại nhiều lần) thấy bật đèn chó tiết nước bọt D Ngỗng nở biết theo ngỗng mẹ Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 10: Để tiến hành cố định đạm cần phải có: (1) Ezim nitrogenaza (2) Chất khử NADH (3) Môi trường kị khí (4) Năng lượng ATP (5) Cộng sinh với sinh vật khác Phương án : A 1, 2, B 1, 2, 4, C 1, 2, 3, D 1, 2, Câu 11: Loại enzim sau có khả làm tháo xoắn phân tử ADN, tách mạch ADN xúc tác tổng hợp mạch pôlinuclêôtit bổ sung với mạch khuôn? A ARNpôlimeraza B ADN pơlimeraza C Ligaza D Restrictaza Câu 12: Lồi sau có mơ phân sinh bên? A Cây mía B Cây bưởi C Cây dừa D Cây chuối Câu 13: Trước vào mạch gỗ rễ, nước chất khống hòa tan ln phải qua cấu trúc sau đây? A Khí khổng B Tế bào lơng hút C Tế bào nội bì D Tế bào nhu mô vỏ Câu 14: Mô phân sinh sau khơng có Một mầm? A Mô phân sinh đỉnh thân B Mô phân sinh đỉnh rễ C Mô phân sinh bên D Mô phân sinh lóng Câu 15: Thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua A toàn bề mặt thể B lơng hút rễ C khí khổng D chóp rễ Câu 16: Lấy hạt phấn có kiểu gen Aa thụ phấn cho có kiểu gen Aa Trong hạt tạo ra, hạt có nội nhũ mang kiểu gen AAa kiểu gen phôi A Aaa B aa C Aa D AA Câu 17: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêơtit loại A phân tử A 40% B 10% C 20% D 25% Câu 18: Chỉ câu sai nói giảm phân? A có lần phân li nhiễm sắc thể cực tế bào B Có lần nhiễm sắc thể xếp măt phẳng xích đạo thoi phân bào C xảy tiếp hợp nhiễm sắc thể D gồm lần phân bào giảm phân I giảm phân II nên có lần nhiễm sắc thể nhân đôi Câu 19: Cho hoocmôn sau (1) Auxin (2)Êtilen (3) Gibêrelin (4)Xitôkinin (5) Axit abxixic Hoocmơn thuộc nhóm ức chế sinh trưởng A (3),(4) B (4), (5) C (1) (2) D (2) (5) Câu 20: Nhóm động vật sau hô hấp mang? A Cá, ốc, tôm, cua B Giun đất, giun dẹp, chân khớp C Cá, ếch nhái, bò sát D Giun tròn, trùng roi, giáp xác Câu 21: Loại hoocmon sau có tác dụng làm giảm đường huyết? A Insulin B Glucagon C Progesteron D Tiroxin Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 22: Sự hình thành giao tử đực có hoa diễn nào? A Từ tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử → tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn → nhân tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực B Từ tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử → tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn (trong SGK gọi nhân sinh dưỡng) → nhân tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực C Từ tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử → tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn → nhân tế bào sinh sản giảm phân tạo giao tử đực D Từ tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho tiểu bào tử → tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn → nhân tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực Câu 23: Trên cây, quan nước thấp nhất? A Các lông hút rễ B Cành C Các mạch gỗ thân D Lá Câu 24: Trong quang hợp, ôxi tạo từ trình sau đây? A Quang phân li nước B Các phản ứng xi hố khử C Hấp thụ ánh sáng diệp lục D Truyền điện tử Câu 25: Trong lục lạp, diệp lục tố Enzim quang hợp, có chứa A Khơng bào B ADN ribôxôm C Photpholipit D ARN nhiễm sắc thể Câu 26: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là: A rARN B ADN C tARN D mARN Câu 27: Trong thí nghiệm lai thuộc hai dòng chủng có hoa trắng với nhau, kết thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 với tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Sự di truyền màu sắc hoa tn theo quy luật A trội khơng hồn tồn B tác động đa hiệu gen C tương tác bổ sung D tương tác cộng gộp Câu 28: Một gen có chiều dài 0,51µm Tổng số liên kết hiđrơ gen 4050 Số nuclêôtit loại ađênin gen bao nhiêu? A 450 B 1500 C 1050 D 750 Câu 29: Trong q trình hình thành túi phơi thực vật có hoa có lần phân bào? A lần giảm phân, lần nguyên phân B lần giảm phân, lần nguyên phân C lần giảm phân, lần nguyên phân D lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 30: Hãy chọn đáp án kết hợp cột A với cột B Cột A Cột B Lá có rộng, mỏng a Trao đổi khí nước quang hợp Mạch dẫn Biểu bì Mơ giậu Khí khổng b Chứa lục lạp thực quang hợp c Hấp thụ nhiều ánh sáng d Vận chuyển nước, khoáng chất hữu e Bảo vệ Trang 3/4 - Mã đề thi 132 A – a, – b, – c, – d, – e C – b, – d, – e, – c, – a B – a, – d, – e, – b, –c D – c, – d, – e, – b, – a Câu 31: Một gen có chiều dài 408nm số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêơtit l gen Trên mạch gen có 200T số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? I Tỉ lệ III Tỉ lệ G1  A1 14 II Tỉ lệ G1  T1  A1  X1 A B IV Tỉ lệ C G1  T1 23  A1  X1 57 TG 1 AX D Câu 32: Mạch gốc gen có trình tự đơn phân 3'ATGXTAG5' Trình tự đơn phân tương ứng đoạn mạch phân tử mARN gen tổng hợp A 3'ATGXTAG5' B 5'AUGXUA3' C 3'UAXGAUX5' D 5'UAXGAUX3' Câu 33: Vịt nhà có NST 2n = 80 Có tế bào vịt nhà nguyên phân lần Ở kì trước, tế bào có A 320 cromatit B 160 cromatit C 640 cromatit D 800 cromatit Câu 34: Giả sử alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho đời có kiểu hình ln có kiểu gen khác nhau? A AA x aa B Aa x Aa C AA x Aa D Aa x aa Câu 35: Đặc điểm có hooc mơn thực vật (1) Tính chun hóa cao nhiều so với hooc môn động vật bậc cao (2) Với nồng độ thấp gây biến đổi mạnh thể (3) Được vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây (4) Được tạo gây phản ứng nơi thể thực vật Số nhận định là: A B C D Câu 36: Giữa đơn phân phân tử ADN có loại liên kết hố học sau đây? A Liên kết hiđrơ liên kết hoá trị B Liên kết peptit liên kết hiđrơ C Liên kết hố trị D Liên kết hiđrơ Câu 37: Theo lí thuyết thể có kiểu gen Aabb giảm phân bình thường tạo giao tử ab chiếm tỉ lệ : A 50% B 12,5% C 75% D 25% Câu 38: Loại hoocmon sau thúc đẩy nhanh chín? A Axit abxixic B Êtilen C Auxin D Xitôkinin Câu 39: Không thể tiến hành nuôi virut môi trường nhân tạo giống vi khuẩn virut A sống kí sinh nội bào bắt buộc B khơng có hình dạng đặc thù C có hệ gen chứa loại axit nucleic D có kích thước vơ nhỏ bé Câu 40: Rễ chủ yếu hấp thụ nitơ dạng sau đây? + + A NO N2 B NO2 NO3 C NO2 NH D NO3 NH4 - - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 132 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 132 C C D A B A B D B C B B C C B C C D D A A B D A B A C A C D B D D C D A A B A D 209 C D D C A B C B D B D C A A B D A D D B B C B C A A A C D B C D B C A A A D B C ĐÁP ÁN KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn sinh 12 MÃ ĐỀ 357 485 570 A A B C C B A D D D B C C C C B C B B A B A A B C C D C B C D B A B C D A D A B A D B B D B C B C A C B B D B A D A B B D C A C B C A D A C D B A B A B A A C A C A D C B B B C D A D A B D B C D D D D D C D C C C C D D D A D A D A D A A C A 628 B C D C A B A C B D D A B D B D C C C A C B D B A C B C A B C B D D D D A A A A 743 A C B A A C C B B B B C A D C A A C A B D D D C B D B D D C C A C D D B B D A A 896 A B B D D C D C A B D A C D A B C D B C C C D B A B A B A C C A C D D B A A B D ... chất hữu e Bảo vệ Trang 3/4 - Mã đề thi 13 2 A – a, – b, – c, – d, – e C – b, – d, – e, – c, – a B – a, – d, – e, – b, –c D – c, – d, – e, – b, – a Câu 31: Một gen có chiều dài 408nm số nuclêôtit... - - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 13 2 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 13 2 C C D A B A B D B C B B C C B C C D D A A... nuclêơtit loại G chiếm 15 % tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? I Tỉ lệ III Tỉ lệ G1  A1 14 II Tỉ lệ G1  T1  A1  X1 A B IV Tỉ lệ C G1  T1 23  A1  X1 57 TG 1 AX D Câu 32: Mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 sinh học 12 trường thuận thành 1 – bắc ninh , Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 sinh học 12 trường thuận thành 1 – bắc ninh