Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương pháp nghiên cứu khoa học, chức năng của phép biện chứng duy vật với tư cách là phương pháp luận phổ biến

21 143 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2019, 06:05

Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học PHẦN MỞ ĐẦU Vấn đề phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng nghiên cứu khoa học Khoa học có tính quy luật phát triển Ở giai đoạn phát triển định, đặc biệt giai đoạn phát triển có tính chất bước ngoặt, có nhiều khuynh hướng, nhiều trường phái có u cầu phải phân tích, phải lý giải phương diện lơgíc phương pháp luận, phải xét xem hướng đúng, hướng sai mức độ sai Khoa học thời đại phát triển nhanh chưa thấy lịch sử Số kiến thức nhân loại nhân lên nhiều lần Số kiến thức tăng lên hàng ngày, hàng tháng Riêng số tạp chí khoa học tự nhiên có trăm nghìn số tạp chí tóm tắt tạp chí tới số nghìn Như vậy, lớn mạnh khơng ngừng tri thức khoa học đòi hỏi phải nắm lấy, phải lý giải, phải khái quát thành tựu có, phải vạch hướng để tìm mà khoa học chờ đợi Đồng thời, u cầu thân q trình nhận thức Sự phát triển khoa học thời đại làm cho phương pháp tư siêu hình khơng thể tồn nữa, phương pháp tư biện triết học tự nhiên sụp đổ Vì vậy, cần trang bị cho nhà khoa học phương pháp nghiên cứu để nâng cao hiệu nghiên cứu Thực tiễn sản xuất giáo dục, đào tạo đòi hỏi phải vạch xem số kiến thức thu lượm cần thiết nhấ áp dụng vào sản xuất cần đưa vào giảng dạy, cần dạy va dạy Công đổi phát triển kinh tế, phát triển xã hội điều kiện đầy biến động tồn cầu hố mạnh mẽ đòi hỏi phải nắm quy luật biểu đặc thù nhằm tổ chức quản lý xã hội cách khoa học Trong số nguyên nhân làm cho vấn đề phương pháp luận lên có u cầu thân triết học mácxít Triết học mác xít không đứng im chỗ, Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học có yêu cầu phải phát triển bổ sung Với tư cách phương pháp luận chung nhất, phương pháp luận phổ biến cần thường xun hồn thiện Chính lẽ mà việc nghiên cứu phương pháp phương pháp luận nhiệm vụ quan trọng người làm triết học nói riêng tất người làm công tác nghiên cứu khoa học nói chung Vì thế, tơi chọn đề tài “Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin phương pháp nghiên cứu khoa học, chức phép biện chứng vật với tư cách phương pháp luận phổ biến” làm tiểu luận cho chuyên đề Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học PHẦN NỘI DUNG I QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thuật ngữ phương pháp bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Methodos (con đường nhận thức) theo nghĩa thông thường, phương pháp cách thức, thủ đoạn chủ thể sử dụng để đạt mục đích định Còn theo nghĩa khoa học, phương pháp hệ thống nguyên tắc rút từ tri thức quy luật khách quan dùng để điều chỉnh hoạt động nhận thức vào thực tiễn nhằm thực mục đích định Phương pháp yếu tố định thành công hay thất bại hoạt động chủ thể “Phong trào cách mạng có giẫm chân chỗ, chí thất bại nữa, khơng phải thiếu phương hướng mục tiêu rõ ràng mà chủ yếu thiếu phương pháp cách mạng thích hợp” (Lê Duẫn, Dưới cờ vẻ vang , thật, Hà Nội, 1976, tr.34) Chủ nghĩa tâm coi phương pháp nguyên tắc lý trí người tự đặt Còn chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định phương pháp khơng phải hình thành cách chủ quan, tuỳ tiện Đó khơng phải ngun tắc có săn, bất biến Tuỳ theo chất đối tượng, mục đích việc nghiên cứu, tìm chất vật mục đích việc tác động, biến đổi vật, tuỳ theo điều kiện tồn đối tượng, quy luật xu vận động, phát triển đối tượng mà chủ thể xác định, nghiên cứu hành động nào? sử dụng phương tiện, cơng cụ, biện pháp gì? Trình tự tiến hành bước cho thích hợp Nói tóm lại, phương pháp khơng phải t chủ quan mà chủ yếu điều kiện khách quan (bản chất, quy luật vật, điều kiện tồn vật, điều kiện hoạt động chủ thể) quy luật Phương pháp có nhiều loại nhiều cấp độ khác nhau: Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phương pháp riêng, phương pháp đặc thù (phương pháp chung) phương pháp phổ biến - Phương pháp nhận thức phương pháp thực tiễn Việc phân biệt phương pháp có ý nghĩa tương đối Trong thực tế, loại phương pháp đan xem, bổ sung lẫn Cùng đối tượng hay công việc sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, cuối chủ thể phải lựa chọn phương pháp tối ưu mang lại hiệu cao Lựa chọn phương pháp giản tiện để giải công việc phức tạp tiết kiệm thời gian, chi phí đem lại hiệu cao điều kiện phát triển khoa học công nghệ đại xu hướng ý Theo quan điểm vật biện chứng (Chủ nghĩa Mác - Lênin), Phương pháp hệ thống nguyên tắc rút từ tri thức quy luật khách quan để điều chỉnh hoạt động nhận thức thực tiễn nhằm thực mục đích định Theo Ăngghen, “Phương pháp khơng phải điểm xuất phát mà kết cuối nghiên cứu Phương pháp ứng dụng vào giới tự nhiên lịch sử loài người mà rút từ giới tự nhiên lịch sử lồi người Khơng phải giới tự nhiên lồi người thích ứng với phương pháp, mà trái lại, ngun tắc thích ứng với giới tự nhiên lịch sử” Phương pháp luận hệ thống quan điểm, nguyên tắc xuất phát đạo chủ thể việc xác định phương pháp việc xác định phạm vi, khả áp dụng chúng cách hợp lý, có hiệu tối đa Phương pháp luận hệ thống lý luận phương pháp nghiên cứu, phương pháp nhận thức cải tạo thực; hệ thống chặt chẽ quan điểm, nguyên ký đạo việc tìm kiếm, xây dựng, lựa chọn vận dụng phương pháp Tất lý luận nguyên lý có tác dụng gợi mở, định hướng, đạo lý luận nguyên lý có ý nghĩa phương pháp luận Trong số nguyên lý quan trọng : Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học - Các nguyên lý gipứi quan gắn liền với tính khách thể nghiên cứu đóng vai trò đạo, định hướng, gợi mở q trình tìm tòi, nghiên cứu - Các ngun lý, nguyên tắc chung thân khoa học hay khao học khác có vai trò định hướng, gợi mở việc xem xét, nghiên cứu vật cách thức sử dụng tài liệu - Lý luận hay nhiều phương pháp (nội dung phương pháp; phạm vi; khả nguyên tắc ứng dụng phương pháp; mối quan hệ qua lại phương pháp) sử dụng khoa học Với cấu phương pháp luận khoa học cụ thể bao gồm chung riêng, bao gồm nguyên lý phương pháp phổ biến nguyên lý phương pháp ngành khoa học hay nhóm khoa học, tránh quan điểm thực chứng muốn loại trừ nguyên lý phương pháp triết học khỏi phương pháp luận khoa học cụ thể Như vậy, phương pháp luận tập hợp tuỳ tiện lý luận, nguyên lý, khơng phải tập hợp máy móc phương pháp sử dụng khoa học cụ thể Phương pháp luận khoa học độc lập đứng tách rời khoa học; phận khơng thể thiếu ngành khoa học nào, lý luận hay học thuyết phương pháp sử dụng ngành khoa học Do đó, khoa học có phương pháp luận Song, điều khơng ngăn sản tồn lý thuyết đóng vai trò phương pháp luận chung cho nhóm ngành khoa học Theo quan niệm chung có; phương pháp luận riêng áp dụng cho môn khoa học định; phương pháp luận chung áp dụng cho số Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học môn khoa học; phương pháp luận chung áp dụng cho tất môn khoa học Phương phápluận chung nhất, phổ biến triết học Tuy nhiên, triết học có nhiều loại, có triết học khoa học - triết học mác xít xét từ góc độ học thuyết phương pháp nhận thức cải tạo thực tiễn, đóng vai trò phương pháp luận chung Trong điều kiện nay, ngun lý triết học mác xít phát huy đầy đủ tốt chức giới quan phương pháp luận Triết học mác xít có khả vạch phương thức chung để đạt đến tri thức lý luận, giúp cho việc xác định phương hướng nghiên cứu, cách đặt vấn đề cách thức chứng minh luận điểm Mặc dầu vậy, triết học mác xít với tư cách phương pháp luận chung phổ biến không thay phương pháp luận khoa học cụ thể Triết học mác xít khơng đứng im chỗ, có yêu cầu phải phát triển bổ sung Với tư cách phương pháp luận phổ biến chung nhất, phương pháp luận phổ biến cần thường xuyên hoàn thiện II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀ CHỨC NĂNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NÓ Nội dung phép biện chứng vật mácxít Sự phong phú đa dạng vật, tượng tự nhiên, xã hội tư quy định nội dung phép biện chứng vật Nội dung phép biện chứng vật bao gồm nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển Đây nguyên lý có ý nghĩa khái quát Các phạm trù, quy luật phép biện chứng vật cụ thể nguyên lý Nghiên cứu làm sáng tỏ nguyên lý, phạm trù, quy luật nhiệm vụ phép biện chứng vật Ph.Ăngghen nhấn mạnh: Vậy từ lịch sử giới tự nhiên lịch sử xã hội loài người mà người ta rút quy luật biện chứng Những quy luật khơng phải khác ngồi quy luật chung hai giai đoạn phát triển lịch sử thân tư Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học Triết học mácxít ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác V.I.Lênin khẳng định rằng, “triết học Mác chủ nghĩa vật triết học hoàn bị” [Nxb Tiến Mátxcơva (1980), V.I.Lênin toàn tập, t.23, tr.54] Tuy nhiên, khác với chủ nghĩa vật kỷ XVIII mà thiếu sót chủ yếu máy móc, siêu hình, khơng biết áp dụng phép biện chứng vào trình nhận thức tâm xem xét tượng xã hội, chủ nghĩa vật Các Mác Ph Ăngghen khắc phục tất thiếu sót ấy, phát triển triết học vật lên trình độ cao hơn, “hồn thành lâu đài triết học vật tận đỉnh”[Nxb Tiến Mátxcơva (1980), V.I.Lênin toàn tập, t.23, tr.298] cách kế thừa có phê phán tinh túy, quý giá, thành triết học cổ điển Đức, trước hết triết học Hêghen Thành q giá “phép biện chứng, tức học thuyết phát triển hình thức hồn bị nhất, sâu sắc khơng phiến diện”[Nxb Tiến Mátxcơva (1980), V.I.Lênin toàn tập, t.23, tr.53], “là học thuyết toàn diện nhất, phong phú nhất, sâu sắc phát triển”[Nxb Tiến Mátxcơva (1980), V.I.Lênin toàn tập, t.26, tr.63] Tuy nhiên, phép biện chứng Hêghen phép biện chứng tâm điểm xuất phát ý niệm, khơng thể dùng cách nguyên xi mà cần phải cải tạo nó, phải giải thích lập trường vật Dựa vào thành tựu khoa học tự nhiên mà Ph Ăngghen gọi ba phát minh vĩ đại kỷ XIX thực tiễn xã hội kỷ XIX, Các Mác Ph.Ăngghen xây dựng nên phép biện chứng vật Trong triết học Mác, phép biện chứng không tách rời chủ nghĩa vật, chủ nghĩa vật trở thành chủ nghĩa vật biện chứng, phép biện chứng trở thành phép biện chứng vật, V.I.Lênin nói, chúng trở thành khối thép mà đó, người ta khơng thể bỏ tiền đề nào, phần cốt yếu nào, mà không xa rời chân lý khách quan Cho nên, sai lầm nghĩ rằng, triết học Mác có chủ nghĩa vật lý luận, phép biện chứng phương pháp Cần khẳng định rằng, Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học chủ nghĩa vật lẫn phép biện chứng đóng vai trò lý luận khơng có ngun lý chủ nghĩa vật, mà tất nguyên lý phép biện chứng trước hết phản ánh khái quát trình vận động phát triển thực V.I.Lênin gọi phép biện chứng học thuyết phát triển, tức lý luận phát triển lý Lý luận phát triển hay phép biện chứng bao gồm: Thứ nhất, nguyên lý chủ nghĩa vật giải thích cách biện chứng Chủ nghĩa vật khẳng định rằng, “trong giới, ngồi vật chất vận động vật chất vận động vận động đâu khác ngồi khơng gian thời gian”[Nxb Tiến Mátxcơva (1980), V.I.Lênin toàn tập, t.18, tr.209]; rằng, ý thức sản phẩm óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan, phản ánh tự giác nhiều tích cực vật trình thực giới vật chất Như vậy, quan hệ vật chất ý thức, vật chất thứ nhất, định tồn độc lập với ý thức, ý thức thứ hai, bị định tồn lệ thuộc vào vật chất Tuy nhiên, khác với chủ nghĩa vật trước Mác, chủ nghĩa vật biện chứng, mặt, khẳng định phụ thuộc ý thức vào vật chất, coi ý thức phản ánh tự giác giới vật chất, mặt khác, lại kiên thừa nhận tác dụng tích cực trở lại ý thức vật chất Thơng qua hoạt động người, ý thức đẩy nhanh kìm hãm phát triển giới vật chất Thứ hai, nguyên lý chủ nghĩa vật, lý luận phát triển bao gồm nguyên lý phép biện chứng giải thích lập trường vật Theo nguyên lý đó: a Mỗi kết cấu vật chất có mn vàn mối liên hệ qua lại với vật, tượng, trình khác thực Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học b Tất vật phản ánh chúng óc người trạng thái biến đổi phát triển không ngừng Nguồn gốc phát triển đấu tranh mặt đối lập lòng vật Phương thức phát triển chuyển hóa thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại theo kiểu nhảy vọt Còn chiều hướng phát triển vận động theo đường xốy trơn ốc khơng phải theo đường thẳng Những nguyên lý quy luật phép biện chứng, tức học thuyết phát triển V.I.Lênin trình bày cách cô đọng sau: “Sự phát triển diễn lại giai đoạn qua, hình thức khác, trình độ cao (“phủ định phủ định”), “Sự phát triển nói theo đường trơn ốc khơng phải theo đường thẳng; - phát triển bước nhảy vọt, đột biến, cách mạng; - “những bước gián đoạn tiến triển dần dần”; biến đổi lượng thành chất; - kích thích nội theo hướng phát triển, kích thích gây mâu thuẫn, xung đột lực lượng xu khác tác động vào vật thể định, phạm vi tượng định, nội xã hội định; phụ thuộc lẫn mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết tất mặt tượng (và lịch sử luôn làm lộ mặt mới) - mối liên hệ quy định q trình vận động có tính chất giới, thống có quy luật; số đặc điểm phép biện chứng, tức học thuyết phát triển, có nội dung phong phú (so với học thuyết thông thường)”[Nxb Tiến Mátxcơva (1980), V.I.Lênin toàn tập, t.26, tr.65] Thứ ba, phép biện chứng vật, V.I.Lênin nhiều lần nhấn mạnh, đồng thời lý luận nhận thức chủ nghĩa Mác Theo lý luận nhận thức phản ánh giới tự nhiên người, phản ánh đơn giản, trực tiếp, hồn tồn, mà q trình nhờ tư mà không ngừng tiến gần đến khách thể Sự tiến gần trực quan sinh động Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học V.I.Lênin viết: “Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn - đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan”[Nxb Tiến Mátxcơva (1981), V.I.Lênin toàn tập, t.29, tr.179] Cơ sở, động lực mục đích tồn q trình thực tiễn Thực tiễn đồng thời tiêu chuẩn chân lý Nội dung phép biện chứng vật thể nguyên lý quy luật đây, mà thể hàng loạt quy luật mối quan hệ qua lại biện chứng chung riêng, nguyên nhân kết quả, tất nhiên ngẫu nhiên, nội dung hình thức, tượng chất, khả thực Tuy nhiên, nguyên lý quy luật kể nguyên lý quy luật Các nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng vật Nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển Phép biện chứng vật sở lý luận nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc lịch sử cụ thể nguyên tắc phát triển 2.1 Nguyên tắc tồn diện nhận thức thực tiễn Vì mối liên hệ tác động qua lại, chuyển hoá, quy định lẫn vật, tượng mối liên hệ mang tính khách quan, mang tính phổ biến nên hoạt động nhận thức hoạt động thực tiến người phải tôn trọng quan điểm toàn diện, phải tránh cách xem xét phiến diện Quan điểm tồn diện đòi hỏi nhận thức vật mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, mặt vật tác động qua lại vật với vật khác, kể mối liên hệ trực tiếp mối liên hệ gián tiếp Chỉ sở nhận thức vật Đồng thời, quan điểm tồn diện đòi hỏi phải biết phân biệt mối liên hệ, phải biết ý tới mối liên hệ bên trong, mối liên hệ chất, mối liên hệ chủ yếu, mối liên hệ tất nhiên, lưu ý đến chuyển hoá lẫn mối Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 10 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học liên hệ để hiểu rõ chất vật có phương pháp tác động phù hợp nhằm đem lại hiệu cao hoạt động thân Trong hoạt động thực tế, theo quan điểm toàn diện, tác động vào vật, phải ý tới mối liên hệ nội mà phải ý tới mối liên hệ vật với vật khác Đồng thời, phải biết sử dụng đồng biện pháp, phương tiện khác để tác động nhằm đem lại hiệu cao Để thực mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", mặt, phải phát huy nội lực đất nước ta; mặt khác, phải biết tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách xu hướng quốc tế hóa lĩnh vực đời sống xã hội tồn cầu hóa kinh tế đưa lại Vì mối liên hệ có tính da dạng, phong phú - vật, tượng khác nhau, không gian, thời gian khác mối liên hệ biểu khác nên hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người phải tôn trọng quan điểm lịch sử cụ thể Theo Lênin: “Quan điểm tồn diện đòi hỏi phân tích vật phải đặt mối liên hệ với vật tượng khác, phải xem xét tất mặt, yếu tố, kể mắc khâu trung gian, gián tiếp chúng Mặc dù thực tế làm điều cách hồn tồn đầy đủ, xác cần thiết phải xét tất mặt đề phòng cho khỏi phạm phải sai lầm cứng nhắc” 2.2 Quan điểm lịch sử - cụ thể Quan điểm lịch sử - cụ thể đòi hỏi nhận thức vật tác động vào vật phải ý điều kiện, hồn cảnh lịch sử - cụ thể, mơi trường cụ thể vật sinh ra, tồn phát triển Thực tế cho thấy rằng, luận điểm luận điểm khoa học điều kiện này, không luận điểm khoa học điều kiện khác Vì để xác định đường lối, chủ trương giai đoạn cách mạng, thời kỳ xây dựng đất nước, Đảng ta Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 11 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích tình hình cụ thể đất nước ta bối cảnh lịch sử quốc tế diễn giai đoạn thời kỳ thực đường lối, chủ trương, Đảng ta bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến hoàn cảnh cụ thể 2.3 Quan điểm phát triển Nguyên lý phát triển cho thấy hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người phải tôn trọng quan điểm phát triển Quan điểm phát triển đòi hỏi nhận thức, giải vấn đề người phải đặt chúng trạng thái động, nằm khuynh hướng chung phát triển Quan điểm phát triển đòi hỏi khơng nắm bắt tồn vật, mà phải thấy rõ khuynh hướng phát triển tương lai chúng, phải thấy biến đổi lên biến đổi có tính chất thụt lùi Song điều phải khái quát biến đổi để vạch khuynh hướng biến đổi vật Xem xét vật theo quan điểm phát triển phải biết phân chia q trình phát triển vật thành giai đoạn Trên sở để tìm phương pháp nhận thức cách tác động phù hợp nhằm thúc đẩy vật tiến triển nhanh kìm hãm phát triển nó, tùy theo phát triển có lợi hay có hại đời sống người Quan điểm phát triển góp phần khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Với tư cách nguyên tắc phương pháp luận, quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử - cụ thể, quan điểm phát triển góp phần định hướng, đạo hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cải tạo thực, cải tạo thân người Song để thực chúng, người cần nắm sở lý luận Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 12 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học chúng - nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển, biết vận dụng chúng cách sáng tạo hoạt động Vai trò phương pháp luận phép biện chứng vật với tư cách phương pháp luận phổ biến Những nguyên lý quy luật phép biện chứng vật nói chung, chủ nghĩa vật lịch sử nói riêng, trình bày vắn tắt trên, thấy, phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ phổ biến thực khách quan Vì vậy, chúng có giá trị định hướng lớn cho người hoạt động thực tiễn Gía trị định hướng này, ngun tắc, khơng khác với giá trị định hướng nguyên lý qui luật chung môn khoa học chuyên ngành nêu lên lĩnh vực định thực, chẳng hạn, khơng khác với giá trị định hướng định luật bảo toàn chuyển hoá lượng, định luật vạn vật hấp dẫn, qui luật giá trị Cái khác chỗ nguyên lý qui luật phép biện chứng vật phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ phổ biến tự nhiên, xã hội tư chúng có tác dụng định hướng khơng phải phạm vi định nguyên lý qui luật khoa học chuyên ngành nêu lên, mà tất trường hợp Chúng giúp cho người bắt tay vào nghiên cứu hoạt động cải biến vật xuất phát từ lập trường định, thấy trước phương thức vận động chung đối tượng, xác định sơ mốc mà việc nghiên cứu hay hoạt động cải tiến vật phải trải qua, nghĩa chúng giúp cho người xác định đại thể đường cần đi, có phương hướng đặt vấn đề giải vấn đề, tránh lầm lạc hay mò mẫm khối mối liên hệ chằng chịt phức tạp mà khơng có tư tưởng dẫn đường Chẳng hạn, vấn đề xúc mà mong muốn giải - loại trừ tơn giáo khỏi đời sống xã hội Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 13 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học Những tất vấn đề loại trừ cách nào? Có người nghĩa rằng, có quyền tay cần sử dụng quyền lực lệnh cấm Thực vấn đề khơng hồn tồn đơn giản Tơn giáo, biết, hình thái ý thức xã hội Sự xuất tồn có nguyên nhân khách quan đinh Trong thời kỳ đầu lịch sử, thống trị sức mạnh thiên nhiên bên ngồi có ý nghĩa định đời tồn tơn giáo Đến xã hội có giai cấp xuất hiện, ngồi sức mạnh thiên nhiên có sức mạnh xã hội Những sức mạnh xã hội chi phối sống người cách huyền bí, khó hiểu y hệt sức mạnh thiên nhiên Trong xã hội có giai cấp áp xã hội nguồn gốc chủ yếu tôn giáo Cho nên, muốn đấu tranh chống tôn giáo phải đấu tranh chống nguyên nhân vật chất sản sinh tơn giáo Nói cách khác, theo nhà kinh điển Chủ nghĩa Mác, muốn loại trừ tôn giáo khỏi đời sống xã hội phải loại trừ chế độ người bóc lột người khơng phải dùng biện pháp cấm đốn mà Chính vậy, mặt, chủ trương tự tín người, xem quyền riêng người, mặt khác, tiến hành cách mạng xã hội nhằm xây dựng chế độ xã hội chế độ người bóc lột người Và cách đó, loại trừ nguồn gốc xã hội sâu xa sản sinh tôn giáo làm cho tôn giáo tự phải tiêu vong Đó đường lối khoa học đường lối có lập trường vật Như vậy, xuất phát từ lập trường triết học khác nhau, đến cách giải vấn đề khác đó, việc chấp nhận hay không chấp nhận lập trường triết học định không đơn chấp nhận hay không chấp nhận giới quan định, cách lý giải định giới, mà chấp nhận hay không chấp nhận sở phương pháp Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 14 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học luận định cho hành động Trong trường hợp đây, xuất phát từ lập trường vật, coi vật chất có trước định ý thức, tìm nguyên nhân vật chất sản sinh tơn giáo tìm cách loại trừ chúng để loại trừ tôn giáo khỏi đời sống xã hội Còn xuất phát từ lập trường tâm, dù tự giác hay không tự phát, coi ý thức có trước định vật chất tìm cách loại trừ tơn giáo sức mạnh ý chí, cách cấm đốn Rõ ràng cách giải thứ hai không dẫn đến kết Thí dụ cho thấy rằng, triết học khơng phải q xa xơi, viễn vơng, ngược lại, gắn bó mật thiết với đời sống, với thực tiễn, định hướng, đạo cho hành động Xuất phát từ lập trường triết học đắn, cụ thể xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, có cách giải đắn vấn đề sống đặt Còn ngược lại, xuất phát từ lập trường triết học sai lầm, tránh khỏi hành động sai lầm Chính đây, thể giá trị định hương - biểu cụ thể chức phương pháp luận phép biện chứng vật Tiếc rằng, giá trị nay, theo chưa đuợc ý khai thác triệt để, có lẽ mà có đánh giá chưa thoả đáng vai trò triết học việc giải vấn đề sống Sự đánh giá chưa thoả đáng thể trước hết thái độ coi thường vai trò triết học Những người thái độ cho triết học nghiên cứu giải vấn đề chung nên kết nghiên cứu chẳng có tác dụng thiết thực hết Cái khó theo họ phải giải vấn đề cụ thể thực tiễn đất nước đặt có cách lao vào hoạt động thực tiễn từ thực tiễn mà tìm câu trả lời khơng thể trơng chờ vào triết học Ý kiến đây,trong chừng mưc định ,có nó,vì nhiều truờng hợp giải vấn đề cụ thể,các cán làm công việc thực tiển Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 15 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học khơng thể tìm thấy cán làm công tác triết học câu trả lời cụ thể Nói khơng có nghĩa nghiên cứu triết học hồn tồn khơng có tác dụng thiết thực việc giải vấn đề cụ thể sống Vì vậy? Vì để giải vấn đề cụ thể sống cách có hiệu quả, khơng lãng tránh việc giải vấn đề chung liên quan đến vấn đề cụ thể Nếu khơng giải vấn đề chung không tránh khỏi sa vào tình trạng mò mẫm, tuỳ tiện Khi phê phán người xem thường việc giải vấn đề “chung” vấn đề có “tính chất lý luận” tức vấn đề khơng có liên hệ trực tiếp với nhiệm vụ thực tế định đề trước Đảng vào thời điểm xét, V.I.Lênin viết rằng, người “lãng tránh vấn đề chung rộng lớn” “Họ quên xét cho cùng, sách rộng lớn – có tính nguyên tắc sách thực thực tế Họ quên người bắt tay vào vấn đề riêng trước giải vấn chung, kẻ đó, bước không tránh khỏi vấp phải vấn đề chung cách khơng tự giác Mà dù có vấp phải vấn đề trường hợp riêng, có nghĩa đưa sách đến chỗ có dao động tồi tệ tính quy tắc” (Chúng tơi nhấn mạnh mình) Vì vậy, sai lầm nghĩ giải cách có hiệu vấn đề riêng mà không cần giải vấn đề chung Nói cách khác, vấn đề chung vấn đề riêng gắn bó chặt chẽ với nhau, chặt chẽ tới mức giải vấn đề thuộc loại cách có hiệu khơng tính đến kết giải vấn đề thuộc loại ngược lại Chẳng hạn, vấn đề mà chúng tư sản quan tâm vấn đề xác định cho khả có tiềm đất nước Do không đánh giá khả nên việc đề phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế trước đổi phạm chủ quan, nóng vội, đề Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 16 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học nhiệm vụ tiêu kế hoạch nhà nước cao, đồng thời lại bảo thủ trì trệ việc đánh giá vận dụng khả nhiều mặt khác Vì vậy, vấn đề lớn đặt phải xác định khả phải khai thác khả có tiềm tàng, đồng thời phải bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên biết phát khai thác tiềm đất nước Nhưng muốn vào giai vấn đề có khoa học, khơng thể không giải vấn đề như: khả năng, phân biệt khả với thực, với mục đích chủ quan với ước vọng người? đặc biệt phải làm để phát cho khả năng? Riêng việc giải đáp cho câu hỏi cuối đòi hỏi phải làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề như: cần tìm khả đâu? Căn vào biểu để phát khả năng? Cái làm sinh khả năng: cấu trúc vật, điều kiện bên ngoài, quy luật tác động trình phát triển vật hay mâu thuẫn thân nó? Vai trò nhân tố chủ quan sao? Rõ ràng vấn đề phương pháp luận chung, trước vấn đề triết học Và việc làm sáng tỏ vấn đề cán triết học góp phần tích cực vào việc giải vấn đề cấp bách sống Tuy nhiên, sai lầm từ lại đến tuyệt đối hố vai trò triết học, nghĩa cần nắm triết học giải tất vấn đề cụ thể thực tiễn Có nơi, có lúc nhấn mạnh vai trò triết học nên gây số người ảo tưởng cho rằng, triết học chìa khố vạn năng, cần nắm tự khắc giải đuợc vấn đề cụ thể Nhiều chúng ta, cán triết học, mắc sai lầm muốn tự xơng vào giải vấn đề thực tiễn cụ thể với tri thức triết học chung, với kiến thức quy luật mối quan hệ chung tự nhiên, xã hội tư mà không nắm đuợc tri thức cụ thể Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 17 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học Nhà vật lý học tiếng Liên Xô – V.L.Kapixa – có so sánh đáng ý “Việc áp dụng phép biện chứng vào lĩnh vực khoa học tự nhiên đòi hỏi phải có hiểu biết sâu sắc tài liệu thực nghiệm khái quát hoá chung mặt lý luận Thiếu điều phép biện chứng tự thân khơng thể đưa lại lời giải đáp cho vấn đề Phép biện chứng vĩ cầm Xtradivariux - vĩ cầm hoàn hảo tất vĩ cầm, để sử dụng phải biết âm nhạc phải làm nhạc cơng Thiếu điều vĩ cầm phát âm sai lệch vĩ cầm thông thường mà thôi” Nhận xét cho trường hợp vận dụng phép biện chứng vào ngành khoa học tự nhiên, mà cho tất trường hợp vận dụng phép biện chứng vào hoạt động nhận thức hoạt động cải tạo thực tiễn Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 18 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học KẾT LUẬN Như vậy, để giải cách có hiệu vấn đề cụ thể phức tạp vô đa dạng sống, cần tránh hai thái cực sai lầm: xem thường triết học sa vào tình trạng mò mẫm, tuỳ tiện, dễ lòng với biện pháp cụ thể thời, đến chỗ phương hướng thiếu nhìn xa trơng rộng, thiếu chủ động sáng tạo trông tác; tuyệt đối hố vai trò triết sa vào chủ nghĩa giáo điều, áp dụng cách máy móc ngun lý, quy luật chung mà khơng tính đến tình hình cụ thể khơng nắm tình trạng cụ thể trường hợp cụ thể Trong điều kiện nay, nguyên lý phép biện chứng vật phát huy đầy đủ tốt chức giới quan phương pháp luận Phép biện chứng vật phương pháp luận nhận thức, phương pháp luận chung khoa học đại Nó phương thức chung để đạt đến tri thức lý luận, giúp cho việc xác định hướng nghiên cứu, cách đặt vấn đề, phương thức chứng minh luận điểm Với tư cách phương pháp luận phổ biến, phương pháp luận chung nhất, khơng thay phương pháp khoa học cụ thể Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 19 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1982 V.I.Lênin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.23, tr.54 V.I.Lênin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.18, tr.298 V.I.Lênin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.26, tr.63 V.I.Lênin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, t.26 GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn, Phương pháp luận vai trò phương pháp luận triết học nghiên cứu khoa học, Nhà xuất trị quốc gia, Giáo trình Triết học, Hà Nội, 2009 Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 20 Tiểu luận Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu khoa học MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 PHẦN NỘI DUNG I QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀ CHỨC NĂNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NÓ Nội dung phép biện chứng vật mácxít Các nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng vật 10 2.1 Nguyên tắc toàn diện nhận thức thực tiễn 10 2.2 Quan điểm lịch sử - cụ thể 11 2.3 Quan điểm phát triển 12 Vai trò phương pháp luận phép biện chứng vật với tư cách phương pháp luận phổ biến 13 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 Học viên: Trương Ngọc Dũng – Cao học Văn hoá học - Khoá 2011 Trang 21 ... NĂNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NÓ Nội dung phép biện chứng vật mácxít Sự phong phú đa dạng vật, tượng tự nhiên, xã hội tư quy định nội dung phép biện chứng vật Nội dung phép biện chứng vật bao gồm... chân lý Nội dung phép biện chứng vật thể nguyên lý quy luật đây, mà thể hàng loạt quy luật mối quan hệ qua lại biện chứng chung riêng, nguyên nhân kết quả, tất nhiên ngẫu nhiên, nội dung hình thức,... PHẦN NỘI DUNG I QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀ CHỨC NĂNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NÓ Nội dung phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương pháp nghiên cứu khoa học, chức năng của phép biện chứng duy vật với tư cách là phương pháp luận phổ biến, Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương pháp nghiên cứu khoa học, chức năng của phép biện chứng duy vật với tư cách là phương pháp luận phổ biến, I. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC., Nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật mácxít., Các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật., Vai trò phương pháp luận của phép biện chứng duy vật với tư cách là phương pháp luận phổ biến.

Từ khóa liên quan