Thẩm định dự án đường cao tốc quảng ngãi nha trang

67 139 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2019, 00:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  HỒ THIÊN HƯƠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC QUẢNG NGÃI – NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT CHUN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CƠNG MÃ SỐ: 60.31.14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: GS.TS DAVID O DAPICE TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Tác giả luận văn Hồ Thiên Hƣơng ii LỜI CẢM ƠN Trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Xuân Thành tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài “Thẩm định dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang” Trân trọng gửi lời cảm ơn đến Thầy, Cơ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh thời gian qua tận tình truyền đạt, trang bị kiến thức cho tơi hồn thành đề tài Cảm ơn bạn Hồ Quang Đệ, Nguyễn Thị Vân Anh bạn học viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đồng hành với suốt thời gian khóa học góp ý cho tơi nhiều vấn đề liên quan viết Cảm ơn người thân gia đình, bạn bè động viên, hỗ trợ cho suốt thời gian thực đề tài thời gian theo học Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Chân thành cảm ơn iii TÓM TẮT Theo định số 1734/QĐ-TTg ngày tháng 12 năm 2008 việc quy hoạch phát triển mạng đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020, mạng đường cao tốc Việt Nam theo trục Bắc – Nam với tỷ trọng chiều dài đường cao tốc so với chiều dài đường tương đương với nước khu vực từ – 4% Đoạn đường Quảng Ngãi – Nha Trang đoạn đường có lưu lượng xe mức thấp trục đường cao tốc Với mức lưu lượng xe thấp vậy, liệu dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang có hiệu mặt tài chính, kinh tế hay khơng để từ lựa chọn cách thực dự án cách tốt Kết thẩm định cho ta thấy, dự án hiệu mặt kinh tế với giá trị ròng NPV dương 7.491,35 tỷ đồng suất sinh lợi nội kinh tế IRR lớn suất chiết khấu kinh tế với xác suất 92,32% Dự án không khả thi mặt tài chỉnh quan điểm tổng đầu tư chủ sở hữu với giá trị ròng theo hai quan điểm âm suất sinh lợi nội IRR nhỏ chi phí vốn Lưu lượng xe chi phí đầu tư biến tác động mạnh đến tính khả thi dự án dựa vào kết phân tích độ nhạy Kết phân tích phân phối cho ta thấy dự án tạo giá trị ngoại tác lớn 45.238,82 tỷ đồng, đối tưởng hưởng lợi ích bao gồm người đường, lao động phổ thơng, phủ nhà thầu nhập máy móc, lợi ích người đường lớn 41.188,94 tỷ đồng Để thực dự án đem lại lợi ích cho kinh tế Nhà nước phải tự đứng thực dự án Trong trình thực dự án, Nhà nước phải hỗ trợ ngân sách hàng năm để bổ sung vào nguồn thu phí lưu thơng ròng để trả lãi vay nợ gốc ODA, đồng thời Nhà nước phải kiểm sốt tiến độ thi cơng cơng trình chi phí đầu tư dự án iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ xi CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh sách 1.2 Mục đích nghiên cứu câu hỏi sách 1.3 Bố cục luận văn CHƢƠNG 2: MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐƢỜNG CAO TỐC BẮC NAM VÀ DỰ ÁN ĐƢỜNG CAO TỐC QUẢNG NGÃI – NHA TRANG 2.1 Mô tả hệ thống đƣờng cao tốc Bắc Nam 2.2 Nguồn vốn tài trợ cho hệ thống đƣờng cao tốc Bắc Nam 2.3 Các dự án triển khai 2.4 Mô tả dự án nghiên cứu CHƢƠNG 3: KHUNG PHÂN TÍCH 11 3.1 Khung phân tích kinh tế 11 3.1.1 Lợi ích kinh tế dự án 11 3.1.2 Chi phí kinh tế 13 3.1.3 Ngân lưu kinh tế ròng, NPV, IRR kinh tế 14 v 3.2 Khung phân tích tài 14 3.2.1 Lợi ích tài 14 3.2.2 Chi phí tài 14 3.2.3 Ngân lưu tài ròng, NPV, IRR tài 14 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KINH TẾ 16 4.1 Lƣu lƣợng xe tham gia giao thông 16 4.1.1 Lưu lượng xe tham gia giao thông theo số liệu đếm xe 16 4.1.2 Tốc độ tăng trưởng lưu lượng xe đoạn Quảng Ngãi – Nha Trang 16 4.1.3 Tỷ lệ xe chuyển từ đường quốc lộ sang đường cao tốc 17 4.2 Lợi ích kinh tế 18 4.2.1 Tiết kiệm thời gian vận chuyển hành khách 18 4.2.2 Tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng hóa 20 4.2.3 Tiết kiệm thời gian lái xe 21 4.2.4 Tiết kiệm thời gian di chuyển phương tiện đường quốc lộ sau có dự án 22 4.2.5 Tiết kiệm chi phí vận hành phương tiện 23 4.3 Chi phí kinh tế 24 4.3.1 Chi phí đầu tư kinh tế 24 4.3.2 Chi phí vận hành kinh tế 25 4.3.3 Chi phí bảo trì kinh tế 25 4.3.4 Chi phí tu định kỳ kinh tế 26 4.4 Chi phí vốn thực kinh tế 26 4.5 Ngân lƣu kết phân tích kinh tế 27 vi 4.6 Phân tích rủi ro mặt kinh tế dự án 27 4.6.1 Phân tích độ nhạy 28 a Phân tích độ nhạy lưu lượng xe lưu thông 28 b Phân tích độ nhạy chi phí đầu tư 28 c Phân tích độ nhạy hai chiều chi phí đầu tư lưu lượng xe lưu thơng 29 4.6.2 Phân tích tình 29 4.6.3 Phân tích mơ Monte Carlo 29 CHƢƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 31 5.1 Các thông số vĩ mô dự án 31 5.2 Phí giao thơng 32 5.3 Chi phí vận hành, bảo trì, tu đầu tƣ dự án 32 5.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp 33 5.5 Chi phí vốn tài 33 5.5.1 Chi phí vốn chủ sở hữu 33 5.5.2 Chi phí vốn vay 33 5.6 Ngân lƣu kết phân tích 34 5.7 Phân tích rủi ro mặt tài dự án 35 5.7.1 Phân tích độ nhạy 35 a Phân tích độ nhạy lưu lượng xe lưu thông 35 b Phân tích độ nhạy chi phí đầu tư 35 c Phân tích độ nhạy theo mức phí lưu thơng 36 d Phân tích độ nhạy hai chiều lưu lượng xe lưu thơng chi phí đầu tư 36 5.7.2 Phân tích tình 36 vii 5.7.3 Phân tích mơ Monte Carlo 37 CHƢƠNG 6: PHÂN TÍCH PHÂN PHỐI 39 CHƢƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BOT Xây dựng, khai thác chuyển giao BT Xây dựng chuyển giao BTO Xây dựng, chuyển giao kinh doanh IRR Suất sinh lợi nội LIBOR Lãi suất liên ngân hàng London NPV Giá trị ròng OCR Nguồn vốn thơng thường ODA Hỗ trợ phát triển thức PCU Đơn vị xe quy đổi PPP Hợp tác Nhà nước-Tư nhân PPP Quy luật ngang sức mua VEC Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam WACC Chi phí trung bình có trọng số vốn ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 So sánh mật độ đường quốc gia Bảng 2.1 Cơ cấu vốn đầu tư số dự án đường cao tốc Bảng 2.2 Chi phí đầu tư dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang 10 Bảng 4.1 Lưu lượng xe năm 2010 16 Bảng 4.2 Tốc độ tăng trưởng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông 17 Bảng 4.3 Tỷ lệ xe chuyển từ đường quốc lộ 1A sang đường cao tốc 18 Bảng 4.4 Giá trị thời gian trung bình hành khách số hành khách phương tiện 19 Bảng 4.5 Tốc độ tăng giá trị thời gian hành khách 20 Bảng 4.6 Giá trị thời gian trung bình hàng hóa, khối lượng hàng hóa phương tiện 20 Bảng 4.7 Giá trị thời gian trung bình lái xe phương tiện 21 Bảng 4.8 Vận tốc phương tiện tham gia giao thông loại đường 22 Bảng 4.9 Chi phí vận hành phương tiện đường cao tốc năm 2011 23 Bảng 4.10 Chi phí vận hành phương tiện đường quốc lộ năm 2011 24 Bảng 4.11 Tỷ lệ chi phí ngoại thương, khơng thể ngoại thương hạng mục 25 Bảng 4.12 Ngân lưu kinh tế tóm tắt dự án 27 Bảng 4.13 Độ nhạy IRR NPV kinh tế theo lưu lượng xe lưu thông 28 Bảng 4.14 Độ nhạy IRR NPV kinh tế theo chi phí đầu tư 28 Bảng 4.15 Độ nhạy IRR NPV kinh tế chi phí đầu tư lưu lượng xe lưu thông 29 Bảng 4.16 Kết phân tích tình tốc độ tăng giá trị thời gian 29 Bảng 5.1 Cơ cấu vốn dự án 34 Bảng 5.2 Ngân lưu tài tóm tắt dự án theo quan điểm tổng đầu tư 34 Bảng 5.3 Độ nhạy IRR NPV tài theo lưu lượng xe lưu thông 35 Bảng 5.4 Độ nhạy IRR NPV tài theo chi phí đầu tư 35 Bảng 5.5 Độ nhạy IRR NPV tài theo mức phí lưu thơng 36 41 CHƢƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH Dựa vào kết phân tích mặt kinh tế, tài chính, phân phối dự án, với giá trị ròng NPV kinh tế đạt 7.491,35 tỷ VND nên dự án hiệu mặt kinh tế Tuy nhiên với giá trị ròng NVP tài âm nên dự án khơng hiệu mặt tài Với kết phân tích cho thấy việc thực dự án có ý nghĩa kinh tế đối tượng tham gia tài trợ cho dự án mặt tài lại khơng có hiệu Phân tích độ nhạy kinh tế lẫn tài cho ta kết biến số lưu lượng xe lưu thông, chi phí đầu tư biến số có tác động mạnh đến hiệu dự án Về mặt kinh tế, mơ hình sở, phân tích Monte Carlo cho thấy khả dự án đem lại hiệu lớn với xác suất 91,51%, nhiên theo phân tích độ nhạy cho thấy cần tỷ lệ chi phí đầu tư tăng 16,76% giá trị ròng kinh tế NPV dự án âm, khơng có hiệu Về mặt tài chính, phân tích Monte Carlo cho thấy khả dự án không đem lại hiệu lớn, để dự án đạt tính hiệu lưu lượng xe lưu thông dự án phải tăng 30% so với mơ hình sở lợi ích tài thu bù đắp chi phí dự án Về mặt tác động phân phối, đối tượng hưởng lợi nhiều từ việc thực dự án người đường 41.188,94 tỷ VND lợi ích tiết kiệm thời gian chi phí vận hành đem lại Cùng hưởng lợi với người đường lao động phổ thông sử dụng dự án thay tiếp tục làm cơng việc trước đây, với mức lương cao Tổng lợi ích mà người lao động nhận hoạt động xây dựng, bảo trì, tu dự án đạt 2.126 tỷ VND Ngân sách nhà nước lợi 982,92 tỷ đồng, đối tượng tài trợ cho dự án bị thiệt hại chi phí vốn kinh tế cao chi phí vốn vay 21.020,19 tỷ VND, việc chênh lệch tỷ giá hoạt động xây dựng, mua sắm máy móc cơng trình 940,96 tỷ VND Sau xem xét tính hiệu dự án thơng qua phân tích mặt kinh tế, tài phân phối xã hội đánh giá thay đổi giá trị ròng mà dự án đem lại thơng qua phân tích độ nhạy yếu tố lưu lượng xe, chi phí đầu tư phân tích rủi ro, kiến nghị đưa là: Một là, dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang có tính khả thi mặt kinh tế Hai là , dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang không khả thi mặt tài chính, nguồn thu dự án phí lưu thơng đường khơng đủ để trả khoản nợ dự án 42 Ba là, nguyên nhân khơng khả thi mặt tài chính: đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang đoạn cao tốc có tính khả thi tài yếu nhất, chi phí chi đầu tư (trong có chi phí giải phóng mặt bằng) thấp toàn tuyến, nguyên nhân chủ yếu lưu lượng phương tiện giao thông đoạn đường thấp Bố n là, nguyên nhân khả thi mặt kinh tế: dự án đoạn kết nối Quảng Ngãi Nha Trang Trong toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam tuyến đường Đà Nẵng – Quảng Ngãi Nha Trang – Phan Thiết đầu tư Do để nâng cao hiệu suất tuyến đường cao tốc Bắc – Nam rõ ràng phải kết nối tuyến Quảng Ngãi – Nha Trang Năm là , vậy, Nhà nước cần có can thiệp để thực dự án Cụ thể Nhà nước có hai lựa chọn là: - Nhà nước đứng đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Quảng Ngãi- Nha Trang - Thực chế PPP với tham gia phần Nhà nước Như trình bày mục cấu vốn, chi phí đầu tư tài trợ vốn ODA với tỷ lệ 90,2% Theo chế PPP hành phần tham gia tối đa Nhà nước 30% bao gồm ODA Nhà nước bảo lãnh24 Vì vậy, cấu vốn theo mơ hình sở không thỏa mãn điều kiện để thực theo chế PPP Còn giảm tỉ lệ tham gia Nhà nước để hội đủ điều kiện PPP tính khả thi mặt tài dự án giảm Trong số dự án đường cao tốc Việt Nam thực theo chế PPP, theo kết phân tích cho thấy việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang phải Nhà nước thực Mặc dù Nhà nước lựa chọn lùi thời gian thực dự án đến lúc có lưu lượng xe đủ lớn để tăng tính khả thi tài dự án Tuy nhiên, lùi thời gian thực làm giảm tính hiệu kinh tế ảnh hưởng đến việc kết nối tuyến cao tốc Bắc – Nam Sáu là, gánh nặng ngân sách Nhà nước đứng thực dự án Dựa vào kết phân tích phân phối, gánh nặng ngân sách NPV tài cộng với thuế dự án 11.350,86 tỷ đồng Gánh nặng ngân sách chia tách phần: vốn ngân 24 Nguồn: Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2010 43 sách trang trải chi phí đầu tư ban đầu (9,8% tổng đầu tư) hỗ trợ ngân sách hàng năm để bổ sung vào nguồn thu phí lưu thơng ròng để trả lãi vay nợ gốc ODA Bảng 7.1 Ngân sách bổ sung để trả nợ vay nợ gốc ODA Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Số tiền Năm Số tiền 2012 2013 3.429,12 3.646,64 2014 2015 2016 295,35 1.328,19 4.146,00 2017 6.076,98 2018 2019 242,36 4.138,29 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 3.634,50 3.318,91 2.968,47 2.569,90 5.131,01 1.768,11 1.350,83 2028 880,84 2020 3.912,99 2029 404,63 Tóm lại, khuyến nghị sách luận văn dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang cần thực khả thi mặt kinh tế Tuy nhiên, khơng có tính khả thi tài nên Nhà nước phải đứng thực dự án Đồng thời trình thực dự án, Nhà nước cần tăng cường khả kiểm soát tiến độ, chi phí đầu tư, theo phân tích độ nhạy, kết dự án nhạy cảm với chi phí đầu tư; đảm bảo nguồn ngân sách để trả khoản nợ dự án 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Giao thông vận tải (2009), Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/07/2009, quy định tốc độ khoảng cách xe giới, xe máy chuyên dụng tham gia giao thông đường Bộ Tài (2004), Thơng tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường An Hạ, “ADB: Việt Nam có tiềm để “bẫy thu nhập trung bình”, báo Dân trí truy cập ngày 20/5/2011 địa chỉ: http://dantri.com.vn/c76/s76-478029/ADB-Viet-am-co-tiem-nang-de-thoat-bay-thu-nhap-trungbinh.htm Nguyễn Phi Hùng (2010), Ước tính chi phí hội kinh tế vốn Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Chính sách cơng, Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Đồn Loan, “Quy hoạch đường cao tốc sánh ngang với nước khu vực ”, Việt báo, truy cập ngày 27/1/2011 địa chỉ: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Quy-hoach-duong-cao-toc-sanh-ngang-cac-nuoc-khu-vuc/10860079/157/ Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2011), “Thông báo tỷ giá mua bán đồng Việt Nam với số ngoại tệ, ngày 24/03/2011 truy cập ngày 24/03/2011 địa chỉ: http://sbv.gov.vn Ngân hàng giới (2002), Phân tích kinh tế hoạt động đầu tư: Cơng cụ phân tích ứng dụng thực tế, Nhà xuất Văn hóa – Thơng tin Nguyễn Xn Thành (2009), Đường sắt cao tốc Bắc Nam, Nghiên cứu tình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyễn Xuân Thành cộng (2010), Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Dây, Nghiên cứu tình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 10 Đức Thắng, “Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ngóng chờ phát hành trái phiếu cơng trình”, báo Giao thơng vận tải, truy cập ngày 16/03/2011 địa chỉ: http://123.30.183.233:8080/Plus.aspx/vi/News/38/0/367/0/1350/Du_an_duong_cao_toc_Cau_Gie_ Ninh_Binh_Ngong_cho_bao_lanh_phat 45 11 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 1/12/2008, việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc VN đến năm 2020 tầm nhìn sau 2020 12 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010, việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường cao tốc Bắc Nam phía đơng 13 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg, ngày 09/11/ 2010, việc ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức hợp tác cơng tư 14 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2009 15 Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, truy cập ngày 20/03/2011 http://www.expressway.com.vn/ Tiếng Anh 16 ADB (2007), Project Number: 38023, Viet Nam: Expressway Network Development Plan 17 ADB (2010), Project number: TA 7155-VIE, Socialist Republic of Viet Nam: Preparing the BenLuc-Long Thanh Expressway Project 18 ADB (2011), Socialist Republic of Vietnam: Feasibility Study on the GMS Ha Noi – Lang Son Expressway Project 19 IMF (2010), Country Report No.10/281, 9/2010&Country Report No.09/228, 7/2010 20 JICA (2009), The Study on National Road Traffic Safety Master Plan in the Socialist Republic of Vietnam Until 2020 21 WB (2011), Project appraisal document on a proposed loan in the amount of US$470.49 million and two proposed credits in the total amount of SDR 90.20 million (US$143.01 million equivalent) to the socialist republic of Vietnam for the Da Nang – Quang Ngai Expressway development Project 46 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mạng lưới đường cao tốc Việt Nam Nguồn: ADB (2009) Project – Map 47 Phụ lục 2: Dự báo nhu cầu vận tải đường đến năm 2020 (PCU/ngày đêm) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Các trục đƣờng Lạng Sơn - Bắc Giang Bắc Giang - Hà Nội Hà Nội - Giẽ Giẽ - Ninh Bình Ninh Bình - Thanh Hóa Thanh Hóa – Vinh Vinh - Quảng Trị Quảng Trị - Huế Huế - Đà Nẵng Đà Nẵng - Quảng Ngãi Quảng Ngãi - Nha Trang Nha Trang - Phan Thiết Dầu Giây - Phan Thiết Long Thành - Dầu Giây TP Hồ Chí Minh - Long Thành TP Hồ Chí Minh - Trung L ương Trung Lương - Mỹ Thuận Mỹ Thuận - Cần Thơ Cần Thơ – Bạc Liêu Hà Nội - Việt Trì Việt Trì - Yên Bái Yên Bái - Lào Cai Hà Nội - Thái Nguyên Hà Nội - Hải Phòng Láng - Hòa Lạc Hòa Lạc - Trung Hà Nội Bài - Hạ Long Hạ Long - Móng Cái Ninh Bình - Hải Phòng Hải Phòng - Quảng Ninh Long Thành - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một Thủ Dầu Một - Chơn Thành TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài Ngọc Hồ - Chơn Thành Hòa Lạc - Tân Kỳ Dầu Giây - Đà Lạt Châu Đốc - Cần Thơ Hà Tiên - Rạch Giá Rạch Giá - Bạc Liêu Trung Lương - Bến Tre Năm 2010 13.272 28.249 50.825 39.041 25.435 22.701 10.549 10.238 20.591 17.694 11.485 13.062 13.019 22.513 55.013 81.835 26.889 18.958 16.426 28.663 20.759 13.272 19.843 50.476 47.901 10.458 23.898 8.000 9.631 9.795 83.525 46.754 12.468 17.861 6.768 5.454 15.050 14.051 8.495 7.029 11.495 Năm 2020 28.236 49.861 81.658 115.315 44.370 35.317 18.773 16.839 57.283 48.673 20.500 23.105 23.280 55.627 146.275 179.155 57.640 32.304 30.772 57.792 44.818 28.236 55.987 132.758 154.868 17.302 61.862 20.000 17.737 17.233 174.787 79.234 19.021 36.747 18.216 11.648 38.800 25.363 15.401 12.981 18.948 48 42 43 44 45 Bến Tre - Trà Vinh Trà Vinh - Sóc Trăng Đơng Hà - Lao Bảo Hà Nam - Khâm Đức 6.596 3.014 6.057 5.047 17.109 7.818 12.853 9.105 Theo nội dung tờ trình xin phê duyệt Quy hoạch mạng đường cao tốc Việt Nam Số 5104/TTr-BGTVT ngày 19 tháng 08 năm 2005 Bộ Giao thông vận tải Phụ lục 3: Hệ số xe quy đổi Loại phƣơng tiện Xe Xe khách nhỏ Xe khách lớn Tải nhẹ Tải trục Tải trục Tải trục Hệ số quy đổi xe 1,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 3,0 Nguồn: ADB (2007), Viet Nam: Expressway Network Development Plan, Technical Assistance Consultant’s Report, Asian Development Bank, Ha Noi 49 Phụ lục 4: Số liệu đếm xe quốc lộ 1A đoạn Quảng Ngãi – Nha Trang năm 2010 Đơn vị tính: Tên trạm Xe Xe khách nhỏ Bình Sơn 482 472 Tƣ Nghĩa 688 Đức Phổ Xe khách lớn Tải nhẹ Tải trục Tải trục Tải trục 565 326 1070 448 396 548 718 708 766 433 443 357 563 827 203 1040 509 454 Bông Sơn 247 284 330 198 426 257 258 Phù Cát 463 401 539 253 677 358 336 Phú Tài 504 632 657 369 971 589 418 Xuân Bình 197 179 284 363 429 286 290 Tuy An 531 355 612 753 619 390 403 Hoa Xuân 354 324 659 535 752 424 399 409 562 645 1054 789 Vạn Gĩa Nguồn: Số liệu Khu quản lý đường V cung cấp 550 451 Tổng cộng Hƣớng đếm Tam Kỳ - QNgãi 3.759 QNgãi - Tam Kỳ QNgãi - BĐịnh 4.304 BĐịnh – Qngãi QNgãi - BĐịnh 3.953 BĐịnh – Qngãi QNgãi - BĐịnh 2.000 BĐịnh – Qngãi QNgãi - BĐịnh 3.027 BĐịnh – Qngãi QNgãi - PYên 4.140 PYên – Qngãi BĐịnh - Ntrang 2.028 NTrang - BĐịnh BĐịnh - THòa 3.663 THòa - BĐịnh THòa - Ntrang 3.447 NTrang – Thòa THòa - Ntrang 4.460 NTrang – Thòa Phụ lục 5: Tỷ lệ phân bổ chi phí theo thời gian dự án Đơn vị tính: % Tỉ lệ phân bổ chi phí theo thời gian 2012 2013 2014 2015 Xây dựng 20 30 Máy móc thiết bị 0 0 Đất 50 50 0 Nguồn: WB (2011), Da Nang – Quang Ngai expressway development project 2016 35 30 2017 10 70 50 Phụ lục 6: Thu nhập bình qn đầu người phân theo nhóm thu nhập Tỉnh Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hòa Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2008 (nghìn đồng/ tháng) Dƣới Trung Trên Trung Nghèo Trung bình bình bình 232 400 555 745 301 496 627 868 267 456 819 304 515 738 1.052 Giàu 1.366 1.843 1.695 2.211 Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2009 Phụ lục 7: Các thơng số mơ hình HDM4 Loại xe Xe Giá kinh tế xe (USD) Giá kinh tế dầu, xăng (USD) Giá kinh tế nhớt (USD) Giá kinh tế lốp (USD) Số km vận hành hàng năm Số sử dụng hàng năm Số bánh xe Tổng trọng lƣợng xe (tấn) Vòng đời kinh tế (năm) Chi phí lao động bảo trì (USD/g) 12.876 0,79 3,02 48 15.000 500 1,63 15 Xe Xe Tải Tải khách khách nhẹ trục nhỏ lớn 21.333 63.333 10.661 15.132 0,67 0,67 0,67 0,67 3,02 3,02 3,02 3,02 222 348 158 158 40.000 60.000 30.000 30.000 1.000 1.200 1.200 1.200 6 6 11,5 14,5 2,0 7,925 15 15 15 15 3 3 Tải trục Tải trục 36.493 50.725 0,67 0,67 3,02 3,02 348 350 40.000 45.000 1.200 1.200 10 18 25,0 25,48 15 15 3 Nguồn: ADB (2010), Project Number: TA 7155-VIE, Socialist Republic of Viet Nam: Preparing the Ben Luc - Long Thanh Expressway Project 51 Phụ lục 8: Các thông số dự án BẢNG THÔNG SỐ Lạm phát VND Lạm phát USD Tỷ giá VND/USD hành Chi phí đầu tƣ (tỷ VND) Xây dựng Máy móc thiết bị Đất Huy động vốn Khoản vay ADB (triệu USD) Nợ gốc (không kể lãi t/g XD) Kỳ hạn Ân hạn (kể từ bắt đầu giải ngân) Tổng số lần trả nợ gốc LIBOR Chênh lệch lãi suất so với LIBOR Thời gian khấu hao (năm) Thuế TNDN Số năm miễn thuế Thuế suất miễn thuế Số năm giảm thuế 50% Thuế suất giảm thuế Số năm chuyển lỗ Phí đường bao gồm VAT, giá 2011 (VND/PCU/km) VAT phí đường Chi phí vận hành, bảo trì, tu Chi phí vận hành thu lệ phí đường, VND/xe Chi phí bảo trì hàng năm, giá 2011 (triệu USD/năm) Chi phí tu định kỳ tuyến, giá 2011, (triệu USD/lần) Hệ số chuyển đổi chi phí xây dựng, bảo trì, tu Chi phí vốn chủ đầu tư Chi phí vốn kinh tế thực Tỷ lệ lượng xe thay Tỷ lệ lượng xe phát sinh Chiều dài đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang (km) Tuyến đường quốc lộ 1A Tuyến đường cao tốc Năm 2011 18,1% 1,7% 20.857 68.255,88 58.554,36 3.368,90 6.332,62 2.951,85 27 20 2,4% 0,6% 30 25% 0% 12,5% 1.000 10% 1.000 0,5775 96,25 85% 12% 8% 80% 20% 391 385 52 Phụ lục : Lịch giải ngân nợ vay Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Lãi suất thả 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Dự nợ đầu kỳ 147,59 737,96 1.623,52 2.656,67 2.951,85 2.951,85 2.804,26 2.656,67 2.509,08 2.361,48 2.213,89 2.066,30 1.918,70 1.771,11 1.623,52 1.475,93 1.328,33 1.180,74 1.033,15 885,56 737,96 590,37 442,78 295,19 147,59 Tính theo triệu USD Lãi vay Lãi Giải vay Trả thời ngân phải nợ gốc gian trả xây dựng 147,59 590,37 4,43 885,56 22,14 1.033,15 48,71 295,19 79,70 88,56 88,56 147,59 84,13 147,59 79,70 147,59 75,27 147,59 70,84 147,59 66,42 147,59 61,99 147,59 57,56 147,59 53,13 147,59 48,71 147,59 44,28 147,59 39,85 147,59 35,42 147,59 30,99 147,59 26,57 147,59 22,14 147,59 17,71 147,59 13,28 147,59 8,86 147,59 4,43 147,59 Quy đổi tỷ VND Dƣ nợ cuối kỳ Lãi vay phải trả 147,59 737,96 1.623,52 2.656,67 2.951,85 2.951,85 2.804,26 2.656,67 2.509,08 2.361,48 2.213,89 2.066,30 1.918,70 1.771,11 1.623,52 1.475,93 1.328,33 1.180,74 1.033,15 885,56 737,96 590,37 442,78 295,19 147,59 3.428,38 14.236,83 21.940,32 26.298,33 7.719,67 2.379,35 -2.379,35 2.444,54 -6.518,76 2.385,93 -6.571,79 2.300,17 -6.559,74 2.210,64 -6.545,24 2.117,25 -6.528,19 2.019,88 -6.508,51 1.918,43 -6.486,11 1.812,77 -6.460,90 1.702,80 -6.432,80 1.588,39 -6.401,69 1.469,42 -6.367,50 1.345,77 -6.330,12 1.217,31 -6.289,44 1.083,90 -6.245,37 945,42 -6.197,80 801,73 -6.146,61 652,68 -6.091,70 498,13 -6.032,94 337,93 -5.970,23 171,94 -5.903,44 IRR 4,75% Ngân lƣu nợ 53 Phụ lục 10: Ngân lưu kinh tế dự án Lợi ích kinh tế thực Chi phí kinh tế thực Tổng Tiết Bảo Duy ngân lƣu Tiết Năm kiệm chi Vận trì tu vào kiệm Đầu tƣ phí vận hành hàng định thời gian hành năm kỳ 2012 3.166,31 2013 6.069,51 2014 11.612,79 2015 17.419,19 2016 21.361,36 2017 8.213,67 2018 1.205,32 3.573,25 0,54 4.778,58 1,92 2019 1.315,19 3.787,92 0,54 5.103,11 2,03 2020 1.439,11 4.026,10 0,54 5.465,21 2,16 2021 1.566,83 4.256,40 0,54 5.823,23 2,29 2022 1.711,72 4.510,75 0,54 6.222,47 2,43 2023 1.870,71 4.782,16 0,54 6.652,87 2,58 2024 2.050,82 5.083,98 0,54 7.134,80 2,75 2025 2.237,98 5.375,60 0,54 89,75 7.613,57 2,91 2026 2.352,75 5.590,49 3,03 0,54 7.943,23 2027 2.473,28 5.814,27 0,54 8.287,56 3,15 2028 2.608,65 6.066,74 0,54 8.675,38 3,29 2029 2.735,10 6.293,86 0,54 9.028,95 3,41 2030 2.875,10 6.546,08 0,54 9.421,18 3,55 2031 3.022,41 6.810,36 0,54 9.832,77 3,69 2032 3.186,08 7.105,02 10.291,10 3,85 0,54 2033 3.341,07 7.373,09 10.714,16 4,00 0,54 89,75 2034 3.513,45 7.673,07 11.186,51 4,17 0,54 2035 3.694,10 7.984,64 11.678,74 4,34 0,54 2036 3.769,52 8.006,52 11.776,03 4,35 0,54 2037 3.825,90 7.984,64 11.810,54 4,34 0,54 2038 3.894,19 7.984,64 11.878,82 4,34 0,54 2039 3.964,11 7.984,64 11.948,75 4,34 0,54 2040 4.046,77 8.006,52 12.053,28 4,35 0,54 2041 4.109,03 7.984,64 12.093,67 4,34 0,54 89,75 2042 4.184,11 7.984,64 12.168,75 4,34 0,54 2043 4.260,99 7.984,64 12.245,63 4,34 0,54 2044 4.351,60 8.006,52 12.358,12 4,35 0,54 2045 4.420,33 7.984,64 12.404,97 4,34 0,54 2046 4.502,88 7.984,64 12.487,52 4,34 0,54 2047 4.587,41 7.984,64 12.572,05 4,34 0,54 Tổng ngân lƣu 3.166,31 6.069,51 11.612,79 17.419,19 21.361,36 8.213,67 2,46 2,57 2,70 2,83 2,97 3,12 3,29 93,20 3,56 3,69 3,82 3,95 4,09 4,23 4,39 94,29 4,70 4,87 4,89 4,87 4,87 4,87 4,89 94,63 4,87 4,87 4,89 4,87 4,87 4,87 NPV IRR Ngân lƣu kinh tế ròng thực dự án -3.166,31 -6.069,51 -11.612,79 -17.419,19 -21.361,36 -8.213,67 4.776,12 5.100,54 5.462,50 5.820,41 6.219,50 6.649,75 7.131,51 7.520,37 7.939,67 8.283,87 8.671,56 9.025,01 9.417,09 9.828,54 10.286,71 10.619,86 11.181,81 11.673,86 11.771,15 11.805,67 11.873,95 11.943,87 12.048,40 11.999,04 12.163,87 12.240,75 12.353,23 12.400,10 12.482,65 12.567,18 7.491,35 9,06% 54 Phụ lục 11: Ngân lưu tài dự án Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Lợi ích tài danh nghĩa dự án Doanh thu từ phí đường Chi phí tài danh nghĩa dự án Vận hành Bảo trì hàng năm Duy tu định kỳ Thuế thu nhập doanh nghiệp Đầu tư 3.429,12 7.075,02 14.532,18 23.268,51 30.444,33 13.796,65 2.155,37 2.399,61 2.678,75 2.945,84 3.247,63 3.581,77 3.961,47 4.357,55 4.717,30 5.107,32 5.547,11 5.990,05 6.486,09 7.023,91 7.628,39 8.239,46 8.926,36 9.668,13 10.082,41 10.457,05 10.875,34 11.310,35 11.794,99 12.233,27 12.722,60 13.231,51 13.798,47 14.311,20 14.883,65 15.478,99 2,87 3,20 3,57 3,93 4,34 4,79 5,31 5,84 6,32 6,84 7,42 8,01 8,67 9,38 10,19 11,00 11,91 12,89 13,44 13,94 14,50 15,08 15,72 16,31 16,96 17,64 18,39 19,08 19,84 20,64 15,52 15,94 16,38 16,67 16,96 17,26 17,56 17,87 2.978,74 18,19 18,51 18,83 19,17 19,50 19,85 20,20 20,55 3.425,24 20,91 21,28 21,66 22,04 22,43 22,82 23,22 23,63 3.938,68 24,05 24,47 24,90 25,34 25,79 26,24 364,54 456,51 549,93 1.306,95 1.529,06 1.670,79 1.804,03 1.992,60 2.100,86 2.221,50 2.330,58 2.452,39 2.579,09 2.720,29 2.847,94 2.990,50 3.138,77 NPV IRR Đơn vị tính: tỷ đồng Ngân lƣu Ngân lƣu tài tài ròng danh ròng danh nghĩa theo nghĩa theo quan điểm quan điểm tổng đầu tƣ chủ sở hữu -3.429,12 -3.429,12 -7.075,02 -3.646,64 -14.532,18 -295,35 -23.268,51 -1.328,19 -30.444,33 -4.146,00 -13.796,65 -6.076,98 2.136,99 -242,36 2.380,47 -4.138,29 2.658,79 -3.912,99 2.925,24 -3.634,50 3.226,33 -3.318,91 3.559,72 -2.968,47 3.938,61 -2.569,90 1.355,10 -5.131,01 4.692,79 -1.768,11 5.081,97 -1.350,83 5.520,86 -880,84 5.962,88 -404,63 6.457,91 127,80 6.630,14 340,69 7.141,50 896,13 4.232,73 -1.965,07 7.586,59 1.439,98 8.104,90 2.013,20 8.376,52 2.343,58 8.617,05 2.646,82 8.845,81 2.942,38 9.171,59 9.171,59 9.534,54 9.534,54 5.924,07 5.924,07 10.229,20 10.229,20 10.610,30 10.610,30 11.034,88 11.034,88 11.418,84 11.418,84 11.847,52 11.847,52 12.293,34 12.293,34 -16.727,28 -17.809,48 3,99% 3,25% 55 ... đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang, ta cần tiến hành thẩm định mặt kinh tế lẫn tài dự án xây dựng tuyến đường Là phần thuộc mạng lưới đường cao tốc Bắc Nam, tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi Nha. .. tả dự án nghiên cứu Đường cao tốc Quảng Ngãi – Nha Trang có chiều dài 385 km, tiếp nối với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phía bắc đường cao tốc Nha Trang – Phan Thiết phía Nam Đường cao tốc. .. tài dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Nha trang Cụ thể, luận văn nhắm tới việc trả lời cho câu hỏi sau: Nếu bắt đầu xây dựng vào năm 2012 đưa vào sử dụng năm 2018 dự án đường cao tốc Quảng Ngãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định dự án đường cao tốc quảng ngãi nha trang , Thẩm định dự án đường cao tốc quảng ngãi nha trang , 1 Bối cảnh chính sách, 1 Khung phân tích kinh tế, 2 Lợi ích kinh tế, 6 Phân tích rủi ro về mặt kinh tế của dự án, 7 Phân tích rủi ro về mặt tài chính của dự án

Mục lục

Xem thêm