Căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hính sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh)

81 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 23:49

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VÕ XUÂN MO CĂN Cứ, CƠ Sở KHởI Tố Vụ áN HìNH Sự THEO LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) LUN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VÕ XUÂN MÃO CĂN Cứ, CƠ Sở KHởI Tố Vụ áN HìNH Sự THEO LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) Chuyờn ngnh: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TẤT VIỄN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Võ Xuân Mão MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khởi tố vụ án hình - giai đoạn tố tụng hình 1.1.1 Đặc điểm khởi tố vụ án hình 1.1.2 Những yêu cầu giai đoạn khởi tố vụ án hình 1.2 Khái niệm cứ, sở khởi tố vụ án hình 10 1.2.1 Căn khởi tố vụ án hình 10 1.2.2 Cơ sở khởi tố vụ án hình 13 1.3 Căn sở khởi tố vụ án pháp luật tố tụng hình số quốc gia 19 1.3.1 Trung Quốc 19 1.3.2 Liên bang Nga 20 1.3.3 In-đô-nê-xia 21 1.3.4 Một số quốc gia khác 22 Tiểu kết chƣơng 25 Chƣơng 2: CĂN CỨ, CƠ SỞ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY 26 2.1 Các quy định pháp luật cứ, sở khởi tố vụ án hình từ 1945 đến trƣớc 1988 26 2.2 Căn cứ, sở khởi tố vụ án Bộ luật tố tụng hình năm 1988 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 31 2.2.1 Căn cứ, sở khởi tố vụ án Bộ luật tố tụng hình năm 1988 31 2.2.2 Căn cứ, sở khởi tố vụ án Bộ luật tố tụng hình năm 2003 36 2.3 Căn cứ, sở khởi tố vụ án Bộ luật tố tụng hình năm năm 2015 40 Tiểu kết chƣơng 47 Chƣơng 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ CĂN CỨ, CƠ SỞ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở HÀ TĨNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 48 3.1 Khái quát tình hình tội phạm vi phạm pháp luật địa bàn Hà Tĩnh năm 2010-2016 48 3.2 Những vƣớng mắc, hạn chế việc áp dụng quy định sở khởi tố vụ án hình từ thực tiễn Hà Tĩnh số kiến nghị 60 3.2.1 Những vướng mắc pháp luật 60 3.2.2 Những hạn chế việc áp dụng quy định cứ, sở khởi tố vụ án hình địa bàn Hà Tĩnh 63 3.2.3 Một số kiến nghị 65 Tiểu kết chƣơng 68 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLTTHS: Bộ luật Tố tụng hình CCTP: Cải cách Tư pháp KKT: Khu kinh tế TAND: Tòa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình UBND: Ủy ban nhân dân VKSND: Viện kiểm sát nhân dân XHCN: Xã Hội Chủ Nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Pháp luật tố tụng hình phương tiện nhà nước đương đại nhằm phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội người thực tội phạm Tuy nhiên, phụ thuộc vào kiểu tố tụng, mơ hình tố tụng truyền thống pháp luật nhà nước có cách thức thực khác Việc lựa chọn quy định cách thức để khởi động tố tụng hình vụ án đặc điểm cụ thể quốc gia quy định Tuy nhiên, mục đích chung hướng đến nhà nước phải chủ động nắm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý tội phạm, kiểm sốt tội phạm, trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người bị thiệt hại tội phạm gây Khởi tố vụ án hình giai đoạn hoạt động tố tụng hình sự, có ý nghĩa quan trọng việc xác định có hay khơng dấu hiệu tội phạm để định đưa vụ việc giải theo thủ tục tố tụng hình sự, giai đoạn đầu tiên, mở đầu cho giai đoạn tố tụng hình vụ án hình Giai đoạn việc tiếp nhận phát nguồn thông tin tội phạm kết thúc việc quan có thẩm quyền định khởi tố hay khơng khởi tố vụ án hình Khởi tố vụ án hình có pháp luật làm sở cho hoạt động tiếp theo, ngược lại khởi tố khơng có pháp luật dẫn đến tình trạng làm oan sai người vô tội bỏ lọt tội phạm Thời gian qua, có nhiều báo, cơng trình khoa học, đề tài luận văn, luận án đề cập nhiều giác độ khác nghiên cứu về: lý luận, thực tiễn pháp luật thực định khởi tố vụ án hình Các cơng trình nghiên cứu luận giải tầm quan trọng, ý nghĩa nội dung chế định khởi tố vụ án hình Qua kết nghiên cứu cho thấy: a) Có cơng trình nghiên cứu sở khởi tố vụ án hình Mặt khác, thực tiễn hoạt động khởi tố vụ án hình nhiều bất cập có ngun nhân từ quy định pháp luật tố tụng hình mà nội dung chưa rõ ràng, cần phải tiếp tục nghiên cứu b) Chưa có cơng trình nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định Bộ luật tố tụng hình sở khởi tố vụ án hình địa bàn tỉnh, cụ thể tỉnh Hà Tĩnh Từ công việc thực tiễn học viên gợi ý Bộ mơn Luật hình sự, học viên chọn đề tài: “Căn cứ, sở khởi tố vụ án hình theo Luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh)” làm Luận văn tốt nghiệp cao học Mục đích, phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 2.1 Mục đích Làm sáng tỏ lý luận cứ, sở khởi tố vụ án hình theo quy định Bộ luật tố tụng hình Đồng thời, thơng qua việc phân tích, đánh giá thực trạng việc thực quy định cứ, sở khởi tố vụ án hình sự, xác định nguyên nhân kết hạn chế từ kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm thực đắn chế định 2.2 Phạm vi: Luận văn thực sở thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh áp dụng quy định Bộ luật TTHS năm 2003 khởi tố vụ án hình 2.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định pháp luật, đặc biệt chế định Bộ luật tố tụng hình khởi tố vụ án hình thực tiễn khởi tố vụ án hình địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 3.Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Dựa phương pháp luận phép vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ chức hoạt động máy Nhà nước, có hệ thống quan tư pháp Chủ trương đường lối Đảng Nhà nước công tác tư pháp thể nghị quyết: 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, 48-NQ/TW ngày 24/5/2005, 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Các phương pháp nghiên cứu cụ thể luận văn sử dụng bao gồm: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê sử dụng trình nghiên cứu đề tài Ý nghĩa luận văn Góp phần làm rõ khái niệm cứ, sở khởi tố vụ án hình sự; việc áp dụng cứ, sở khởi tố vụ án hình vào thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh Điểm luận văn: - Làm rõ sở lý luận cứ, sở khởi tố vụ án hình từ thực tiễn tỉnh miền Trung Hà Tĩnh - Đánh giá việc thực quy định cứ, sở khởi tố vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh; - Đề xuất số giải pháp bảo đảm thực quy định cứ, sở khởi tố vụ án hình Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cứ, sở khởi tố vụ án hình Chương 2: Các quy định pháp luật cứ, sở khởi tố vụ án hình pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ năm 1945 đến Chương 3: Áp dụng Bộ luật tố tụng hình năm 2003 cứ, sở khởi tố vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh số kiến nghị Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khởi tố vụ án hình - giai đoạn tố tụng hình Để nghiên cứu sở khởi tố vụ án hình trước hết cần tìm hiểu ý nghĩa, vai trò, đặc điểm yêu cầu đặt cho giai đoạn khởi tố vụ án hình với ý nghĩa giai đoạn trình tố tụng hình 1.1.1 Đặc điểm khởi tố vụ án hình Trong đấu tranh chống tội phạm, yêu cầu mà pháp luật hình đặt hành vi phạm tội phải phát kịp thời, xử lý nhanh chóng, cơng minh theo pháp luật Thực yêu cầu đó, quan tiến hành tố tụng phải có q trình thu thập chứng làm rõ tội phạm, sử dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn không cho tội phạm tiếp tục xảy Khi việc có dấu hiệu tội phạm, quan có thẩm quyền phải làm sáng tỏ có hay khơng có việc phạm tội, người phạm tội có thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm hay không, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình vấn đề khác có liên quan vụ án việc làm sáng tỏ tình tiết vụ án trải qua trình gồm nhiều giai đoạn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng Các giai đoạn bao gồm: khởi tố, điều tra, xét xử Khởi tố vụ án hình giai đoạn trình tố tụng, bắt đầu việc phát thông tin tội phạm kết thúc việc quan có thẩm quyền định khởi tố vụ án hình Việc khởi tố vụ án hình thể nguyên tắc trách nhiệm nhà nước khởi tố xử lý vụ án hình sự, thức thừa nhận tồn vụ án, khẳng định thực tế có kiện phạm tội xảy Về mặt lý luận Luật tố tụng hình sự, khởi tố vụ án hình khái niệm Giai đoạn giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố quan trọng nhiều chứng cứ, tài liệu phục vụ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thu thập giai đoạn Tuy nhiên, Bộ luật TTHS năm 2003 không quy định cụ thể trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố nên việc quản lý, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố có vướng mắc Bộ luật chưa quy định đầy đủ thẩm quyền cho Viện kiểm sát để tiếp cận toàn tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Cơ quan điều tra tiếp nhận - Về khởi tố theo yêu cầu người bị hại (Điều 105) chưa quy định chặt chẽ nên nhiều vụ án người phạm tội, chí người bị hại lợi dụng, gây sức ép để có lợi cho thân, làm nhiều thời gian, cơng sức, chi phí tố tụng quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng - Quy định Bộ luật TTHS thẩm quyền quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra chưa phù hợp với thực tiễn Quy định Bộ luật TTHS thẩm quyền quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra chưa bảo đảm tính kịp thời điều tra, xử lý tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý Cụ thể quy định loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra quan Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển hẹp Việc khơng quy định cho số chức danh thuộc Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển có quyền bắt khẩn cấp, tạm giữ người gây khó khăn cho việc khởi tố, điều tra, ngăn chặn tội phạm Bên cạnh đó, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra khơng coi quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người thực hoạt động điều tra quan không quy định người có thẩm quyền tiến hành tố tụng dẫn đến có nhận thức thực không thống giá trị tài liệu, chứng quan thu thập phạm 61 vi nhiệm vụ, quyền hạn giao xác định sở khởi tố tiến hành điều tra - Bộ luật TTHS năm 2003 chưa quy định cho quan quản lý nhà nước chuyên ngành khởi tố vụ án hình Cụ thể lĩnh vực chun ngành có tính đặc thù Thuế, Kiểm ngư xảy nhiều hành vi vi phạm, tội phạm quan không giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, quyền khởi tố vụ án hình dẫn đến hạn chế tính kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền quan - Bộ luật TTHS năm 2003 quy định thẩm quyền khởi tố vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân hạn hẹp Trên sở Điều 100 Bộ luật TTHS năm 2003, lẽ cần quy định cho Viện kiểm sát nhân dân quyền hạn rộng khởi tố vụ án hình sự, Bộ luật TTHS năm 2003 giới hạn Viện kiểm sát có thẩm quyền định khởi tố vụ án hình trường hợp Viện kiểm sát hủy bỏ định không khởi tố Cơ quan điều tra (Điều 104); khởi tố bị can sau nhận hồ sơ kết luận điều tra mà phát có người khác thực hành vi phạm tội chưa khởi tố (Điều 126) Quy định không phù hợp với vai trò, trách nhiệm quan thực hành quyền công tố hoạt đông tư pháp Viện kiểm sát quan thực chức công tố, định việc khởi tố vụ án lại khơng có quyền xác minh, mà kiểm sát kết giải Cơ quan điều tra tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố chỗ hổng pháp luật TTHS Thêm nữa, Bộ luật TTHS quy định Viện kiểm sát phải chuyển tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố cho Cơ quan điều tra lại chưa quy định trách nhiệm Cơ quan điều tra thông báo trở lại cho Viện kiểm sát tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp nhận được; chưa quy định cụ thể trách 62 nhiệm thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát hoạt động khởi tố, điều tra quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra (Điều 103) Do tạo khơng đồng quyền hạn trách nhiệm quan tiến hành tố tụng quan với quan khác giao nhiệm vụ thực số hoạt động điều tra Điều dẫn đến lúng túng xử lý để khởi tố vụ án hình 3.2.2 Những hạn chế việc áp dụng quy định cứ, sở khởi tố vụ án hình địa bàn Hà Tĩnh Trong giai đoạn 2010-2015, địa bàn Hà Tĩnh, tình hình hoạt động loại tội phạm diễn biến phức tạp Bên cạnh kết nêu trên, công tác khám phá, điều tra vụ án hình bộc lộ số tồn tại, hạn chế cần phải nhìn nhận cách nghiêm túc để có biện pháp khắc phục, là: - Trong cơng tác tiếp nhận, quản lý, giải tin báo, tố giác tội phạm: Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm số đơn vị chưa trọng Một số tượng phổ biến như: trình tự giải tin báo, tố giác tội phạm thực chưa chặt chẽ, chưa quy trình; chất lượng kiểm tra, xác minh tin báo chưa cao; nhiều tin báo, tố giác tội phạm không phân công rõ cho Thủ trưởng, Phó thủ trưởng quan điều tra kiểm tra, xác minh kịp thời; không định giải tin báo tố giác tội phạm (khởi tố khơng khởi tố vụ án hình sự) Trong nhiều trường hợp, có tin báo vụ án chậm khởi tố Chỉ Viện kiểm sát cấp kiến nghị quan điều tra định khởi tố vụ án - Việc vi phạm thời hạn giải tin báo, tố giác tội phạm theo khoản Điều 103 BLTTHS xảy Hoặc nhiều trường hợp vi phạm thủ tục tiếp nhận như: sổ theo dõi không cập nhật đầy đủ, số tin không 63 quản lý, theo dõi sổ sách, tình trạng bỏ lọt, giấu tin báo tạo tội phạm ẩn Nhiều trường hợp quan điều tra không gửi, gửi muộn gửi không đầy đủ kết giải tin báo cho Viện kiểm sát theo quy định - Công tác tiếp nhận, phân loại, giải tin báo, tố giác tội phạm, số Cơ quan điều tra Công an cấp huyện chưa quan tâm mức Dẫn đến tượng tồn đọng vụ việc Từ dễ kéo dài thời gian giải tin báo, tố giác tội phạm, ảnh hưởng đến kết đấu tranh chống tội phạm địa bàn; gây hoài nghi làm giảm sút lòng tin nhân dân vào quan tư pháp - Trong trình giải vụ việc, quan điểm quan tư pháp khác nhau, không thống sở khởi tố vụ án hình pháp luật chung chung, văn hướng dẫn thi hành thiếu khơng cụ thể Ví dụ: hành vi vi phạm quy định đất đai, rừng, mơi trường khó xác định có dấu hiệu tội phạm hay chưa để tiến hành khởi tố vụ án hình Hay việc phân biệt tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, với “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hành vi bỏ trốn đối tượng hoạt động phường, hụi bỏ trốn Mặc dù có đầy đủ dấu hiệu, song nhận thức pháp luật áp dụng tình tiết để khởi tố quan tư pháp lại thiếu thống Hoặc Tội trộm xác định tài sản có giá trị từ 02 triệu trở lên bị truy cứu trách nhiệm hình Nhưng tài sản bị trộm lại hàng hóa nhập từ nước ngồi nên khơng có sở đối chứng giá nước nên khởi tố vụ án hình - Trong trường hợp khởi tố vụ án hình theo yêu cầu người bị hại gặp số vướng mắc người bị hại không hợp tác, không cung cấp thông tin mà thỏa thuận với đối tượng gây hại cho nên khơng có sở khởi tố nhiều trường hợp người bị hại khơng giám định nên khơng có sở khởi tố Hoặc có vụ việc có nhiều người đại diện có quyền ngang 64 người bị hại vụ án khởi tố theo yêu cầu người bị hại, sau khởi tố họ có yêu đối lập (người yêu cầu rút, người giữ ý kiến đề nghị khởi tố) Điều dẫn đến lúng túng cho quan điều tra chưa có hướng dẫn tình 3.2.3 Một số kiến nghị Từ thực tiễn hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2011-2015, cần thực số kiến nghị mang tính giải pháp sau nhằm bảo đảm thực đầy đủ có hiệu quy định sở khởi tố vụ án hình sự: 1) Cần thống nhận thức sở khởi tố vụ án hình Mặc dù quy định cụ thể Bộ luật Tố tụng hình 2015, nhận thức sở khởi tố vụ án hình chưa thống thực tiễn Khi đề cập đến sở khởi tố vụ án thì v ấn đề có ý nghĩa quan trọng xác định có “dấu hiệu tội phạm” Sự khác dấu hiệu tội phạm khởi tố vụ án hình với dấu hiệu tội phạm khái niệm tội phạm dấu hiệu yếu tố cấu thành tội phạm tính đầy đủ khơng phải tính khách quan Vì vậy, cần thống quan niệm cho khởi tố vụ án hình sự, sở khởi tố vụ án nội dung với xác định có tội khái niệm tội phạm cấu thành tội phạm, thời điểm định khởi tố vụ án chưa yêu cầu xác định người thực tội phạm ai, hành vi thực tội phạm diễn 2) Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến sở khởi tố vụ án hình Như phân tích Chương 1, Bộ luật TTHS năm 2015 có quy định mới, khắc phục bất cập, hạn chế Bộ luật TTHS năm 2003 liên quan đến sở khởi tố vụ án hình Tuy nhiên, số vấn đề Bộ luật chưa giải triệt để Vì vậy, cần tiếp tục hoàn 65 thiện quy định Bộ luật TTHS theo yêu cầu thực tiễn đặt cho việc khởi tố vụ án hình Thứ nhất, cần quy định cụ thể làm rõ khái niệm “thông tin tội phạm” “tố giác, tin báo tội phạm” Bộ luật TTHS Vì thực tiễn, thơng tin tội phạm có nhiều khơng phải tất thơng tin phản ánh dấu hiệu tội phạm làm sở để khởi tố vụ án hình Thứ hai, cần quy định chặt chẽ khởi tố theo yêu cầu người bị hại Cần ghi nhận Bộ luật TTHS nguyên tắc “bảo đảm quyền yêu cầu rút yêu cầu khởi tố vụ án người bị hại tố tụng hình sự”; coi nguyên tắc tố tụng để làm cụ thể hóa thành quy định pháp luật làm sở để thống nhận thức định khởi tố vụ án, đình điều tra đình vụ án Hiện tư tưởng nguyên tắc hình thành quy định lồng ghép số nguyên tắc Do cần thiết phải xây dựng thành nguyên tắc riêng biệt để phù hợp với quy định Hiến pháp năm 2013 quyền người, quyền công dân 3) Cần khẩn trương ban hành văn pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật TTHS năm 2015, có quy định liên quan đến cứ, sở để khởi tố vụ án hình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Liên ngành Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an cần thống ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quy định nội dung liên quan đến việc bổ sung thời hạn phục hồi giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, định tạm đình việc giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố trường hợp trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước tương trợ tư pháp ; quy định trách nhiệm Viện kiểm sát phải giải tố giác, tin báo tội phạm 4) Đối với quan người có thẩm quyền khởi tố vụ án hình 66 sự, cần rút kinh nghiệm xử lý kiên việc chậm xử lý tin báo tội phạm Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm nội bộ, kiểm tra đôn đốc vụ việc tồn đọng Đồng thời tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho cán có chức danh tư pháp vấn đề pháp luật Đề cao trách nhiệm Thủ trưởng quan điều tra việc xử lý tin báo tố giác tội phạm 5) Đối với tỉnh Hà Tĩnh: Tăng cường công tác kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật hoạt động điều tra Cơ quan CSĐT cấp; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm tượng tiêu cực thực nhiệm vụ cán chiến sỹ, điều tra viên Giao PC44 có kế hoạch tra, kiểm tra theo định kỳ, đột xuất kiểm tra chuyên đề Trước mắt rà soát trường hợp Viện kiểm sát hủy Quyết định khởi tố vụ án không khởi tố vụ án; trường hợp VKS trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại; trường hợp Cơ quan điều tra, VKSND đình theo khoảng 1, Điều 107; điểm b khoản Điều 164 Bộ luật TTHS Tòa án tuyên bị cáo khơng phạm tội; đặc biệt trường hợp có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm; làm rõ nguyên nhân, lý sai phạm, trách nhiệm cuả lãnh đạo Điều tra viên điều tra vụ án 67 Tiểu kết chƣơng So với Bộ luật TTHS năm 1988 Bộ luật TTHS năm 2003, sở khởi tố vụ án hình quy định đầy đủ Bộ luật TTHS năm 2015 Tuy nhiên, từ thực tiễn khởi tố, điều tra quan tiến hành tố tụng hình Hà Tĩnh cho thấy Bộ luật TTHS năm 2015 chưa giải triệt để vướng mắc thực tiễn, từ nhận thức các để khởi tố đến sở để khởi tố vụ án hình áp dụng quy định thực tiễn Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tương lai gần quy định Bộ luật TTHS năm 2015 khởi tố vụ án hình theo hướng hồn thiện Trước hết quy định tin báo tố giác; sau vấn đề khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại trường hợp đặc biệt khởi tố vụ án hình Đồng thời nâng cao lực thực tiễn áp dụng pháp luật cán tư pháp khởi tố vụ án hình nhiều hình thức, từ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đến rút kinh nghiệm nội bộ, thường xuyên cập nhật quy định pháp luật nội dung 68 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu quy định có sở khởi tố vụ án hình từ thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, rút số điểm sau đây: 1- Trong chế định khởi tố vụ án hình sự, có sở khởi tố vụ án có ý nghĩa định Đó bảo đảm mặt pháp chế cho hoạt động quan tiến hành tố tụng từ giai đoạn trình tố tụng hình Vì vậy, pháp luật tố tụng hình Việt Nam pháp luật tố tụng hình nước quy định chặt chẽ vấn đề Điều khơng nói lên cần thiết để khởi động vụ án phát động công tố mà thể yêu cầu bảo đảm quyền người, quyền công dân hoạt động tư pháp 2- Căn khởi tố vụ án hình pháp luật tố tụng hình quy định mối liên hệ hữu với sở để khởi tố Nếu khởi tố vụ án hình điều kiện cần sở để khởi tố điều kiện đủ để quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự, bắt đầu thực hoạt động tố tụng điều tra theo quy định luật Trong phát triển pháp luật tố tụng hình Việt Nam, qua lần pháp điển hóa (1988, 2003 2015), quy định sở khởi tố vụ án hình ngày hoàn thiện, đáp ứng bước yêu cầu thực tiễn đấu tranh chống tội phạm, mà thực tốt, không để lọt tội phạm, đồng thời không làm oan người vô tội, yêu cầu cải cách tư pháp đề 3- Từ thực tiễn tỉnh không lớn, dân số không q đơng Hà Tĩnh, số lượng án hình so với tỉnh, thành phố khác không nhiều, nhiên vướng mắc khởi tố vụ án hình sự, có vấn đề sở khởi tố vụ án hình bộc lộ rõ thực Bộ luật TTHS năm 2003 Một số vướng mắc xử lý 69 Bộ luật TTHS năm 2015 Tuy nhiên, số vấn đề cần tiếp tục hồn thiện để bảo đảm thực có hiệu quy định khởi tố vụ án hình thực tiễn 4- Từ cách đặt vấn đề trên, cần có nhận thức thống khái niệm “dấu hiệu tội phạm” - sở để khởi tố vụ án Đồng thời làm rõ khái niệm “thông tin tội phạm” với tin báo tố giác tội phạm để bảo đảm cho việc xử lý thơng tin xác Đồng thời quy định cụ thể quyền người bị hại việc định đoạt việc khởi tố Điều làm cho việc khởi tố vụ án hình có đầy đủ sở quy định pháp luật Bên cạnh đó, quan tư pháp cần khẩn trương ban hành văn hướng dẫn thi hành luật TTHS năm 2015 để kịp thời đưa quy định Bộ luật vào áp dụng có hiệu thực tiễn / 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương (2016), Quá trình hình thành, phát triển tổ chức hoạt động hệ thống quan điều tra Việt Nam từ năm 1945 đến - Những điểm hạn chế, học rút từ trình đổi mới, Vụ Pháp chế, cải cách hành cải cách tư pháp, Bộ Công an; tài liệu Đề tài khoa học cấp nhà nước “Quyền tư pháp Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, Hà Nội Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC- BNN&PTNT- VKSNDTC ngày 02 tháng năm 2013, Hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật Tố tụng hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo phạm kiến nghị khởi tố, Hà Nội Lê Cảm (2009), Hệ thống tư pháp hình giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền”, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Lê Cảm (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Lê Cảm (Chủ nhiệm) (2009), Nâng cao hiệu hệ thống tư pháp hình phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, Đề tài khoa học đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số QG.07.37, Hà Nội Lê Lan Chi (2010), Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình luật tố tụng hình Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án Tiến sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2013), Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư pháp, (Chuyên đề Cải cách tư pháp pháp luật), Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên) (2013), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 71 Chủ tịch Chính phủ lâm thời (1946), Sắc lệnh số 23/SL ngày 21-2-1946 ban hành hợp Sở Liêm phóng Sở Cảnh sát thành Việt Nam Công an vụ (trực thuộc Bộ Nội vụ) 10 Chương trình phát triển Liên hợp quốc Bộ Tư pháp Việt Nam (2010), Báo cáo nghiên cứu tổ chức hoạt động hệ thống tư pháp quốc gia: Trung quốc, In-đô-nê-xia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Hà Nội 11 Công an tỉnh Hà Tĩnh (2011), Báo cáo số 25/BC-CSĐT (PC44) ngày 10/12/2011 Tổng kết tình hình, kết điều tra, xử lý tội phạm năm 2011 lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm-Cơng an tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 12 Công an tỉnh Hà Tĩnh (2012), Báo cáo số 05/BC-CSĐT (PC44) ngày 06/12/2012 Công an tỉnh Hà Tĩnh Tổng kết tình hình, kết điều tra, xử lý tội phạm năm 2012 lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm-Cơng an tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 13 Công an tỉnh Hà Tĩnh (2013), Báo cáo số 21/BC-CSĐT (PC44) ngày 21/11/2013 Tổng kết tình hình, kết điều tra, xử lý tội phạm năm 2013 lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm-Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 14 Công an tỉnh Hà Tĩnh (2014), Báo cáo số 1147/BC-CSĐT (PC44) ngày 24/11/2014 Tổng kết tình hình, kết điều tra, xử lý tội phạm năm 2014 lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm-Cơng an tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 15 Công an tỉnh Hà Tĩnh (2015), Báo cáo số /BC-CSĐT (PC44) ngày //2015 Tổng kết tình hình, kết điều tra, xử lý tội phạm năm 2015 lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 16 Công an tỉnh Hà Tĩnh (2016), Báo cáo số /BC-CSĐT (PC44) ngày //2016 Tổng kết tình hình, kết điều tra, xử lý tội phạm năm 2016 lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Cơng an tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 72 17 Đ.E Pan-cơ-rat-tôp (2016), “Các giai đoạn tố tụng hình nước tố tụng hình Liên bang Nga”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tôm-xcơ, (317), tr.144-146, Tài liệu dịch Đề tài khoa học cấp nhà nước “Quyền tư pháp Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Hà Nội 18 Đ.E Pan-crat-tôp, “Các giai đoạn tố tụng hình nước tố tụng hình Liên bang Nga”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tôm-xcơ, (317) 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 22/6/2005 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội 21 Ngũ Quang Hồng (2011), Nghiên cứu so sánh trình tự điều tra Luật tố tụng hình Trung Quốc Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 22 Lưu Thanh Hùng (2017), “Bàn khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (5), Hà Nội 23 Phạm Mạnh Hùng (2016), “Vấn đề khởi tố vụ án hình theo yêu cầu người bị hại BLTTHS năm 2015”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, (3) 24 Nguyễn Ngọc Khánh (Chủ biên) (2008), Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp,Đề tài khoa học cấp bộ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 25 Phạm Văn Lợi (Chủ biên) (2005), Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Nxb Tư pháp, Hà Nội 26 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 73 27 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 28 Quốc hội khóa XIII (2016), Nghị số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 việc cho phép lùi hiệu lực thi hành BLHS năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức quan điều tra hình Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, đồ ng thời bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình năm 2015 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để trình Quốc hội xem xét thơng qua, Hà Nội 29 Nguyễn Đức Thái (2015), Khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại tố tụng hình Việt Nam,Luận án tiến sĩ Luật học, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 30 Lê Hữu Thể (chủ nhiệm) (2011), Những vấn đề lý luận thực tiễn đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đề tài khoa học cấp nhà nước, Hà Nội 31 Trần Quang Tiệp (2003), “Một số vấn đề lý luận khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại”, Tạp chí Tòa án, (1), Hà Nội 32 Đào Trí Úc (chủ biên) (1995), Tội phạm học, Luật Hình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Văn phòng Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương (2012), Đề án mơ hình tố tụng hình Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hà Nội 34 Viện Khoa học pháp lý (2005), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2010), Chuyên đề sơ kết công tác kiểm sát việc giải Cơ quan điều tra tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, Hà Nội 36 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Đề án mơ hình tố tụng hình Việt Nam, Hà Nội 37 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Báo cáo số 11/BC-VKSTC ngày 19/01/2015 Tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 74 38 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Tài liệu tập huấn Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Hà Nội 39 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (dịch) (1998), Bộ luật tố tụng hình Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (dịch) (2006), Bộ luật tố tụng hình Liên bang Nga, Hà Nội 41 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề tài cấp Nhà nước (2010), Những vấn đề lý luận thực tiễn đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Hà Nội 42 Viện Thông tin khoa học xã hội (1981), Sưu tập chuyên đề vấn đề lý luận Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình tội phạm học, Hà Nội 43 Trịnh Tiến Việt (2012), “Hồn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam oan, sai giải pháp phòng, chống”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (3, 4), Hà Nội 75 ... QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VÕ XUÂN MO CĂN Cứ, CƠ Sở KHởI Tố Vụ áN HìNH Sự THEO LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) Chuyờn ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số:... 2.2 Căn cứ, sở khởi tố vụ án Bộ luật tố tụng hình năm 1988 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 31 2.2.1 Căn cứ, sở khởi tố vụ án Bộ luật tố tụng hình năm 1988 31 2.2.2 Căn cứ, sở khởi tố vụ án. .. 1.2 Khái niệm cứ, sở khởi tố vụ án hình 10 1.2.1 Căn khởi tố vụ án hình 10 1.2.2 Cơ sở khởi tố vụ án hình 13 1.3 Căn sở khởi tố vụ án pháp luật tố tụng hình số quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hính sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh) , Căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hính sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh)

Từ khóa liên quan