Luận văn HUY hưng yên 9 6(OK)

132 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 15:45

Lời cam đoaniLời cảm ơniiMục lụciiiDanh mục chữ viết tắtviDanh mục bảngviiDanh mục biểu đồ, hình, sơ đồixTrích yếu luận vănxThesis abstractxiiPhần 1. Mở đầu11.1.Tính cấp thiết của đề tài11.2.Mục tiêu nghiên cứu21.2.1.Mục tiêu chung21.2.2. Mục tiêu cụ thể21.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu31.3.1.Đối tượng nghiên cứu31.3.2.Phạm vi nghiên cứu31.4.Câu hỏi nghiên cứu31.5.Những đóng góp mới của luận văn31.5.1.Về lý luận31.5.2.Về thực tiễn4Phần 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững52.1.Cơ sở lý luận về phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững52.1.1.Một số lý luận liên quan52.1.2.Vai trò, ý nghĩa của phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững82.1.3.Đặc điểm của phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững102.1.4.Nội dung phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững112.2.Cơ sở thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững152.2.1.Tình hình chăn nuôi lợn thịt trên thế giới152.2.2.Tình hình chăn nuôi lợn thịt tại Việt Nam172.2.3.Kinh nghiệm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững ở một số địa phương trong nước182.2.4.Bài học kinh nghiệm rút ra về phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững cho địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên21Phần 3. Phương pháp nghiên cứu243.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu243.1.1.Điều kiện tự nhiên của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên243.1.2.Điều kiện kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên263.1.3.Đánh giá thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững của huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên313.2.Phương pháp nghiên cứu323.2.1.Phương pháp chọn mẫu điều tra323.2.2.Phương pháp thu thập số liệu353.2.3.Phương pháp xử lý số liệu363.2.4.Phương pháp phân tích thông tin363.3.Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu37Phần 4. Kết quả và thảo luận394.1.Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vừng trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên394.1.1.Thực trạng phát triển quy mô chăn nuôi Lợn thịt394.1.2.Tổ chức kinh tế434.1.3.Phát triển các điều kiện kinh tế474.1.4.Phát triển sản xuất chăn nuôi lợn thịt564.1.5.Liên kết trong chăn nuôi lợn thịt574.1.6.Phát triển thị trường604.1.7.Lao động việc làm và xóa đói, giảm nghèo654.1.8.Vấn đề về môi trường674.1.9.Đánh giá chung vê tính bền vững của phát triển chăn nuôi lợn thịt704.2.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện714.2.1.Nhân tố khách quan714.2.2.Nhân tố chủ quan824.2.3.Đánh giá chung những tồn tại hạn chế864.2.4.Phân tích SWOT trong chăn nuôi lợn thịt bền vũng864.3.Định hướng, quan điểm và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hướng bền vững của huyện trong thời gian tới894.3.1.Định hướng phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững894.3.2.Quan điểm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững904.3.3.Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện90Phần 5. Kết luận và kiến nghị1005.1.Kết luận1005.2.Kiến nghị1015.2.1.Đối với Nhà nước1015.2.2.Đối với các Bộ, Ban, Ngành101Tài liệu tham khảo103Phụ lục106 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ tiếng ViệtBQBình quânCCCơ cấuĐVĐơn vịĐVT Đơn vị tínhHĐND Hội đông nhân dânKTXH Kinh tế xã hộiKHKT Khoa học kỹ thuậtLĐLao độngNNNông nghiệpPNNPhi nông nghiệpPTPhát triểnQMCNLQuy mô chăn nuôi lớnQMCNNQuy mô chăn nuôi nhỏQMCNVQuy mô chăn nuôi vừaSLSố lượngSXSản xuấtTTTrang trạiUBNDỦy ban nhân dânDANH MỤC BẢNGBảng 3.1.Tình hình đất đai của huyện Tiên Lữ qua 3 năm (20162018)27Bảng 3.2.Mẫu điều tra hộ chăn nuôi lợn thịt34Bảng 4.1.Số lượng, quy mô hộ chăn nuôi lợn thịt huyện Tiên Lữ qua các năm39Bảng 4.2.Kết quả đàn lợn thịt giai đoạn 2016201840Bảng 4.3.Đóng góp tăng trưởng GDP của ngành chăn nuôi lợn so với tăng trưởng GDP của huyện41Bảng 4.4.Phương thức chăn nuôi lợn thịt giai đoạn 2016201842Bảng 4.5.Phương thức chăn nuôi lợn thịt ở các nhóm đối tượng khảo sát42Bảng 4.6.Những thông tin cơ bản về hộ điều tra tại 4 xã44Bảng 4.7.Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra năm 201845Bảng 4.8.Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra qua các năm46Bảng 4.9.Tình hình phát triển doanh nghiệp47Bảng 4.10.Tình hình sử dụng chuồng trại chăn nuôi của các hộ điều tra48Bảng 4.11.Nguồn cung cấp lợn giống trong chăn nuôi lợn50Bảng 4.12.Tình hình sử dụng thức ăn trong chăn nuôi lợn của các hộ điều tra52Bảng 4.13.Tình hình đầu tư vốn cho chăn nuôi lợn của các hộ điều tra53Bảng 4.14.Tình hình đầu tư vốn cho chăn nuôi lợn53Bảng 4.15.Bình quân lao động phục vụ chăn nuôi lợn tại các hộ gia đình55Bảng 4.16.Tình hình lao động việc làm trong chăn nuôi lợn thịt tại huyện Tiên Lữ56Bảng 4.17.Năng suất bình quân của các hộ chăn nuôi lợn phân theo quy mô57Bảng 4.18.Năng suất bình quân của các hộ chăn nuôi lợn qua các năm57Bảng 4.19.Tình hình tiêu xuất bán lợn thịt của hộ58Bảng 4.20.Giá bán lợn theo các năm58Bảng 4.21.Kết quả phát triển sản xuất chăn nuôi lợn thịt của hộ63Bảng 4.22.Hiệu quả kinh tê trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ64Bảng 4.23.Tình hình lao động việc làm trong phát triển chăn nuôi lợn thịt huyện Tiên Lữ65Bảng 4.24.Tình hình xóa đói giảm nghèo trong phát triển chăn nuôi lợn của huyện năm 201867Bảng 4.25.Nguồn phát sinh chất thải trong chăn nuôi lợn thịt ở các hộ điều tra68Bảng 4.26.Tình hình xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn thịt ở các hộ điều tra69Bảng 4.27.Trình độ nhận thức của chủ hộ nông dân76Bảng 4.28.Kết quả và hiệu quả công tác tập huấn đào tạo cho các hộ nông dân77Bảng 4.29.Khả năng tiêu thụ thịt lợn79Bảng 4.30.Tình hình tham gia đào tạo kỹ thuật chăn nuôi của các hộ chăn nuôi ở huyện Tiên Lữ83Bảng 4.31.Phân tích ma trận SWOT trong phát triển chăn nuôi lợn thịt và tiêu thụ lợn thịt ở huyện Tiên Lữ87 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒBiểu đồ 2.1. Tỷ trọng ngành kinh tế trong nông nghiệp17Biểu đồ 2.2. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp18Hình 3.1. Sơ đồ vị trí địa lý huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên24Hình 3.1: Cơ câu kinh tế của huyện Tiên Lữ năm 201829Sơ đồ 4.1. Kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn ở các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Tiên Lữ59 TRÍCH YẾU LUẬN VĂNTiên Lữ là huyện có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi lợn đặc biệt là chăn nuôi lợn thịt theo hướng sản xuất hàng hóa và đã đạt được những thành tựu nhất định. Tổng đàn lợn thịt trong toàn huyện liên tục tăng lên với tốc độ nhanh và ổn định. Chăn nuôi lợn thịt đã mang lại thu nhập ổn định cho các hộ chăn nuôi. Chăn nuôi lợn thịt đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trong các xã trên địa bàn huyện đặc biệt phát triển mạnh ở 4 xã Ngô Quyền, Hải Triều, Thủ sỹ, Hưng Đạo.... Luận văn đi đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện Tiên Lữ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi có sẵn bao gồm: phiếu phỏng vấn cán bộ làm công tác quản lý về nông nghiệp, thú ý ở xã, huyện và các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn nghiên cứu. Nội dung thông tin thu thập ở từng đối tượng tập trung vào việc đánh giá thực trạng, nguyên nhân và các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển chăn nuôi lợn thịt. Các phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích SWOT là những phương pháp chính để phân tích. Các nhóm chỉ tiêu đánh giá bao gồm các chỉ tiêu về thông tin chung của đối tượng được khảo sát, các chỉ tiêu phản ánh thực trạng chăn nuôi lợn thịt và Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn.Nghiên cứu về phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững nhằm đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường xuyên suốt nội dung nghiên cứu của đề tài:Về mặt kinh tế chăn nuôi lợn thịt bền vững tối ưu hóa được lợi nhuận hơn chăn nuôi lợn thịt truyền thống ở chỗ giá trị hàng hóa cao hơn. Nhu cầu về sản phẩm lợn thịt ngày càng tăng, tạo nên lượng cầu lớn mà hiện tại lượng cung chưa đáp ứng được. Điều này tạo tiền đề to lớn để phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trong thời gian tới trên địa bàn nghiên cứu. Bên cạnh đó chăn nuôi lợn thịt bền vững ít có tính rủi ro về dịch bệnh, người chăn nuôi có thể tiết kiệm được chi phí thú y, chữa bệnh....Về mặt xã hội chăn nuôi lợn thịt bền vững tạo công việc và thu nhập ổn định cho các lao động tại địa phương. Giúp phần không nhỏ trong giảm tỷ lệ các hộ nghèo và dần nâng cao đời sống của người dân. Chăn nuôi lợn thịt bền vững cũng đảm bảo tính ổn định trong cơ cấu lao động tại địa phương, đặc biệt những khoảng thời gian nông nhàn.Vừa tạo thu nhập vừa tránh tình trạng lao động không có việc làm dẫn đến các tệ nạn xã hội. Về mặt môi trường chăn nuôi lợn thịt bền vững có ưu thế hơn hẳn so với chăn nuôi thông thường. Các chất thải trong chăn nuôi được xử lý thành khí gas thông qua hệ thống hầm biogas, tạo thành nguồn nhiên liệu khí đốt phục cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó đảm bảo về vệ sinh nguồn nước, không khí, đất... đối với cộng đồng dân cư trên địa bàn. Chăn nuôi lợn thịt bền vững cũng giảm thiểu việc bùng nổ dịch bệnh. Hạn chế tối đa một số bệnh truyền nhiễm có thể lây sang người như bệnh lỵ, tụ huyết trùng...Thực tế việc phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trong các hộ dân trên địa bàn huyện tồn tại một số khó khăn bất cấp cần được khắc phục đó là: Chính sách phát triển chăn nuôi lợn; Nguồn lực cho phát triển chăn nuôi lợn thịt (vốn, lao động); chăm sóc và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; Liên kết của các tác nhân tham gia trong chăn nuôi lợn thịt; Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn. Ngoài ra, trình độ của cán bộ, người sản xuất, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tác nhân chưa đủ để giúp cho việc phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện theo kịp xu thế.Để phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện Tiên Lữ, dựa trên các quan điểm, định hướng và căn cứ khoa học, luận văn đề xuất một số các giải pháp chủ yếu sau:1) Nâng cao chất lượng con giống; 2) Phát triển sản xuất, chế biến và cung ứng thức ăn chăn nuôi; 3) Tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh và phòng chống thiên tai đối với chăn nuôi lợn thịt; 4) Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; 5) Không ngừng củng cố, ổn định thị trường; 6) Huy động, sử dụng và nâng cao chất lượng nguồn lao động cho phát triển chăn nuôi lợn thịt; 7) Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đầu tư trong chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện; 8) Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn thịt; 9) Chú trọng đến vấn đề xử lý chất thải và vệ sinh môi trường; 10) Tăng cường liên kết và hài hòa lợi ích giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi lợn thịt. Các giải pháp trên cần phải thực hiện đầy đủ và đồng bộ mới phát huy hết tác dụng phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững. Từ đó kết luận và kiến nghị đến Nhà nước và chính quyền huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên, doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện. HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM LƯƠNG ĐÌNH HUY PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM LƯƠNG ĐÌNH HUY PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN Ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 Người hướng dẫn : TS Trịnh Thị Thanh Thủy HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu luận văn kết lao động tác giả Các số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lương Đình Huy i LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn TS.Trịnh Thị Thanh Thuỷ tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực Tơi xin chân thành cảm ơn môn kinh tế – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện để hồn thành khóa học trình bày Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp chia sẻ nhiều tư liệu kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đền nghiên cứu Luận văn Tơi xin cám ơn phòng chun mơn huyện Tiên Lữ: Chi cục Thống kê, trạm khuyến nơng, phòng Nơng nghiệp & phát triển nơng thơn, phòng Tài nguyên & môi trường Tôi xin cảm ơn cán nhân dân địa phương nơi tiến hành điều tra nghiên cứu đề tài, giúp đỡ tơi để hồn thành cơng việc Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, khích lệ, động viên tơi q trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Học viên Lương Đình Huy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ .ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .x THESIS ABSTRACT xii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN 1.5.1 Về lý luận 1.5.2 Về thực tiễn PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT BỀN VỮNG 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NI LỢN THỊT 2.1.1 Mợt số lý luận liên quan 2.1.2 Vai trò, ý nghĩa phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững 2.1.3 Đặc điểm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững .10 2.1.4 Nội dung phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững 11 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT BỀN VỮNG .15 iii BỀN VỮNG 2.2.1 Tình hình chăn nuôi lợn thịt thế giới .15 2.2.2 Tình hình chăn nuôi lợn thịt Việt Nam .17 2.2.3 Kinh nghiệm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững một số địa phương nước .18 2.2.4 Bài học kinh nghiệm rút phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững cho địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên .21 PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 24 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 24 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 26 3.1.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 31 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .32 3.2.1 Phương pháp chọn mẫu điều tra .32 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 35 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu .36 3.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 36 3.3 HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 37 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .39 4.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT BỀN VỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN 39 4.1.1 Thực trạng phát triển quy mô chăn nuôi Lợn thịt 39 4.1.2 Tổ chức kinh tế 43 4.1.3 Phát triển điều kiện kinh tế .47 4.1.4 Phát triển sản xuất chăn nuôi lợn thịt .56 4.1.5 Liên kết chăn nuôi lợn thịt .57 4.1.6 Phát triển thị trường 60 4.1.7 Lao đợng việc làm xóa đói, giảm nghèo .65 4.1.8 Vấn đề môi trường 67 4.1.9 Đánh giá chung vê tính bền vững phát triển chăn ni lợn thịt .70 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 71 iv 4.2.1 Nhân tố khách quan 71 4.2.2 Nhân tố chủ quan 82 4.2.3 Đánh giá chung tồn hạn chế 86 4.2.4 Phân tích SWOT chăn ni lợn thịt bền vũng 86 4.3 ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT THEO HƯỚNG BỀN VỮNG CỦA HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 89 4.3.1 Định hướng phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững .89 4.3.2 Quan điểm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững 90 4.3.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa bàn huyện 90 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .100 5.1 KẾT LUẬN 100 5.2 KIẾN NGHỊ 101 5.2.1 Đối với Nhà nước 101 5.2.2 Đối với Bộ, Ban, Ngành 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Phụ lục 106 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ tiếng Việt BQ Bình quân CC Cơ cấu ĐV Đơn vị ĐVT Đơn vị tính HĐND Hội đông nhân dân KTXH Kinh tế xã hội KHKT Khoa học kỹ thuật LĐ Lao động NN Nông nghiệp PNN Phi nông nghiệp PT Phát triển QMCNL Quy mô chăn nuôi lớn QMCNN Quy mô chăn nuôi nhỏ QMCNV Quy mô chăn nuôi vừa SL Số lượng SX Sản xuất TT Trang trại UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình đất đai huyện Tiên Lữ qua năm (2016-2018) 27 Bảng 3.2 Mẫu điều tra hộ chăn nuôi lợn thịt 34 Bảng 4.1 Số lượng, quy mô hộ chăn nuôi lợn thịt huyện Tiên Lữ qua năm 39 Bảng 4.2 Kết đàn lợn thịt giai đoạn 2016-2018 40 Bảng 4.3 Đóng góp tăng trưởng GDP ngành chăn nuôi lợn so với tăng trưởng GDP huyện .41 Bảng 4.4 Phương thức chăn nuôi lợn thịt giai đoạn 2016-2018 42 Bảng 4.5 Phương thức chăn nuôi lợn thịt nhóm đối tượng khảo sát 42 Bảng 4.6 Những thông tin hộ điều tra xã 44 Bảng 4.7 Tình hình sử dụng đất đai hộ điều tra năm 2018 45 Bảng 4.8 Tình hình sử dụng đất đai hộ điều tra qua năm .46 Bảng 4.9 Tình hình phát triển doanh nghiệp 47 Bảng 4.10 Tình hình sử dụng chuồng trại chăn nuôi hộ điều tra 48 Bảng 4.11 Nguồn cung cấp lợn giống chăn nuôi lợn 50 Bảng 4.12 Tình hình sử dụng thức ăn chăn ni lợn hộ điều tra 52 Bảng 4.13 Tình hình đầu tư vốn cho chăn ni lợn hộ điều tra 53 Bảng 4.14 Tình hình đầu tư vốn cho chăn nuôi lợn .53 Bảng 4.15 Bình quân lao động phục vụ chăn ni lợn hộ gia đình 55 Bảng 4.16 Tình hình lao động việc làm chăn nuôi lợn thịt huyện Tiên Lữ 56 Bảng 4.17 Năng suất bình quân hộ chăn nuôi lợn phân theo quy mô .57 Bảng 4.18 Năng suất bình quân hộ chăn nuôi lợn qua năm 57 Bảng 4.19 Tình hình tiêu xuất bán lợn thịt hộ .58 Bảng 4.20 Giá bán lợn theo năm 58 Bảng 4.21 Kết phát triển sản xuất chăn nuôi lợn thịt hộ 63 Bảng 4.22 Hiệu kinh tê chăn nuôi lợn thịt hộ 64 Bảng 4.23 Tình hình lao động việc làm phát triển chăn nuôi lợn thịt huyện Tiên Lữ 65 Bảng 4.24 Tình hình xóa đói giảm nghèo phát triển chăn nuôi lợn vii Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa bàn huyện Qua điều tra khảo sát thực tế, nghiên cứu số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững hộ dân địa bàn huyện là: Các yếu tố tự nhiên (thời tiết, khí hậu, nước ); Chính sách phát triển chăn ni lợn; Nguồn lực cho phát triển chăn nuôi lợn thịt (vốn, lao động); chăm sóc chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật; Liên kết tác nhân tham gia chăn nuôi lợn thịt; Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn Để nâng cao hiệu chăn ni lợn thịt bền vững địa bàn huyện cần thực đồng giải pháp sau: Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn thịt; Nâng cao chất lượng nguồn lao động cho phát triển chăn nuôi lợn thịt; Áp dụng cơng nghệ chăn ni; Phòng trừ dịch bệnh, thiên tai chăn nuôi lợn thịt; Tổ chức tốt tiêu thụ; Tăng cường liên kết hài hòa lợi ích tác nhân tham gia ch̃i giá trị sản phẩm chăn nuôi lợn thịt; Đổi hồn thiện chế, sách phát triển đầu tư chăn nuôi lợn thịt địa bàn huyện; Xử lý chất thải vệ sinh môi trường; Đối với hộ chăn nuôi 5.2 KIẾN NGHỊ Phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững vấn đề tất yếu sản xuất nông nghiệp liên quan, gắn kết chặt chẽ đến mặt kinh tế, xã hội môi trường Để thực giải pháp nhằm Phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa bàn huyện , xin đưa số kiến nghị sau: 5.2.1 Đối với Nhà nước - Đảng Nhà nước cần quan tâm, trọng đến việc hỗ trợ đầu tư xây dựng sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho phát triển chăn nuôi lợn thịt tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ phần kinh phí mua giống, chi phí xây dựng chuồng trại cho người nghèo, hỗ trợ công tác cải tạo đàn lợn đầu tư sở hạ tầng cho phát triển chăn nuôi lợn thịt, hỗ trợ 100% tiêm phòng cho đàn lợn - Tạo điều kiện cho người chăn nuôi lợn thịt vay vốn ưu đãi, khơng có lãi suất lãi suất thấp để phát triển đàn lợn với thời gian cho vay dài hạn, mức vay phù hợp với lực quy mô chăn ni mà hộ 5.2.2 Đối với Bộ, Ban, Ngành - Chỉ đạo quy hoạch việc phát triển chăn nuôi tập trung, kết hợp cùng với việc quy hoạch thức ăn chăn nuôi lợn thịt, quy hoạch tốt việc chế biến, giết mổ 102 - Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông công tác thú y đến hộ chăn nuôi lợn thịt - Phối hợp chặt chẽ Trung tâm khuyến nông với sở đào tạo nghiên cứu chuyển giao nhanh tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt đến người dân - Làm tốt công tác kiểm dịch, hạn chế thấp lây lan dịch bệnh từ bên bên - Xây dựng chế, sách phù hợp tạo điều kiện cho hộ dân chăn nuôi lợn thịt vay vốn ưu đãi, khơng có lãi suất lãi suất thấp để phát triển đàn lợn với thời gian cho vay dài hạn, mức vay phù hợp với lực quy mô chăn nuôi cho chủ hộ - Tăng cường công tác phối hợp phong ban chuyên môn huyện với hợp tác xã hướng dẫn người dân chăn nuôi thực tốt yêu cầu kỹ thuật để đảm báo tăng suất 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009) Chiến lược phát triển nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội, 10/2009 Chi cục Thống kê huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (2018) niên giám thống kê năm 2016,2017,2018 Chính phủ (2004) Quyết định 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 Thủ tướng Chính phủ Ban hành định hướng Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình Nghị 21 Việt Nam) Chính phủ (2012) Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02/2/2012 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nơng nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 Chính phủ (2012) Quyết định 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 Cục chăn nuôi Bộ nông nghiệp & PTNT (2001) Báo cáo tổng kết chăn nuôi trang trại tập trung giai đoạn 2001 – 2006 định hướng giải pháp phát triển giai đoạn 2007 – 2015 Đảng huyện Tiên Lữ (2016) số 10-NQ/HU ngày 10/10/2016 Nghị Ban chấp hành Đảng huyện Tiên Lữ khóa XXIV chương trình phát triển kinh tế nơng nghiệp tồn diện bền vững cơng nghiệp hóa, đại hóa giai đoạn 2016 - 2021 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006) Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đồn Xuân Trúc (2018) Chăn nuôi lợn Việt Nam: Thực trạng triển vọng Truy cập ngày 11/3/2019 http://nhachannuoi.vn/chan-nuoi-lon-tai-viet-nam-thuctrang-va-trien-vong/ 12 Hoàng Ngọc Hoà (2006) Bài giảng phát triển bền vững, Học viện trị Hành quốc gia Hồ Chi Minh 104 13 Lê Ngọc Hướng (2005) Nghiên cứu ngành hàng thịt lợn địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 14 Lê Quốc Doanh (2005) Báo cáo đề tài, nghiên cứu luận khoa học để chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp – nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nơng nghiệp Việt Nam 15 Lê Thanh Hải (2008) Tạp Chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, số 7-2008 (Hội Chăn Nuôi VN, Phát triển chăn nuôi trang trại giải pháp sản xuất lợn hàng hóa 16 Lưu Đức Hải Nguyễn Ngọc Sinh (2000) Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, Tạp chí Mơi trường, (5):178 17 Nguyễn Điền (2000) Trang trại gia đình, bước phát triển kinh tế hộ nông dân, NXB nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Điền, Trần Đức Trần Huy Năng (1993) Kinh tế trang trại gia đình giới Châu á, NXB Thống kê, Hà Nội 19 Ngũn Đình Chính (2004) Báo cáo đề tài, xu hướng yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa chăn nuôi lợn, Viện Kinh tế nông nghiệp 20 Nguyễn Huân (2016) Phát triển chăn nuôi lợn ạt Truy cập ngày 11/2/2019 https://nongnghiep.vn/phat-trien-chan-nuoi-lon-o-at-tu-phat-giet-chet-moi-truong-nhanhchong-post172572.html 21 Nguyễn Thiện, Trần Đình Miên, Võ Trọng Hốt (2005) Con lợn Việt Nam, NXB Nông nghiệp 22 Nguyễn Từ, Ngành nông nghiệp phát triển bền vững Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004; 23 Phạm Thị Khanh (2010) Chuyển dịch cấu kinh tế phát triển bền vững Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2010 24 Phan Hằng (2017) Nỗi lo ô nhiễm môi trường chăn nuôi Đông Triều Truy cập ngày 12/2/2019 http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201807/noi-loo-nhiem-moi-truong-trong-chan-nuoi-o-dong-trieu-2395613/index.htm 25 Trần Đình Thao (2013) Quản lý rủi ro chăn nuôi lợn: lý luận thực tiễn, NXB đại học Nông nghiệp Hà Nội 26 Trần Ngọc Ngoạn (2008) Phát triển nông thôn bền vững vấn đề lý luận kinh nghiệm giới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 27 Trần Văn Hà Nguyễn Khánh Quắc (1999) Kinh tế nông nghiệp gia đình nơng nghiệp Nhà xuất Thống kê Hà Nội 105 28 Trương Lăng, Nguyễn Văn Hiền (1997) Nuôi lợn siêu nạc, NXB Đà Nẵng 29 UBND huyện Tiên Lữ (2018b) Niên giám thống kê huyện Tiên Lữ 2016, 2017, 2108 30 UBND huyện Tiên Lữ (2018c) Chi cục thống kê huyện Tiên Lữ 2016-2018 31 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ (2018a) Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, 2017 2018 32 Võ Trọng Hốt, Trần Đình Miên, Võ Văn Sự, Võ Đình Tơn, Ngũn Khắc Tích Đinh Thị Nơng (2000) Giáo trình chăn ni lợn, NXB Nơng nghiệp 33 Vũ Đình Thắng (2006) Kinh tế nông nghiệp Nhà xuất Hà Nội 34 Vũ Đình Tơn (2009) Giáo trình chăn ni lợn, NXB Nông nghiệp Hà Nội 106 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào quý ông (bà) hộ chăn nuôi ! Thực đề tài khoa học “Phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên”; muốn tỉm hiểu số thông tin liên quan đến việc chăn ni hộ gia đình Ý kiến q ơng (bà) đóng góp vơ cùng q giá nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ q Ơng/bà Tơi xin chân thành cảm ơn! I Những thông tin chung hộ chăn nuôi Họ tên chủ hộ chăn ni…………………………… - Năm sinh: …………… Giới tính: …………Dân tộc: ………… - Địa chỉ: Thơn………………Xã, thị trấn…………………Huyện Tiên Lữ - Trình độ văn hố: ……………… - Trình độ chun mơn: ……………… - Thành phần chủ hộ chăn nuôi: + Cán bộ, công chức + Nông dân + Thành phần khác - Ngành nghề SXKD ………………………… - Tổng số lao động nhà: …………… Người Trong đó: - Lao động nam:……… người; - Lao động nữ: ……… người - Lao động chính: ……… người; - Lao động phụ …… người - Lao động thuê: - Lao động thường xuyên lao động/tháng - Lao động thời vụ ……………công/tháng - Tổng số vốn sản xuất kinh doanh: …………… triệu đồng Trong đó: - Vốn tự có: ………………… - Vốn vay: ……………… + Vay người thân + Vay tổ chức tín dụng - Tổng diện tích đất đai chủ hộ: ………… m2 Trong đó: - Đất thổ cư m2 107 - Đất nông nghiệp m2 + Đất 03 ……… m2 + Đất đấu thầu …… m2 + Đất thuê ……… m2 II THÔNG TIN VỀ CHĂN NI LỢN: Chuồng trại: - Tổng diện tích: ………….m2 Số ô: ……… - Kiểu chuồng: + Hiện đại + Lạc Hậu - Mức đầu tư cho 1m2 chuồng ………………… Số đầu lợn giống - Tổng số đầu lợn: ………… Trong đó: Nái ………… con, giống……… Choai ……… con, giống ……… Thịt ……… con, giống ……… Hợp tác chăn ni: - Hộ có hợp tác - Hộ khơng hợp tác - Hình thức hợp tác: + HTX + Tổ hợp tác - Hình thức khác ……………………………… Hình thức mua vật tư chăn ni: - Mua tiền mặt - Mua chịu Chăm sóc: - Sử dụng thức ăn hỗn hợp - Thức ăn phối chộn Tiêu thụ sản phẩm: - Bán trực tiếp cho người chăn nuôi Lượng bán bao nhiêu? ……… - Bán cho công ty chế biến Lượng bán bao nhiêu? ……… - Bán cho nhà máy (lò mổ) Lượng bán bao nhiêu? ……… - Bán cho tư thương Lượng bán bao nhiêu? ……… Hộ chăn ni có hợp đồng tiêu thụ khơng? - Có - Khơng Hình thức bán: - Tại chủ hộ Giá bán …………………… - Mang bán Giá bán …………………… 108 Hộ chăn ni loại lợn: ……………………… - Số đẻ bình quân/lứa - Số nuôi sống bình quân/lứa - Số lứa đẻ bình quân/nái - Thời gian tách mẹ - Trọng lượng lợn cai sữa - Trọng lượng lợn sau cai sữa (60 ngày tuổi) - Số lứa/năm - Thời gian nuôi/lứa - Trọng lượng giống nhập BQ/con - Trọng lượng xuất chuồng BQ/con - Bình quân tăng trọng/tháng - Tiêu tốn thức ăn/1kg tăng trọng 10 Kết sản xuất kinh doanh hộ chăn nuôi lợn Hộ Chăn nuôi Số (Con) Trọng lượng (Kg) Giá bán Thành tiền đ (1000 ) đ (1000 ) 1- Lợn thịt: - Lợn ngoại - Lợn F1 - Lợn F2 2- Lợn nái: - Nái ngoại - Nái F1 - Nái F2 3- Đực giống 4- Lợn choai - Lợn ngoại - Lợn F1 - Lợn F2 5- Kết hợp - Lợn nái - Lợn thịt - Lợn choai 11 Tình hình chi phí chăn nuôi lợn hộ năm qua 109 Thu khác đ (1000 ) Tổng thu (1000đ) Tổng chi phí cho chăn nuôi lợn năm qua (Từ lợn kg đến xuất chuồng kg) (tính trung bình ngày) Khoản mục Tháng thứ I Tháng thứ II Tháng thứ III Số Số Số Đơn Đơn lượng giá(000 lượng giá(000 (kg) đ/kg) (kg) đ/kg) Đơn Số lượng giá(000 (kg) đ/kg) Tháng thứ IV lượng giá(000 (kg) Cám đậm đặc Cám ngô Cám khác Chi điện Vật rẻ tiền mau hỏng Thú y Lao động (h) * Nguồn giống a Vấn đề bác quan tâm mua giống: - Chất lượng giống - Giá - Lý khác b Nhà bác¸có thường mua giống từ đâu? Tự túc; Chợ; Cơ sở giống; Người quen; Thương lái Tại lại mua đó? * Nguồn thức ăn a Thức ăn cho lợn mua gia đình tự chế biến? Mua Tự chế biến Kết hợp b Bác thường mua làm thức ăn cho lợn? Cám đậm đặc Cám hỗn hợp Ngô Gạo Sắn Thức ăn bổ sung 110 Đơn đ/kg) c Nhà ta thường sử dụng sản phẩm có sẵn gia đình cho lợn? Rau khoai T.Ă thừa Bã rượu Bã đậu Thức ăn khác d Mua thức ăn cơng nghiệp của: Nhà máy Đại lí cấp Đại lí cấp Đại lý cấp Tư nhân Khoảng cách từ nhà đến nơi mua: km * Thuốc thú y, phòng bệnh a Bác có dùng vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn khơng? Thường xun Thỉnh thoảng Không Loại Vacxin bác hay sử dụng ? Dịch tả Đóng dấu Tụ huyết trùng Phó thương hàn Bệnh khác ? b Có biết sử dụng kháng sinh trị bệnh cho lợn khơng? Có Khơng  c Khi lợn bị bệnh bác xử lý ? Tự chữa Mời nhân viên thú y Kết hợp hai d Nhân viên thú y ở: Cùng làng Khác làng cùng xã Khác xã e Giá dịch vụ thú y: Rất đắt Vừa phải Rẻ Rủi ro gặp phải chăn nuôi lợn năm gần đầy (2015 - 2017) Loại rủi ro Số lần gặp phải (Lần) Dịch bệnh: Về kỹ thuật (giống, thức ăn ) Về thị trường (Giá đầu vào tăng cao, giá đầu giảm) Khác 111 Mức đợ thiệt hại (%) * Chi phí - lợi ích đầu tư BIOGAS Tổng đồng tư: 000đ đó: Nhà nước hỡ trợ: 000 đ; Gia đình đầu tư: 000đ Tiết kiệm chi phí nhiên liệu bình quân: 000đ/tháng - Đánh giá mùi từ khu vực ni lợn có hầm BIOGAS: Khơng Ít Đỡ trước Vẫn cũ (So sánh mơi trường trước sau có BIOGA: ) Theo bác, giải pháp xây hầm BIOGAS, cách để hạn chế nhiễm chăn nuôi lợn gây ra: Nuôi đầu lợn thịt nên đầu tư hầm BIOGAS: * Nhà bác thường mua thịt lợn đâu? Chợ Quán bán lẻ Người bán rong Tiêu dùng năm 2017 bình quân tháng (kg): …………………… Loại thịt chủ yếu:………………………………………… * Theo hộ chăn nuôi xu hướng thời gian tới nuôi lợn cần phải: Nuôi 20 Nuôi từ 20 đến 49 Từ 50 đến 100 Trên 100 Lợn nái:Tăng lên Giảm Vẫn giữ mức * Đối với địa phương, nên ni lợn: Tập trung ngồi đồng Trong khu dân cư, tự Trong khu dân cư, gia trại * Dịch vụ cung cấp thức ăn giá súc Đáp ứng đầy đủ Tương đối đủ Chưa đáp ứng * Dịch vụ Thú y Đáp ứng đầy đủ Tương đối đủ Chưa đáp ứng * Trong bán lợn Chủ động bán lợn Bình đẳng bán lợn Bị động, lệ thuộc 112 III- Ý KIẾN PHỎNG VẤN 1- Ông (bà) có dự định mở rợng quy mơ sản xuất, kinh doanh khơng? - Có Khơng 2- Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu hợ chăn ni gì? - Giống:Thuận lợi - Vốn:Thuận lợi Bình thường Bình thường - Thị trường tiêu thu: Thuận lợi - Kỹ thuật: Thuận lợi Khó khăn Khó khăn Bình thường Khó khăn Bình thường Khó khăn Bình thường Khó khăn Bình thường Khó khăn - Chính sách: Thuận lợi Bình thường Khó khăn - Khuyến nơngThuận lợi Bình thường Khó khăn - Dịch bệnh:Thuận lợi - Giá cả: Thuận lợi 3- Hiệu so với hộ chăn nuôi khác - Chuyên trồng trọt: Tốt Tương đương Không - Chuyên gia cầm:Tốt Tương đương Không - Chuyên thủy sản: Tốt Tương đương Không - Trồng trọt + chăn nuôi: Tốt Tương đương Không - Tổng hợp (VAC): Tốt Tương đương Không 4- Nguyện vọng ơng (bà) sách nhà nước: - Được cấp giấy chứng nhận hộ chăn nuôi - Được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm - Được vay vốn ngân hàng - Được hỗ trợ dịch vụ - Được hỗ trợ, đào tạo kiến thức quẩn lý, KHKT - Chuyển chăn ni ngồi khu dân cư Bác gặp khó khăn gì? - Bác có kiến nghị sách nhà nước không ? Xin chân thành cảm ơn ! 113 PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào quý anh/chị cán quản lý nông nghiệp, thú y ! Thực đề tài khoa học “Phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên”; muốn tỉm hiểu số thông tin liên quan đến việc công tác nông nghiệp, thú ý địa bàn huyện Ý kiến q anh/chị đóng góp vơ cùng q giá nghiên cứu tơi Tồn thông tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh/chị Tôi xin chân thành cảm ơn! THÔNG TIN CHUNG: Họ tên: Giới tính: Tuổi Đơn vị công tác: Chức vụ công tác Địa chỉ: XIN ANH / CHỊ VUI LỊNG CUNG CẤP CHO CHÚNG TƠI MỘT SỐ THƠNG TIN SAU: I Thực trạng phát triển chăn ni lợn địa phương Anh/ chị đánh tình hình phát triển chăn ni lợn tập trung địa phương nay? Rất tốt Tốt Bình thường Xấu Theo Anh/ chị vấn đề khó thực việc phát triển chăn ni lợn thịt bền vững đối với địa phương nay? Quy hoạch vùng chăn nuôi Huy động vốn Điện Các vấn đề mơi trường Khoa học kỹ thuật Trình độ chun mơn người dân Khác - Khó khăn khác gì: Theo Anh/ chị với đặc thù riêng địa phương, việc phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững gặp phải khó khăn nào? 114 Số chương trình/dự án/hoạt đồng thực nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa phương? Năm bắt Tên chương trình/dự án/hoạt đợng Đang Tổng vốn Tiến đợ đầu thực giai đầu tư thực đoạn Theo Anh/ chị có yếu tố dưới ảnh hưởng đến việc phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững ? Mức độ tác động Rất Khá Lớn lớn lớn Các yếu tố Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung Hạ tầng kinh tế xã hội Chính sách Nhà nước Chính sách địa phương (huyện/tỉnh) Trình độ dân trí Trình độ chun mơn kỹ thuật người dân Trình độ cán khuyến nơng Giá lợn thịt thị trường Thương lái Điều kiện thời tiết, khí hậu Vị trí địa lý Vốn đầu tư cho chăn nuôi Thức ăn chăn nuôi Con giống Dịch bệnh Khác 115 Bình Khơng thường tácđộng Có khoảng % lượng lợn thịt tiêu thụ địa bàn? % Anh/ chị nhận thấy lợi ích dưới việc phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa phương? Những vấn đề bất cập/không hợp lý việc phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa phương gì? - Chưa có định hướng - Không phù hợp với điều kiện địa phương - Người dân chăn nuôi tràn lan, quy hoạch phát triển - Cơ chế, sách chưa đồng - Chưa quan tâm đến vấn đề môi trường - Khác (nêu rõ) Theo ơng/bà cần làm để việc phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa có hiệu cao? Trân trọng cảm ơn! 116 ... vai trò, đặc điểm chăn ni lợn thịt địa bàn huy n Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên Luận văn ưu điểm tồn tại, nguyên nhân chăn nuôi lợn thịt huy n Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên Trên sở đề xuất số giải pháp để ngành... Tiên Lữ 59 ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lương Đình Huy Tên luận văn: “Phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững địa bàn huy ̣n Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên Ngành: Quản lý kinh tế Mã số... nuôi lợn thịt huy n Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững ? 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN 1.5.1 Về lý luận Luận văn hệ thống làm sáng tỏ vấn đề lý luận chăn nuôi lợn khái niệm, vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn HUY hưng yên 9 6(OK), Luận văn HUY hưng yên 9 6(OK), Người hướng dẫn : TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm