CAC DẠNG BAI tập về NHOM

12 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 13:26

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ NHÔM Dạng Dạng bài tập cho muối Al3+ tác dụng với OH- * Quá trình hình thành k.tủa: 3+ Al + OH * Quá trình hoà tan k.tủa: Al(OH)3 + OH - ti lê 1:3 ti lê 1:1 Phương phap đôô thi: x mol 3x mol x mol Phương pháp đô thi x mol 3x mol 3y y x mol Ví dụ: Đề thi ĐH Khối A năm 2014 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol AlCl 3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Giải 1,8 mol 2,6 • n  HCl = 0,8 mol = a • nOH- ( max) = 1,8 mol => nAl(OH)3 max = = b • Vây: a : b = 0,8 : 0,6 = : B : • A : C : D : Ví dụ 2: Bài toán xác định lượng kết tủa * Quá trình hình thành tủa: Al3+ + OH- * Quá trình hoà tan tủa: Al(OH)3 + OH- ti lê 1:1 •• Tính T =   nOH − n 3+ < T => chỉ tạo Al thành kết tủa • • < T < => có sự hoà tan kết tủa (có sự hình thành ḿi aluminat) • T4 => kết tủa tan hoàn toàn (mkết tủa = ) ti lê 1:3 Cho 350 ml dung dich KOH 2M tac dụng với 100ml dung dich Al2(SO4)3 1M thu được dung dich X Tính khới lượng kết tủa • nOH- = 0,7 mol; nAl3+ = 0,2 mol • T= nOH − nAl 3+ 0, = => = 0, tạo kết tủa và ḿi aluminat • Cách 1: nAl(OH)3 = x; nKAlO2 = y => mkết tủa = 0,1.78 = 7,8 (gam)  x + y = nAl 3+ = 0,  x = 0,1 ⇒  3x + y = nOH − = 0,  y = 0,1 Cách 2: * nkết tủa max = nAl 3+ = 0,2 mol; * nOH- hoà tan k.tủa = 0,7 – 0,2.3 = 0,1mol * nkết tủa = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol * Vây: mkết tủa = 7,8 (gam) 0,2 0,1 0,6 0,8 0,7 TỔNG QUÁT: 3x mol x mol • Cho từ từ dung dịch X dung dịch KOH 1M vào dung dịch chứa a mol AlCl3 Khi 150ml X thì lượng kết tủa 3,9g Ví dụ: Khi cho thêm 175 ml dung dịch X thì thu 5,85g kết tủa A- Xác định a B- Cho biết cần cho tiếp thêm ml X để thu 3,9g kết tủa? Giải: Vậy a = 0,1 A  x= B  ( 0,325 − 0, 225 ) + 0, 225 => V = 0,1 0,3 0,075 x 0,225 x Dạng 2: Cho H + vào AlO2 – • Là dạng toán ngược của toán cho OH- vào muối Al3+ Quá trình tạo k.tủa: Quá trình hoà tan k.tủa: + H + AlO2 tỉ lê 1:1 Al(OH)3 + H + ti lê 1:3 a x b y x a 3y 3x 3a Dạng 3: Cho hỗn hợp Al với một kim loại kiềm hoặc kiềm thổ vào nước Dạng 4: Bài tập về phản ứng nhiêt nhôm
- Xem thêm -

Xem thêm: CAC DẠNG BAI tập về NHOM , CAC DẠNG BAI tập về NHOM , Dạng 1. Dạng bài tập cho muối Al3+ tác dụng với OH-.