Bài giảng, dung sai lắp ghép, Chương 9, Chuỗi kích thước

13 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 11:12

Chương CHUỖI KÍCH THƯỚC Khái niệm định nghĩa Giải chuỗi kích thước I KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA ĐN: Chuỗi KT tập hợp kt tạo thành vòng khép kín kt chi tiết lắp ghép với tạo 35 30 a) II b) I 25 30 CHUỖI KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP c2 c1 Ø8 j b b4 b1 a1 a4 ja jc PHÂN LOẠI CHUỖI KT • • • • • Chuỗi kích thước chi tiết; Chuỗi kích thước lắp ghép; Chuỗi kích thước thẳng; Chuỗi kích thước phẳng; Chuỗi kích thước khơng gian 3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI KT • Chuỗi KT nhiều KT hợp thành; • Mỗi KT chuỗi gọi khâu; • Độ hở S, độ dôi N lắp ghép coi khâu riêng biệt; • Kích thước danh nghĩa khâu khơng CÁC KHÂU THÀNH PHẦN a) Khâu thành phần: KT khâu thành phần q trình gia cơng định, KT khâu không phụ thuộc vào b) Khâu khép kín: KT khâu khép kín hồn tồn xác định KT khâu thành phần Trong chuỗi KT có khâu khép kín KHÂU KHÉP KÍN • TD: Nếu g/c A2&A3 A1 khâu khép kín A1 A2 A3 CÁC KHÂU THÀNH PHẦN • Khâu thành phần tăng khâu mà KT tăng làm tăng KT khâu khép kín & ngược lại; • Khâu thành phần giảm khâu mà KT tăng làm giảm KT khâu khép kín & ngược lại • TD chuỗi KT sau, A5 khâu tăng, A1, A 2, A khâu giảm SƠ ĐỒ CHUỖI KT THẲNG • Cho chuỗi KT sau: A5 A1 A2 A3 A4 II GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC • Ký hiệu: K: khâu khép kín D: khâu tăng, d: khâu giảm Kích thước danh nghĩa khâu khép kín: K = D – (d1 + d2 + d3) Trong trường hợp chuỗi có nhiều khâu tăng nhiều khâu giảm, phương trình là: K =  Di -  di KT giới hạn khâu khép kín • Kmax =  Di max -  di • Kmin =  Di -  di max • Dung sai khâu khép kín: • IT K = Kmax - Kmin =  IT Di +  IT di = IT Ai SAI LỆCH GIỚI HẠN CỦA KHÂU KHÉP KÍN • ES K = K max – K =  ES Di -  ei di • EI K = K – K =  EI Di -  es di III Bài tập • Cho CTM có KT sau: 8+0,1 50+0,15/-0,05 60 +0,30/+0,10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng, dung sai lắp ghép, Chương 9, Chuỗi kích thước, Bài giảng, dung sai lắp ghép, Chương 9, Chuỗi kích thước, CHUỖI KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP, CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI KT, CÁC KHÂU THÀNH PHẦN, II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC