bài giảng dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường, chương 4 mối ghép then và then hoa

25 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 11:11

bài giảng, dung sai lắp ghép, và kỹ thuật đo lường, chương 4, mối ghép then ,và then hoa BÀI : MỐI GHÉP BẰNG THEN, THEN HOA I MỐI GHÉP BẰNG THEN Mối ghép then mối ghép tháo được, dùng để truyền momen trục với chi tiết puli, bánh răng, … Trong mối ghép then, hai chi tiết bò ghép có rãnh then chúng ghép với then 1/ Then Mối ghép then 2/ Then vát • Then vát có kiểu đầu tròn , kiểu đầu vuông kiểu có mấu Mặt then vát có độ dốc : 100 Khi lắp, then đóng chặt vào rãnh lỗ trục Mặt mặt then mặt tiếp xúc Kích thước mặt cắt then rãnh then vát qui đònh TCVN 1214 – 86 CÁC KIỂU THEN VÁT Mối ghép then vát 3/ Then bán nguyệt • Then bán nguyệt dùng để truyền momen, lực tương đối nhỏ Ưu điểm loại then tự điều chỉnh Khi lắp, hai mặt bên mặt cong then mặt tiếp xúc Kích thước mặt cắt then rãnh then bán nguyệt qui đònh TCVN 4217 – 86 Mối ghép then bán nguyệt II DUNG SAI LẮP GHÉP THEN • TCVN 2261 – 77 quy định DSLG then bằng, then vát & then bán nguyệt D10* Js9 Js9 P9 h9 D10 N9 h9 H9* h N9 h9 Sai lệch giới hạn then & rãnh then Chiều rộng then h9 h9 h9 Chiều rộng rãnh trục P9 N9 H9*, N9 Chiều rộng rãnh lỗ Js9 D10* D10 Phạm vi ứng dụng *Dùng cho lắp Sx đơn Sx hàng Then dẫn & loạt loạt & khối hướng ghép L > 2d III MỐI GHÉP BẰNG THEN HOA 1/ Khái niệm chung: Để truyền mômen lớn, người ta dùng mối ghép gọi mối ghép then hoa Mối ghép then hoa dùng nhiều ngành chế tạo máy động lực máy công cụ Mối ghép then hoa có loại : a/ Mối ghép then hoa thẳng (chữ nhật) b/ Mối ghép then hoa thân khai c/ Mối ghép then hoa tam giác 2/ Cách vẽ qui ước Đường tròn đường sinh mặt đỉnh trục lỗ then hoa vẽ nét liền đậm Đường tròn đường sinh mặt đáy trục lỗ then hoa vẽ nét liền mảnh Đường giới hạn phần đầy đủ phần cạn then hoa vẽ nét liền mảnh.Trên hình cắt dọc lỗ trục then hoa, đường sinh mặt đáy vẽ nét liền đậm Phần không kẻ đường gạch gạch VẼ KÝ HIỆU THEN HOA e/ Trên hình cắt ngang trục lỗ then hoa, đường tròn đáy vẽ nét liền mảnh f/ Đối với ren hoa thân khai phải vẽ thêm đường tròn đường sinh mặt chia (ở mặt đỉnh mặt đáy răng) nét chấm gạch mảnh g/ Trong mối ghép then hoa, phần ăn khớp, trục then hoa xem che khuất lỗ then hoa IV DUNG SAI LẮP GHÉP THEN HOA Khái niệm TCVN 2324 – 78 quy định cách lắp ghép then hoa: a) Định tâm theo đường kính ngồi D; b) Định tâm theo đường kính d; c) Định tâm theo mặt bên then b Trong mối ghép kiểu a) dùng nhiều chế tạo dễ dàng giá thành hạ Cấp xác lắp ghép a) Định tâm theo đường kính ngồi D Lắp ghép đường kính định tâm D Lắp ghép theo chiều rộng b H8/e8, H8/h7, H7/f7, H7/g6, H7/h6, H7/js6, H7/n6 F8/e8, F8/f7, F8/f8, F8/h6, F8/h8, f8/js7, D9/d10, D9/h8, D9/e8, F10/e9, F10/f7, F10/h9 Js10/d10 b) Định tâm theo đường kính d Lắp ghép đường kính định tâm d Lắp ghép theo chiều rộng b H6/g5, H6/js5, H7/e8, H7/f7, H7/g6, H7/h6, H7/js6, H7/js7, H7/n6, H8/e8 F8/D7, F8/F7, F8/F8, F8/H7, F8/H8, F8/H9… ……………………… F10/h7, F10/h8, F10/k7, c) Định tâm theo chiều rộng b • F8/e8, F8/f8, F8/js7, D9/d 9, D 9/e8, • D 9/f8, D 9/f9 , D 9/h8, D 9/h9, D 9/js7, • D 9/k7, D10/d10, D10/D8, F10/d 9, F10/e8, F10/f8, F10/f9, F10/h8, F10/h9… Cách ghi vẽ: d – x 36 H7/e8 x 40 H12/a11 x d 9/ f8 D – x 36H12/a11 x 40 H8/h7 x F10/h9 b – x 36H12/a11 x 40 H12/a11 x 7D 9/h8 Ghi KT then hoa vẽ lắp D-8x36x40H8/h7x7F10/h9 Ghi KT Then hoa vẽ CT D-8x36x40h7x7h9 D-8x36x40H8x7F10 ... mảnh g/ Trong mối ghép then hoa, phần ăn khớp, trục then hoa xem che khuất lỗ then hoa IV DUNG SAI LẮP GHÉP THEN HOA Khái niệm TCVN 23 24 – 78 quy định cách lắp ghép then hoa: a) Định tâm theo... ghép then hoa có loại : a/ Mối ghép then hoa thẳng (chữ nhật) b/ Mối ghép then hoa thân khai c/ Mối ghép then hoa tam giác 2/ Cách vẽ qui ước Đường tròn đường sinh mặt đỉnh trục lỗ then hoa vẽ... cong then mặt tiếp xúc Kích thước mặt cắt then rãnh then bán nguyệt qui đònh TCVN 42 17 – 86 Mối ghép then bán nguyệt II DUNG SAI LẮP GHÉP THEN • TCVN 2261 – 77 quy định DSLG then bằng, then vát
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường, chương 4 mối ghép then và then hoa, bài giảng dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường, chương 4 mối ghép then và then hoa, III. MỐI GHÉP BẰNG THEN HOA, Cấp chính xác của lắp ghép