CHUYÊN đề 1 rút gọn và LIÊN QUAN

27 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 22:46

Bộ chun đề ơn thi tốn 9: FB:ToanhocSodo Chun đề 1.1Rút Gọn Và Tính Giá Trị Của Biểu Thức Rút gọn biểu thức đại số Để Rút Gọn Biểu Thức Ta Thường Thực Hiện Như Sau: B1.Đặt điều kiện để biểu thức có nghĩa Lưu ý: a a b có nghĩa có nghĩa  ⇔ a ≥ ; ⇔ b ≠ 0; a− b  ⇔ a ≥ 0, b ≥ 0 và  a  ≠ b có nghĩa B2.Vận dụng phép toán đa thức, phân thức, thứ tự thực phép tính, đẳng thức đáng nhớ, I - Rút Gọn Phân Thức Hữu Tỉ Phương Pháp Phân tích tử thức mẫu thức thành nhân tử, rút gọn nhân tử chung (lưu ý phải đặt điểu kiện cho mẫu thức khác 0) Thí dụ 1: rút gọn biểu thức: x − x3 − x − A= x − 3x3 + x − x − Lời Giải Ta có Tử x − x3 − x − = ( x − ) − ( x + x ) = ( x + ) ( x − ) − x ( x + ) = ( x + ) ( x − x − ) = ( x + ) ( x + 1) ( x − ) 2x − 3x + 2x − 6x − = (2x − 8) − (3x + 6x) + (2x − 4) Mẫu = 2(x − 4) − 3x(x + 2) + 2(x + 2) = (x + 2)(2x − 3x − 2) = (x + 2)(x − 2)(2x + 1) A x≠2 Điều kiện xác định (x + 2)(x + 1)(x − 2) x +1 A= = (x + 2)(x − 2)(2x + 1) 2x + 1 x≠− ta có: ĐT:0945943199 Nhóm tài liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=share Bộ chun đề ơn thi tốn 9: FB:ToanhocSodo x +1 x≠− A= 2x + x≠2 Vậy với Thí dụ 2: rút gọn biểu thức 2xy − x + z − y B= 2 x + z − y + 2xz Lời giải z − (x − 2xy + y ) z − (x − y) (z + x − y)(z − x + y) B= = = (x + 2xz + z ) − y (x + z) − y (x + z + y)(x + z − y) B= z−x+y x+z+y x + y + z ≠ 0, x − y + z ≠ Với II- Rút Gọn Biểu Thức Có Chứa Căn Thức Ta Thường Dùng Các Hằng Đẳng Thức a − b = ( a − b)( a + b) , với a ≥ 0, b ≥ 0; a a + b b = ( a + b)(a − ab + b) a a − b b = ( a − b)(a + ab + b) , với , với a ≥ 0, b ≥ 0; a ≥ 0, b ≥ 0; ua ≥ b a − b neá (a − b) = a − b =  ua < b b − a nế Thí dụ 3: rút gọn biểu thức C = x + 2y − x − 4xy + 4y Lời giải C = x + 2y − (x − 2y) = x + 2y − x − 2y Ta có: x ≥ 2y x − 2y = x − 2y C = x + 2y − x + 2y = 4y x − 2y = −x + 2y Nếu x < 2y Do c = x + 2y + x – 2y = 2x 4y neá ux ≥ y C= u x
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề 1 rút gọn và LIÊN QUAN , CHUYÊN đề 1 rút gọn và LIÊN QUAN , Chuyên đề 1.1Rút Gọn Và Tính Giá Trị Của Biểu Thức