Hợp đồng nguyên tắc mua sắm thiết bị

21 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 18:27

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc====== ======HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ VIỆC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HÀNG HÓASỐ: 20….HĐNTCÔNG TY...…..Hôm nay, ngày ... tháng ... năm …….., tại …………, Các Bên gồm:BÊN A: CÔNG TY...Địa chỉ: … Điện thoại: …Fax: …Mã số thuế: 0…Đại diện: Chức vụ: Theo Văn bản ủy quyền số ……….. ngày …………… của …………………BÊN B: Giấy chứng nhận ĐKKDGiấy chứng nhận ĐKDNGiấy phép hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số ………………….., do …………………., cấp lần đầu ngày …………………., đăng ký thay đổi lần thứ …….. ngày …………… Địa chỉ: Mã số thuế: Điện thoại: Fax: Số tài khoản : Đại diện: Chức vụ: …………..Theo Văn bản ủy quyền số …………… ngày ……………….. của …………………Bên A, Bên B sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”đã cùng nhau thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt hàng hóa (“Hợp đồng”) này với những nội dung như sau:Điều 1. Đối Tượng Của Hợp Đồng Và Cách Thức Thực Hiện Hợp Đồng1.Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý yêu cầu và Bên B đồng ý thực hiện cung cấp, lắp đặt cho Bên A hàng hóa là các loại thiết bị sử dụng trong kho tiền với các yêu cầu, giá cả như quy định tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng này (sau đây gọi tắt là “Hàng hóa”). 2.Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, mỗi lần phát sinh nhu cầu cung cấp và lắp đặt Hàng hóa, Các Bên sẽ cùng lập Phụ lục đặt hàng theo mẫu đính kèm Hợp đồng này để ghi nhận cụ thể về số lượng, đơn giá các loại Hàng hóa cần cung cấp, lắp đặt (đơn giá xác định theo đơn giá quy định tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng này); thời gian, địa điểm thực hiện và các nội dung khác có liên quan đến việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa. 3.Trường hợp phát sinh các loại Hàng hóa cần cung cấp, lắp đặt ngoài các Hàng hóa được quy định tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng này (“Phụ lục số 01”), Các Bên sẽ thỏa thuận cụ thể bằng văn bản về yêu cầu, đơn giá đối với các loại Hàng hóa mới phát sinh đó, thời gian, địa điểm thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa và các nội dung có liên quan.4.Phụ lục số 01 và các văn bản, thỏa thuận khác được ký kết giữa Các Bên liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này là các phần không tách rời Hợp đồng này. Các Bên có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này và tất cả các Phụ lục, văn bản, thỏa thuận được lập và ký kết hợp lệ giữa Các Bên.Điều 2. Giá Hàng hóa Và Thanh Toán1.Giá Hàng hóa được quy định cụ thể tại Phụ lục số 01. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật, phí dịch vụ lắp đặt Hàng hóa và các chi phí liên quan khác. Ngoài số tiền này, Bên A không phải thanh toán thêm cho Bên B vàhoặc bất kỳ bên thứ ba nào bất cứ khoản tiền nào khác.2.Thời hạnLộ trình thanh toán và Phương thức thanh toán sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của Các Bên tại Phụ lục số 01.3.Nếu ngày cuối cùng của đợt tạm ứng, thanh toán trùng vào các ngày nghỉ, lễ theo quy định của Nhà nước và Bên A, Bên A có quyền thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp ngày nghỉ, lễ đó.4.Bên B đồng ý rằng Bên A có quyền không tạm ứng, thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị Phụ lục đặt hàng nếu Bên B thuộc một trong các trường hợp sau:a)Bên B vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào quy định trong Hợp đồng này, các Phụ lục, văn bản thỏa thuận khác đính kèm Hợp đồng (nếu có).b)Bên A phát hiện Bên B có bất cứ hành vi nào nhằm chi tiền cho cán bộ, nhân viên của Bên A (trừ trường hợp Bên B thanh toán hoặc chuyển cho Bên A vàhoặc cán bộ, nhân viên của Bên A các khoản tiền theo quy định tại Hợp đồng này, Phụ lục số 01).c)Bên B không đáp ứng đầy đủ các điều kiện tạm ứng, thanh toán theo quy định tại Hợp đồng này, các Phụ lục, văn bản thỏa thuận khác đính kèm Hợp đồng (nếu có).Điều 3. Phương Thức Thực Hiện Cung Cấp Hàng hóa, Bàn Giao Hàng hóa Và Thanh Lý Phụ Lục Đặt Hàng1.Phương thức thực hiện cung cấp Hàng hóa, việc bàn giao Hàng hóa và thanh lý Phụ lục đặt hàng được Các Bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong Phụ lục số 01. 2.Các Bên có thể thỏa thuận về việc thay đổi, điều chỉnh phương thức thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa, các nội dung liên quan đến bàn giao Hàng hóa. Việc thay đổi này (nếu có) sẽ được Các Bên ghi nhận trong từng Phụ lục đặt hàng ký kết giữa Các Bên. Điều 4. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên1.Quyền và nghĩa vụ của Bên Aa)Yêu cầu Bên B thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ các nghĩa vụ nêu tại Hợp đồng này, Phụ lục Hợp đồng đính kèm, và các văn bản thỏa thuận khác có liên quan.b)Yêu cầu Bên B cung cấp, lắp đặt Hàng hóa theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng này, các Phụ lục Hợp đồng, Phụ lục đặt hàng và các văn bản thỏa thuận khác ký kết giữa Các Bên (nếu có).c)Đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu: (i) Hàng hóa do Bên B cung cấp, lắp đặt không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Hợp đồng này, Phụ lục số 01 và các văn bản thỏa thuận khác ký kết giữa Các Bên (nếu có); vàhoặc (ii) Bên B bàn giao, lắp đặt Hàng hóa không đúng tiến độ quy định tại Hợp đồng này, Phụ lục số 01 và các văn bản thỏa thuận khác ký kết giữa Các Bên (nếu có).d)Đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B trước .... (....) ngày hoặc theo các trường hợp cụ thể khác được quy định trong từng Phụ lục đặt hàng.e)Tạm ứng vàhoặc thanh toán cho Bên B theo đúng quy định tại Hợp đồng này, Phụ lục số 01 và các văn bản thỏa thuận khác có liên quan;f)Tạo điều kiện cho Bên B thực hiện và hoàn thành các công việc theo quy định tại Hợp đồng này, Phụ lục số 01 và các văn bản thỏa thuận khác có liên quan.g)Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này, các Phụ lục, văn bản thỏa thuận khác đính kèm Hợp đồng (nếu có) và Pháp luật có liên quan. 2.Quyền và nghĩa vụ của Bên Ba)Được tạm ứng vàhoặc thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng này, Phụ lục số 01;b)Cam kết việc ký kết Hợp đồng này, Phụ lục số 01 và các văn bản thỏa thuận khác ký kết giữa Các Bên không tạo ra bất kỳ sự mâu thuẫn về quyền lợi đối với bất kỳ Bên thứ ba nào khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này;c)Đảm bảo tính bảo mật thông tin và chỉ được cung cấp các thông tin có được trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, các Phụ lục Hợp đồng đính kèm cho bên thứ ba khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.d)Thực hiện đúng các công việc, trách nhiệm được quy định tại Hợp đồng này, Phụ lục số 01 và các Phụ lục, văn bản thỏa thuận khác đính kèm Hợp đồng (nếu có). e)Đảm bảo các Hàng hóa cung cấp, lắp đặt cho Bên A đáp ứng các yêu cầu, điều kiện quy định tại Phụ lục số 01, các Phụ lục Hợp đồng khác ký kết giữa Các Bên và Phụ lục đặt hàng;f)Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động cho nhân viên bên mình và đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên Bên A trong suốt quá trình thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa; chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong quá trình nhân viên của mình thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa tại Bên A và đảm bảo việc thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Bên A;g)Chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng gây ra cho Bên A vàhoặc Bên thứ ba. Trường hợp có tổn thất xảy ra do lỗi của Bên B trong suốt quá trình thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa, Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị thực tế phát sinh;h)Chịu phạt vi phạm bằng ……….(………) % phần giá trị Phụ lục đặt hàng bị vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Bên A nếu Bên B vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào quy định tại Hợp đồng này và các Phụ lục, văn bản thỏa thuận khác ký kết giữa Các Bên (nếu có);i)Nếu Bên B chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa hoặc Hàng hóa do Bên B cung cấp, lắp đặt không đáp ứng các yêu cầu của Bên A quy định tại Hợp đồng này, Phụ lục số 01, Phụ lục đặt hàng vàhoặc các văn bản khác ký kết giữa Các Bên thì ngoài số tiền phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại, Bên B sẽ phải chịu phạt ……% (…… phần trăm) Tổng giá trị Phụ lục đặt hàng bị vi phạm cho mỗi ngày chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa. Nếu quá …… (……) ngày mà Bên B vẫn chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa thì Bên A có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A toàn bộ số tiền mà Bên A đã tạm ứng, thanh toán trước kèm theo tiền phạt vi phạm Hợp đồng, bồi thường thiệt hại (nếu có). Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa sẽ do Bên B chịu. Bên B có thể đề nghị một mức phạt và bồi thường thiệt hại khác phát sinh từ việc chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa của Bên B nhưng phải được Bên A đồng ý bằng văn bản.j)Ngoài các trường hợp nêu tại Điểm h, Điểm i Khoản 2 này, nếu Bên B vi phạm một trong các nội dung dưới đây, Bên B sẽ phải chịu phạt số tiền tương đương với ….% giá trị Phụ lục đặt hàng bị vi phạm cho mỗi nội dung vi phạm:Do Đơn vị chuyên môn xem xét và bổ sung nội dung nàyk)Đảm bảo việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này đã được cấp có thẩm quyền của Bên B phê duyệt theo đúng quy định nội bộ của Bên B và quy định của pháp luật;l)Không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ của Bên B quy định tại Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp được Bên A chấp thuận trước bằng văn bản.m)Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này, các văn bản khác có liên quan ký kết giữa Các Bên và theo quy định của Pháp luật.Điều 5. Bảo Mật Thông TinTất cả thông tin, tài liệu Bên B có vàhoặc biết được khi thực hiện việc cung cấp, lắp đặt Hàng hóa cho Bên A sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Bên A. Bên B cam kết và bảo đảm rằng sẽ không lưu giữ và sử dụng những tài liệu và thông tin nêu trên trong bất cứ trường hợp nào ngoài phạm vi và thời hạn của Hợp đồng, Phụ lục đính kèm. Đồng thời, Bên B cam kết và bảo đảm rằng sẽ bảo mật mọi thông tin liên quan đến hoặc có được từ việc thực hiện Hợp đồng này, Phụ lục số 01, các Phụ lục đặt hàng trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng và kể cả sau khi Hợp đồng chấm dứt, trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định tại Hợp đồng này, Bên B sẽ phải chịu phạt vi phạm theo quy định tại Hợp đồng này và bồi thường cho Bên A toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh (nếu có).Điều 6. Trao Đổi Thông Tin1.Thông tin trao đổi giữa Các Bên sẽ được thực hiện và gửi thông qua cán bộ đầu mối của Các Bên cụ thể như sau:a)Đầu mối nhận thông tin của Bên A:Họ và tên : .....................Chức vụ: .......................Điện thoại: ........................Email: ......................................................b)Đầu mối nhận thông tin của Bên B:Họ và tên: ......................Chức vụ: ............................Điện thoại: ......................................Email: ......................................................2.Thông tin trao đổi giữa Các Bên được coi là đã nhận được bởi Bên còn lại khi:a)Trường hợp gửi thông tin qua email: Khi có thông báoxác nhận gửi mail thành công.b)Trường hợp gửi thông tin bằng văn bản qua đường bưu điệngửi trực tiếp: Khi Bên còn lại ký xác nhận đã nhận được văn bản.c)Trường hợp gửi thông tin qua fax: Khi có thông báoxác nhận chuyển fax thành công.3.Trường hợp Bên nào có sự thay đổi địa chỉ thì phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản; nếu không thông báo thì Bên kia có quyền gửi văn bản theo địa chỉ cũ và mặc nhiên coi như Bên còn lại đã nhận được văn bản.Điều 7. Trường Hợp Bất Khả Kháng1.Các Bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng, Phụ lục số 01, Phụ lục đặt hàng và không phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, hay chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, Phụ lục số 01, Phụ lục đặt hàng do các sự kiện bất khả kháng mà Các Bên không thể lường trước được hoặc có thể lường trước được nhưng vượt quá tầm kiểm soát của Bên đó, bao gồm các sự kiện sau: Thay đổi chính sách của nhà nước; thiên tai; chiến tranh, bạo loạn, phiến loạn, khởi nghĩa, cấm vận, quy tắc, quy định, lệnh hay chỉ thị của cơ quan chính quyền hay cơ quan chức năng hoặc lệnh của tòa án có thẩm quyền và những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.2.Trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng nêu trên thì mỗi Bên có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Bên còn lại trong vòng …… (……) giờngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng. Thông báo này phải nêu rõ bản chất, thời gian ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng này và cách khắc phục (nếu có); đồng thời Bên bị ảnh hưởng phải nỗ lực cao nhất phòng tránh, hạn chế rủi ro của trường hợp bất khả kháng như vậy. Bên nào không nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu nêu trên sẽ bị coi như vi phạm Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng đính kèm.Điều 8. Hiệu Lực Của Hợp Đồng1.Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn 01 (một) năm, tính từ ngày……………… đến hết ngày ………………..2.Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ được thực hiện khi được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của đại diện hợp pháp và đóng dấu của Các Bên.3.Hợp đồng này chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:a)Hết thời hạn của Hợp đồng;b)Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng;c)Các Bên hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;d)Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại Hợp đồng này;e)Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.Điều 9. Điều Khoản Thi Hành1.Các Bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. Các nội dung chưa đề cập trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo các quy định Pháp luật có liên quan. 2.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ cùng bàn bạc, giải quyết trên cơ sở hòa giải và thương lượng. Nếu Các Bên không thương lượng được hoặc không muốn thương lượng với nhau, Các Bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật để giải quyết. Bên thua kiện sẽ chịu mọi chi phí bao gồm cả lệ phí, án phí nộp cho Tòa án. 3.Hợp đồng này được lập thành ... (....) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ ... (....) bản làm căn cứ và thực hiện.4.Các Bên xác nhận rằng việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không Bên nào bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Đại diện Các Bên đã đọc lại, hiểu rõ, nhất trí và cùng ký tên dưới đây.ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc–––––––––¶¶¶––––––––– PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01(Kèm theo Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa …… số ……………… ngày ………………)Hôm nay, ngày …………………tại ………, các bên gồm:Bên A: Công ty...Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại:……………………. Fax:…………………….…………………….Đại diện: ÔngBà…………………….Chức vụ: ……………………...............Theo Văn bản ủy quyền số……của …… ngày………………Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận ĐKDNGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ………………Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….Đại diện: Ôngbà……………………. Chức vụ: …………………….Theo Văn bản ủy quyền số: …… của …… ngày ………………Đã thỏa thuận và nhất trí ký kết Phụ lục Hợp đồng số 01 (sau đây gọi tắt là “Phụ lục”) này để quy định một số nội dung cụ thể của Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa số ………….. ngày …………….. (“Hợp đồng nguyên tắc”) như sau:Điều 1.Thông Tin Về Hàng hóa Được Cung Cấp1.Hàng hóa được Bên B cung cấp cho Bên A có thông tin chi tiết như sau: TTTên Hàng hóaĐặc điểm, mô tảXuất xứĐơn giá (VND)12.Số lượng Hàng hóa đề nghị cung cấp, lắp đặt từng lần sẽ được thỏa thuận cụ thể trong từng Phụ lục đặt hàng được ký kết giữa Các Bên. 3.Các Bên thống nhất rằng đơn giá nêu tại Khoản 2 Điều 1 này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí, chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và quy định của Bên B; chi phí vận chuyển Hàng hóa đến địa điểm bàn giao, lắp đặt Hàng hóa và các chi phí liên quan khác (nếu có). Ngoài số tiền tính theo đơn giá này, Bên A không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác cho Bên B vàhoặc bất kỳ bên thứ ba nào.Điều 2.Phương Thức Thực Hiện1.Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng nguyên tắc, mỗi lần phát sinh nhu cầu cung cấp, lắp đặt Hàng hóa, Bên A sẽ đề nghị Bên B thực hiện việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa cho Bên A bằng phương thức gửi thư điện tử từ hộp thư ………………. đến địa chỉ email của đầu mối nhận hàng của Bên B hoặc gọi đến số điện thoại của Bên B theo thông tin nêu tại phần đầu của Phụ lục Hợp đồng số 01 này. Tại thời điểm đó, Các Bên sẽ ký Phụ lục đặt hàng (theo mẫu đính kèm Hợp đồng nguyên tắc) để xác định cụ thể về số lượng Hàng hóa cần cung cấp, lắp đặt, thời gian, địa điểm thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa và giá trị của Phụ lục đặt hàng (giá trị của Phụ lục đặt hàng được xác định theo đơn giá cố định đã nêu tại Phụ lục này). Phụ lục đặt hàng phải được ký bởi Đại diện có thẩm quyền của Các Bên, cụ thể như sau:a)Người đại diện ký Phụ lục đặt hàng của Bên A:Họ tên: …………………Chức vụ: ……………….b)Người đại diện ký Phụ lục đặt hàng của Bên B:Họ tên: ……………………..Chức vụ: ……………………2.Trường hợp có sự thay đổi người đại diện ký Phụ lục đặt hàng, Bên thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại biết trước ít nhất ….. ngày trước khi Các Bên tiến hành ký Phụ lục đặt hàng. Trường hợp Bên thay đổi không thực hiện thông báo hoặc thông báo không đúng quy định nêu trên thì Bên còn lại có quyền ký Phụ lục đặt hàng với người đại diện cũ và Phụ lục đặt hàng đó vẫn có giá trị pháp lý và ràng buộc Các Bên.Điều 3.Thời Hạn Và Phương Thức Thanh Toán, Tạm Ứng1.Tạm ứng: Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B ……..(…….) % Tổng giá trị của Phụ lục đặt hàng trong vòng ..........(..........) ngày làm việc kể từ ngày Đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký kết Phụ lục đặt hàng với điều kiện Bên A đã nhận được:a) Đề nghị tạm ứng của Bên B. b)Thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng đáp ứng các điều kiện sau (i) Được phát hành hợp pháp bởi ngân hàng trong nướcnước ngoài được Bên A chấp thuận; (ii) Phạm vi bảo lãnh là toàn bộ nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục số 01 của Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng tương ứng; (iii) Thời hạn bảo lãnh: cho tới khi đại diện có thẩm quyền của Các Bên đã ký Biên bản thanh lý Phụ lục đặt hàng; (iv) Giá trị bảo lãnh: tối thiểu bằng…..% giá trị Phụ lục đặt hàng; (v) Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện. Số tiền tạm ứng này sẽ được khấu trừ vào số tiền Bên A thanh toán cho Bên B theo quy định tại Khoản 2 Điều này.2.Thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100 % Tổng giá trị của Phụ lục đặt hàng (sau khi đã trừ đi số tiền tạm ứng nêu tại Khoản 1 Điều này) trong vòng ……..(…….) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ sau đây: a)Văn bản đề nghị thanh toán của Bên B, b) Biên bản bàn giao Hàng hóa có đầy đủ chữ ký của đại diện có thẩm quyền của Các Bên, c)Biên bản thanh lý Phụ lục đặt hàng có đầy đủ chữ ký của đại diện có thẩm quyền và đóng dấu của Các Bên, d)GiấyPhiếu bảo hành đối với các Hàng hóa do Bên B cung cấp, lắp đặt cho Bên A, e)Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lệ do Bên B phát hành cho 100% Tổng giá trị Phụ lục đặt hàng. f)Thư bảo lãnh bảo hành Hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau: (i) Được phát hành hợp pháp bởi ngân hàng trong nướcnước ngoài được Bên A chấp thuận; (ii) Phạm vi bảo lãnh của Thư bảo lãnh là nghĩa vụ của Bên B trong việc thực hiện bảo hành đối với các Hàng hóa do Bên B cung cấp, lắp đặt cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục số 01 của Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng số ……… ngày ……. kèm theo Hợp đồng nguyên tắc; (iii) Thời hạn bảo lãnh: bằng hoặc lớn hơn thời hạn bảo hành Hàng hóa; (iv) Giá trị bảo lãnh: Tối thiểu bằng …… % giá trị Phụ lục đặt hàng; (v) Hình thức bảo lãnh: bảo lãnh vô điều kiện. 3.Phương thức tạm ứng, thanh toán: Bên A thực hiện tạm ứng, thanh toán cho Bên B bằng Đồng Việt Nam (VND) theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên B theo thông tin nêu tại phần đầu Hợp đồng này.4.Bên A có quyền quyết định không tạm ứng, thanh toán một phần hoặc toàn bộ Tổng giá trị Phụ lục đặt hàng nếu Bên B thuộc một trong những trường hợp sau:a)Bên B không đáp ứng đủ các điều kiện tạm ứng, thanh toán theo quy định tại Hợp đồng này;b)Bên B vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào quy định tại Hợp đồng nàyPhụ lục số 01Phụ lục đặt hàng;c)Bên A phát hiện Bên B có bất cứ hành vi nào nhằm chi tiền cho cán bộ nhân viên của Bên A.Điều 4.Cung Cấp, Lắp Đặt, Bàn Giao Hàng hóa Và Thanh Lý Phụ Lục Đặt Hàng1.Chậm nhất sau ………. ngày kể từ ngày đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký kết Phụ lục đặt hàng, Bên B phải cung cấp và hoàn thiện việc lắp đặt cho Bên A tất cả các Hàng hóa nêu tại các Phụ lục đặt hàng đã được ký kết giữa Các Bên. 2.Ngay sau khi Bên B hoàn tất việc lắp đặt Hàng hóa, Các Bên sẽ tiến hành bàn giao Hàng hóa. Nếu các Hàng hóa do Bên B lắp đặt đầy đủ về số lượng và đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Phụ lục này và Phụ lục đặt hàng ký kết giữa Các Bên, đại diện có thẩm quyền của Các Bên được nêu tại Phụ lục đặt hàng sẽ tiến hành ký kết Biên bản bàn giao Hàng hóa. Trường hợp Các Bên đã ký Biên bản bàn giao Hàng hóa nhưng sau đó mới phát hiện Hàng hóa bị thiếu về số lượng vàhoặc sai về chất lượng, Bên A sẽ thông báo cho Bên B và Các Bên sẽ tiến hành xác định nguyên nhân của việc thiếu hụt, sai sót. Nếu nguyên nhân phát sinh từ phía Bên B thì Bên B có nghĩa vụ cung cấp bổ sung các Hàng hóa thiếu vàhoặc cung cấp Hàng hóa khác thay thế cho các Hàng hóa không đáp ứng yêu cầu trong vòng …………(…………) ngày kể từ ngày Các Bên phát hiện các thiếu hụt, sai sót. Trường hợp Bên B không thực hiện cung cấp đúng thời hạn nêu trên, Bên B sẽ phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng nguyên tắc. Nếu nguyên nhân phát sinh từ phía Bên A thì Bên A phải tự chịu trách nhiệm.3.Trong vòng ……..(……..) ngày kể từ ngày đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký kết Biên bản bàn giao Hàng hóa, Các Bên sẽ thực hiện ký kết Biên bản thanh lý Phụ lục đặt hàng. Biên bản thanh lý Phụ lục đặt hàng phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của Các Bên được nêu tại Khoản 1 Điều 2 của Phụ lục này.Điều 5.Bảo Hành Hàng Hóa1.Thời hạn bảo hành Hàng hóa được Các Bên thỏa thuận và xác định cụ thể trong từng Phụ lục đặt hàng và được tính từ ngày đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký Biên bản bàn giao Hàng hóa. Trong thời hạn bảo hành, Bên B có nghĩa vụ sửa chữa, thay thế miễn phí cho Bên A nếu Hàng hóa bị lỗi, hư hỏng.2.Sau khi Bên A gửi yêu cầu bảo hành (bằng văn bản, fax hoặc email), Bên B có trách nhiệm thực hiện sửa chữa, thay thế trong vòng ……… (……) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu này của Bên A. Trường hợp Bên B không cử cán bộ, nhân viên đến sửa chữa, khắc phục kịp thời, Bên B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra (nếu có) cho Bên A vàhoặc các bên có liên quan. 3.Việc bảo hành được thực hiện ngay tại địa điểm lắp đặt Hàng hóa, trường hợp phải vận chuyển Hàng hóa tới nơi khác để bảo hành, Bên B phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển và các rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển. Bên B thống nhất và xác nhận cán bộnhân viên sau đây là đầu mối nhận yêu cầu bảo hành của Bên B:Tên: ………………………………Điện thoại: ………………………..Email: ……………………….4.Trường hợp có sự thay đổi cán bộnhân viên làm đầu mối nhận yêu cầu bảo hành hoặc thay đổi thông tin của cán bộnhân viên làm đối mối nhận yêu cầu bảo hành, Bên B có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên A. Nếu không thông báo, Bên A vẫn có quyền gửi yêu cầu bảo hành theo thông tin cũ và mặc nhiên rằng Bên B đã nhận được yêu cầu.5.Thời điểm nhận yêu cầu bảo hành được xác định như sau: Nếu gửi bằng văn bản tính từ thời điểm cán bộ, nhân viên của Bên B ký vào văn bản xác nhận đã nhận được, nếu gửi qua email thì tính từ thời điểm có xác nhậnthông báo về việc email đã được gửi đi, nếu gửi qua fax thì tính từ thời điểm có xác nhậnthông báo là đã gửi fax thành công.Điều 6.Các Điều Khoản Thương Mại Khác Tùy từng trường hợp cụ thể, các Đơn vị liên quan bổ sung các quy định cần thiết (vận hành thử, kiểm tra …..) Điều 7.Hiệu Lực 1.Phụ lục này có hiệu lực từ ngày ……. tháng …. năm ….. và là một phần không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa số …………………………………. ngày ……. tháng …… năm ….... 2.Các Bên xác nhận việc ký Phụ lục này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không Bên nào bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Từng Bên một đã đọc lại, hiểu rõ, thống nhất và cùng ký tên dưới đây.ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc–––––––––¶¶¶–––––––––PHỤ LỤC ĐẶT HÀNG SỐ ….(Kèm theo Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa số: ……………………… ngày …………………………………)Hôm nay, ngày ……… tháng ………… năm …………….., tại ………, Các Bên gồm:Bên A: (Công ty...Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại:……………………. Fax:…………………….…………………….Đại diện: ÔngBà…………………….Chức vụ: ……………………..............Theo Văn bản ủy quyền số……của …… ngày………………Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận ĐKDNGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ………………Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….Đại diện: Ôngbà……………………. Chức vụ: …………………….Theo Văn bản ủy quyền số: …… của …… ngày ………………Đã thống nhất, thỏa thuận ký kết Phụ lục đặt hàng số ..... này với những nội dung như sau:Điều 1: Nội dung Phụ lục đặt hàng 1.Bằng Phụ lục đặt hàng này, Bên A yêu cầu và Bên B đồng ý cung cấp, lắp đặt cho Bên A các Hàng hóa như sau:TTTên Hàng hóaThời hạn bảo hành (tháng)Số lượng (….)Đơn giá (VND) Thành tiền(VND)1Tổng cộng:(Bằng chữ:)2.Thời gian thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa: ……………………………….3. Địa điểm thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa:………………………………..4.Đầu mối nhận bàn giao Hàng hóa của Bên A:Họ tên: …………………………Chức vụ: ………………………Điện thoại liên hệ: ……………………….Điều 2: Hiệu lực1.Phụ lục đặt hàng này là một phần không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa số ……………………….ký ngày …….tháng ……. năm …………….. 2.Phụ lục đặt hàng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bên xác nhận việc ký Phụ lục đặt hàng này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không Bên nào bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Từng Bên một đã đọc lại, hiểu rõ, thống nhất và cùng ký tên dưới đây.ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BCỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc–––––––––¶¶¶–––––––––BIÊN BẢN THANH LÝ PHỤ LỤC ĐẶT HÀNGCăn cứ vào Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa số ………………….. giữa Công ty... và ..............................(“Hợp đồng nguyên tắc”)Căn cứ Phụ lục số 01 của Hợp đồng nguyên tắc ký ngày.... giữa Công ty... và.........;Căn cứ Phụ lục đặt hàng số ........ ký ngày....giữa Công ty... và............Căn cứ Biên bản bàn giao Hàng hóa …………………………..Căn cứ tình hình thực tế.Hôm nay, ngày …………………tại ………, các bên gồm:Bên A: Công ty...Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại:……………………. Fax:…………………….…………………….Đại diện: ÔngBà…………………….Chức vụ:…………………….Theo Văn bản ủy quyền số……của …… ngày………………Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ………………Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại: …………………….Fax: …………………….Đại diện: Ôngbà…………………….Chức vụ: …………………….Theo Văn bản ủy quyền số: ……của …… ngày………………Đã thỏa thuận ký kết Biên bản thanh lý Phụ lục đặt hàng này với các nội dung như sau:Điều 1.Nội dung:1.Bên B đã thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa cho Bên A theo Phụ lục đặt hàng số ....... ... ký ngày ..............(Sau đây gọi tắt là “Phụ lục đặt hàng”), chi tiết như sau:2.Bên A đã thực hiện thanh toán giá trị Phụ lục đặt hàng cho Bên B, chi tiết như sau:3.Nội dung khác:Điều 2.Thanh lý Phụ lục đặt hàng1.Các Bên đồng ý thanh lý Phụ lục đặt hàng nêu trên kể từ ngày .............. 2.Đến ngày ..............., Bên A đã thanh toán cho Bên B: ..................,% giá trị Phụ lục đặt hàng tương ứng với số tiền: ................................. đồng (Bằng chữ: ......................)Số tiền còn lại: ................................. đồng (Bằng chữ: .................) Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B trong vòng ........ (........) ngày kể từ khi Các Bên ký kết Biên bản thanh lý này.Điều 3.Biên bản thanh lý này được lập thành ..... (........) bản, có giá trị như nhau mỗi bên giữ ......(.........) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ====== *** ====== HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ VIỆC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HÀNG HĨA SỐ: /20…./HĐNT/CƠNG TY -… Hơm nay, ngày tháng năm …… , …………, Các Bên gồm:  BÊN A : CÔNG TY - Địa :… - Điện thoại :… - Mã số thuế : 0… - Đại diện : Fax: … Chức vụ : Theo Văn ủy quyền số ……… ngày …………… …………………  BÊN B : - Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số ………………… , …………………., cấp lần đầu ngày …………………., đăng ký thay đổi lần thứ …… ngày …………… - Địa : - Mã số thuế : - Điện thoại : Fax: - Số tài khoản : - Đại diện : Chức vụ: ………… Theo Văn ủy quyền số …………… ngày ……………… ………………… Bên A, Bên B sau gọi riêng “Bên”, gọi chung “Các Bên” thoả thuận thống ký kết Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt hàng hóa (“Hợp đồng”) với nội dung sau: Điều Đối Tượng Của Hợp Đồng Và Cách Thức Thực Hiện Hợp Đồng Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý yêu cầu Bên B đồng ý thực cung cấp, lắp đặt cho Bên A hàng hóa loại thiết bị sử dụng kho tiền với yêu cầu, quy định Phụ lục số 01 Hợp đồng (sau gọi tắt “Hàng hóa”) Trong thời gian hiệu lực Hợp đồng này, lần phát sinh nhu cầu cung cấp lắp đặt Hàng hóa, Các Bên lập Phụ lục đặt hàng theo mẫu đính kèm Hợp đồng để ghi nhận cụ thể số lượng, đơn giá loại Hàng hóa cần cung cấp, lắp đặt (đơn giá xác định theo đơn giá quy định Phụ lục số 01 Hợp đồng này); thời gian, địa điểm thực nội dung khác có liên quan đến việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa Trường hợp phát sinh loại Hàng hóa cần cung cấp, lắp đặt ngồi Hàng hóa quy định Phụ lục số 01 Hợp đồng (“Phụ lục số 01”), Các Bên thỏa thuận cụ thể văn yêu cầu, đơn giá loại Hàng hóa phát sinh đó, thời gian, địa điểm thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa nội dung có liên quan Phụ lục số 01 văn bản, thỏa thuận khác ký kết Các Bên liên quan đến việc thực Hợp đồng phần không tách rời Hợp đồng Các Bên có nghĩa vụ thực đầy đủ nghĩa vụ quy định Hợp đồng tất Phụ lục, văn bản, thỏa thuận lập ký kết hợp lệ Các Bên Điều Giá Hàng hóa Và Thanh Tốn Giá Hàng hóa quy định cụ thể Phụ lục số 01 Mức giá bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật, phí dịch vụ lắp đặt Hàng hóa chi phí liên quan khác Ngồi số tiền này, Bên A khơng phải tốn thêm cho Bên B và/hoặc bên thứ ba khoản tiền khác 2 Thời hạn/Lộ trình tốn Phương thức toán thực theo thỏa thuận Các Bên Phụ lục số 01 Nếu ngày cuối đợt tạm ứng, toán trùng vào ngày nghỉ, lễ theo quy định Nhà nước Bên A, Bên A có quyền tốn vào ngày làm việc ngày nghỉ, lễ Bên B đồng ý Bên A có quyền khơng tạm ứng, tốn phần tồn giá trị Phụ lục đặt hàng Bên B thuộc trường hợp sau: a) Bên B vi phạm nghĩa vụ quy định Hợp đồng này, Phụ lục, văn thỏa thuận khác đính kèm Hợp đồng (nếu có) b) Bên A phát Bên B có hành vi nhằm chi tiền cho cán bộ, nhân viên Bên A (trừ trường hợp Bên B toán chuyển cho Bên A và/hoặc cán bộ, nhân viên Bên A khoản tiền theo quy định Hợp đồng này, Phụ lục số 01) c) Bên B không đáp ứng đầy đủ điều kiện tạm ứng, toán theo quy định Hợp đồng này, Phụ lục, văn thỏa thuận khác đính kèm Hợp đồng (nếu có) Điều Phương Thức Thực Hiện Cung Cấp Hàng hóa, Bàn Giao Hàng hóa Và Thanh Lý Phụ Lục Đặt Hàng Phương thức thực cung cấp Hàng hóa, việc bàn giao Hàng hóa lý Phụ lục đặt hàng Các Bên thỏa thuận quy định cụ thể Phụ lục số 01 Các Bên thỏa thuận việc thay đổi, điều chỉnh phương thức thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa, nội dung liên quan đến bàn giao Hàng hóa Việc thay đổi (nếu có) Các Bên ghi nhận Phụ lục đặt hàng ký kết Các Bên Điều Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên Quyền nghĩa vụ Bên A a) Yêu cầu Bên B thực nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ nêu Hợp đồng này, Phụ lục Hợp đồng đính kèm, văn thỏa thuận khác có liên quan b) Yêu cầu Bên B cung cấp, lắp đặt Hàng hóa theo thỏa thuận Hợp đồng này, Phụ lục Hợp đồng, Phụ lục đặt hàng văn thỏa thuận khác ký kết Các Bên (nếu có) c) Đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu: (i) Hàng hóa Bên B cung cấp, lắp đặt không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định Hợp đồng này, Phụ lục số 01 văn thỏa thuận khác ký kết Các Bên (nếu có); và/hoặc (ii) Bên B bàn giao, lắp đặt Hàng hóa khơng tiến độ quy định Hợp đồng này, Phụ lục số 01 văn thỏa thuận khác ký kết Các Bên (nếu có) d) Đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà chịu trách nhiệm cách gửi thông báo văn cho Bên B trước ( ) ngày theo trường hợp cụ thể khác quy định Phụ lục đặt hàng e) Tạm ứng và/hoặc toán cho Bên B theo quy định Hợp đồng này, Phụ lục số 01 văn thỏa thuận khác có liên quan; f) Tạo điều kiện cho Bên B thực hồn thành cơng việc theo quy định Hợp đồng này, Phụ lục số 01 văn thỏa thuận khác có liên quan g) Có quyền nghĩa vụ khác theo quy định Hợp đồng này, Phụ lục, văn thỏa thuận khác đính kèm Hợp đồng (nếu có) Pháp luật có liên quan Quyền nghĩa vụ Bên B a) Được tạm ứng và/hoặc toán đầy đủ, hạn theo quy định Hợp đồng này, Phụ lục số 01; b) Cam kết việc ký kết Hợp đồng này, Phụ lục số 01 văn thỏa thuận khác ký kết Các Bên không tạo mâu thuẫn quyền lợi Bên thứ ba khác hoàn toàn chịu trách nhiệm việc này; c) Đảm bảo tính bảo mật thơng tin cung cấp thơng tin có trình thực Hợp đồng này, Phụ lục Hợp đồng đính kèm cho bên thứ ba có đồng ý trước văn Bên A d) Thực công việc, trách nhiệm quy định Hợp đồng này, Phụ lục số 01 Phụ lục, văn thỏa thuận khác đính kèm Hợp đồng (nếu có) e) Đảm bảo Hàng hóa cung cấp, lắp đặt cho Bên A đáp ứng yêu cầu, điều kiện quy định Phụ lục số 01, Phụ lục Hợp đồng khác ký kết Các Bên Phụ lục đặt hàng; f) Chịu hoàn toàn trách nhiệm an toàn lao động cho nhân viên bên đảm bảo an tồn cho cán bộ, nhân viên Bên A suốt trình thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa; chịu trách nhiệm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trình nhân viên thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa Bên A đảm bảo việc thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa khơng ảnh hưởng tới hoạt động bình thường Bên A; g) Chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh trình thực Hợp đồng gây cho Bên A và/hoặc Bên thứ ba Trường hợp có tổn thất xảy lỗi Bên B suốt trình thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa, Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị thực tế phát sinh; h) Chịu phạt vi phạm  ……….(………) % phần giá trị Phụ lục đặt hàng bị vi phạm bồi thường toàn thiệt hại phát sinh cho Bên A Bên B vi phạm nghĩa vụ quy định Hợp đồng Phụ lục, văn thỏa thuận khác ký kết Các Bên (nếu có); i) Nếu Bên B chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa Hàng hóa Bên B cung cấp, lắp đặt khơng đáp ứng yêu cầu Bên A quy định Hợp đồng này, Phụ lục số 01, Phụ lục đặt hàng và/hoặc văn khác ký kết Các Bên ngồi số tiền phạt vi phạm Hợp đồng bồi thường thiệt hại, Bên B phải chịu phạt ……% (…… phần trăm) Tổng giá trị Phụ lục đặt hàng bị vi phạm cho ngày chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa Nếu …… (……) ngày mà Bên B chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa Bên A có quyền (nhưng khơng có nghĩa vụ) đơn phương chấm dứt Hợp đồng Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A toàn số tiền mà Bên A tạm ứng, toán trước kèm theo tiền phạt vi phạm Hợp đồng, bồi thường thiệt hại (nếu có) Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa Bên B chịu Bên B đề nghị mức phạt bồi thường thiệt hại khác phát sinh từ việc chậm cung cấp, lắp đặt Hàng hóa Bên B phải Bên A đồng ý văn j) Ngoài trường hợp nêu Điểm h, Điểm i Khoản này, Bên B vi phạm nội dung đây, Bên B phải chịu phạt số tiền tương đương với ….% giá trị Phụ lục đặt hàng bị vi phạm cho nội dung vi phạm: [Do Đơn vị chuyên môn xem xét bổ sung nội dung này] k) Đảm bảo việc ký kết thực Hợp đồng cấp có thẩm quyền Bên B phê duyệt theo quy định nội Bên B quy định pháp luật; l) Không chuyển giao quyền nghĩa vụ Bên B quy định Hợp đồng cho bên thứ ba khác, trừ trường hợp Bên A chấp thuận trước văn m) Có quyền nghĩa vụ khác theo quy định Hợp đồng này, văn khác có liên quan ký kết Các Bên theo quy định Pháp luật Điều Bảo Mật Thông Tin Tất thông tin, tài liệu Bên B có và/hoặc biết thực việc cung cấp, lắp đặt Hàng hóa cho Bên A thuộc sở hữu Bên A Bên B cam kết bảo đảm không lưu giữ sử dụng tài liệu thông tin nêu trường hợp phạm vi thời hạn Hợp đồng, Phụ lục đính kèm Đồng thời, Bên B cam kết bảo đảm bảo mật thông tin liên quan đến có từ việc thực Hợp đồng này, Phụ lục số 01, Phụ lục đặt hàng suốt thời hạn hiệu lực Hợp đồng kể sau Hợp đồng chấm dứt, trừ trường hợp quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định Hợp đồng này, Bên B phải chịu phạt vi phạm theo quy định Hợp đồng bồi thường cho Bên A toàn thiệt hại thực tế phát sinh (nếu có) Điều Trao Đổi Thơng Tin Thơng tin trao đổi Các Bên thực gửi thông qua cán đầu mối Các Bên cụ thể sau: a) Đầu mối nhận thông tin Bên A: ­ Họ tên : Chức vụ: ­ Điện thoại: ­ Email: b) Đầu mối nhận thông tin Bên B: ­ Họ tên: Chức vụ: ­ Điện thoại: ­ Email: Thông tin trao đổi Các Bên coi nhận Bên lại khi: a) Trường hợp gửi thơng tin qua email: Khi có thơng báo/xác nhận gửi mail thành công b) Trường hợp gửi thông tin văn qua đường bưu điện/gửi trực tiếp: Khi Bên lại ký xác nhận nhận văn c) Trường hợp gửi thông tin qua fax: Khi có thơng báo/xác nhận chuyển fax thành cơng Trường hợp Bên có thay đổi địa phải thơng báo cho Bên văn bản; khơng thơng báo Bên có quyền gửi văn theo địa cũ coi Bên lại nhận văn Điều Trường Hợp Bất Khả Kháng Các Bên không bị coi vi phạm Hợp đồng, Phụ lục số 01, Phụ lục đặt hàng chịu trách nhiệm việc không thực hiện, hay chậm thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, Phụ lục số 01, Phụ lục đặt hàng kiện bất khả kháng mà Các Bên lường trước lường trước vượt q tầm kiểm sốt Bên đó, bao gồm kiện sau: Thay đổi sách nhà nước; thiên tai; chiến tranh, bạo loạn, phiến loạn, khởi nghĩa, cấm vận, quy tắc, quy định, lệnh hay thị quan quyền hay quan chức lệnh tòa án có thẩm quyền trường hợp khác theo quy định pháp luật Trong trường hợp xảy kiện bất khả kháng nêu Bên có trách nhiệm gửi văn thơng báo cho Bên lại vòng …… (……) giờ/ngày kể từ thời điểm xảy kiện bất khả kháng Thông báo phải nêu rõ chất, thời gian ảnh hưởng kiện bất khả kháng cách khắc phục (nếu có); đồng thời Bên bị ảnh hưởng phải nỗ lực cao phòng tránh, hạn chế rủi ro trường hợp bất khả kháng Bên không nghiêm túc tuân thủ yêu cầu nêu bị coi vi phạm Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng đính kèm Điều Hiệu Lực Của Hợp Đồng Hợp đồng có hiệu lực thời hạn 01 (một) năm, tính từ ngày……/……/ …… đến hết ngày ……/……/…… Bất kỳ sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thực lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký đại diện hợp pháp đóng dấu Các Bên Hợp đồng chấm dứt xảy trường hợp sau: a) Hết thời hạn Hợp đồng; b) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng; c) Các Bên hoàn thành toàn nghĩa vụ theo Hợp đồng này; d) Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn theo quy định Hợp đồng này; e) Các trường hợp khác theo quy định Pháp luật Điều Điều Khoản Thi Hành Các Bên cam kết thực đúng, đầy đủ điều khoản ghi Hợp đồng Các nội dung chưa đề cập Hợp đồng thực theo quy định Pháp luật có liên quan Trong trình thực Hợp đồng, phát sinh tranh chấp, Các Bên bàn bạc, giải sở hòa giải thương lượng Nếu Các Bên không thương lượng không muốn thương lượng với nhau, Các Bên có quyền khởi kiện Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định Pháp luật để giải Bên thua kiện chịu chi phí bao gồm lệ phí, án phí nộp cho Tòa án Hợp đồng lập thành ( ) gốc có giá trị pháp lý nhau, Bên giữ ( ) làm thực Các Bên xác nhận việc giao kết Hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không Bên bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn Đại diện Các Bên đọc lại, hiểu rõ, trí ký tên ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––¶¶¶––––––––– PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01 (Kèm theo Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa …… số ……/ ……/…… ngày ……/……/……) Hơm nay, ngày ……/……/………tại ………, bên gồm:  Bên A: Công ty - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại:…………………… Fax:…………………….…………………… - Đại diện: Ông/Bà…………………….Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số……của …… ngày……/……/……  Bên B: Công ty …………………………………………………… …………………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại: …………………… Fax: …………………… - Đại diện: Ông/bà…………………… Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số: …… …… ngày ……/……/…… Đã thỏa thuận trí ký kết Phụ lục Hợp đồng số 01 (sau gọi tắt “Phụ lục”) để quy định số nội dung cụ thể Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa số ………… ngày …………… (“Hợp đồng nguyên tắc”) sau: Điều Thơng Tin Về Hàng hóa Được Cung Cấp Hàng hóa Bên B cung cấp cho Bên A có thơng tin chi tiết sau: Đặc điểm, mơ tả Xuất xứ TT Tên Hàng hóa Đơn giá (VND Số lượng Hàng hóa đề nghị cung cấp, lắp đặt lần thỏa thuận cụ thể Phụ lục đặt hàng ký kết Các Bên Các Bên thống đơn giá nêu Khoản Điều bao gồm thuế giá trị gia tăng loại thuế, phí, chi phí khác (nếu có) theo quy định pháp luật quy định Bên B; chi phí vận chuyển Hàng hóa đến địa điểm bàn giao, lắp đặt Hàng hóa chi phí liên quan khác (nếu có) Ngồi số tiền tính theo đơn giá này, Bên A khơng phải tốn thêm khoản tiền khác cho Bên B và/hoặc bên thứ ba Điều Phương Thức Thực Hiện Trong thời gian hiệu lực Hợp đồng nguyên tắc, lần phát sinh nhu cầu cung cấp, lắp đặt Hàng hóa, Bên A đề nghị Bên B thực việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa cho Bên A phương thức gửi thư điện tử từ hộp thư ……………… đến địa email đầu mối nhận hàng Bên B gọi đến số điện thoại Bên B theo thông tin nêu phần đầu Phụ lục Hợp đồng số 01 Tại thời điểm đó, Các Bên ký Phụ lục đặt hàng (theo mẫu đính kèm Hợp đồng nguyên tắc) để xác định cụ thể số lượng Hàng hóa cần cung cấp, lắp đặt, thời gian, địa điểm thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa giá trị Phụ lục đặt hàng (giá trị Phụ lục đặt hàng xác định theo đơn giá cố định nêu Phụ lục này) Phụ lục đặt hàng phải ký Đại diện có thẩm quyền Các Bên, cụ thể sau: a) Người đại diện ký Phụ lục đặt hàng Bên A: - Họ tên: ………………… - Chức vụ: ……………… b) Người đại diện ký Phụ lục đặt hàng Bên B: - Họ tên: …………………… - Chức vụ: …………………… Trường hợp có thay đổi người đại diện ký Phụ lục đặt hàng, Bên thay đổi phải thông báo văn cho Bên lại biết trước … ngày trước Các Bên tiến hành ký Phụ lục đặt hàng Trường hợp Bên thay đổi không thực thông báo thông báo không quy định nêu Bên lại có quyền ký Phụ lục đặt hàng với người đại diện cũ Phụ lục đặt hàng có giá trị pháp lý ràng buộc Các Bên Điều Thời Hạn Và Phương Thức Thanh Toán, Tạm Ứng Tạm ứng: Bên A tạm ứng cho Bên B  …… (…….) % Tổng giá trị Phụ lục đặt hàng vòng   ( ) ngày làm việc kể từ ngày Đại diện có thẩm quyền Các Bên ký kết Phụ lục đặt hàng với điều kiện Bên A nhận được: a) Đề nghị tạm ứng Bên B b) Thư bảo lãnh thực Hợp đồng đáp ứng điều kiện sau (i) Được phát hành hợp pháp ngân hàng nước/nước Bên A chấp thuận; (ii) Phạm vi bảo lãnh toàn nghĩa vụ thực Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng tương ứng; (iii) Thời hạn bảo lãnh: đại diện có thẩm quyền Các Bên ký Biên lý Phụ lục đặt hàng; (iv) Giá trị bảo lãnh: tối thiểu bằng… % giá trị Phụ lục đặt hàng; (v) Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện Số tiền tạm ứng khấu trừ vào số tiền Bên A toán cho Bên B theo quy định Khoản Điều Thanh toán: Bên A toán cho Bên B 100 % Tổng giá trị Phụ lục đặt hàng (sau trừ số tiền tạm ứng nêu Khoản Điều này) vòng  …… (…….) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ hồ sơ, giấy tờ sau đây: a) Văn đề nghị toán Bên B, b) Biên bàn giao Hàng hóa có đầy đủ chữ ký đại diện có thẩm quyền Các Bên, c) Biên lý Phụ lục đặt hàng có đầy đủ chữ ký đại diện có thẩm quyền đóng dấu Các Bên, d) Giấy/Phiếu bảo hành Hàng hóa Bên B cung cấp, lắp đặt cho Bên A, e) Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lệ Bên B phát hành cho 100% Tổng giá trị Phụ lục đặt hàng f) Thư bảo lãnh bảo hành Hàng hóa đáp ứng điều kiện sau: (i) Được phát hành hợp pháp ngân hàng nước/nước Bên A chấp thuận; (ii) Phạm vi bảo lãnh Thư bảo lãnh nghĩa vụ Bên B việc thực bảo hành Hàng hóa Bên B cung cấp, lắp đặt cho Bên A theo quy định Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng số ……… ngày …… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc; (iii) Thời hạn bảo lãnh: lớn thời hạn bảo hành Hàng hóa; (iv) Giá trị bảo lãnh: Tối thiểu  …… % giá trị Phụ lục đặt hàng; (v) Hình thức bảo lãnh: bảo lãnh vơ điều kiện 3 Phương thức tạm ứng, toán: Bên A thực tạm ứng, toán cho Bên B Đồng Việt Nam (VND) theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản Bên B theo thông tin nêu phần đầu Hợp đồng Bên A có quyền định khơng tạm ứng, tốn phần tồn Tổng giá trị Phụ lục đặt hàng Bên B thuộc trường hợp sau: a) Bên B không đáp ứng đủ điều kiện tạm ứng, toán theo quy định Hợp đồng này; b) Bên B vi phạm nghĩa vụ quy định Hợp đồng này/Phụ lục số 01/Phụ lục đặt hàng; c) Bên A phát Bên B có hành vi nhằm chi tiền cho cán nhân viên Bên A Điều Cung Cấp, Lắp Đặt, Bàn Giao Hàng hóa Và Thanh Lý Phụ Lục Đặt Hàng Chậm sau ……… ngày kể từ ngày đại diện có thẩm quyền Các Bên ký kết Phụ lục đặt hàng, Bên B phải cung cấp hoàn thiện việc lắp đặt cho Bên A tất Hàng hóa nêu Phụ lục đặt hàng ký kết Các Bên Ngay sau Bên B hồn tất việc lắp đặt Hàng hóa, Các Bên tiến hành bàn giao Hàng hóa Nếu Hàng hóa Bên B lắp đặt đầy đủ số lượng đáp ứng yêu cầu theo quy định Phụ lục Phụ lục đặt hàng ký kết Các Bên, đại diện có thẩm quyền Các Bên nêu Phụ lục đặt hàng tiến hành ký kết Biên bàn giao Hàng hóa Trường hợp Các Bên ký Biên bàn giao Hàng hóa sau phát Hàng hóa bị thiếu số lượng và/hoặc sai chất lượng, Bên A thông báo cho Bên B Các Bên tiến hành xác định nguyên nhân việc thiếu hụt, sai sót Nếu nguyên nhân phát sinh từ phía Bên B Bên B có nghĩa vụ cung cấp bổ sung Hàng hóa thiếu và/hoặc cung cấp Hàng hóa khác thay cho Hàng hóa khơng đáp ứng u cầu vòng  …………(…………) ngày kể từ ngày Các Bên phát thiếu hụt, sai sót Trường hợp Bên B khơng thực cung cấp thời hạn nêu trên, Bên B phải chịu phạt vi phạm bồi thường thiệt hại theo quy định Hợp đồng nguyên tắc Nếu nguyên nhân phát sinh từ phía Bên A Bên A phải tự chịu trách nhiệm Trong vòng  …… (…… ) ngày kể từ ngày đại diện có thẩm quyền Các Bên ký kết Biên bàn giao Hàng hóa, Các Bên thực ký kết Biên lý Phụ lục đặt hàng Biên lý Phụ lục đặt hàng phải ký đại diện có thẩm quyền Các Bên nêu Khoản Điều Phụ lục Điều Bảo Hành Hàng Hóa Thời hạn bảo hành Hàng hóa Các Bên thỏa thuận xác định cụ thể Phụ lục đặt hàng tính từ ngày đại diện có thẩm quyền Các Bên ký Biên bàn giao Hàng hóa Trong thời hạn bảo hành, Bên B có nghĩa vụ sửa chữa, thay miễn phí cho Bên A Hàng hóa bị lỗi, hư hỏng Sau Bên A gửi yêu cầu bảo hành (bằng văn bản, fax email), Bên B có trách nhiệm thực sửa chữa, thay vòng  ……… (……) ngày kể từ nhận yêu cầu Bên A Trường hợp Bên B không cử cán bộ, nhân viên đến sửa chữa, khắc phục kịp thời, Bên B phải bồi thường toàn thiệt hại xảy (nếu có) cho Bên A và/hoặc bên có liên quan Việc bảo hành thực địa điểm lắp đặt Hàng hóa, trường hợp phải vận chuyển Hàng hóa tới nơi khác để bảo hành, Bên B phải chịu tồn chi phí vận chuyển rủi ro xảy trình vận chuyển Bên B thống xác nhận cán bộ/nhân viên sau đầu mối nhận yêu cầu bảo hành Bên B: Tên: ……………………………… Điện thoại: ……………………… Email: ……………………… Trường hợp có thay đổi cán bộ/nhân viên làm đầu mối nhận yêu cầu bảo hành thay đổi thông tin cán bộ/nhân viên làm đối mối nhận yêu cầu bảo hành, Bên B có trách nhiệm thông báo văn cho Bên A Nếu khơng thơng báo, Bên A có quyền gửi yêu cầu bảo hành theo thông tin cũ Bên B nhận yêu cầu Thời điểm nhận yêu cầu bảo hành xác định sau: Nếu gửi văn tính từ thời điểm cán bộ, nhân viên Bên B ký vào văn xác nhận nhận được, gửi qua email tính từ thời điểm có xác nhận/thơng báo việc email gửi đi, gửi qua fax tính từ thời điểm có xác nhận/thơng báo gửi fax thành công Điều Các Điều Khoản Thương Mại Khác Tùy trường hợp cụ thể, Đơn vị liên quan bổ sung quy định cần thiết (vận hành thử, kiểm tra … ) Điều Hiệu Lực Phụ lục có hiệu lực từ ngày …… tháng … năm … phần không tách rời Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa số ………………………………… ngày …… tháng …… năm … Các Bên xác nhận việc ký Phụ lục hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không Bên bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn Từng Bên đọc lại, hiểu rõ, thống ký tên ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––¶¶¶––––––––– PHỤ LỤC ĐẶT HÀNG SỐ … (Kèm theo Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa số: ……………………… ngày …………………………………) Hôm nay, ngày ……… tháng ………… năm …………… , ………, Các Bên gồm:  Bên A: (Công ty - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại:…………………… Fax:…………………….…………………… - Đại diện: Ông/Bà…………………….Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số……của …… ngày……/……/……  Bên B: Công ty …………………………………………………… …………………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại: …………………… Fax: …………………… - Đại diện: Ông/bà…………………… Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số: …… …… ngày ……/……/…… Đã thống nhất, thỏa thuận ký kết Phụ lục đặt hàng số với nội dung sau: Điều 1: Nội dung Phụ lục đặt hàng Bằng Phụ lục đặt hàng này, Bên A yêu cầu Bên B đồng ý cung cấp, lắp đặt cho Bên A Hàng hóa sau: TT Tên Hàng hóa Thời hạn bảo hành (tháng) Số lượng (….) Đơn giá (VND) Thà (V Tổng cộng: (Bằng chữ:) Thời gian thực ……………………………… cung cấp, lắp đặt Hàng hóa: Địa điểm thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa: ……………………………… Đầu mối nhận bàn giao Hàng hóa Bên A: - Họ tên: ………………………… - Chức vụ: ……………………… - Điện thoại liên hệ: ……………………… Điều 2: Hiệu lực Phụ lục đặt hàng phần không tách rời Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa số ……………………….ký ngày …….tháng …… năm …………… Phụ lục đặt hàng có hiệu lực kể từ ngày ký Các Bên xác nhận việc ký Phụ lục đặt hàng hồn tồn tự nguyện, khơng giả tạo, không Bên bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn Từng Bên đọc lại, hiểu rõ, thống ký tên ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––¶¶¶––––––––– BIÊN BẢN THANH LÝ PHỤ LỤC ĐẶT HÀNG - - Căn vào Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa số ………………… Cơng ty (“Hợp đồng nguyên tắc”) Căn Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc ký ngày Công ty .; Căn Phụ lục đặt hàng số ký ngày Công ty Căn Biên bàn giao Hàng hóa ………………………… Căn tình hình thực tế Hơm nay, ngày ……/……/………tại ………, bên gồm:  Bên A: Công ty - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại:…………………… Fax:…………………….…………………… - Đại diện: Ông/Bà…………………….Chức vụ:…………………… Theo Văn ủy quyền số……của …… ngày……/……/……  Bên B: Công ty …………………………………………………… …………………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại: …………………….Fax: …………………… - Đại diện: Ông/bà…………………….Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số: ……của …… ngày……/……/…… Đã thỏa thuận ký kết Biên lý Phụ lục đặt hàng với nội dung sau: Điều Nội dung: Bên B thực cung cấp, lắp đặt Hàng hóa cho Bên A theo Phụ lục đặt hàng số ký ngày / / (Sau gọi tắt “Phụ lục đặt hàng”), chi tiết sau: Bên A thực toán giá trị Phụ lục đặt hàng cho Bên B, chi tiết sau: Nội dung khác: Điều Thanh lý Phụ lục đặt hàng Các Bên đồng ý lý Phụ lục đặt hàng nêu kể từ ngày Đến ngày ., Bên A toán cho Bên B: ,% giá trị Phụ lục đặt hàng tương ứng với số tiền: đồng (Bằng chữ: ) Số tiền lại: đồng (Bằng chữ: ) Bên A có trách nhiệm tốn cho Bên B vòng ( ) ngày kể từ Các Bên ký kết Biên lý Điều Biên lý lập thành ( ) bản, có giá trị bên giữ ( .) có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ... kết Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt hàng hóa ( Hợp đồng ) với nội dung sau: Điều Đối Tượng Của Hợp Đồng Và Cách Thức Thực Hiện Hợp Đồng Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý yêu cầu Bên B đồng. .. cung cấp, lắp đặt cho Bên A theo quy định Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng số ……… ngày …… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc; (iii) Thời hạn bảo lãnh: lớn thời... PHỤ LỤC ĐẶT HÀNG - - Căn vào Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa số ………………… Công ty ( Hợp đồng nguyên tắc ) Căn Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc ký ngày Công ty .; Căn Phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng nguyên tắc mua sắm thiết bị, Hợp đồng nguyên tắc mua sắm thiết bị, Bằng Phụ lục đặt hàng này, Bên A yêu cầu và Bên B đồng ý cung cấp, lắp đặt cho Bên A các Hàng hóa như sau: