BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 4 VÙNG TRỌNG ĐIỂM TỈNH LÀO CAI

64 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 16:09

bộ tài nguyên môi trờng cục địa chất khoáng sản việt nam Liên đoàn intergeo ***** Báo cáo kết thực đề án điều tra, đánh giá nguồn nớc dới đất vùng trọng điểm tỉnh lào cai Thuộc dự án : Điều tra, đánh giá níc díi ®Êt ë mét sè vïng träng ®iĨm thc tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc Hà Nội, 2006 tài nguyên môi trờng cục địa chất khoáng sản việt nam Liên đoàn intergeo ***** Tác giả : Phạm Văn Cờng Nguyễn Dơng Nguyễn Bích Dung Nguyễn Duy Thanh Lê Văn Tuyên Nguyễn Văn Sâm Báo cáo kết thực đề ¸n ®iỊu tra, ®¸nh gi¸ ngn níc díi ®Êt vùng trọng điểm tỉnh lào cai Thuộc dự án : Điều tra, đánh giá nớc dới đất số vùng trọng điểm thuộc tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc Liên đoàn trởng Chủ nhiệm đề án Hoàng Quang Chỉ Nguyễn Duy Thanh Hà Néi, 2006 môc lôc TT Néi dung Trang §Õn 10 18 19 26 Mở đầu Mục tiêu nhiệm vụ đề án Từ Chơng I Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - nhân văn Chơng II Phơng pháp khối lợng dạng công tác Chơng III Kết đạt đợc Đề án Chơng IV Báo cáo kinh tế 27 37 Chơng V Những học kinh nghiệm 38 40 Văn liệu tham khảo 41 41 Mở đầu Thực Chủ trơng Đảng Chính phủ việc hỗ trợ tỉnh biên giới phía bắc xây dựng sở hạ tầng phát triển văn hoá, kinh tế - xã hội, có nhiệm vụ tìm kiếm nguồn nớc phục vụ sinh hoạt cho đồng bào vùng sâu, vùng xa vùng biên giới Thủ tớng Chính phủ có văn số 1639/CP NN Ngày 21/11/2003 giao cho Bộ Tài nguyên Môi trờng đạo lập dự án điều tra ®¸nh gi¸ níc díi ®Êt ë mét sè vïng träng điểm đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh vùng núi phía Bắc tỉnh Tây Nguyên, công văn số 254/BTNMT KHTC ngày 10/2/2004 Bộ Tài nguyên Môi Trờng giao cho Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Tài nguyên nớc lập dự án đánh giá níc díi ®Êt ë mét sè vïng träng ®iĨm thc tỉnh phía Bắc tỉnh Tây Nguyên Công văn số 1820 CV/ĐCKS-ĐC ngày 8/12/2003 gửi Liên đoàn Intergeo liên hệ với tỉnh Lào Cai tìm hiểu nhu cầu, xem xét điều kiện địa chất có khả chứa nớc dới đất để lựa chọn vị trí điều tra Công văn số 129 CV /ĐCKS-ĐC ngày 11- 02-2004 Cục đạo Liên đoàn chủ động liên hệ với địa phơng rà soát, khảo sát lại khu vực cần điều tra theo đề nghị UBND tỉnh công văn số 1506/CV-CT ngày 25/12/2003 tỉnh Lào Cai đề nghị điều tra, đánh giá nguồn nớc khu trọng điểm có danh sách kèm theo Theo công văn số 1213 QĐ/ ĐCKS - KHTC ngày 07 / 06 / 2005 Từ tháng 7/2005 đến tháng 7/2006, Liên đoàn Intergeo tiến hành triển khai công tác điều tra đánh giá nguồn nớc dới đất bốn vùng trọng điểm tỉnh Lào Cai gồm Na Hối, Bắc Hà, Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà vùng Simacai thuộc huyện Simacai Mục tiêu nhiệm vụ đề án Mục tiêu : phát tầng chứa nớc, đánh giá trữ lợng, chất lợng tầng chứa nớc dới ®Êt, tỉ chøc khai th¸c tËp trung phơc vơ cho nhu cầu cấp nớc sinh hoạt nhân dân địa phơng cụm dân c : Na - Na Hối , thị trấn Bắc Hà, xã Lùng Phình, huyện lỵ Simacai Mục tiêu tổng trữ lợng đặt cho Đề án 1326/m /ngđ, Na - Na Hối 534 m3 /ngđ Thị trấn Bắc Hà 234 m3 /ngđ Xã Lùng Phình 252 m3 /ngđ Huyện lỵ Simacai 306 m3 /ngđ Các phơng pháp thi công để thực Đề án: Đề án tuân thủ phơng pháp thi công nh qui định Đặc biệt công tác thu thập tham khảo tài liệu đo vẽ1/50 000, kết xử lý ảnh viễn thám vùng công tác mang lại kết khả quan Công tác đo vễ địa chất - địa chất thủy văn tổng hợp kĩ s cán kĩ thuật đề án thực Công tác địa vật lý Đoàn Intergeo IV thực Công tác văn phòng thực địa kĩ s cán kĩ thuật đề án thực Công tác khoan Đoàn Intergeo 88 thực Công tác bơm hút nớc thí nghiệm Đoàn Intergeo 88 kĩ s cán kĩ thuật đề án thực Công tác quan trắc cán kĩ thuật đề án nhân dân vùng công tác thực Công tác trắc địa kĩ s cán kĩ thuật đề án thực Công tác lấy mẫu phân tích mẫu kĩ s cán kĩ thuật đề án với phòng thí nghiệm Liên đoàn II thực Công tác khai dẫn đợc ký kết hợp đồng với tổ xây dựng điện máy địa phơng thực hiện, dới giám sát đề án với cán địa phơng Công tác bàn giao, hớng dẫn sử dụng kĩ s cán kĩ thuật đề án thực với cán bộ, nhân dân địa phơng nơi đợc bàn giao lỗ khoan khai thác Dựa tài liệu thu thập đợc địa chất, địa chất thủy văn, kết phân tích ảnh vệ tinh máy bay, kết công tác đo vẽ địa chất - địa chất thủy văn tổng hợp, kết công tác đo địa vật lý, kết công tác khoan địa chất thủy văn, kết công tác bơm hút nớc thí nghiệm, kết quan trắc, kết phân tích mẫu, kết công tác khai dẫn bàn giao cho địa phơng để tiến hành lập báo cáo tổng kết Báo cáo kết điều tra đợc hoàn thành tập thể tác giả : CNKT Nguyễn Bích Dung, CNKT Phạm Văn Cờng, TCĐCTV Nguyễn Dơng, KSĐCTV Nguyễn Duy Thanh ( chủ nhiệm ),KSĐVL Lê Văn Tuyên, Ths Nguyễn Văn Quang, KSĐVL Nguyễn Văn Sâm, với giúp đỡ cộng tác viên Liên đoàn Trong trình thực Đề án đợc Liên đoàn, Ban đạo Dự án, Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trờng theo dõi chặt chẽ, đạo kịp thời đểkịp thời đa biện pháp khắc phục, nhằm đem lại kết tốt Đặc biệt giúp đỡ UBND thị trấn Bắc Hà, Phòng Tài nguyên Môi trờng huyện Bắc Hà nhân dân địa phơng suốt trình thi công thực địa Nhân dịp này, tập thể tác giả CBCNV Đề án xin chân thành cảm ơn giúp đỡ chân thành quý báu chơng I Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - nhân văn Vị trí vùng điều tra Diện tích vùng nghiên cứu thuộc khu vực Na - Na Hối, thị trấn Bắc Hà diện tích 9,843 km 2; xã Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà diện tÝch 13,942 km2; khu vùc thÞ trÊn hun Simacai diƯn tích 8,795 km2, có toạ độ địa lý (hình : Sơ đồ huyện Bắc Hà , huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ) Khu Na - Na Hối - Thị trấn Bắc Hà : A: 220 33' 2, 5''; 1040 16' 40'' B : 22 33' 2, 5''; 1040 17' 58'' C : 220 30' 52'' ; 1040 18' 02'' D : 22 30' 52''; 1040 16' 6, 5'' Khu vùc x· Lïng Ph×nh: A: 220 35' 23''; 1040 18' 53''; B : 22 37' 30''; 1040 21' 5''; C : 220 36' 45'' ; 1040 21' 55'' ; D : 22 34' 40''; 1040 19' 45'' Trung tâm huyện lỵ Simacai: A: 220 40' 57''; 1040 15' 00''; B : 22 42' 34''; 1040 17' 22''; C : 220 41' 49'' ; 1040 17' 57'' ; D : 22 40' 10''; 1040 15' 37' Địa hình, địa mạo Vùng nghiên cứu thuộc vùng địa hình núi cao, bị phân cắt mạnh, độ cao từ 1000 m tới 1500m so với mực nớc biển Độ dốc trung bình 200 - 300 trở lên Đặc điểm thủy văn Nhìn chung vïng nghiªn cøu n»m ë vïng nói cao, hƯ thống sông suối hầu nh cạn kiệt mùa khô, riêng khu vực Bắc Hà nằm thung lũng cao nguyên đá vôi, hệ thống suối phát triển, nhiên suối nhỏ, phát triển đá vôi nên động thái biến đổi mạnh theo mùa Mùa ma xuất nhiều suối, mùa khô cạn lại đến si víi lu lỵng nhá HƯ thèng si khu vực thị trấn Bắc Hà phát triển theo hớng chính: Đông Bắc - Tây Nam Tây Bắc - Đông Nam Các suối bắt nguồn từ mạch nớc, dòng mặt phân bố dẫy núi cao phía Tây, Bắc Đông bao xung quanh thị trấn Nhìn chung suối nhỏ, hẹp lòng suối đá gốc Chất lợng nớc liên quan nhiều đến tình hình sản xuất, canh tác, dễ bị ô nhiễm tùy thuộc vào thời vụ Khu vực Lùng Phình nơi cao hai huyện, độ cao từ 1300 m đến 1500 m, đỉnh phân thủy huyện, hệ thống suối phát triển theo hớng Bắc Nam Nam Bắc, chủ yếu suối nhỏ thu nớc từ nguồn lộ từ hang karst đới phá hủy kiến tạo, động thái biến đổi mạnh theo mùa Mùa ma lu lợng lớn, mùa khô lu lợng nhỏ gần nh cạn kiệt Khu vực Simacai hầu nh hệ thống suối không phát triển đặc điểm địa hình cao, hang động karst phát triển, mực xâm thực địa phơng sâu nên có khe thu nớc sờn núi tạo thành dòng chẩy vào mùa ma, mùa khô gần nh cạn kiệt Đặc điểm khí hậu Nằm độ cao trung b×nh 1000 m so víi mùc níc biĨn, vËy vïng nghiªn cøu cã khÝ hËu mang tÝnh chÊt cận nhiệt đới ôn đới: mùa hè mát mẻ, mùa đông lạnh khô hanh Khí hậu vùng thích hợp với loại trồng ôn đới nh mận, lê, dợc liệu Tuy nhiên việc sử dụng đất trồng lơng thực hạn chế + Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình 18, 30C, tháng có nhiệt độ thấp tháng Một (10, 60C ) cao tháng Bẩy (33, 10C ) + Ma: Lợng ma trung bình năm 1600 -1800 mm, tối đa 2000 mm tối thiểu 1400 mm Mùa ma từ tháng T đến đến tháng Mời, chiếm 75 % tổng lợng ma năm Từ tháng Mời đến tháng T năm sau chiếm 25 % lợng ma năm, thời gian có ma phùn, sơng mù nắng + Độ ẩm không khí: Bình quân từ 85% - 87%, tối đa 92% + Bốc trung bình năm: Từ 700 mm - 800 mm + Gió: Có hai hớng là: - Hớng Tây Nam từ tháng Mời đến tháng Ba năm sau, tốc ®é trung b×nh m/s - m/s - Híng Đông Nam từ tháng T đến tháng Mời, tốc độ trung bình m/s - m/s Hàng năm có tợng băng giá, tuyết, sơng muối vào tháng Mời tháng Một, gió lốc xoáy vào tháng Ba tháng T Các tợng có ảnh hởng lớn đến vụ Đông xuân ma đá kèm theo ảnh hởng đến tài sản cối vùng Tài liệu khí tợng thủy văn trạm Bắc Hà Tháng, năm 72005 82005 92005 102005 112005 122005 12006 22006 32006 42006 52006 6- Nhiệt độ không Độ ẩm khí kh«ng khÝ ( 0C ) (%) TB Cao ThÊ TB ThÊ p p L¬ng maTB (mm) 23,9 28,7 23,3 27,6 22 27,7 19,8 24,7 17 21,6 11,8 Bảng Lợng bốc TB (mm ) 54,6 Số nắn g (giê) 88,0 60,0 263,5 91,0 64,0 381,3 40,9 91,0 88 64 248 54 123 86 52 39,8 48,6 102 91 57 57,3 35,9 92 15,8 21, 20, 18, 17, 14, 9,5 90 44 29,9 30 56 12,1 17,4 8,8 88 37 6,8 40,5 112 14,3 17,5 90 55 20,9 29,2 51 16,2 20,1 87 62 20,4 41,8 83 20,6 26,2 82 34 85,5 71 154 22,1 27,7 79 33 112,8 90,7 170 24,8 29,5 12, 13, 16, 18, 21, 84 52 133 154 10 67,5 157 §o tuyÕn vËt lý km 21 519 In đồ địa hình tờ 26 70 II.4 Khoan máy (10 lỗ khoan) m 880 900 II.5 Xây bệ LK, gắn biển hiệu bệ 10 600 II.6 Bơm nớc thí nghiệm LK Chuẩn bị kết thúc LK 10 Tiến hành bơm ca 99 §o håi thủ ca 30 Quan tr¾c ngn lé 672 20 16 057 20 800 792 000 26 85 820 756 552 26 820 777 059 26 87 000 10 000 800 10 52 260 915 90 155 98 118 455 124 726 30 887 119 521 83 575 402 879 180 602 36 720 1000đ lần 16 057 213 678 10 126 24 52 260 153 507 910 106 796 402 119 521 251 106 796 251 124 605 69 12 877 51 518 51 II.9 Ph©n tÝch mẫu nớc 1000đ Toàn diện + kiểm tra Vi lợng (7 tiêu) Sắt Vi trùng mÉu mÉu mÉu mÉu 15 11 11 16 III LËp b¸o c¸o tỉng kÕt th/tỉ IV Can in nép lu trữ (KT) 1000đ 20 000 629 1000đ 676 575 958 606 986 708 Céng (A) 69 12 732 222 388 22 300 14 481 331 434 253 714 57 924 12 761 21 10 10 10 573 804 385 000 92 784 13 193 19 8 16 042 043 308 800 92 784 B Các chi phí khác 1000đ Làm nhà tạm, thuê nhà (2% A) 1000đ 33 532 39 172 39 734 Kiểm tra, xét duyệt, nghiệm thu, thẩm định (1,5% A) 1000® 25 149 29 379 29 801 Sả đờng, làm khoan 1000đ 10 687 49 824 62 747 39 12 24 83 575 LÊy mÉu nớc lỗ khoan quan trắc mẫu 10 60 II.8 19 13 Quan trắc ĐCTV 20 130 601 1000® II.7 11 125 19 8 16 16 057 820 765 574 800 213 678 52 260 153 507 910 106 796 106 796 518 13 193 042 043 307 800 92 784 975 222 39 504 29 628 62 747 Vận chuyển khoan, bơm 1000đ 27 491 68 106 65 520 Chuyển quân 1000đ 56 075 95 096 69 287 Khai dẫn (khái toán) 1000đ 200 000 200 000 160 000 6.1 Đờng điện + ®êng èng dÉn níc ®iĨm 10 6.2 X©y bĨ chøa nớc 10m3 bể 10 6.3 Xây nhà trạm bơm 4m2 trạm 10 Đền bù hoa màu (khái toán) Bàn giao, hớng dẫn sử dụng công trình (khái toán) Phòng chống sốt rét (khái toán) 000 11 000 000 1000đ điểm 10 1000đ Mua lắp đặt máy bơm chìm (khái toán) điểm Tổng cộng (A+B) 1000® 10 50 000 40 000 110 000 10 110 000 88 000 40 000 10 40 000 32 000 000 000 10 000 400 10 000 370 934 Céng (B) E 50 000 10 14 520 145 200 10 000 760 000 500 977 10 192 709 150 000 40 8 000 000 443 446 124 500 543 168 000 443 849 609 583 b¶ng iv.2 : thùc tiêu khối lợng giá trị khối lợng Bớc địa chất số I năm 2005 000 124 500 555 056 65 520 69 286 160 000 40 000 88 000 32 000 760 Mô c chi NS Sè TT 11 A I H¹ng mơc công việc Chi phí điều tra địa chất Lập đề án, chuẩn bị thi công Khảo sát thực địa Lập đề án, chuẩn bị thi công II Thi công đề án II 1 II.2 Khảo sát ĐC-ĐCTV Thực địa Văn phòng Địa vật lý Đơn vị tính 1000 đ 1000 đ th/tổ 1000 đ 1000 đ th/tổ th/tổ 1000 đ Đo mặt cắt đối xứng kép điểm Đo sâu đối xứng điểm Đo sâu phân cực kích thích điểm II.3 Công tác trắc địa Theo đề án phê chuẩn QĐ số 814/QĐ-BTNMT ngày 16/5/2005 Khố i lợng Đơn giá (1000 đ) 14 177 14 177 11 535 349 65 86 24 §o tuyÕn vËt lý km 21 In đồ địa hình tờ II.4 Khoan máy (10 lỗ khoan) m II.5 Xây bệ LK, g¾n biĨn hiƯu 26 88 10 19 685 19 685 19 685 28 355 555 296 159 558 113 419 46 139 344 382 55 302 2 350 65 86 II.6 B¬m níc thÝ nghiÖm LK 37 042 103 738 104 063 74 084 29 980 481 160 47 944 350 331 464 655 101 752 86 12 459 918 39 463 39 519 11 125 10 8175.50 10 70 800 792 000 000 130 601 26 38 820 339 427 000 26 600 41 Thành tiền (1000 đ) 15 000 63 229 900 Khè i lỵng 56 727 738 63 Đo GPS Thành tiền (1000 đ) Khối lợng 56 727 17 843 Thành tiền (1000đ) Đợc toán 56 727 225 851 78 Khè i lỵng NghiƯm thu 43 355 345 1000 đ điểm bệ 1000 đ Thành tiền (1000đ) Dự toán duyệt 90 301 384 37 042 103 738 104 063 74 084 29 980 481 160 47 944 331 464 101 752 12 459 463 8175.5 820 339 427 000 90 301 2 350 65 86 39 10 26 38 37 042 092 253 104 063 74 084 29 980 481 160 47 944 331 464 101 752 12 459 463 8175.5 820 327 942 000 90 301 Chuẩn bị kết thúc Tiến hành bơm Đo hồi thuỷ II.7 Quan trắc ĐCTV 1 19 13 Quan trắc nguồn lộ II.8 Lấy mẫu nớc lỗ khoan quan trắc II.9 Phân tích mẫu nớc LK ca ca 1000 đ lần mẫu 10 99 30 402 69 Toµn diƯn + kiĨm tra Vi lợng (7 tiêu) Sắt Vi trùng 15 11 11 16 III LËp b¸o c¸o tỉng kÕt th/tỉ IV Can in nép lu tr÷ (KT) Céng (A) B Các chi phí khác Làm nhà tạm, thuê nhà (2% A) KiĨm tra, xÐt dut, nghiƯm thu, thÈm định (1,5% A) Sả đờng, làm khoan Vận chuyển khoan, bơm Chuyển quân Khai dẫn (khái toán) 6.1 6.2 6.3 Đờng điện + đờng ống dẫn nớc Xây bể chứa nớc 10m3 Xây nhà trạm bơm 4m2 Đền bù hoa màu (khái toán) 36 720 90 155 726 49 15 83 575 1000 ® mÉu mÉu mÉu mÉu 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 đ 1000 đ điểm bể trạm 1000 672 915 124 26 130 59 227 944 49 15 26 130 59 227 944 59 760 59 760 49 15 26 130 59 227 944 59 760 60 83 575 70 59 760 701 59 760 70 59 760 124 605 35 532 35 532 35 532 12 732 222 388 22 300 14 481 331 434 253 714 036 6 123 282 231 400 036 6 123 282 231 400 036 6 123 282 231 400 57 924 20 000 10 10 10 000 11 000 000 42 676 575 160 465 160 465 148 980 33 532 23 209 23 209 22 980 25 149 17 407 17 407 17 235 10 687 24 912 24 912 24 912 27 491 40 864 40 864 40 864 56 075 48 207 48 207 48 206 200 000 50 000 110 000 40 000 000 100 000 25 000 55 000 20 000 000 100 000 25 000 55 000 20 000 000 100 000 25 000 55 000 20 000 000 5 5 5 5 đ Bàn giao, hớng dẫn sử dụng công trình (khái toán) điểm Phòng chống sốt rét (khái toán) 1000 đ 10 000 Cộng (B) E Mua lắp đặt máy bơm chìm (khái toán) điểm Tổng cộng (A+B) 1000 đ 10 14 520 10 000 5 000 5 000 5 000 000 000 000 000 370 934 263 599 263 599 263 196 145 200 75 000 192 709 499 064 75 000 499 064 75 000 487 176 bảng iv.2 : thực tiêu khối lợng giá trị khối lợng Bớc địa chất số II năm 2006 Mụ c chi NS Số TT 11 A Chi phí điều tra địa chất I Lập đề án, chuẩn bị thi công Khảo sát thực địa Hạng mục công việc Đơn vị tín h Theo đề án phê chuẩn QĐ số 814/QĐ-BTNMT ngày 16/5/2005 Khố i lợng Đơn giá (1000đ ) 100 0đ 100 0đ Thành tiền (1000đ) 43 355 15 000 43 (1) Dự toán duyệt Khố i lợng Thành tiền (1000đ) Nghiệm thu Khố i lợng Thành tiền (1000 đ) Đợc toán Khố i lợng Thành tiền (1000 đ) Lập đề án, chuẩn bị thi công II Thi công đề án II Khảo sát ĐC-ĐCTV Thực địa Văn phòng II Địa vật lý Đo mặt cắt đối xứng kép Đo sâu đối xứng Đo sâu phân cực kích thích II Công tác trắc địa Đo GPS II II II §o tuyÕn vËt lý In đồ địa hình Chuẩn bị kết thúc Tiến hành bơm II Đo hồi thuỷ Quan trắc nguồn lộ II Lấy mẫu nớc lỗ khoan quan th/t ổ 100 0đ 100 0đ th/t ổ th/t ỉ 100 0® ®iĨ m ®iĨ m ®iĨ m 100 0đ điể m km tờ Khoan máy (10 lỗ khoan) m Xây bệ LK, gắn biển hiệu bệ Bơm nớc thí nghiệm LK 100 0đ (2) Quan trắc ĐCTV 14 177 28 355 555 296 696 727 159 558 104 063 14 177 113 419 74 084 4 11 535 46 139 29 980 2 349 65 24 86 55 302 345 225 851 738 63 229 17 843 78 63 21 26 88 10 10 408 10 408 40 526 40 526 40 526 519 70 11 125 800 9.64 7881.18 9.64 881 9.64 881 900 792 000 47 417 124 49 437 632 49 437 632 600 000 000 800 800 130 601 90 301 672 36 720 26 130 ca 99 915 90 155 49 59 227 77 ca 100 0® 30 124 726 15 944 83 575 402 69 44 10 408 918 10 mÉu 733 458 104 063 74 084 29 980 344 382 LK lÇn 732 249 104 063 74 084 29 980 60 83 575 124 605 59 760 70 34 59 760 345 55 16 122 168 26 130 93 071 966 47 036 47 036 986 77 55 16 123 377 26 130 94 280 966 47 036 47 036 986 19 13 II tr¾c III LËp b¸o c¸o tỉng kÕt IV Can in nép lu trữ (KT) Phân tích mẫu nớc Toàn diện + kiểm tra Vi lợng (7 tiêu) Sắt Vi trùng Cộng (A) B Các chi phí khác Làm nhà tạm, thuê nhà (2% A) Kiểm tra, xét duyệt, nghiệm thu, thẩm định (1,5% A) Sả đờng, làm khoan Vận chuyển khoan, bơm Chuyển quân Khai dẫn (khái toán) 6.1 Đờng điện + đờng èng dÉn níc 6.2 X©y bĨ chøa níc 10m3 6.3 Xây nhà trạm bơm 4m2 Đền bù hoa màu (khái toán) Bàn giao, hớng dẫn sử dụng công trình (khái toán) Phòng chống sốt rét (khái toán) 100 0® mÉu mÉu mÉu mÉu th/t ỉ 100 0® 100 0® 100 0® 100 0® 100 0® 100 0® 100 0® 100 0® 100 0® ®iĨ m 12 732 15 11 11 16 222 388 22 300 14 481 10 000 bĨ 10 11 000 tr¹m 10 000 100 0® ®iĨ m 100 0® 725 331 434 253 714 13 4 450 521 154 600 11 2 57 924 92 784 20 000 629 676 575 798 140 33 532 15 963 25 149 11 972 10 687 24 912 27 491 27 242 56 075 46 890 200 000 100 000 50 000 25 000 110 000 55 000 40 000 20 000 000 10 000 Céng (B) 45 157 10 000 400 5 000 919 761 77 400 92 784 157 11 2 825 034 826 242 16 501 12 376 37 835 24 657 21 080 60 000 15 000 33 000 12 000 16 525 12 394 37 835 24 657 21 080 60 000 15 000 33 000 12 000 3 760 919 761 77 400 92 784 000 760 3 000 000 000 000 000 370 934 237 379 180 180 E Mua lắp đặt máy bơm chìm (khái toán) Tổng cộng (A+B) điể m 100 0® 10 14 520 145 200 75 000 192 709 110 519 208 49 500 054 741 250 49 500 055 992 Ghi : (1) : Giá trị khối lợng nghiệm thu bớc địa chất số II năm 2006 tạm tính theo đơn giá đợc duyệt biểu 04DT tháng 3/2006 (đơn giá theo QĐ 18) Giá trị khối lợng đợc toán bớc II tạm tính giá trị khối lợng đợc nghiệm thu theo mặt đơn giá QĐ 18 (2) : Số ca bơm thí nghiệm bao gồm 56 ca bơm năm 2005 cha đợc toán 21 ca bơm năm 2006 bảng iv.3 : tổng hợp chi phí tính tiêu Giá thành/đơn vị sản phẩm (Theo mặt giá đợc duyệt định số 814/QĐ-BTNMT ngày 16/5/2005) Mụ c chi NS Số TT 11 A Chi phí điều tra địa chất I Lập đề án, chuẩn bị thi công Khảo sát thực địa Lập đề án, chuẩn bị thi công th/tổ II Thi công đề án 1000 Hạng mục công việc Đơn vị tính Đơn giá theo dự án duyệ t Theo đề án phê chuẩn QĐ số 814/QĐ-BTNMT ngày 16/5/2005 Thành Khối tiền lợng (1000đ) 1000 đ 1000 đ 14 177 Khối lợng Thành tiền (1000đ) Theo toán Khối lợng Thành tiền (1000đ) 43 355 43 355 43 355 15 000 15 000 15 000 28 355 555 46 Theo dù to¸n duyÖt 28 355 531 28 355 565 II.1 Khảo sát ĐC-ĐCTV đ 1000 đ Thực địa th/tổ Văn phòng th/tổ II.2 Địa vật lý Đo mặt cắt đối xứng kép Đo sâu đối xứng Đo sâu phân cực kích thích II.3 Công tác trắc địa II.4 II.5 Đo GPS Đo tuyến vật lý In đồ địa hình Khoan máy (10 lỗ khoan) Xây bệ LK, gắn biển hiƯu II.6 B¬m níc thÝ nghiƯm LK Chuẩn bị kết thúc Tiến hành bơm Đo hồi thuỷ II.7 Quan trắc ĐCTV II.8 Quan trắc nguồn lộ Lấy mẫu nớc lỗ khoan quan trắc 1000 đ ®iĨm ®iĨm ®iĨm 1000 ® ®iĨm km tê m bƯ 1000 đ LK ca ca 1000 đ lần mẫu II.9 Phân tích mẫu nớc Toàn diện + kiểm tra Vi lợng (7 tiêu) Sắt Vi trùng 1000 đ mẫu mẫu mẫu mẫu III Lập báo cáo tổng kết th/tổ IV Can in nộp lu trữ (KT)(1) 1000 ® 14 177 11 535 296 682 331 159 558 159 558 159 558 113 419 113 419 113 419 46 139 46 139 46 139 344 382 24 345 738 349 655 86 55 302 225 851 63 229 344 626 350 655 86 17 843 63 519 70 900 600 78 21 26 880 10 918 11 125 800 792 000 000 10 99 30 36 720 90 155 726 350 655 86 17 110 79 20 26 856 10 130 601 672 915 124 55 335 225 851 63 440 344 626 990 10 300 820 770 400 000 17 006 79 20 26 879 130 079 10 98 30 83 575 36 720 89 633 726 55 335 225 851 63 440 990 10 197 820 791 190 800 154 943 10 126 24 83 575 36 720 115 242 981 74 573 60 402 83 575 402 83 575 251 74 573 124 69 605 69 570 51 334 12 732 222 388 22 300 14 481 15 11 11 16 331 434 253 714 57 924 20 000 47 11 765 21 10 10 10 4 664 880 221 000 57 924 20 000 12 300 19 8 16 4 220 104 177 800 57 924 20 000 19 13 Cộng (A) B Các chi phí khác Làm nhà tạm, thuê nhà (2% A) Kiểm tra, xét duyệt, nghiệm thu, thẩm định (1,5% A) Sả đờng, làm khoan Vận chuyển khoan, bơm Chuyển quân Khai dẫn (khái toán) 6.1 Đờng điện + đờng èng dÉn níc 6.2 X©y bĨ chøa níc 10m3 6.3 Xây nhà trạm bơm 4m2 1000 đ 1000 đ 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 đ điểm bể trạm 1000 đ Đền bù hoa màu (khái toán) Bàn giao, hớng dẫn sử dụng công trình (khái toán) điểm Phòng chống sốt rét (khái toán) 1000 đ E Cộng (B) Mua lắp đặt máy bơm chìm (khái toán) Tổng cộng (A+B) điểm 000 11 000 000 676 575 652 961 686 610 33 532 33 059 33 732 25 149 24 794 25 299 10 687 10 687 10 687 27 491 27 491 27 491 56 075 56 075 56 075 200 000 200 000 160 000 10 50 000 10 50 000 40 000 10 110 000 10 110 000 88 000 10 40 000 10 40 000 32 000 000 000 14 520 1000 ® 10 10 10 000 000 10 10 000 000 8 000 000 000 000 370 934 370 107 329 285 145 200 192 709 10 145 200 168 268 116 160 132 055 Ghi : Công tác can in nộp lu trữ thực năm 2007, giá trị toán ghi biểu tạm tính theo g trị đợc duyệt 48 chơng VII học kinh nghiệm Đề án đợc thành lập theo tinh thần đạo Chính phủ, nhằm qui hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh biên giới phía Bắc đặc biệt khó khăn Tỉnh Lào Cai tỉnh có nhiều tài nguyên khoáng sản, có tiềm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Với nhiệm vụ đợc giao chọn đợc vùng tập trung dân c, giao thông thuận tiên, điện lới tới với tiền đề địa chất, địa chất thủy văn có khả tìm kiếm đợc nguồn nớc dới đất phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt Để giải nhiệm vụ đặt dự án, áp dụng phơng pháp điều tra, khối lợng dạng công tác hợp lý nhằm đạt đợc mục đích nhiệm vụ đợc giao Trên sở thi công Đề án kết thực mang lại nguồn nớc cho đồng bào vùng sâu vùng xa hiệu kinh tế 1- Lựa chọn vùng điều tra đối tợng điều tra Các vùng cần đợc điều tra đợc cấp quyền từ sở đến tỉnh đề nghị, vùng vùng khó khăn thực nớc sinh hoạt Các vùng khó khăn nguồn nớc mặt không đủ cấp , bÞ nhiƠm bÈn ( vÝ dơ nh ë vïng Lïng Phình ) nguồn nớc mặt không thiếu nhng bị ô nhiễm nặng nề bãi rác thải huyện Do tìm kiếm nguồn nớc dới đất hợp lý Các vùng tập trung dân c vùng núi phía Bắc phần lớn bị thiếu nớc sinh hoạt mùa khô, mùa ma nớc lại bị nhiễm bẩn, đối tợng cần u tiên khu tập trung dân c, bệnh xá, trờng hoc Các xã vùng sâu vùng xa Đối với vùng phải có sở hạ tầng nh đờng ô tô để vận chuyển thiết bị khoan, phải có điện lới để vận hành máy bơm Qua thực tế tìm kiếm đánh giá nguồn nớc Mờng Khơng, Bắc Hà, Simacai thấy tiền đề để tìm kiếm nớc dới đất vùng phân bố đá carbonat, trớc tiến hành điều tra công tác thu thập tài liệu có quan trọng phân tích ảnh máy bay, vệ tinh từ định hớng đợc vùng có triển vọng tiến hành điều tra Nếu vùng có nhiều phân vị địa tầng khác cần u tiên địa tầng có triển vọng, mà địa tầng phân bố gần khu dân c Qua kết Đề án tỉnh Lào Cai đạt đợc, dựa yêu cầu cung cấp nớc, sở hạ tầng lựa chọn vùng nh đề án triển khai 2- Phơng pháp, khối lợng điều tra mức độ đầu t Các phơng pháp tìm kiếm nớc ngầm mà triển khai phơng pháp đợc áp dụng nơi, riêng Đề án tận dụng 44 có hiệu tài liệu địa chất có vùng, kết xử lý ảnh viễn thám , nên việc xác định cấu trúc có triển vọng chứa nớc đợc vạch trớc triển khai thực địa Riêng công tác địa vật lý cần phải tăng thêm khối lợng đo sâu phân cực kích thích để phân biệt đợc đới dập vỡ chứa nớc đa thêm phơng pháp điện trờng thiên nhiên kết hợp vào đề án để xác định xác đứt gẫy Về mức độ đầu t cho vùng khác khác nhau, phụ thuộc vào lợng nớc yêu cầu, điều kiện địa chất, địa chất thủy văn, địa hình, mức xâm thực địa phơng mà định chiều sâu công trình Qua thực tế thi công thấy mức đầu t để hợp lý đem lại hiệu thiết thực cho bà vùng sâu vùng xa là: Nếu có điều kiện đầu t thêm đờng ống dẫn nớc, đồng hồ đo nớc cho công trình cấp nớc tùy theo lu lợng số dân gần công trình hợp lý vùng dân tộc mức độ hiểu biết, nhận thức Chúng nghĩ tiền không nhiều so với tiền đầu t cho lỗ khoan, nơi nhân dân có điều kiện, hiểu biết nguồn nớc việc lắp đặt đờng ống khó, với vùng dân tộc lâu làm đợc 3- Chỉ đạo thi công, tổ chức, quản lý sử dụng công trình Công tác đạo thi công Dự án nên tập trung đạo thống nơi, tránh trờng hợp Đề án phải báo cáo qua nhiều cấp phê chuẩn, thời gain chờ đợi lâu Đối với quyền địa phơng phải kết hợp chặt chẽ việc đền bù hoa mầu, đất đai xây dựng công trình theo giá quy định nhà nớc Đặc biệt việc lắp đặt công tơ điện Hiện công trình khai thác sử dụng đợc địa phơng quản lý sử dụng tốt Các công trình đợc giao cho ngời có trách nhiệm, hiểu biết máy bơm thời gian bơm đủ để cung cấp cho số ngời dùng Ngời quản lý công trình hàng tháng thu tiền nớc theo công tơ 1m3 2000 đồng, trả tiền điện, tiền công số tiền lại để bảo trì sửa chữa máy bơm có cố Đây cách quản lý tốt đợc nhân dân chấp nhận ủng hộ 4- Những kiến nghị Khi chọn vùng điều tra cần phải xác định mức độ thiếu nớc, số dân, sở hạ tầng Xác định đối tợng địa tầng cung cấp nớc, sử dụng triệt để tài liệu có, triển vọng chuyển sang vùng có triển vọng mà yêu cầu cấp thiết nớc giống Phơng pháp điều tra cần thêm phơng pháp giải đoán ảnh máy bay, viễn thám, bổ xung phơng pháp đo điện trờng thiên nhiên công tác địa vật lý, số điểm đo phân cực kích thích cần tăng cho vị trí có triển vọng nhằm đạt kết cao hơn, tránh rủi ro khoan nớc Đặc biệt triển khai công tác khoan vùng việc cấp nớc cho khoan gặp nhiều khó khăn, có vùng ph¶i sư dơng 45 xe chë níc phơc vơ khoan nớc sinh hoạt cho đội thi công công trình, việc chi phí giá thành 1m khoan cao nhiều so với phê chuẩn Về mức độ đầu t vùng dân tộc nên đa đờng ống đến hộ gia đình, trờng học, bệnh xá nơi không xin đợc kinh phí lắp đặt đờng ống Kết luận Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam có đủ lực nh: nhân lực, trang thiết bị, kinh nghiệm việc triển khai Dự án điều tra, đánh giá nguồn nớc dới phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt nhân dân vùng sâu, vùng xa cho đồng bào dân tộc vùng núi cao Chủ trơng Chính sách Đảng đắn đầu t cho vùng sâu, vùng xa nơi mà thứ khó khăn, kinh tế phát triển, việc tìm kiếm, khai thác phục vụ cho bà hoàn toàn hợp lý mang ý nghĩa to lớn Qua công trình cung cấp nớc Vùng Na Hối, Bắc Hà, Simacai, nhân dân vô cám ơn Đảng Chính phủ quan tâm đem lại nguồn nớc cho ngời Khi công trình khai thác đợc đa vào sử dụng, nhiều vùng cha đợc triển khai đòi hỏi quyền địa phơng cha đợc dùng nớc đề nghị cho triển khai địa phơng Tại lỗ khoan BH2, thị trấn Bắc Hà lỗ khoan đợc đa vào sử dụng, ngời dân tự đóng góp tiền mua đờng ống, ®ång hå ®Ĩ ®a níc vỊ nhµ, sè dùng nhiều không đồng nên việc phải vận hành máy bơm liên tục nên yêu cầu quyền địa phơng cho kinh phí để xây thêm bĨ dung tÝch 20 m 3, ®Ĩ tiƯn cho viƯc cung cấp nớc 46 Việc lỗ khoan đợc đa vào sử dụng nỗi xúc nguồn nớc đợc giải quyết, không lo thiếu nớc sinh hoạt vào mùa khô nữa, chở chờ đợi ma xng míi cã níc sư dơng, c¸c bƯnh tật đợc giảm dần, bà vô phấn khởi Các phơng pháp kỹ thuật, khối lợng dạng công tác phù hợp với vùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố Nếu vùng điều tra vùng núi cao, địa hình phân cắt mạnh, việc đầu t khối lợng công tác địa vật lý tăng để đạt mục tiêu Các dạng công tác nh công tác khoan tăng phải chở nớc khoan giá thành đội lên cao Đặc biệt công tác khoan địa chất thủy văn giá thành thấp, lỗ khoan địa chất thủy văn khoan vào đới dập vỡ chứa nớc nên hay gặp cố, phải khoan doa mở rộng đờng kính lớn, ống chống vật t kèm nhiều, nên cần thiết phải điều chỉnh giá thành mét khoan Để hoàn thành đề án sử dụng công nghệ tiên tiến nh sử dụng kết giải đoán ảnh máy bay, viễn thám, phần mền xử lý kết đo địa vật lý khác để so sánh kết quả, sử dụng GPS để xác định đới dập vỡ có triển vọng chứa nớc, phần mềm tin học chuyên nghành nh GWW để xử lý kết phân tích mẫu nớc, tính toán thông số địa chất thủy văn, máy ảnh số máy tính xách tay đợc dùng trình triển khai thực địa Đề án hoàn thành, thực mang lại niềm vui cho đồng bào vùng sâu, vùng xa đợc đảng Chính phủ quan tâm Các vùng sâu vùng xa thiếu thốn khó khăn nhiều, nớc sinh hoạt mùa khô, việc điều tra đánh giá nguồn nớc dới đất việc làm cần tiếp tục để ngời điều đợc niềm hạnh phúc nh nhau, không phân biệt miền núi miền xuôi giải pháp bền vững cho việc cung cấp nguồn nớc cho ngời Hà nội, 2006 Kỹ s địa chất thuỷ văn Nguyễn Duy Thanh Văn liệu tham khảo 1-Báo cáo kết đo vẽ tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ : 50 000 nhóm tở Bắc Hà, Hoàng Quang Chỉ chủ biên 2002 2- Báo cáo kết điều tra nớc dới đất vùng Mờng Khơng, tỉnh Lào Cai, Trần Đức Là chủ biên 2003 3-Tài liệu khí tợng thủy văn trạm Bắc hà 4- Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, 2001 : Quy chế lập đồ địa chất thủy văn tỷ lƯ 1/50 000 ( 1/25 000 ) Hµ Néi 47 5- Tiêu chuẩn vệ sinh nớc ăn uống, 2002, Bộ Y tế, Hà Nội ( Quyết định 1239/2002/BYT/QĐ) 6- Cc Địa chất Kho¸ng sản Việt Nam, 2006 : Híng dẫn lập báo cáo điều tra đánh giá nguồn nớc dới đất vùng đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc Các vẽ phụ lục kèm theo báo cáo 1- Bản đồ tài liệu thực tế vùng Na Hối Bắc Hà tỷ lệi 1:10 000 2- Bản đồ tài liệu thực tế vùng Lùng Phình Bắc Hà tỷ lệ 1:10 000 3- Bản đồ tài liÖu thùc tÕ vïng Simacai tû lÖi 1:10 000 4- Sơ đồ địa chất - địa chất thủy văn vùng Na Hối Bắc Hà tỷ lệ 1: 25 000 5- Sơ đồ địa chất - địa chất thủy văn vùng Lùng Phình tỷ lệ 1: 25 000 6- Sơ đồ địa chất - địa chất thủy văn vùng Simacai tỷ lệ 1: 25 000 7- Thiết đồ tổng hợp 10 lỗ khoan ( A4 ) 8- Tập phụ lục tổng hợp thành phần hóa học nớc dới đất (A4) 9- TËp phơ lơc b¬m hót níc thÝ nghiƯm tổng hợp (A3) 10- Tập phụ lục thiét đồ tổng hợp lát cắt địa điện (A4) 11- Sơ đồ giao thông, vị trí vùng công tác 48 ... Tuyên Nguyễn Văn Sâm Báo cáo kết thực đề án ®iỊu tra, ®¸nh gi¸ ngn níc díi ®Êt vïng trọng điểm tỉnh lào cai Thuộc dự án : Điều tra, đánh giá nớc dới đất số vùng trọng điểm thuộc tỉnh đặc biệt khó... 36' 45 '' ; 1 040 21' 55'' ; D : 22 34' 40 ''; 1 040 19' 45 '' Trung tâm huyện lỵ Simacai: A: 220 40 ' 57''; 1 040 15' 00''; B : 22 42 ' 34' '; 1 040 17' 22''; C : 220 41 ' 49 '' ; 1 040 17' 57'' ; D : 22 40 '... khai công tác điều tra đánh giá nguồn nớc dới đất bốn vùng trọng điểm tỉnh Lào Cai gồm Na Hối, Bắc Hà, Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà vùng Simacai thuộc huyện Simacai Mục tiêu nhiệm vụ đề án Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 4 VÙNG TRỌNG ĐIỂM TỈNH LÀO CAI, BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 4 VÙNG TRỌNG ĐIỂM TỈNH LÀO CAI, Báo cáo kinh tế

Từ khóa liên quan