Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu. Đề xuất hướng hoàn thiện quy dịnh pháp luật

15 185 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 15:47

Trong pháp luật dân sự, biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là một trong những chế định quan trọng, được thể hiện dưới các hình thức bảo đảm bằng tài sản, phi tài sản và luôn gắn với hợp đồng song vụ. Nội dung của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự chính là bên có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình đối với bên kia theo hợp đồng. Nếu đến hạn mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ thì tài sản được bảo đảm sẽ được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự.Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại Mục 3, Chương XV, Phần thứ ba. Tại điều 292 Bộ luật Dân sự 2015 quy định có 8 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm: Cầm cố tài sản; Thế chấp tài sản; Đặt cọc; Ký cược; Ký quỹ; Bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh; Tín chấp; Cầm giữ tài sản. Như vậy, so với Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự 2015 đã bổ sung hai biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự mới, đó là: Bảo lưu quyền sở hữu và Cầm giữ tài sản.Và để tìm hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu, em xin được lựa chọn đề tài: “Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu. Đề xuất hướng hoàn thiện quy dịnh pháp luật” làm nội dung cho bài tập học kỳ của mình MỞ ĐẦU Trong pháp luật dân sự, biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân chế định quan trọng, thể hình thức bảo đảm tài sản, phi tài sản gắn với hợp đồng song vụ Nội dung biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân bên có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu để đảm bảo cho việc thực nghĩa vụ dân bên theo hợp đồng Nếu đến hạn mà bên có nghĩa vụ khơng thực thực khơng đúng, khơng đầy đủ tài sản bảo đảm xử lý theo thỏa thuận hợp đồng theo quy định pháp luật để đảm bảo thực nghĩa vụ dân Theo quy định Bộ luật Dân 2015, biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân quy định Mục 3, Chương XV, Phần thứ ba Tại điều 292 Bộ luật Dân 2015 quy định có biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân bao gồm: Cầm cố tài sản; Thế chấp tài sản; Đặt cọc; Ký cược; Ký quỹ; Bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh; Tín chấp; Cầm giữ tài sản Như vậy, so với Bộ luật Dân 2005, Bộ luật Dân 2015 bổ sung hai biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân mới, là: Bảo lưu quyền sở hữu Cầm giữ tài sản Và để tìm hiểu rõ quy định pháp luật biện pháp bảo lưu quyền sở hữu, em xin lựa chọn đề tài: “Phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Đề xuất hướng hoàn thiện quy dịnh pháp luật” làm nội dung cho tập học kỳ Trang | NỘI DUNG 1.Quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quyền sở hữu 1.1 Khái niệm bảo lưu quyền sở hữu Định nghĩa: Bảo lưu quyền sở hữu lần quy định biện pháp bảo đảm khoản Điều 292 BLDS 2015 quy định cụ thể tiểu mục BLDS 2015 (từ Điều 331 đến Điều 334) Khoản Điều 331 BLDS 2015 quy định: “Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản bên bán bảo lưu nghĩa vụ toán thực đầy đủ”.Đối với chủ thể chuyên kinh doanh tài sản bán trả chậm, trả dần thường không áp dụng biện pháp bảo đảm mà dùng tài sản để bảo đảm vay tiền mua nhà dùng ngơi nhà để chấp… Như vậy, việc quy định biện pháp bảo lưu quyền sở hữu nhằm bảo vệ quyền, lợi ích bên bán Điều 461 BLDS 2005 quy định hợp đồng mua trả chậm, trả dần ví dụ thực tiễn phổ biến thị trường quyền sử dụng đất nay, có nhiều hợp đồng ký kết mà bên thỏa thuận phương thức toán nhiều lần, nhiều kỳ Bên bán bảo lưu quyền sở hữu bên mua trả đủ tiền thực nghĩa vụ khác hợp đồng, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Đặc điểm: Là biện pháp bảo đảm, Bảo lưu quyền sở hữu mang đặc điểm chung biện pháp bảo đảm, là: + Bản chất: Đây giao dịch phụ (hợp đồng phụ) khơng tồn độc lập, mà ln xác lập kèm hợp đồng (hợp đồng mua bán) + Mục đích: Nhằm đảm bảo việc thực nghĩa vụ hợp đồng bên mua tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích bên bán hợp đồng mua bán tài sản Ngoài đặc điểm chung trên, biện pháp Bảo lưu quyền sở hữu mang đặc điểm riêng sau đây: + Đối tượng: Là tài sản (động sản, bất động sản) Khi mà quyền sở hữu tài sản thuộc bên bán họ có tồn quyền định Trang | tài sản Cái mà bên mua hướng đến quyền sở hữu tài sản cách hợp pháp Đúng tên gọi biện pháp, sau tài sản giao cho người mua ( mua trả góp, mua trả chậm,trả dần…), người bán nhận đủ tiền tốn quyền sở hữu tài sản thuộc người bán Bên mua có quyền chiếm hữu, quyền đưa tài sản vào khai thác công dụng Quyền sở hữu chuyển giao cho người mua sau toán xong tiền Tài sản hợp đồng mua bán có áp dụng biện pháp bảo lưu quyền sở hữu thông thường tài sản có giá trị lớn có đăng ký quyền sở hữu, ô tô, xe máy, nhà ở, quyền sử dụng đất… + Phương thức bảo lưu: Người bán bảo lưu cách giữ giấy tờ đăng ký tài sản không sang tên tài sản giấy tờ cho người mua + Hình thức bảo lưu: Bảo lưu quyền sở hữu phải lập thành văn riêng ghi hợp đồng mua bán + Ý nghĩa: Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba Tại nghị định 163/2006/NĐ-CP có quy định hiệu lực giao dịch bảo đảm Trường hợp hợp đồng mua bán có bảo lưu quyền sở hữu đăng ký quan có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng mua bán bên bán có bảo lưu quyền sở hữu có thứ tự ưu tiên tốn cao xử lý tài sản bảo đảm (Khoản Điều 13 Nghị định 163/2006/NĐCP) Sau thực hợp đồng mua bán trả góp, trả chậm, trả dần, quyền sở hữu với tài sản thuộc bên bán Bên mua đem tài sản để tham gia vào giao dịch khác, để đảm bảo cho việc thực nghĩa vụ khác Khi xử lý tài sản đó, bên bán tài sản ưu tiên toán chuyển giao quyền sở hữu cho bên mua; Nếu bên mua khơng thực nghĩa vụ bên bán có quyền truy đòi tài sản quyền toán theo quy định BLDS 2015 1.2 Nội dung quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Về xác lập bảo lưu quyền sở hữu Phạm vi áp dụng biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Trang | Khoản Điều 331 BLDS 2015 quy định “Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản bên bán bảo lưu nghĩa vụ toán thực đầy đủ” Quy định gián tiếp cho thấy, biện pháp bảo lưu quyền sở hữu áp dụng kèm với hợp đồng mua bán tài sản Trong đó, xét chất tên gọi “bảo lưu quyền sở hữu”, hình dung biện pháp áp dụng kèm với giao dịch liên quan đến chuyển quyền sở hữu tài sản Điều có nghĩa là, tất giao dịch có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản chủ thể thực quyền “bảo lưu quyền sở hữu” Tuy nhiên, nhìn nhận góc độ chưa đủ, bảo lưu quyền sở hữu áp dụng có tính chất biện pháp bảo đảm, tức với dấu hiệu nhận biết áp dụng với giao dịch mà có động tác chuyển quyền sở hữu tài sản cần thêm dấu hiệu giao dịch phải làm phát sinh nghĩa vụ bên chuyển giao quyền sở hữu Tức hình thành sở hợp đồng song vụ Với phân tích trên, hợp đồng mua bán loại điển hình hợp đồng song vụ có chuyển giao quyền sở hữu tài sản Bên cạnh đó, hợp đồng trao đổi tài sản theo quy định Điều 455 BLDS 2015 có tính chất phân tích Nếu áp dụng quy định Điều 331 BLDS 2015, bảo lưu quyền sở hữu không phép áp dụng hợp đồng trao đổi tài sản Tuy nhiên, khoản Điều 455 BLDS 2015 quy định: “Mỗi bên coi người bán tài sản giao cho bên người mua tài sản nhận Các quy định hợp đồng mua bán từ Điều 430 đến Điều 439, từ Điều 441 đến Điều 449 Điều 454 Bộ luật áp dụng hợp đồng trao đổi tài sản” Như vậy, theo quy định nêu trên, bảo lưu quyền sở hữu tài sản áp dụng hợp đồng trao đổi tài sản Hình thức xác lập Khoản Điều 331 BLDS 2015 quy định:“Bảo lưu quyền sở hữu phải lập thành văn riêng ghi hợp đồng mua bán” Như vậy, số trường hợp mà pháp luật quy định hình thức phải văn giao dịch Trang | Việc yêu cầu xác lập văn biện pháp bảo lưu quyền sở hữu yêu cầu hợp lý Bởi lẽ, cần có chứng xác thực cho hành vi đặc biệt bên có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu tài sản việc không thực nghĩa vụ Trên thực tiễn, yêu cầu dẫn đến trường hợp sau: Thứ nhất, hoàn tồn khơng có vấn đề theo quy định pháp luật hợp đồng mua bán hay hợp đồng trao đổi tài sản phải lập thành văn bản, điều khoản bảo lưu quyền sở hữu ghi vào văn – hợp đồng mua bán Thứ hai, trường hợp hợp đồng mua bán không buộc phải xác lập văn bản, bên có hai lựa chọn: Một là, xác lập hợp đồng mua bán văn (mặc dù luật không yêu cầu) tương ứng với hợp đồng điều khoản hay hợp đồng bảo lưu quyền sở hữu; Hai là, chấp nhận tình trạng hợp đồng mua bán lập miệng hợp đồng (hay điều khoản) bảo lưu quyền sở hữu lại xác lập văn Về thời điểm xác lập bảo lưu quyền sở hữu tài sản Biện pháp bảo lưu quyền sở hữu phải xác lập trước thời điểm thực việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản Về logic, biện pháp bảo lưu quyền sở hữu tài sản phải xác lập đồng thời (vì ghi cùng) với hợp đồng mua bán tài sản Tuy nhiên, cho rằng, để phù hợp với thực tiễn nay, thời điểm xác lập biện pháp bảo lưu quyền sở hữu, cách hợp lý, cần trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu Hiệu lực biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Vấn đề hiệu lực biện pháp bảo đảm xem xét góc độ hiệu lực đối kháng hay quyền nghĩa vụ bên tham gia quan hệ Về hiệu lực đối kháng Khoản Điều 331 BLDS 2015 quy định “Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký” Như vậy, việc đăng ký bảo lưu quyền sở hữu không xem quy định bắt buộc hình thức để thoả thuận có hiệu lực Nó sở để làm phát sinh giá trị đối kháng biện pháp bảo lưu quyền sở hữu với người thứ ba Điều có nghĩa khơng đăng ký, biện pháp bảo đảm có giá trị quan hệ bên tham gia giao dịch Bên cạnh đó, BLDS 2015 chưa xác định rõ giá trị hiệu lực đối kháng trường hợp bên mua tài sản bán lại tài sản cho người khác Theo chúng Trang | tôi, giải pháp cần công nhận người mua tài sản phải chấp nhận quyền bên bán (đang chủ sở hữu tài sản) Quyền nghĩa vụ bên bảo lưu quyền sở hữu Đối với bên bán: Bên bán có quyền “đòi lại tài sản” quy định Điều 332 BLDS 2015: + Bên bán có quyền đòi lại tài sản trường hợp bên mua khơng hồn thành nghĩa vụ tốn đủ số tiền theo thỏa thuận + Bên bán có quyền yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại trường hợp bên mua làm mát, hư hỏng tài sản Bên bán có nghĩa vụ hồn trả cho bên mua số tiền bên mua toán sau trừ giá trị hao mòn tài sản sử dụng Đối với bên mua: Quyền nghĩa vụ bên mua quy định Điều 333 BLDS 2015: + Bên mua có quyền sử dụng tài sản hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thời hạn bảo lưu quyền sở hữu có hiệu lực + Bên mua có nghĩa vụ phải gánh chịu rủi ro xảy với tài sản thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Về quyền lấy lại tài sản bên bán Điều 332 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp bên mua khơng hồn thành nghĩa vụ toán cho bên bán theo thỏa thuận bên bán có quyền đòi lại tài sản Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua toán sau trừ giá trị hao mòn tài sản sử dụng Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại” Với điều khoản bảo lưu quyền sở hữu bên có quyền chủ sở hữu tài sản Trong trường hợp này, thân quyền sở hữu tài sản đối tượng giao dịch bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ tốn bên mua Vì vậy, người mua hồn tất nghĩa vụ tốn, quyền sở hữu chuyển giao, ngược lại, vi phạm nghĩa vụ toán, với tư cách chủ sở hữu, bên bán lấy lại tài sản Tính chất bảo đảm cao nhiều lần so với biện pháp bảo đảm thông thường (như cầm cố, chấp)1 Trên thực tế, việc áp dụng điều khoản bảo lưu quyền sở hữu thời gian qua hay bị nhầm lẫn với kỹ thuật khác có chế gần tương tự Việc bảo lưu quyền sở hữu thường kèm với việc trả chậm (hay toán nhiều lần Giáp Minh Tâm (2017), Bảo lưu quyền sở hữu theo pháp luật dân Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.18 Trang | thời gian kéo dài), tất trường hợp trả nhiều lần (trả góp) bảo lưu quyền sở hữu Có thể hình dung qua ví dụ đơn giản sau: A mua hộ chung cư nhà đầu tư B, khơng có tiền tốn lần, với hỗ trợ nhà đầu tư, A vay tiền với lãi suất ưu đãi ngân hàng C với thoả thuận hộ chấp cho ngân hàng C A toán tiền vay hình thức trả chậm Với tình này, có thực tế việc “trả chậm” khơng có việc bảo lưu quyền sở hữu mà hợp đồng “mua đứt, bán đoạn” Do đó, lý A khơng thể tiếp tục thực nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng C C tiến hành thủ tục đòi nợ yêu cầu xử lý tài sản chấp hộ mà A mua khơng có quyền lấy lại tài sản quy định Điều 332 BLDS 2015 nêu Ngồi ra, Điều 332 quy định “Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản bên bán có quyền u cầu bồi thường thiệt hại” gây tranh cãi trên thực tế Bởi lẽ, xảy hai trường hợp sau: Thứ nhất, bên mua tiếp tục thực nghĩa vụ toán, tài sản bị đột ngột Nếu tiếp tục tốn hết bên bán chuyển giao quyền sở hữu tài sản sang cho bên mua? Tài sản khơng còn, việc chuyển giao quyền sở hữu liệu có ý nghĩa? Thứ hai, thực nghĩa vụ toán, tài sản bị mất, bên mua ngưng tốn, bên bán đòi tài sản phát tài sản bị Tại đây, quyền yêu cầu bồi thường phát sinh Quy định Điều 332, cách gián tiếp, đẩy rủi ro cho bên mua tài sản kể từ thời điểm giao tài sản Trong đó, bên bán với tư cách chủ sở hữu tài sản không gánh chịu rủi ro./ Đánh giá quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Trong BLDS 2005, quy định Bảo lưu quyền sở hữu đề cập đến trường hợp đặc biệt hợp đồng mua bán hàng hóa, cụ thể Điều 461 hợp đồng mua trả chậm, trả dần Như vậy, bảo lưu quyền sở hữu chưa cơng nhận biện pháp bảo đảm thức luật Khắc phục thiếu sót đó, với tình hình thực tế xã hội ngày nay, nhà làm luật bổ sung thêm quy định biện pháp Bảo lưu quyền sở hữu Trang | BLDS 2015 Xét góc độ kinh tế, hợp đồng mua trả chậm, trả dần xem phương thức khuyến khích bán hàng nhiều doanh nghiệp Bên mua dù chưa có đủ tiền có loại hàng hóa mà mong muốn Thông thường, lãi suất trường hợp mua trả chậm,trả dần lãi suất ưu đãi mang tính chất hỗ trợ cho bên mua tài sản trả chậm, trả dần Tuy nhiên, biện pháp có vướng mắc việc áp dụng, đặc biệt quy định vấn đề quyền sở hữu Thứ nhất, theo quy định BLDS 2015, tài sản chuyển giao cho bên mua quyền sở hữu thuộc bên bán bên mua toán đủ tiền Có ý kiến cho rằng: “Việc cơng nhận điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hợp đồng mua bán biện pháp bảo đảm chưa hợp lý người mua đơn có quyền chiếm hữu tài sản người bán có quyền sở hữu tuyệt đối tài sản theo thỏa thuận bên : biện pháp bảo đảm phải phát sinh từ việc bên bảo đảm trao quyền tài sản cho bên nhận bảo đảm việc bên chủ sở hữu tài sản bảo lưu quyền sở hữu mình”2 Vậy có nghĩa là, bên mua khơng có quyền đem tài sản bán, tặng cho, cho thuê đảm bảo cho nghĩa vụ dân khác Như có đảm bảo quyền cho bên mua hay không, mà bên mua trả phần tiền cho bên bán thực tế có nhiều trường hợp xảy bên phải xử lý nào? Nếu như, người mua bán tài sản cho người thứ ba có đồng ý người bán, bên phải có thỏa thuận rõ ràng việc có nghĩa vụ tốn nốt số tiền lại cho người bán, người mua hay người thứ ba? Và người bán có quyền đòi nợ với ai? Chỉ thỏa thuận rõ ràng hạn chế tối đa việc xảy tranh chấp Trên thực tế, với loại giao dịch dân có điều kiện, đối tượng hợp đồng tài sản bắt buộc phải đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền mà theo tinh thần luật 2015, người bán có quyền bảo lưu quyền sở hữu Bùi Đức Giang, “Sửa quy định giao dịch bảo đảm: bước tiến hay lùi”, địa chỉ: https://www.thesaigontimes.vn/118984/Sua-quy-dinh-ve-giao-dich-bao-dam buoc-tien-hay-lui, truy cập 10/10/2019 ngày Trang | cách khơng làm thủ tục đăng kí giữ lại giấy tờ đăng ký, gây không khó khăn cho người mua q trình sử dụng tài sản Ví dụ: Quy định người tham gia giao thơng phải sử dụng phương tiện chủ, pháp luật quy định người điều khiển xe máy tham gia giao thơng phải có giấy tờ đăng kí xe… chưa trả hết tiền cho người bán nên người bán giữ lại giấy tờ đăng kí xe người mua Vậy họ mắc lỗi sai đường, không lẽ lại mắc lỗi không mang giấy đăng ký xe ? Thứ hai, trường hợp bên hợp đồng mua bán thực đầy đủ nghĩa vụ toán cho lại thực hợp đồng lý khách quan, bất khả kháng không xuất phát từ hai bên chủ thể hợp đồng, dẫn đến hợp đồng khơng thực trường hợp bên bán có thực quyền bảo lưu quyền sở hữu tài sản hay khơng? Ví dụ: Hợp đồng mua bán nhà giao dịch dân có điều kiện, pháp luật nhà quy định hợp đồng có hiệu lực sau hai bên thực thủ tục cơng chứng quan nhà nước có thẩm quyền Như vậy, trường hợp này, sau hai bên thực đầy đủ nghĩa vụ toán, chuyển giao tài sản, nộp thuế… sau lại có định quan nhà nước việc thu hồi tài sản để thực dự án trường hợp người bán có bảo lưu quyền sở hữu tài sản hay khơng? Còn quyền lợi người mua có đảm bảo không? Trường hợp giải theo quy định pháp luật.3 Thứ ba, bảo lưu quyền sở hữu áp dụng tài sản vật hợp đồng mua trả chậm, trả dần Tuy nhiên, tài sản tiêu hao khơng thể bảo lưu quyền sở hữu được, sử dụng vật khơng Khi tài sản tiêu hao mà bên mua không thực nghĩa vụ trả tiền bên bán khơng thể lấy lại tài sản khơng thể yêu cầu bên mua trả số tiền lại, phải chứng minh nghĩa vụ trả tiền bên mua phức tạp Trường hợp giải Phạm Thanh Sơn, “Một số góp ý với dự thảo luật dân (sửa đổi)”, địa chỉ: http://www.luatsurieng.vn/gop-y-du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi /mot-so-gop-y-voi-du-thao-bo-luatdan-su-sua-doi.html, ngày truy cập 10/10/2019 Trang | nào? Để tránh rắc rối xảy sau đó, từ đầu bên phải thỏa thuận rõ ràng việc người bán có quyền yêu cầu người mua trả tiền thời hạn định Một điều theo BLDS 2015, có rủi ro xảy bên mua phải gánh chịu hậu đó, có cơng khơng? Ví dụ: Một người mua nhà trả góp, thực chất bên mua nợ bên bán khoản tiền bên bán đứng tên chủ sở hữu để đảm bảo nghã vụ trả đủ tiền bên mua, bên mua giao nhà sử dụng nhà Vấn đề đặt trường hợp xảy kiện bất khả kháng mưa, bão làm nhà bị sập hỏa hoạn khiến nhà bị thiêu rụi… theo quy định luật bên mua phải gánh chịu rủi ro thiệt hại gây lỗi họ Đề xuất số giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật bảo lưu quyền sở hữu Một là, hợp quy định bảo lưu quyền sở hữu chế định Cụ thể, theo quy định BLDS 2015 thì: (i) Trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần, bảo lưu quyền sở hữu xác lập tự động bên lựa chọn phương thức toán trả chậm, trả dần mà khơng cần có điều khoản hay văn riêng bảo lưu quyền sở hữu; (ii) Với vị trí biện pháp bảo đảm, bảo lưu quyền sở hữu không xác lập cách tự động mà bên bắt buộc phải lập thành văn thỏa thuận cụ thể bảo lưu quyền sở hữu thiết lập điều khoản riêng bảo lưu quyền sở hữu hợp đồng mua bán5 Như vậy, rõ ràng chất bảo lưu quyền sở hữu hợp đồng mua trả chậm, trả dần với bảo lưu quyền sở hữu với vị trí biện pháp bảo đảm khơng có khác chất nên không cần Nguyễn Minh Tuấn,“Những nội dung phần nghĩa vụ hợp đồng bất cập”, địa chỉ: http://luatsurieng.vn/gop-y-du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi /nhung-noi-dung-cua-phan-nghia-vu-vahop-dong-con-bat-cap.html, ngày truy cập 10/10/2019 Giáp Minh Tâm (2017), Bảo lưu quyền sở hữu theo pháp luật dân Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.77 Trang | 10 thiết phải quy định hai chế định Do vậy, nên hợp hai chế định thành chế định để hạn chế quan điểm mâu thuẫn để áp dụng thống việc thực quy định bảo lưu quyền sở hữu Hai là, sửa tên điều luật 332 thành quyền nghĩa vụ bên bán Tại BLDS 2015 đặt tên điều luật quyền đòi lại tài sản nội dung điều luật lại bao gồm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản Ngoài ra, việc quy định đan xen quyền nghĩa vụ gây khó khăn q trình áp dụng pháp luật đó, ngồi việc sửa tên Điều 332, nội dung quyền nghĩa vụ điều luật cần có tách biệt thành khoản khác Ba là, hoàn thiện quy định quyền nghĩa vụ bên thực bảo lưu quyền sở hữu Với quy định nay, quyền nghĩa vụ bên bán luật định Tức là, bên mua khơng hồn thành nghĩa vụ tốn tiền mua tài sản, bên bán có hai quyền đòi lại tài sản yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) có nghĩa vụ hồn trả lại số tiền mà bên mua toán cho bên bán Quy định dường ngược lại với nguyên tắc thỏa thuận giao kết hợp đồng Hơn nữa, theo quy định Điều 331 BLDS 2015 bảo lưu quyền sở hữu xác lập theo thỏa thuận bên Như vậy, rõ ràng quy định quyền nghĩa vụ bên bị nhà làm luật gò bó quy định pháp luật điều vơ hình chung làm quyền lợi đáng bên bán việc thực hợp đồng bảo lưu quyền sở hữu Chính vậy, quyền nghĩa bên bán cần phải bổ sung theo hướng thêm cụm từ “trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác”, cụ thể sau: “Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua toán sau trừ giá trị hao mòn tài sản sử dụng, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác” Bốn là, trường hợp chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu Trang | 11 BLDS 2015 quy định ba trường hợp chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu Tuy nhiên, ngồi ba trường hợp bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trường hợp khác như: Bảo lưu quyền hữu thay biện pháp bảo đảm khác; chấm dứt bị hủy bỏ bị đơn phương chấm dứt,… Chính cần bổ sung thêm trường hợp chấm dứt bảo lưu vào Điều 334 BLDS 2015 Trang | 12 KẾT LUẬN Bảo lưu quyền sở hữu biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân thông dụng nước giới ghi nhận áp dụng rộng rãi, điển Pháp, Đức, Nhật Bản … Việc bổ sung thêm biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ vào BLDS 2015 cần thiết nhằm tạo hành lang pháp lý cho bên tham gia vào giao dịch dân có nhiều phương án để lựa chọn biện pháp bảo đảm, đảm bảo tính linh hoạt cho q trình ký kết, tham gia, thực hợp đồng dân chủ thể, góp phần thúc đẩy phát triển chung kinh tế đất nước Tuy nhiên, cần phải đưa quy định hợp lý, cụ thể để khắc phục bất cập từ thực tế, để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật Trang | 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân Việt Nam, tập 2, Nxb CAND, Hà Nội, 2017; Phạm Văn Tuyết, Hoàn thiện chế định pháp luật giao dịch bảo đảm, Đề tài khoa học cấp trường Đại học Luật Hà Nội, 2014; Bộ luật Dân 2015; Giáp Minh Tâm (2017), Bảo lưu quyền sở hữu theo pháp luật dân Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Bùi Đức Giang, “Sửa quy định giao dịch bảo đảm: bước tiến hay lùi”, địa chỉ: https://www.thesaigontimes.vn/118984/Sua-quy-dinh-ve-giao-dichbao-dam buoc-tien-hay-lui, ngày truy cập 10/10/2019 Phạm Thanh Sơn, “Một số góp ý với dự thảo luật dân (sửa đổi)”, địa chỉ: http://www.luatsurieng.vn/gop-y-du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi /motso-gop-y-voi-du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi.html, ngày truy cập 10/10/2019 Nguyễn Minh Tuấn,“Những nội dung phần nghĩa vụ hợp đồng bất cập”, địa chỉ: http://luatsurieng.vn/gop-y-du-thao-bo-luat-dan-su-suadoi /nhung-noi-dung-cua-phan-nghia-vu-va-hop-dong-con-bat-cap.html, ngày truy cập 10/10/2019 Trang | 14 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 1.Quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quyền sở hữu 1.1 Khái niệm bảo lưu quyền sở hữu 1.2 Nội dung quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Đánh giá quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Đề xuất số giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật bảo lưu quyền sở hữu 10 KẾT LUẬN 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang | 15 ... 1 .Quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quy n sở hữu 1.1 Khái niệm bảo lưu quy n sở hữu 1.2 Nội dung quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quy n sở hữu Đánh giá quy định BLDS 2015 biện. .. DUNG 1 .Quy định BLDS 2015 biện pháp bảo lưu quy n sở hữu 1.1 Khái niệm bảo lưu quy n sở hữu Định nghĩa: Bảo lưu quy n sở hữu lần quy định biện pháp bảo đảm khoản Điều 292 BLDS 2015 quy định cụ... văn Về thời điểm xác lập bảo lưu quy n sở hữu tài sản Biện pháp bảo lưu quy n sở hữu phải xác lập trước thời điểm thực việc chuyển giao quy n sở hữu tài sản Về logic, biện pháp bảo lưu quy n sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu. Đề xuất hướng hoàn thiện quy dịnh pháp luật, Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu. Đề xuất hướng hoàn thiện quy dịnh pháp luật, Quy định của BLDS 2015 về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu, Đánh giá các quy định của BLDS 2015 về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu, Tại BLDS 2015 đặt tên điều luật là quyền đòi lại tài sản nhưng nội dung của điều luật lại bao gồm cả quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, việc quy định đan xen giữa quyền và nghĩa vụ sẽ gây khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật do

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm