Đề KSCL THPT quốc gia môn vật lý năm 2018 2019 trường đồng đậu vĩnh phúc lần 1

5 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 14:18

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU Mã đề thi: 120 KÌ THI KSCL LẦN NĂM 2018 – 2019 – MÔN THI: KHTN Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Đại lượng sau không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc vật A Gia tốc B Động lượng C Động D Xung lượng Câu 2: Lực sau lực A Đàn hồi B Trọng lực C Hấp dẫn D Ma sát Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 70N 120N Hợp lực hai lực A 48N B 192N C 200N D 69N Câu 4: Đơn vị sau đơn vị công suất? A J.s B N.m/s C W D HP Câu 5: Xét dao động điều hòa lắc đơn điểm mặt đất Khi vật nặng từ vị trí biên vị trí cân A độ lớn lực phục hồi giảm B tốc độ giảm C độ lớn li độ tăng D tăng Câu 6: Con lắc đơn dây treo nhẹ dài , đầu cố định đầu gắn vật nhỏ,dao động điều hoà nơi có gia tốc rơi tự g Tần số dao động nhỏ lắc g g g  B f = C f = D f =   2π  2π g Câu 7: Hạt tải điện kim loại A electron tự ion dương B ion dương ion âm C electron tự D electron, ion dương ion âm Câu 8: Đơn vị từ thông A tesla (T) B vôn (V) C vebe (Wb) D henry (H) Câu 9: Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian có A Pha B Biên độ C Pha ban đầu D Tần số góc A f = 2π Câu 10: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N , cầu nhỏ có khối lượng m m dao động điều hòa với chu kì T = 0,1π s Khối lượng cầu A m = 400 g B m = 200 g C m = 300 g D m = 100 g Câu 11: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức xác định lực kéo tác dụng lên vật li độ x F = − kx Nếu F tính niutơn (N), x tính mét (m) k tính A N.m B N/m C N / m D N/m  Câu 12: Khi electron bay vào vùng từ trường theo phương vuông góc với cảm ứng từ B A chuyển động electron tiếp tục không bị thay đổi B lượng bị thay đổi C hướng chuyển động electron bị thay đổi D vận tốc bị thay đổi Câu 13: Công thức xác định suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo cơng thức: ∆Φ ∆Φ A ec = − B ec = C ec = ∆Φ.∆t D ec = −∆Φ.∆t ∆t ∆t Câu 14: Một chất điểm dao động điều hoà Tại thời điểm t1 li độ chất điểm x1 = 3cm v1 = 60 cm/s thời điểm t2 có li độ x2 = cm v2 = 60 cm/s Biên độ tần số góc dao động chất điểm Trang 1/4 - Mã đề thi 120 A 6cm; 20rad/s 10rad/s B 6cm; 12rad/s C 12cm; 20rad/s Câu 15: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π D 12cm; ) cm Quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian ∆t = 1,125 (s) B 32+4 cm C 36 cm D 34 cm A cm Câu 16: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,5s, khối lượng nặng m = 400g, lấy π = 10 Độ cứng lò xo là: A k = 0,156 N/m B k = 32 N/m C k = 64 N/m D k = 6400 N/m Câu 17: Một lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc α0 nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị α0 là: A 6,60 B 3,30 C 9,60 D 5,60 Câu 18: Cho hai dao động điều hòa phương, có phương trình: x1 = 6cos(ωt + ϕ1) cm; x2 = 8cos(ωt + ϕ2) cm Biên độ lớn dao động tổng hợp A cm B 10 cm C cm D 14 cm Câu 19: Khi xảy cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D với tần số lớn tần số dao động riêng Câu 20: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc 119  1cm , chu kì dao động nhỏ 2,20  0, 01s Lấy   9, 87 bỏ qua sai số  Gia tốc trọng trường mà học sinh đo nơi làm thí nghiệm A g  9,  0,2 m/s2 B g  9,  0,1m/s2 C g  9,  0,1 m/s2 D g  9,  0,2 m/s2 Câu 21: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 22: Một vật nhỏ nặng 5kg nằm cân tác dụng ba lực F1=8N, F2=4N F3=5N Nếu lực F2 vật chuyển động với gia tốc A 0,8m/s2 B 1,0m/s2 C 0,6m/s2 D 2,6m/s2 Câu 23: Nén 10 lít khí nhiệt độ 270C để thể tích giảm lít, trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 600C Áp suất khí tăng lần A 2,85 B 3,2 C 2,24 D 2,78 Câu 24: Hai điện tích dương q1 = q2 đặt hai điểm M, N cách đoạn 12cm Gọi E1, E2 độ lớn cường độ điện trường q1, q2 gây P thuộc đoạn thẳng MN Nếu E1 = 4E2 khoảng cách MP A cm B cm C cm D cm Câu 25: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có E=7,8 V, r = 0,4 Ω Mạch A, B gồm bốn điện trở R1=R2=R3=3 Ω, R4=6 Ω mắc (R1ntR3) // (R2ntR4) M nằm R1 R3, N nằm R2và R4 Hiệu điện UMN nhận giá trị sau đây? A 3,34 V B -1,17 V C 1,17 V D -3,34 V Câu 26: Mắt người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 50cm Muốn nhìn rõ vật xa vơ cực mà khơng phải điều tiết người phải đeo kính có tiêu cự f Khi đeo kính người nhìn rõ vật cách mắt khoảng A 10cm B 50cm C 8,33cm D 15,33cm Câu 27: Một vật dao động điều hoà với chu kì T, khoảng thời gian ngắn từ lúc công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động gấp ba lần A T/36 B T/24 C T/6 D T/12 Câu 28: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6cm Lấy gốc thời gian lúc lắc theo chiều dương trục tọa độ qua vị trí, ba lần động có tốc độ giảm Lấy π =10 Phương trình dao động lắc là: 5π π A x = cos(10t + )cm B x = cos(10πt + )cm 6 Trang 2/4 - Mã đề thi 120 5π π D x = cos(10πt − )cm )cm 6 Câu 29: Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương ngang với lượng dao dộng 1J lực đàn hồi cực đại 10N I đầu cố dịnh lò xo khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng lực kéo N 0.1s Quãng đường dài mà vật 0.4 s A.60cm, B 64cm, C.115 cm D 84cm Câu 30: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao T động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, thời điểm t+ vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg 2 Câu31 : Một vật treo vào lò xo làm dãn 4cm Cho g = π =10m/s Biết lực đàn hồi có độ lớn cực đại cực tiểu 10N 6N Chiều dài tự nhiên lò xo 20cm Chiều dài cực đại cực tiểu lò xo q trình dao động A 25cm 23cm B 24cm 23cm C 26cm 24cm D 23cm 25cm Câu 32: Một vật dao động điều hồ với phương trình: x = 1,25cos(20t + π/2)cm Vận tốc vị trí mà gấp lần động là: A 12,5cm/s B 10m/s C 7,5m/s D 25cm/s Câu 33: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc α lắc bằng: −α0 −α0 α α B C D A 2 3 Câu 34: Hai điếm sáng dao động điều hòa trục tọa độ Ox Biết phương trình dao động π π  = chúng x1 10 cos  4π t +  = ( cm ) , x2 10 2c  4π t +  ( cm ) Hai chất điểm cách 3 12    5cm thời điểm lần thứ 2016 kể từ t = 6047 12089 6047 A B 252 ( s ) C D (s) (s) (s) 24 12 24 Câu 35: Một lắc đơn dao động nhỏ chu kì 2s Cho lắc mặt đất, cầu tích điện q, Đặt lắc vào vùng điện trường E, hướng xuống, E = 9810 ( V/m ) chu kì lắc C x = cos(10t − chu kì độ cao h = , km Tìm giá trị dấu q Cho gia tốc trọng trường mặt đất g = ,81 m/s2 , bán kính Trái Đất R = 6400 km, khối lượng vật m = 100 g A −3.10−8 C B 2.10−7 C C 3.10−8 C D −2.10−7 C Câu 36: Một lắc đơn dao động điều hòa vói biên độ góc α = 5° Khi vật nặng qua vị trí cân người ta giữ chặt điểm dây treo, sau vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α 01 Giá trị α 01 A ,1° B 10° C 3,5° D ,5° Câu 37: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu cố định, treo vật m Tại thời điểm t1, lúc vật có li độ x1 ( x1 > ) lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn 4N Khoảng thời gian lớn chu kì để vật từ vị trí có li độ x1 tới x2 , 75T Khi x2, lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn 1N x2 toàn phần Cho độ cứng k = 100 N/m Biết có giá trị không nhỏ , 025 J Cơ gần với giá trị sau A , 2981J Β , 045 J C ,336 J D , 425 J Câu 38: Cho hai vật nhỏ A B có khối lượng 50 g Hai vật nối với sợi dây dài 12 cm, nhẹ không dẫn điện, vật B tích điện q = 2.10-6 C vật A khơng tích điện.Vật A gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m Hệ treo thẳng đứng điện trường có cường độ điện trường E = 105 V/m hướng thẳng đứng từ lên Ban đầu giữ vật A để hệ nằm yên,lò xo không biến dạng Thả nhẹ vật A, vật B dừng lại lần đầu dây đứt Khi vật A qua vị trí cân lần thứ khoảng cách hai vật Trang 3/4 - Mã đề thi 120 A 29,25 cm B 26,75 cm C 24,12 cm Câu 39: Khảo sát thực nghiệm lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 216g lò xo lực có độ cứng k, dao động tác dụng ngoại F = F0 cos 2π ft, với F0 không đổi f thay đổi Kết khảo sát ta đường biểu diễn biên độ A lắc theo tần số f có đồ thị hình vẽ Giá trị k xấp xỉ D 25,42 cm A 13, 64 N/m B 12 ,35 N/m C 15, 64 N/m D 16 , 71N/m Câu 40: Từ điểm A bắt đầu thả rơi tự điện tích điểm nơi có gia tốc g  10 m/s2 , chạm đất B đứng n ln Tại C cách đoạn thẳng AB 0,6 m có máy đo độ lớn cường độ điện trường Biết khoảng thời gian từ thả điện tích đến máy thu M có số cực đại lớn 0,2 s so với khoảng thời gian từ đến máy thu M có số khơng đổi; đồng thời quãng đường sau dài quãng đường trước 0,2 m Bỏ qua sức cản khơng khí hiệu ứng khác Tỉ số số đo đầu số đo cuối máy đo gần giá trị sau đây? A 1, 85 B 1, 92 C 1, 56 D 1, 35 -HẾT - Trang 4/4 - Mã đề thi 120 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ CÂU 120 121 122 123 124 125 126 127 C B A B D B D D D D B D A C B D A B C D D C C A A C D D D D C C A B D D B D D D B A C B B B B B C D A C C A D C C D C A D D A B A D B D D C A C 10 D B D D C D D D 11 B C D C D C A C D D C 12 C D B A A 13 A C C A A C A C D A A 14 A B C A D A 15 B A D B A D A A B C B A B 16 C B 17 A C A C A C A D 18 D C A C D C A A D B C D B C 19 A D 20 A C A B A C C C 21 A D A C A B A D A D A B B D 22 A C 23 D D A C A C C C B D B D D C 24 A B 25 B B B D C D D B 26 C D C D D C A B D D D D A D 27 D C D C A D B D 28 D D 29 A D A D A D A B D C D C D C 30 D B A D A D A D 31 A D 32 A C A B B B A C 33 B C D C D C D D 34 D B D B D D D C D 35 D B C B C C C 36 D D B D D B D D 37 C C A C D B D B 38 B B D B B B B C 39 A D D D D D A B 40 D C D C A C D B 128 129 130 A D A A B A B D C D D D B D D C C B C C D C B B D D C D A C D A D A D C B C B C B C C C A A C D A A A A A A A D A D C A A D A A D B B C C B A C A B D D C A D A D D D B A B A B C D A D D D C A A D D D D D C B C D B D D C D B B B A D A D C D 131 D C D D A A B C B D D D B C C D C A A C D D C B B C D D D B D C C B B D D C C B ... cuối máy đo gần giá trị sau đây? A 1, 85 B 1, 92 C 1, 56 D 1, 35 -HẾT - Trang 4/4 - Mã đề thi 12 0 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ CÂU 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 C B A B D B D D D D B D A C... A C 10 D B D D C D D D 11 B C D C D C A C D D C 12 C D B A A 13 A C C A A C A C D A A 14 A B C A D A 15 B A D B A D A A B C B A B 16 C B 17 A C A C A C A D 18 D C A C D C A A D B C D B C 19 A... 6cm; 20rad/s 10 rad/s B 6cm; 12 rad/s C 12 cm; 20rad/s Câu 15 : Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π D 12 cm; ) cm Quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian ∆t = 1, 125 (s) B 32+4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL THPT quốc gia môn vật lý năm 2018 2019 trường đồng đậu vĩnh phúc lần 1 , Đề KSCL THPT quốc gia môn vật lý năm 2018 2019 trường đồng đậu vĩnh phúc lần 1

Từ khóa liên quan