Tác động của con người tới môi trường địa chất hệ đầm phá tam giang cầu hai (thừa thiên huế) impacts of human activities on the geological environment of the tam giang – cau hai coastal lagoon (thua thien hue)

16 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 11:05

Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Vũ Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh, 2002 Tuyển tập Tài nguyên Môi trường biển, tập IX, Tr.103-120 Nxb Khoa học Kỹ thuật TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI (THỪA THIÊN - HUẾ) Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh Nguyễn Vũ Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh MỞ ĐẦU Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (TG - CH) tỉnh Thừa Thiên - Huế lagun ven bờ nước lợ lớn số 12 lagun tiêu biểu ven bờ miền Trung Việt Nam khoảng 110 - 160 vỹ bắc, với diện tích mặt nước trung bình vào khoảng 216 km thuộc loại lớn giới [3 - 6] Tài nguyên vùng bờ biển, đặc biệt tài nguyên sinh vật, tập trung chủ yếu loại hình thủy vực ven bờ có lagun Thật vậy, hệ đầm phá TG - CH chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng giầu tiềm phát triển, có lịch sử khai thác lâu dài giữ vị trí quan trọng tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, liên quan trực tiếp tới huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang Phú Lộc) tổng số huyện tỉnh Hệ đầm phá TG - CH thể địa chất đại tương ứng với kiểu môi trường địa chất đới bờ, nhạy cảm biến động tài nguyên môi trường gây hậu kinh tế - xã hội nặng nề xảy nhiều lần tác động trình tự nhiên tác động người nhiều hình thức khác quy mô khác Trên sở nghiên cứu đặc trưng môi trường địa chất hệ đầm phá TG - CH, viết nhằm đánh giá tác động người tới hệ đầm phá thông qua hành động phát triển kinh tế - xã hội khu vực hoàn thành với hỗ trợ Hội đồng Khoa học tự nhiên năm 2002 CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Cơ sở tài liệu chủ yếu xây dựng viết kết nghiên cứu đề tài khác Phân viện Hải dương học Hải Phòng chủ trì thực năm 90 kỷ trước mà tác giả trực tiếp tham gia [5, 13, 14, 16] Bài viết thực sở phương pháp luận tiếp cận hệ thống động lực mơi trường địa chất, có động lực nhân sinh, phương pháp phân tích logic tác động người tới yếu tố môi trường địa chất dẫn suất hậu [7, 10] ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI 3.1 Cấu trúc môi trường địa chất khu vực 3.1.1 Cấu trúc thẳng đứng Các thành tạo móng cứng mơi trường địa chất khu vực đầm phá TG - CH ô tọa độ vào khoảng 16014’ - 16042’ vỹ bắc 107022’ - 107057’ kinh đông bao gồm đá filit, quaczit, cuội kết, đá hoa, đá phiến mica, đá phiến sét, đá phiến lục porfiroid thuộc hệ tầng A Vương (∈ - O1av), lộ phía nam tây nam; thành tạo vụn lục nguyên, phun trào thuộc hệ tầng Long Đại (O - S lđ), lộ chủ yếu phía tây; đá phiến sét, đá vơi, bột kết cát kết thuộc hệ tầng Tân Lâm (D - tl), lộ phía tây phía nam; đá vơi thuộc hệ tầng Cơ Bai (D2-3 cb), lộ hạn chế phía tây; đá granit dạng gnai, granodiorit thuộc phức hệ Đại Lộc (γ 23 đl), lộ phía tây; gabro - olivin gabronorit thuộc phức hệ Núi Chúa (ν34nc), lộ phía tây đầm Cầu Hai; granit biotit granit hai mica thuộc phức hệ Hải Vân (γ 34 hv), lộ phía nam đầm Cầu Hai; gabro - diorit, granodiorit granit thuộc phức hệ Bản Giằng Quế Sơn (δ14 - γ 14 bq), lộ phía tây; đá granosienit, sienit granit, thuộc phức hệ Bản Chiềng (γε 35 bc), lộ phía tây Phần móng gắn kết yếu gồm đá sét kết, cát kết cuội sạn kết thuộc hệ tầng Đồng Hới (N đh) phần không đáng kể trầm tích sơng, sơng biển tuổi Plioxen sớm Các thành tạo bở rời môi trường địa chất hệ đầm phá TG - CH gồm trầm tích sơng, sơng - biển tuổi Pleixtoxen - muộn (a, am Q II - III), lộ hạn chế rìa phía tây đồng bằng; trầm tích sơng - biển, biển tuổi Pleixtoxen muộn (am, m Q III); trầm tích biển, sơng biển tuổi Holoxen sớm - (m, am Q IV1-2) trầm tích sơng - biển, biển - gió biển tuổi Holoxene muộn (am, mv, m QIV3) Các thành tạo địa chất gắn kết bở rời nói tạo nên hệ đầm phá TG - CH với bốn đơn vị cấu trúc hình [5] gồm: vực nước, đê cát chắn, cửa bờ sau Hình Sơ đồ cấu trúc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 3.1.2.Cấu trúc ngang Cấu trúc ngang môi trường địa chất khu vực đầm phá TG - CH phân đới dọc theo bờ biển định hướng tây bắc - đông nam, phân biệt thành hệ: hệ môi trường địa chất (MTĐC) biển, hệ MTĐC bờ biển hệ MTĐC lục địa (hình 2) Hình Sơ đồ môi trường địa chất khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Hệ MTĐC bờ biển gồm hai kiểu: kiểu MTĐC cồn - đụn bãi biển kiểu MTĐC lagun ven bờ Kiểu MTĐC cồn - đụn bãi biển tương ứng với đê cát chắn lagun ven bờ (hình 1) Kiểu MTĐC lagun ven bờ gồm bốn phụ kiểu: phụ kiểu cửa lagun, phụ kiểu bãi bồi lagun, phụ kiểu lòng chảo lagun phụ kiểu cửa sông châu thổ lagun Phụ kiểu MTĐC cửa lagun đặc trưng động lực dòng chảy, có ảnh hưởng sóng thủy triều, phát triển delta triều lên cửa Tư Hiền (Vinh Hiền) delta triều xuống cửa Thuận An với vật liệu cát trung thô Phụ kiểu MTĐC bãi bồi lagun gồm hai dạng: bãi bồi cao dạng thềm lagun, đặc trưng chế độ tích tụ định kỳ mùa mưa với vật liệu chủ yếu bột cát nhỏ, bãi bồi thấp dạng bãi triều với chế độ tích tụ trầm tích nhờ hoạt động thủy triều biến đổi mực nước ngày Phụ kiểu MTĐC lòng chảo lagun có quy mơ lớn nhất, chiếm phần lớn không gian MTĐC phá Tam Giang, đầm Sam - An Truyền, Thủy Tú đầm Cầu Hai Đặc trưng cho phụ kiểu q trình lắng đọng trầm tích hạt mịn độ ướt cao tướng lagun thực thụ mịn dần theo độ sâu Trầm tích hạt mịn có độ ướt cao, đạt tới 81,8% phá Tam Giang, 47,1% đầm Sam, 55,5% đầm Thủy Tú 63,9% đầm Cầu Hai Phụ kiểu MTĐC cửa sông châu thổ lagun chiếm phần không gian hạn chế cửa Ơ Lâu, cửa sơng Hương cửa sông Truồi - Đại Giang, đặc trưng ưu động lực sơng, tích tụ bãi bồi thấp, bãi bồi cao với chủ yếu trầm tích hạt mịn, độ ướt cao va phát triển q trình lầy hóa với vai trò đáng kể thực vật thủy sinh Lagun ven bờ, kiểu mơi trường lắng đọng trầm tích đại (Evans et al, 1973, Reineck and Singh, 1975[5]), phát triển phân dị thành phụ kiểu tương ứng với phụ kiểu MTĐC (bảng 1) Bảng Phân chia mơi trường trầm tích hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Phân vùng Phân kiểu mơi trường trầm tích Cửa sơng Ơ Lâu Cửa sơng Hương Cửa sơng Truồi - Đại Giang Phụ kiểu châu thổ lagun Lắng đọng trầm tích chủ yếu hạt nhỏ, giàu vật chất hữu cơ, độ ướt cao (>60%), mơi trường trầm tích khử yếu Phụ kiểu cửa lagun Lắng đọng trầm tích hạt thô lẫn mảnh vụn vỏ sinh vật độ ướt thấp, mơi trường trầm tích oxy hóa, phát triển delta triều lên cửa Tư Hiền, delta triều xuống cửa Thuận An Cửa Tư Hiền Cửa Thuận An Hệ thống bãi bồi ven Phụ kiểu bãi bồi lagun bờ Phá Tam Giang Đầm Thủy Tú Đặc trưng Phụ kiểu lòng chảo lagun Đầm Cầu Hai Nguồn: Nguyễn Hữu Cử, 1996 [5], có bổ sung Lắng đọng trầm tích hạt vừa (cát nhỏ, bột), độ ướt thấp, tạo thành bãi bồi cao dạng thềm ngập lũ mùa mưa, bãi bồi thấp dạng bãi triều, mơi trường trầm tích khử trung bình Lắng đọng trầm tích hạt nhỏ, độ ướt cao (>60%), phân dị học mịn dần theo độ sâu, mơi trường trầm tích khử trung bình Hệ MTĐC lục địa gồm hai kiểu: kiểu MTĐC đồng ven biển kiểu MTĐC đồi núi thấp Kiểu MTĐC đồng ven biển đặc trưng lắng đọng trầm tích aluvi lấp đầy dạng địa hình trũng thấp tồn từ trước Holoxen muộn, có hệ thống lagun cổ, pha ∆ theo nguyên lý phát triển đồng ven biển Strickland (1926) [5] nơi giàu bồi tích cát dạng tích tụ cát Q trình tiếp tục hoạt động địa chất sông đổ vào đàm phá Kiểu MTĐC đồi núi thấp phát triển đặc trưng q trình xâm thực bóc mòn rửa trơi bề mặt thành tạo địa chất trước Đệ tứ, mặt hình thành phổ biến thể tích tụ deluvi, proluvi, bãi bồi ven sông mặt khác cung cấp lượng lớn bồi tích cho đầm phá biển 3.2 Động lực tiến hóa mơi trường địa chất khu vực đầm phá 3.2.1 Động lực nội sinh Môi trường địa chất hệ đầm phá TG - CH chịu ảnh hưởng chế độ nâng kế thừa nâng phân dị phức tạp Kiểu MTĐC cồn - đụn bãi biển, lagun ven bờ đồng ven biển phát triển đới sụt hạ tương đối Đệ tứ với tốc độ nâng trung bình 0,12 0,15mm/năm (Lê Đức An Ma Kông Cọ, 1979 [5]) bên cạnh khối nâng tây Huế (tốc độ vận động 0,3mm/năm) khối nâng Bạch Mã (tốc độ vận động 0,5mm/năm) phía nam Hệ MTĐC biển phía ngồi phát triển đới căng giãn (Lê Như Lai, 1995 [5]) chuyển tiếp với đới rift sơng Hồng Tồn thành tạo địa chất khu vực bị phá hủy mạnh hệ đứt gãy đại phát sinh từ hệ đứt gãy sâu A Lưới, đứt gãy phát sinh cục đứt gãy thuộc hệ đứt gãy Hải Vân - Sơn Trà [12] Phát sinh từ hệ đứt gãy sâu A Lưới, có hệ đứt gãy Phò Trạch, hệ đứt gãy Huế, hệ đứt gãy Rào Trăng Đây hệ đứt gãy trượt phải, định hướng vỹ tuyến (hình 3) Hình Sơ đồ địa động lực nội sinh đại khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Trong đứt gãy phát sinh cục bộ, điển hình hệ đứt gãy sông Tả Trạch, trượt phải định hướng kinh tuyến (BTB - NĐN) cắt qua phá Tam Giang, hệ đứt gãy sông Hữu Trạch biểu trượt trái, định hướng ĐB - TN cắt qua đầm Thủy Tú Thuộc hệ đứt gãy Hải Vân - Sơn Trà, đứt gãy có biểu trượt phải, định hướng TB - ĐN chia cắt khối Bạch Mã đầm Cầu Hai Vận động nâng hoạt động hệ đứt gãy phá hủy đại làm xuất vòm nâng cục bộ, gây biến dạng cấu trúc mạng lưới dòng chảy mặt đổ vào đầm phá, vòm nâng Phú Vang, vòm nâng Thủy Thanh 3.2.2 Động lực ngoại sinh Hệ đầm phá TG - CH bồn hội lưu hầu hết hệ thống sông Thừa Thiên - Huế (trừ hệ thống sông Xê Xáp miền tây), hàng năm tiếp nhận tổng thủy lượng 5,171 x 10 9m3, tải lượng phù sa 620000 tấn, chưa tính đến lượng trao đổi với biển Quá trình san địa hình đồng ven biển lấp đầy lagun ven bờ diễn liên tục thơng qua chế: tích tụ bãi bồi châu thổ lagun lấn tiến thu hẹp diện tích đầm phá, tích tụ lấp đầy nơng hóa vực nước đầm phá với tốc độ vào khoảng 2,17 mm/năm [14] nhờ hoàn lưu nội trao đổi nước biển đầm phá, chế san bờ biển với lượng xuất chuyển bồi tích dọc bờ sóng vào khoảng 3,5 triệu tấn/năm, ưu phía nam 0,5 triệu tấn/năm, dẫn đến trạng thái vị trí cửa đầm phá khơng ổn định [5, 14, 15, 17] 3.2.3 Sự phát triển tiến hóa mơi trường địa chất khu vực đầm phá Trải qua lịch sử phát triển địa chất khu vực lâu dài trước Holoxen (giai đoạn tiền lagun) Holoxen (giai đoạn thành tạo lagun) đới sụt hạ tương đối tân kiến tạo kiến tạo đại, hệ đầm phá TG - CH đời Holocene muộn sau Đại Trường Sa (hệ thống cồn đụn bãi biển đồ sộ kéo dài từ cửa Việt tới núi Linh Thái) hình thành Sau hình thành, hệ đầm phá TG - CH phát triển có tính giai đoạn rõ ràng Kết thúc giai đoạn trẻ đánh dấu kiện mở cửa thứ hai làng Hòa Duân vào năm 1404, hệ đầm phá TG - CH phát triển giai đoạn trưởng thành [5] Từ mở cửa Hòa Duân, cửa Tư Hiền tồn trước trở thành cửa phụ trạng thái tồn hai cửa trở nên không ổn định, mơi trường lắng đọng trầm tích lagun phân dị mạnh phụ kiểu, đặc biệt tiểu vùng phụ kiểu châu thổ lagun Lúc hình thành, hệ đầm phá TG – CH rộng nhiều (Lê Quý Đôn, 1976 [5]) suốt giai đoạn phát triển trẻ, tồn cửa Tư Hiền (xưa có thời gọi cửa Tư Dung) Bồi tích từ cửa sơng Ơ Lâu sông Hương tham gia tạo hệ thống bãi bồi ven bờ lagun theo suốt chiều dài từ cửa Ô Lâu tới Hà Trung Ngồi bãi bồi dạng thềm, xuất bãi bồi dạng đảo cuối đầm Thủy Tú có cấu trúc hình thái delta điển hình (khu Ba Cồn) Phát triển sang giai đoạn trưởng thành, hệ đầm phá TG - CH tồn hai cửa, cửa Tư Hiền chịu ảnh hưởng thủy triều có biên độ cao thủy triều cửa Thuận An nguồn ni bồi tích cho bãi bồi ven bờ đầm Thủy Tú bãi bồi dạng đảo phía cuối khơng đáng kể Thay vào lớn nhanh bãi bồi châu thổ sông Hương lấn tiến phía cửa Thuận An Các đặc trưng lý hóa khối nước đầm phá giảm nhanh tính chất đồng tiểu vùng cửa sơng châu thổ lagun, cửa chí phận khác (Tam Giang, Thủy Tú, Cầu Hai) lòng chảo lagun Lagun ven bờ, bồn tích tụ đại, tất yếu trải qua giai đoạn phát triển trẻ, trưởng thành suy tàn để hồn thiện cấu trúc hình thái đồng ven biển xảy lịch sử phát triển địa chất đồng ven biển miền Trung Việt Nam [3] Ngồi q trình động lực tự nhiên, lagun ven bờ nói chung hệ đầm phá TG - CH nói riêng chịu tác động mạnh người ngày gia tăng (động lực nhân sinh) nhiều hình thức khác Vì vậy, dự báo khoảng thời gian suy tàn hệ đầm phá TG - CH ước định tốc độ lắng đọng trầm tích ngồi việc cho hệ đầm phá TG - CH tiếp tục phát triển phân dị mạnh thời gian đủ dài điều kiện dâng cao mực nước đại dương giới 3.3 Tài nguyên tai biến môi trường địa chất khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 3.3.1 Tài nguyên Tài nguyên MTĐC khu vực đầm phá TG - CH đề cập tới phạm vi kiểu MTĐC cồn - đụn bãi biển, kiểu MTĐC lagun ven bờ kiểu MTĐC đồng ven biển Theo quy luật chung, tiềm tài nguyên vùng bờ biển tập trung chủ yếu loại hình thủy vực ven bờ, có lagun, ưu tiềm tài nguyên sinh vật Đối với vùng bờ biển miền trung Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt tài nguyên thiên nhiên nghèo kiệt, tiềm tài nguyên giá trị sử dụng thủy vực ven bờ, có hệ thống đầm phá, có ý nghĩa có vai trò quan trọng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực [6] Có thể khái quát dạng tài nguyên thiên nhiên liên quan tới đơn vị cấu trúc MTĐC khu vực đầm phá bảng với giá trị tài nguyên lớn nhất, tài nguyên sinh vật phi sinh vật, thuộc kiểu MTĐC lagun ven bờ Mặc dù giá trị sử dụng lớn tiềm khai thác có hạn định để trì ổn định cấu tài nguyên phát triển giá trị tài nguyên, để hạn chế nảy sinh vấn đề địa chất môi trường 3.3.2 Tai biến Tai biến MTĐC vùng bờ biển vấn đề địa chất môi trường xúc, ảnh hưởng toàn diện tới phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ biển Tai biến MTĐC vùng bờ biển Thừa Thiên - Huế chủ yếu dạng tai biến địa chất ngoại sinh, trình bày khái quát bảng theo cách phân tích logic dẫn suất MTĐC xuất tai biến, động lực sinh tai biến, dạng tai biến hậu kinh tế - xã hội tai biến Tai biến MTĐC khu vực đầm phá TG - CH gây hậu kinh tế - xã hội nặng nề thách thức lực ứng xử lớn không ổn định đầm phá phát triển giai đoạn trưởng thành, lũ ngập lụt năm Tuy nhiên, nâng cao lực ứng xử tai biến đồng nghĩa với gia tăng chi phí thay ban đầu, điều cần xét đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bảng Tai biến liên quan tới môi trường địa chất khu vực đầm phá Tam Giang Cầu Hai Các kiểu MTĐC khu vực Kiểu MTĐC cồn đụn bãi biển Kiểu MTĐC lagun ven bờ Tai biến - Xói lở bờ biển Bờ biển ổn định tương đối nhiều năm cân bồi tụ - xói lở theo mùa thay xói lở đột biến từ năm 1999 Do thay đổi hình thái động lực vùng cửa Thuận An thời gian 11/1999 - 11/2001, bờ cát làng Thái Dương (Hải Dương) bị xói lở lùi tới 37m gây sập đổ hải đăng cơng trình phụ cận, xói lở đẩy lùi bãi Thuận An tới 40m gây sập đổ nhà nghỉ cũ xây Diễn biến xói lở phức tạp Xói lở liên tục gây biến dạng hình thái động lực cấu trúc đê cát nằm cửa Tư Hiền Hải Bình - Cát bay Hiện tượng cát bay thường xuyên xảy hệ thống cồn - Đụn, đặc biệt đoạn từ Điền Lộc tới Hải Dương, từ Phú Diên tới Vinh Hiền gây biến dạng bề mặt, cồn cát di động, vùi lớp cối, bồi lấn khu dân cư - Cát chảy Về mùa mưa, cát chảy xẩy hầu khắp hệ thống cồn cát, bồi lấn khu dân cư đất canh tác thềm lagun chảy tràn, bồi lấp ven đầm phá dòng chảy tạm thời Dạng tai biến gây ảnh hưởng lớn tới điều kiện sinh cư cộng đồng vùng cát - Lũ ngập lụt Do hình thời tiết cực đoan gây mưa lớn kéo dài diện rộng, dễ sinh lũ, kết hợp với trạng thái thu hẹp mặt cắt ướt qua cửa đầm phá mùa khô, ngập lụt dễ xẩy ra, gây hậu trực tiếp gián tiếp tới kinh tế - xã hội khu vực, có kinh tế thủy sản Kiểu MTĐC đồng ven biển - Không ổn định cửa đầm phá Do kết hợp động lực san bờ biển xẩy mạnh mẽ mùa khô động lực sông mạnh mùa lũ, cửa đầm phá khơng ổn định vị trí, hình thái trạng thái tồn Cửa Tư Hiền có xu biến đổi chu kỳ ngắn với tượng lấp, mở, thay đổi vị trí Vinh Hiền Hải Bình Cửa Thuận An có xu biến động chu kỳ dài với tượng dịch chuyển phía tây bắc Hậu không ổn định cửa nặng nề, gần phải kể tới kiện lấp cửa Tư Hiền vào tháng 12/1994, kiện mở cửa Tư Hiền, mở cửa Hòa Duân lặp lại vị trí lịch sử năm 1404 vào tháng11/1999 - Lũ ngập lụt mùa mưa - Sinh hạn xâm nhập mặn mùa khô Đây hai dạng tai biến phổ biến theo mùa, gây hậu kinh tế - xã hội nặng nề, đặc biệt điều kiện sinh cư cộng đồng ven biển miền Trung nói chung TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT KHU VỰC ĐẦM PHÁ Thơng qua hành động phát triển hình thức nào, người tác động tới MTĐC khu vực, nơi người chiếm không gian, sinh sống nhờ vào khai thác dạng tài nguyên MTĐC Ngược lại, thông qua chế độ địa động lực, MTĐC tác động trở lại tới người, nơi sinh cư điều kiện sinh cư dạng tai biến Dù trực tiếp hay gián tiếp, người tác động tới MTĐC tác động tới đơn vị cấu trúc, chế độ động lực, cấu tài nguyên chí kích thích yếu tố động lực MTĐC sinh tai biến Dưới hành động chủ yếu người tác động tới MTĐC khu vực đầm phá TG - CH 4.1 Khai thác lưu vực Mọi hành động phát triển kinh tế - xã hội diễn lưu vực yếu tố động lực nhân sinh tác động trực tiếp tới MTĐC khu vực đầm phá hay gián tiếp tới MTĐC đầm phá dạng khai thác sử dụng đất nước Cả hai dạng tác động tới MTĐC thông qua thay đổi động thái nước mặt đệm Dù nước khí rơi khu vực không ổn định theo thời gian phân bố không theo khơng gian, chí cực đoan, nhiều nguyên nhân khác chủ yếu biến đổi khí hậu, thay đổi động thái nước mặt đệm chủ yếu người Khai thác rừng đầu nguồn làm giảm khả sinh thủy tình trạng chung tất tiểu lưu vực đông Trường Sơn không riêng Bắc Trung Bộ, làm giảm chức điều tiết dòng chảy mặt hạ thấp gương nước ngầm, dẫn đến tình trạng thường xảy ra: dòng chảy mặt mùa kiệt trở nên kiệt gia tăng xâm nhập mặn theo sơng, gia tăng lớp dòng chảy mặt hệ số tập trung nước mùa mưa, dễ sinh lũ ngập lụt, gia tăng khả xâm thực - bóc mòn rửa trơi bề mặt Hiện nay, nỗ lực to lớn bảo vệ phục hồi tự nhiên rừng đầu nguồn nhằm khôi phục lại chức tự nhiên vốn quý 10 chưa đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển rừng trồng chủ yếu phủ xanh đất trống, đồi trọc cung cấp ngun liệu Loại rừng có khả sinh thủy giữ vỏ phong hoá; trận lũ tháng 11/1999, lũ bùn đá, trượt lở xảy vùng có rừng trồng, loại rừng khơng có cấu trúc nhiều tầng Nhằm đáp ứng nhu cầu nước, chủ yếu nước nông nghiệp, lưu vực có 10 hồ chứa lớn nhỏ với lực thiết kế tưới 100ha trở lên, đập dâng có lực tưới 50ha trở lên, 56 trạm bơm tưới, tiêu, đủ lực tưới tiêu cho gần 10000 (chưa kể hồ Truồi) mức độ đó, cơng trình đủ thay đổi cân nước sơng có cửa điều tiết dẫn đến cạn kiệt nhanh nguồn nước, hạ thấp mực nước sông xâm nhập mặn sâu theo sơng vai trò điều tiết dòng chảy (dòng chảy lũ, dòng chảy kiệt) chưa phát huy hiệu cao (Hà Học Kanh , 1996 [14]) Là sản phẩm tương tác lục địa - biển, hệ đầm phá TG CH không tránh khỏi thay đổi chế độ động lực, gia tăng đáng kể ảnh hưởng biển mùa khô, thu hẹp mặt cắt ướt qua cửa đầm phá động lực biển san bờ Do cân nước thay đổi, cân bồi tích dinh dưỡng thay đổi, tác động lâu dài tới trình phát triển hệ đầm phá TG – CH 4.2 Chiếm không gian môi trường địa chất khu vực đầm phá Con người chiếm không gian MTĐC để tiến hành hoạt động sống tất yếu qua hệ nối tiếp vấn đề chỗ cho phù hợp với quy luật phát triển địa chất, q trình địa chất ngoại sinh, để giảm độ nhạy cảm tai biến tới mức thấp nhất, tức thiệt hại thấp Bản chất tai biến đơn giản tượng bất thường gây thiệt hại cho người vượt qua hệ thống tri thức, khả dự báo lực ứng xử họ Hình thái phân bố dân cư chiếm không gian MTĐC khu vực kết ba yếu tố: - Sức hút đô thị hướng cố đô Huế tiểu đô thị - Sức hút giao lưu lục lộ - Sức hút giao lưu thủy lộ văn hóa làng nghề (trong khn khổ viết này, tác giả xin dừng lại yếu tố thứ ba) Từ lâu, dân cư đồng phân bố tập trung dọc theo thung lũng hệ thống sông đổ vào đầm phá TG - CH, đặc biệt sơng Ơ Lâu, sông Bồ, sông Hương, sông Đại Giang, sông Truồi, ven bờ đầm phá với kiểu quần cư đa dạng, kể kiểu quần cư mặt nước nhiều nơi số đó, dân cư phân bố tập trung bãi bồi ven sông, bãi bồi châu thổ lagun bãi bồi lagun vốn nhạy cảm lũ ngập lụt hàng năm Họ tập trung điều hồ khí hậu cục vùng khắc nghiệt, tiện lợi nhiều mặt, tập qn làng nghề mà vơ tình bỏ qua quy luật phát triển địa chất sông đầm phá, bỏ qua yếu tố động lực sinh tai biến Có thể coi hệ thống đê ranh giới xác lập vành đai an toàn tương đối thay chiếm vùng trống để sử dụng tạm thời theo mùa, nhiều cơng trình, sở sản xuất cố định nhà lại đặt đó, dẫn đến q hội khỏi ảnh hưởng lũ ngập lụt tai biến xảy tới 11 Tình trạng tương tự xảy vùng cửa đầm phá phức tạp Hình thái cửa đầm phá, hình thái cấu trúc hình thái động lực, dễ thay đổi động lực sông động lực biển san bờ Các dạng tích tụ liên quan tới cấu trúc vùng cửa đầm phá khơng có tiền đề địa chất để chiếm không gian sử dụng đất cố định Trong lịch sử phát triển mình, cửa Thuận An biến động chu kỳ dài Sau lần mở cửa vào năm 1404 Hòa Duân, vị trí cửa tái lập lại khơng lần vào khoảng năm 1498 1504 năm 1999, toàn vùng cửa Thuận An đầy biến động, có chế dịch cửa dần phía tây bắc từ vị trí Thái Dương Hạ suốt kỷ qua (từ năm 1904) Trên sở đặc điểm hình thái động lực bờ khảo sát năm 1993 - 1996 diễn biến lịch sử, vị trí Hồ Dn cảnh báo xung yếu cảnh báo lần khuôn khổ đề tài độc lập cấp nhà nước ĐKTL - 95 - 09 [14] Không riêng kiện mở cửa Hoà Duân vào tháng 11/1999, lịch sử biến động vùng cửa Thuận An, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp mức độ khác hẳn xảy ven bờ đầm phá, không gian MTĐC bị chiếm chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp, thủy sản mở rộng điểm dân cư Hành động tác động trực tiếp vào môi trường lắng đọng trầm tích bãi bồi ven bờ bãi bồi châu thổ lagun, làm giảm diện tích mặt nước sức chứa thủy vực giảm chức điều hồ lũ Nhánh sơng La ỷ, sơng Phố Lợi (Phú Thanh) nhánh sông Tân Mỹ chi lưu quan trọng cấu trúc thủy văn vùng cửa sông Hương, bị chặn đắp, gây thiếu hụt bồi tích vùng nằm Phú Thanh, Phú Dương, Phú Tân đầm Thanh Lam, kèm theo tập trung bồi tích phát triển bãi bồi nhanh phía Thuận An gia tăng phát triển phân dị phá Tam Giang đầm Thủy Tú 4.3 Xây dựng sở hạ tầng thủy lợi ven bờ đầm phá Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực đầm phá TG - CH, sở hạ tầng thủy lợi nhiều hạng mục công trình xây dựng có liên quan tới tất đơn vị cấu trúc MTĐC đầm phá Ngay từ năm1931, đập Thuận An dài 1900m xây dựng nhằm giữ ngăn mặn Trong chưa kịp phát huy hiệu quả, đập Thuận An lại trở thành vật cản lũ có lần phá dỡ hạ thấp cao độ cơng trình từ 2,0 m tới 0,0m vào năm 1932, 1934, 1942 1953 tổng chiều dài 1050m Sau trận lũ ngày 22/9/1953 trận lũ năm 1954, đập Thuận An xem bị vỡ [23], sót lại đoạn nối bờ Thái Dương Đơng Sau này, đập có chức tương tự xây dựng Thảo Long chắn cửa sông Hương, đập khác xây dựng vùng cửa sơng Truồi (đập Cống Quan) vùng cửa sơng Ơ Lâu (đập Cửa Lác) Ngoài hệ thống kênh mương, cống, có tới 162km đê bao ven bờ đầm phá cầu bê tông lớn - cầu Thuận An nối liền bờ trước bờ sau đầm phá Trong trận bão tháng 12/1994, cửa Tư Hiền (tại Vinh Hiền) bị bồi lấp, sau gia cố đá granit Trận lũ tháng 11/1999, cửa Hoà Duân mở lại theo chế xung, năm sau hàn cưỡng cơng trình cứng Tất cơng trình xây dựng nhằm bảo vệ nơi sinh cư điều kiện sinh cư cộng đồng ven bờ đầm phá đồng thời can thiệp trực tiếp vào cấu trúc động lực MTĐC khu vực đầm phá, tác động vào trình phát triển lagun ven bờ vốn biến động phức tạp phức tạp Các đập ngăn mặn, giữ ngọt, hệ thống đê bao ngăn lũ tiểu mãn bảo 12 vệ vụ đông xuân hè thu đồng thời trở thành vật cản lũ, gây ngập lụt vùng chừng 4000ha mùa lũ vụ Là sản phẩm tương tác lục địa - biển, đầm phá TG - CH đời trở thành bồn hội lưu hầu hết sông tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi phản ánh ảnh hưởng biển gia tăng mùa khô lục địa gia tăng mùa mưa, dẫn đến cửa đầm phá ln biến động cấu trúc hình thái theo mùa, thay đổi vị trí đóng, mở theo chu kỳ nhiều năm Lấp cửa Tư Hiền gần vào tháng 12/1994 kết trình động lực san bờ chu kỳ nhiều năm, trả lại vị trí cửa Hải Bình cho đầm Cầu Hai, cửa nhỏ sát mũi Chân Mây tây Trong lịch sử, chuyển đổi vị trí cửa Vinh Hiền Hải Bình, tồn trạng thái đóng, mở xảy Nhưng trận lũ lớn tháng 11/1999, gia cố tương đối vững cửa Tư Hiền sau bị lấp diện phần sót lại đập Thuận An năm xưa trở thành nguyên nhân lặp lại vị trí lịch sử cửa Hòa Dn dòng lũ ln tìm đường ngắn nơi xung yếu [20] Đương nhiên trận lũ này, cửa Tư Hiền Vinh Hiền mở lại, lấp cửa Hải Bình, làm thay đổi cấu trúc hình thái delta triều lên cửa Tư Hiền lượng cát đồ sộ tràn vào, đồng thời gây biến dạng đáng kể cấu trúc delta triều xuống cửa Thuận An, ách tắc giao thông thủy, cảng Tân Mỹ lúc khơng có tầu vào 4.4 Khai thác tài nguyên đầm phá Tài nguyên đầm phá đa dạng, khai thác từ lâu nhiều hình thức khác tác động tới MTĐC đầm phá mức độ khác nhau, mức độ đáng kể cần đề cập tới thay đổi chế hoàn lưu nội giảm khả thoát lũ Hai tác động đáng kể bắt nguồn từ khai thác tiềm nuôi trồng đánh bắt thủy sản tự nhiên đầm phá Tình tới năm 1995 [11], có tới 4694 thuyền khai thác với hàng ngàn ngư cụ nhiều chủng loại, đáng lưu ý có 1674 trộ sáo, 1958 miệng đáy, 805 chuôm 202 miệng rớ Các ngư cụ vật cản quan trọng làm ảnh hưởng chế hồn lưu bồi tích theo phương nằm ngang, trao đổi nước dinh dưỡng theo phương thẳng đứng nằm ngang, gia tăng tính chất kín cục trình phát triển đầm phá ven bờ đầm phá, 1530ha đầm ni thủy sản (tính tới năm 1997) góp phần quan trọng thu hẹp diện tích sức chứa thủy vực, thu hẹp môi trường lắng đọng trầm tích, tăng cường bồi lấp đáy đầm phá, giảm chức điều hòa lũ ổn định gương nước ngầm khu vực Trên bốn hành động tiêu biểu số nhiều hành động phát triển khác người tác động tới MTĐC khu vực đầm phá Tuy nhiên, tác động từ hoạt động không tách rời thường tổ hợp với dẫn suất tác động tới trình phát triển địa chất lagun ven bờ Trong nhiều trường hợp thông qua hành động phát triển kinh tế - xã hội mình, tác động người trở thành yếu tố kích thích tai biến MTĐC KẾT LUẬN • Hệ đầm phá TG - CH, kiểu MTĐC lagun ven bờ miền Trung Việt Nam điển hình cấu trúc, động lực hình thành, phát triển tiến hóa phức tạp, chứa đựng nguồn tài nguyên to lớn giầu tiềm phát triển, điển hình tai biến địa chất vùng bờ biển 13 • Tác động người, thông qua hành động phát triển kinh tế - xã hội mình, tới khu vực đầm phá TG - CH dù trực tiếp hay gián tiếp tác động vào cấu trúc chế độ động lực MTĐC, can thiệp vào phát triển tự nhiên lagun ven bờ phát triển phân dị giai đoạn trưởng thành vốn biến động phức tạp, làm cho biến động phức tạp hơn, đặc biệt vùng cửa Thuận An Tư Hiền Ngược lại, thông qua chế độ động lực MTĐC sinh tai biến, biến động tác động tới người, gây hậu kinh tế - xã hội mức độ khác TÀI LIỆU THAM KHẢO Brovko, P.F., 1990 Sự phát triển lagun ven bờ NXB Đại học Tổng hợp Viễn Đông, 147 tr (tiếng Nga) Coates, D.R., 1977 Environmental Geology John Wiley and Sons 701p Nguyễn Hữu Cử, 1995 Hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam Các cơng trình nghiên cứu Địa chất Địa vật lý biển, tr 113 - 120 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Hữu Cử, 1996 Điều kiện động lực hình thành phát triển hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Các cơng trình nghiên cứu Địa chất Địa vật lý biển, tr 234 - 240 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Hữu Cử, 1996 Đặc điểm địa chất hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Holocene phức hệ Trùng lỗ chứa chúng Luận án phó tiến sỹ địa chất học Nguyễn Hữu Cử, 1999 Tổng quan tình hình nghiên cứu tài nguyên môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam Tài nguyên Môi trường biển, Tập VI, tr 126 - 142 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Hữu Cử, 2000 Địa chất môi trường đánh giá tác động môi trường Tài nguyên Môi trường biển, Tập VI, tr 143 - 151 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Hữu Cử, 2001 Định hướng chiến lược kiểm soát lũ miền Trung Việt Nam Tài nguyên Môi trường biển, Tập VII, tr 289 - 302 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Hữu Cử, 2001 Overview of coastal hazards in Vietnam Marine science and technology, th Asean science and technology week, conference document, p.93 Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 10 Nguyễn Hữu Cử Nguyễn Vũ Tuấn, 2001 14 Tác động người tới môi trường địa chất vùng bờ châu thổ sông Hồng Tài nguyên Môi trường biển, Tập VIII, tr 43 - 53 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 11 Nguyễn Lương Hiền, 1997 Hiện trạng định hướng phát triển nghề cá phá Tam Giang mối quan hệ với nghề cá biển Thừa Thiên - Huế Tài nguyên Môi trường biển, Tập IV, tr 338 - 350 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 12 Nguyễn Đình Hoè, Trần Đình Lân Nguyễn Hữu Cử, 1995 Một số đặc điểm địa động lực nội sinh đại tác động chúng hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Kỷ yếu Hội thảo khoa học đầm phá Thừa Thiên - Huế, tr 16 23, Hải Phòng, 11/1994 13 Nguyễn Chu Hồi, Trần Đức Thạnh nnk, 1995 Nghiên cứu sử dụng hợp lý số hệ sinh thái tiêu biểu vùng biển ven bờ Việt Nam, mã số KT - 03 - 11, phần hệ sinh thái đầm phá ven bờ miền Trung Lưu trữ Phân viện Hải dương học Hải Phòng 14 Nguyễn Chu Hồi, Trần Đức Thạnh nnk, 1996 Nghiên cứu khai thác sử dụng hợp lý tiềm phá Tam Giang Đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số KTĐL 95 - 09 Lưu trữ Phân viện Hải dương học Hải Phòng 15 Trần Đức Thạnh, 1997 Tác động mơi trường việc lấp cửa, chuyển cửa hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Tài nguyên Môi trường biển, Tập IV, tr 185 - 196 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 16 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân nnk, 1998 Đánh giá tiềm đề xuất lựa chọn khu bảo vệ đất ngập nước hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế Lưu trữ Phân viện Hải dương học Hải Phòng 17 Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử nnk, 1998 Nguyên nhân bồi lấp cửa Tư Hiền hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Tài nguyên Môi trường biển, Tập V, tr 28 - 43 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Đỗ Nam, Nguyễn Miên, Nguyễn Hữu Cử nnk, 1998 Định hướng quản lý tài nguyên môi trường hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Tài nguyên Môi trường biển, Tập V, tr 65 - 76 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 19 Trần Đức Thạnh, 1999 Một số vấn đề địa môi trường bờ Việt Nam Tài nguyên Môi trường biển, Tập VI, tr 87 - 97 NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Hữu Cử, 2000 Biến động cửa đầm phá Tam Giang - Cầu Hai hậu môi trường, sinh thái Thông tin Khoa học Công nghệ (Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế), số (28), tr 31 - 43 21 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Văn Tiến, 2002 15 Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai: Giá trị tài nguyên vấn đề biến động cửa Nghiên cứu Huế (Trung tâm Nghiên cứu Huế), Tập 3, tr 124 - 167 22 Nguyễn Quang Trung Tiến, 1998 Biến động địa lý cửa Thuận An dự án đập sông Hương trước năm 1975 Thông tin Khoa học Công nghệ (Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế), số (20), tr 73 - 79 23 Ngô Đình Tuấn, 1995 Một số vấn đề cần xem xét toán sử dụng khai thác hợp lý phá Tam Giang - Cầu Hai Kỷ yếu Hội thảo khoa học đầm phá Thừa Thiên - Huế, tr 81 - 84, Hải Phòng, 11/1994 Summary IMPACTS OF HUMAN ACTIVITIES ON THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE TAM GIANG – CAU HAI COASTAL LAGOON The Tam Giang - Cau Hai coastal lagoon is large in size and characteristic of the horizontal structure of a coastal lagoon geological environmental type with four subtypes The subtype of lagoonal inlets with a role of connecting with the sea is composed of channels and a seasonally changeable ebb tidal delta in the Thuan An inlet and a flood tidal delta in the Tuhien inlet, to which coastal hazards in from of replacing, closing and opening often occur The subtype of lagoonal terraces, a part of which is inundated in rainy season and the other has been impounded for farming, and narrow tidal flats along the lagoonal shore The subtype of lagoonal basins called locally Tam Giang, Dam Sam - An Truyen, Thuy Tu and Cau Hai (southward) with a total of 216 sq.km in area is characteristic of the accumulation of lacustrine fine - grained sediments with a high wetness and organic matter quantity The last subtype of lagoonal deltas of the O Lau, Hong and Truoi - Dai Giang rivers is composed of river mouths with crossing diversion dams, dammed tributaries and alluvia being used for agriculture, and even populated Human activities affecting the lagoon are in major forms of the exploitation of catchment areas, multi - use occupation of geological environments, infrastructure development for land and water use and the exploitation of lagoonal living resources Their impacts, though direct or indirect, on the lagoonal geological environment are to deform its structure, to change the dynamics of geological development, natural resource potentials and, in a way, to intensify the coastal hazard sensitivity due to the unbalance of water and reduction in water exchange with the sea, deterring lagoonal inner circulation of water, materials and nutrients, decrease in lagoonal reservoir and its role of harmonizing floods, groundwater table, etc 16 ... học đầm phá Thừa Thiên - Huế, tr 81 - 84, Hải Phòng, 11/1994 Summary IMPACTS OF HUMAN ACTIVITIES ON THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE TAM GIANG – CAU HAI COASTAL LAGOON The Tam Giang - Cau Hai coastal. .. coastal lagoon is large in size and characteristic of the horizontal structure of a coastal lagoon geological environmental type with four subtypes The subtype of lagoonal inlets with a role of connecting... and the exploitation of lagoonal living resources Their impacts, though direct or indirect, on the lagoonal geological environment are to deform its structure, to change the dynamics of geological
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của con người tới môi trường địa chất hệ đầm phá tam giang cầu hai (thừa thiên huế) impacts of human activities on the geological environment of the tam giang – cau hai coastal lagoon (thua thien hue) , Tác động của con người tới môi trường địa chất hệ đầm phá tam giang cầu hai (thừa thiên huế) impacts of human activities on the geological environment of the tam giang – cau hai coastal lagoon (thua thien hue) , Bảng 1. Phân chia môi trường trầm tích hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Bảng 3. Tai biến liên quan tới môi trường địa chất khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Từ khóa liên quan