THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC VÙNG NÔNG THÔN

35 68 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 11:02

THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM Logo MỤC TIÊU Đánh giá tình trạng nhiễm nguồn nước vấn đề cung cấp nước vùng nông thôn Việt Nam Đề xuất số biện pháp làm giảm nguy ô nhiễm nguồn nước vùng nông thôn giai đoạn slide.tailieu.vn CHUYÊN ĐỀ Logo I II III TỔNG QUAN NỘI DUNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ slide.tailieu.vn TỔNG QUAN Logo KHÁI QUÁT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC NHU CẦU VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG slide.tailieu.vn Logo I- KHÁI QUÁT VỀ NƯỚC 1.1 Khái niệm tài nguyên nước 1.2 Chu trình nước tự nhiên: slide.tailieu.vn Logo 1.3 Đặc điểm ô nhiễm nước  Khái niệm ô nhiễm nước  Phân loại ô nhiễm nước PHÂN LOẠI Bản chất tác nhân Nguồn gốc Tự nhiên: - Bão, lũ -Động đất -Sóngthần -Núi lửa Nhân tạo: -Sinh hoạt, -Côngnghiệp -Dịch vụ -Nôngnghiệp - Y tế ô nhiễm vơ cơ, hữu Ơ nhiễm hóa chất Ơ nhiễm sinh học Ô nhiễm tác nhân vật lý slide.tailieu.vn Logo  Nguyên nhân ô nhiễm nước slide.tailieu.vn Logo II NHU CẦU- VAI TRÒ CỦA NƯỚC 2.1 Nhu cầu nước Triệu m3  Nhu cầu số lượng  Nhu cầu chất lượng 300000 259540 250000 200000 150000 121521 92116 100000 64889 50000 1990 2000 2010 2040 Nhu cầu sử dụng nước qua năm slide.tailieu.vn Logo 2.2 Vai trò nước G CĨ NƯỚC KHƠNG CĨ SỰ slide.tailieu.vn Logo III TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG 3.1 Tiềm tài nguyên nước (Nguồn cục địa chất Mỹ) slide.tailieu.vn Logo Ảnh hưởng biện pháp Sản xuất nơng nghiệp: Lạm dụng hóa chất BVTV, phân bón hóa học… Phun hóa chất BVTV Lạm dụng phân bón hóa học slide.tailieu.vn Logo Ảnh hưởng biện pháp Chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản: Thức ăn thừa, xác gia cầm chết, phân, nước thải… Xác gia cầm chết Nước thải chăn nuôi Chăn thả gia súc, gia cầm slide.tailieu.vn Logo Ảnh hưởng biện pháp  Chất thải từ làng nghề truyền thống, khu công nghiệp: Cống nước thải nhà máy chảy sông Nước thải trực tiếp từ sở sản xuất giấy (Phong Khê, Bắc Ninh ) slide.tailieu.vn 1.4 Hậu Logo Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nơng thơn  Bệnh đường tiêu hóa 1200000 1000000 800000 Lỵ Tiêu chảy 600000 400000 200000 1995 1999 2000 2002 Tình trạng mắc bệnh đường tiêu hóa qua năm slide.tailieu.vn Logo Ảnh hưởng đến sức khỏe  Một số bệnh mãn tính khác: Ung thư, da, thần kinh, đau mắt Ghẻ Hắc lào Nhiễm độc Asen slide.tailieu.vn Logo Ảnh hưởng đến đời sống  Sinh hoạt thường ngày c ô nhiễm phải slide.tailieu.vn Logo Ảnh hưởng đến đời sống Hoạt động sản xuất Cá chết Lúa chết Đầm bỏ hoang ô nhiễm từ nước thải Vêđan slide.tailieu.vn Logo II VẤN ĐỀ CẤP NƯỚC SẠCH 2.1 Thế nước sạch? NƯỚC SẠCH slide.tailieu.vn Logo 2.2 Tình hình cấp nước 60% 50% 50% 40% 53% 44% 39% 48% 42% 36% 30% 20% 10% 0% Miền núi phía Bắc Bắc Trung Bộ Tây Nguyên ĐBSCL Tỷ lệ sử dụng nước khu vực nước năm 2001 (Nguồn: Chương trình Quốc gia Nước - VSMT Nơng thơn,2003) slide.tailieu.vn 2.2 Tình hình cấp nước Logo 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 90 73 72 40 Đạt QCVN Đông Nam Bộ Bắc Trung Bộ Tây Nguyên Tỷ lệ sử dụng nước vùng nông thôn số khu vực năm 2010 ( Nguồn: Báo cáo:“Đánh giá lĩnh vực cấp nước VSMT Việt Nam năm 2011) slide.tailieu.vn Logo Đánh giá kết  Ưu điểm  Hạn chế: o Kết chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư o Chất lượng nước chưa ổn định o Nhiều cơng trình bị xuống cấp o Nhiều nơi chưa có đủ điều kiện sử dụng nước slide.tailieu.vn Logo KẾT LUẬN  Nước vấn đề quan trọng không khu vực thành thị mà vùng nông thôn  Nguồn nước vùng nông thôn VN ngày suy thoái  Chẳng nước quý vàng - “vàng trắng” slide.tailieu.vn Logo KIẾN NGHỊ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục  Thực quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý  Cần có chế tài xử lý nghiêm  Tiếp tục đẩy mạnh huy động hợp tác với tổ chức quốc tế slide.tailieu.vn Logo Hãy giới tốt đẹp Y CỨU LẤY NGUỒN NƯ slide.tailieu.vn Logo THE END THANK YOU THANK YOU Have a nice day slide.tailieu.vn ...Logo MỤC TIÊU Đánh giá tình trạng nhiễm nguồn nước vấn đề cung cấp nước vùng nông thôn Việt Nam Đề xuất số biện pháp làm giảm nguy ô nhiễm nguồn nước vùng nông thôn giai đoạn slide.tailieu.vn... lọc nước Nguồn nước giếng ô nhiễm slide.tailieu.vn Logo 1.2 Kết số điều tra Tỷ lệ sử dụng nguồn nước vùng nông thôn năm 2007 Giếng khoan Nước sông ao hồ Suối đầu nguồn Giếng khơi Nước máy Nước. .. Logo 3.2 Hiện trạng tài nguyên nước Tại Việt Nam: Số lượng  Chất lượng slide.tailieu.vn Logo NỘI DUNG THỰC TRẠNG I Ơ nhiễm nguồn nước vùng nơng thơn II Vấn đề cấp nước cho vùng nông thôn Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC VÙNG NÔNG THÔN, THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC VÙNG NÔNG THÔN, III. TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG, I. Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC, II. VẤN ĐỀ CẤP NƯỚC SẠCH