Biên bản thanh lý phụ lục đặt hàng

2 64 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2019, 19:37

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc–––––––––¶¶¶–––––––––BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNGCăn cứ Hợp đồng sản xuất, lắp đặt biển hiệu số: ………………….. ký ngày ……. giữa Công ty... và ..............................(“Hợp đồng”)Căn cứ Biên bản nghiệm thu ..................Căn cứ tình hình thực tế.Hôm nay, ngày …………………tại ………, các bên gồm:Bên A: Công ty...Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….…………………….Đại diện: ÔngBà……………………. Chức vụ:…………………….Theo Văn bản ủy quyền số ……của …… ngày………………Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ………………Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại: …………………….Fax: …………………….Đại diện: Ôngbà…………………….Chức vụ: …………………….Theo Văn bản ủy quyền số: ……của …… ngày………………Đã thỏa thuận ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng này với các nội dung như sau:Điều 1.Nội dung:1.Bên B đã thực hiện sản xuất, lắp đặt biển hiệu cho Bên A theo Hợp đồng, chi tiết như sau:2.Bên A đã thực hiện thanh toán giá trị Hợp đồng cho Bên B, chi tiết như sau:3.Nội dung khác:Điều 2.Thanh lý Hợp đồng1.Các Bên đồng ý thanh lý Hợp đồng nêu trên kể từ ngày .............. 2.Đến ngày ..............., Bên A đã thanh toán cho Bên B: ..................,% giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền: .................................Số tiền còn lại: ................................. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B trong vòng ........ (........) ngày kể từ khi Các Bên ký kết Biên bản thanh lý này.Điều 3.Biên bản thanh lý này được lập thành ..... (........) bản, có giá trị như nhau mỗi bên giữ ......(.........) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––¶¶¶––––––––– BIÊN BẢN THANH LÝ PHỤ LỤC ĐẶT HÀNG - Căn vào Hợp đồng nguyên tắc việc sản xuất, lắp đặt biển hiệu số: ………………… Công ty (“Hợp đồng nguyên tắc”) Căn Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc ký ngày Công ty .; Căn Phụ lục đặt hàng ký ngày Công ty Căn Biên nghiệm thu Căn tình hình thực tế Hôm nay, ngày ……/……/………tại ………, bên gồm:  Bên A: Công ty - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại: …………………… Fax: …………………….…………………… - Đại diện: Ông/Bà…………………… Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số ……của …… ngày……/……/……  Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại: …………………….Fax: …………………… - Đại diện: Ông/bà…………………….Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số: ……của …… ngày……/……/…… Đã thỏa thuận ký kết Biên lý Phụ lục đặt hàng với nội dung sau: Điều Nội dung: Bên B thực sản xuất, lắp đặt biển hiệu cho Bên A theo Phụ lục đặt hàng số ký ngày / / (Sau gọi tắt “Phụ lục đặt hàng”), chi tiết sau: Bên A thực toán giá trị Phụ lục đặt hàng cho Bên B, chi tiết sau: Nội dung khác: Điều Thanh Lý Phụ lục đặt hàng Các Bên đồng ý lý Phụ lục đặt hàng nêu kể từ ngày Đến ngày ., Bên A toán cho Bên B: ,% giá trị Phụ lục đặt hàng tương ứng với số tiền: Số tiền lại: Bên A có trách nhiệm tốn cho Bên B vòng ( ) ngày kể từ Các Bên ký kết Biên lý Điều Biên lý lập thành ( ) bản, có giá trị bên giữ ( .) có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ... thực toán giá trị Phụ lục đặt hàng cho Bên B, chi tiết sau: Nội dung khác: Điều Thanh Lý Phụ lục đặt hàng Các Bên đồng ý lý Phụ lục đặt hàng nêu kể từ ngày... ,% giá trị Phụ lục đặt hàng tương ứng với số tiền: Số tiền lại: Bên A có trách nhiệm tốn cho Bên B vòng ( ) ngày kể từ Các Bên ký kết Biên lý Điều Biên lý lập thành ( ) bản, có giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản thanh lý phụ lục đặt hàng, Biên bản thanh lý phụ lục đặt hàng

Từ khóa liên quan