Biên bản thanh lý hợp đồng

2 76 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2019, 19:36

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập Tự do Hạnh phúc–––––––––¶¶¶–––––––––BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Căn cứ vào Hợp đồng sản xuấtcung cấp hàng hóa số: ………………….ký ngày….…..……. giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (...Bank) và ..............................;Căn cứ Biên bản nghiệm thu công việc ………………………….;Căn cứ tình hình thực tế,Hôm nay, ngày ............. tháng ............ năm ................., chúng tôi gồm có:Bên A: Ngân hàng … (...Bank)Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại:……………………. Fax:…………………….…………………….Đại diện: ÔngBà…………………….Chức vụ: ……………………...............Theo Văn bản ủy quyền số……của …… ngày………………Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ………………Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….Đại diện: Ôngbà……………………. Chức vụ: …………………….Theo Văn bản ủy quyền số: …… của …… ngày ………………Đã thỏa thuận ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng này với các nội dung như sau:Điều 1.Nội dung:1.Bên B đã thực hiện sản xuấtcung cấp Sản phẩm theo Hợp đồng sản xuấtcung cấp Hàng hóa số:...................ký ngày..................., chi tiết như sau:2.Bên A đã thực hiện thanh toán Tổng giá trị Hợp đồng cho Bên B, chi tiết như sau:3.Nội dung khác:Điều 2.Thanh Lý Hợp đồng1.Các Bên đồng ý thanh lý Hợp đồng nêu trên kể từ ngày........................ 2.Đến ngày ..............., Bên A đã thanh toán cho Bên B: .................. % giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền: .................................3.Số tiền còn lại: ................................. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B trong vòng ..... (...... ) ngày làm việc kể từ khi Các Bên ký kết Biên bản thanh lý này.4.Biên bản thanh lý này được lập thành ..... (.....) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ ...(...) bản gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký.ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––¶¶¶––––––––– BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG - Căn vào Hợp đồng sản xuất/cung cấp hàng hóa số: ………………….ký ngày…./… /…… Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( Bank) ; - Căn Biên nghiệm thu cơng việc ………………………….; - Căn tình hình thực tế, Hôm nay, ngày tháng năm , chúng tơi gồm có:  Bên A: Ngân hàng … ( Bank) - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại:…………………… Fax:…………………….…………………… - Đại diện: Ông/Bà…………………….Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số……của …… ngày……/……/……  Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/ …… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại: …………………… Fax: …………………… - Đại diện: Ông/bà…………………… Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số: …… …… ngày ……/……/…… Đã thỏa thuận ký kết Biên lý Hợp đồng với nội dung sau: Điều Nội dung: Bên B thực sản xuất/cung cấp Sản phẩm theo Hợp đồng sản xuất/cung cấp Hàng hóa số: ký ngày / / ., chi tiết sau: Bên A thực toán Tổng giá trị Hợp đồng cho Bên B, chi tiết sau: Nội dung khác: Điều Thanh Lý Hợp đồng Các Bên đồng ý lý Hợp đồng nêu kể từ ngày / ./ Đến ngày ., Bên A toán cho Bên B: % giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền: Số tiền lại: Bên A có trách nhiệm tốn cho Bên B vòng ( ) ngày làm việc kể từ Các Bên ký kết Biên lý Biên lý lập thành ( ) gốc, có giá trị pháp lý Mỗi bên giữ ( ) gốc có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... Bên A thực toán Tổng giá trị Hợp đồng cho Bên B, chi tiết sau: Nội dung khác: Điều Thanh Lý Hợp đồng Các Bên đồng ý lý Hợp đồng nêu kể từ ngày / ./ Đến... trị Hợp đồng tương ứng với số tiền: Số tiền lại: Bên A có trách nhiệm tốn cho Bên B vòng ( ) ngày làm việc kể từ Các Bên ký kết Biên lý Biên lý lập thành ( ) gốc, có giá trị pháp lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng

Từ khóa liên quan