Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng

3 121 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2019, 19:35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 20….BIÊN BẢNNGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG1.Công trình: …………………….2.Hạng mục công trình: ……………………………………3.Địa điểm thi công: ………………………………….4.Thành phần tham gia nghiệm thu: 4.1. Đại diện Công ty... Ông (bà) :........................................ Chức vụ: ……………………………. Ông (bà) :........................................ Chức vụ: ……………………………. Ông (bà) :........................................ Chức vụ: ……………………………. Ông (bà) :........................................ Chức vụ: …………………………….4.2. Đại diện Đơn vị tư vấn giám sát : Công ty …………., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……………… Ông (bà) : …………………… Chức vụ: …………………….. Ông (bà) :........................................ Chức vụ: …………………………….4.3. Đại diện Nhà thầu thi công : Công ty ……………………….., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……………… Ông (bà) : ……………………. Chức vụ: Giám đốc Ông (bà) : ……………….. Chức vụ: ……………………5.Thời gian và địa điểm nghiệm thu :Bắt đầu : ..h Ngày ………. tháng ………. năm 20…………. Kết thúc : …….h Ngày ….. tháng ……năm 20….. Tại: ………………………….6.Căn cứ nghiệm thu:.Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp hàng hóa số …….20….HĐNTCCHHCÔNG TY...…………ký ngày …….20… giữa Công ty... và ………….. (“Hợp đồng nguyên tắc”);Phụ lục số 01 của Hợp đồng nguyên tắcPhụ lục đặt hàng số ……… ký ngày ……….…20…… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền của Công ty... phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;Các biên bản nghiệm thu công việc của công trình (nếu có); Các biên bản nghiệm thu vật liệu (nếu có);7. Đánh giá về chất lượng và khối lượng công trình:7.1. Về tiến độ :Ngày thi công: ……..…..20…..Ngày hoàn thành: ….…..20……7.2. Về chất lượng:Đối chiếu với bản vẽ thiết kế đã được duyệt: đúng theo bản vẽ thiết kế7.3. Khối lượng: Theo thực tế đạt được: có phụ lục Bảng tổng hợp khối lượng lắp đặt hoàn thành kèm theo.7.4. Về biện pháp an toàn lao động, an toàn cháy nổ, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:Theo đúng thiết kế được duyệt.Trong quá trình thi công đã tuân thủ và đảm bảo an toàn tuyệt đối các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.7.5. Các ý kiến khác (nếu có)……………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………..8.Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý bàn giao để đưa công trình vào khai thác sử dụng.ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁTĐẠI DIỆNNHÀ THẦU THI CÔNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY...ITKV Miền Bắc – K.Công nghệ thông tinPHÒNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚIPHÒNG MUA SẮM TẬP TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỒN THÀNH CƠNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG Cơng trình: …………………… Hạng mục cơng trình: …………………………………… Địa điểm thi công: ………………………………… Thành phần tham gia nghiệm thu: 4.1 Đại diện Cơng ty - Ơng (bà) : Chức vụ: …………………………… - Ông (bà) : Chức vụ: …………………………… - Ông (bà) : Chức vụ: …………………………… - Ông (bà) : Chức vụ: …………………………… 4.2 Đại diện Đơn vị tư vấn giám sát : Công ty …………., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Ông (bà) : …………………… Chức vụ: …………………… - Ông (bà) : Chức vụ: …………………………… 4.3 Đại diện Nhà thầu thi công : Công ty ……………………… , giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Ông (bà) : …………………… - Ông (bà) : ……………… Chức vụ: Giám đốc Chức vụ: …………………… Thời gian địa điểm nghiệm thu : Bắt đầu : h Ngày ……… tháng ……… năm 20………… Kết thúc : …….h Ngày … tháng ……năm 20… Tại: ………………………… Căn nghiệm thu: - Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp hàng hóa số ……./20…./HĐNTCCHH/CƠNG - TY -…………ký ngày …/…./20… Công ty ………… (“Hợp đồng nguyên tắc”); Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc Phụ lục đặt hàng số ……… ký ngày ………./…/20…… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc - Hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng cấp có thẩm quyền Công ty phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận; - Các biên nghiệm thu cơng việc cơng trình (nếu có); Các biên nghiệm thu vật liệu (nếu có); Đánh giá chất lượng khối lượng cơng trình: 7.1 Về tiến độ : - Ngày thi công: …… /… /20… - Ngày hoàn thành: …./… /20…… 7.2 Về chất lượng: - Đối chiếu với vẽ thiết kế duyệt: theo vẽ thiết kế 7.3 Khối lượng: - Theo thực tế đạt được: có phụ lục Bảng tổng hợp khối lượng lắp đặt hoàn thành kèm theo 7.4 Về biện pháp an toàn lao động, an tồn cháy nổ, chống nhiễm mơi trường an toàn sử dụng: - Theo thiết kế duyệt - Trong q trình thi cơng tn thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối quy định an tồn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh mơi trường 7.5 Các ý kiến khác (nếu có)……………………………………………………….……… …………………………………………………….……………………………………… Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý bàn giao để đưa cơng trình vào khai thác sử dụng ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY ITKV Miền Bắc – K.Cơng nghệ thơng tin PHỊNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI PHÒNG MUA SẮM TẬP TRUNG ... luận: Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý bàn giao để đưa cơng trình vào khai thác sử dụng ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY ITKV Miền Bắc – K .Công nghệ thông... tắc - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công cấp có thẩm quyền Cơng ty phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thu n; - Các biên nghiệm thu cơng việc cơng trình (nếu có); Các biên nghiệm thu vật liệu (nếu có); Đánh... phụ lục Bảng tổng hợp khối lượng lắp đặt hoàn thành kèm theo 7.4 Về biện pháp an toàn lao động, an tồn cháy nổ, chống nhiễm mơi trường an toàn sử dụng: - Theo thiết kế duyệt - Trong q trình thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng, Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng

Từ khóa liên quan