Biên bản bàn giao hàng hóa

2 74 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2019, 19:31

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc–––––––––¶¶¶–––––––––BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓAHôm nay, ngày …………………tại ………, các bên gồm:Bên A: Công ty...Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại:……………………. Fax:…………………….…………………….Đại diện: ÔngBà…………………….Chức vụ:…………………….................Theo Văn bản ủy quyền số……của …… ngày………………Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ………………Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại: …………………….Fax: …………………….Đại diện: Ôngbà…………………….Chức vụ: …………………….Theo Văn bản ủy quyền số: ……của …… ngày………………Hai bên tiến hành bàn giao Hàng hóa theo Phụ lục đặt hàng số ................ ký ngày .................với nội dung như sau:Điều 1.Nội dung Bàn giaoSttLoại Hàng hóaNội dungĐánh giáGhi chúCác vấn đề khác (nếu có):...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Điều 2.Biên Bản này là một phần không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa số ………………………. ngày …….tháng ……. năm ............ , Phụ lục Hợp đồng số 01 ký ngày ............... và Phụ lục đặt hàng số .............. ký ngày..............Điều 3.Biên bản này được lập thành ..... (......) bản, có giá trị như nhau mỗi Bên giữ ..... (.....) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––¶¶¶––––––––– BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HĨA Hơm nay, ngày ……/……/………tại ………, bên gồm:  Bên A: Công ty - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại:…………………… Fax:…………………….…………………… - Đại diện: Ông/Bà…………………….Chức vụ:…………………… Theo Văn ủy quyền số……của …… ngày……/……/……  Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/ …… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại: …………………….Fax: …………………… - Đại diện: Ông/bà…………………….Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số: ……của …… ngày……/……/…… Hai bên tiến hành bàn giao Hàng hóa theo Phụ lục đặt hàng số ký ngày ./ / với nội dung sau: Điều Stt Nội dung Bàn giao Loại Hàng hóa Các vấn đề khác (nếu có): Nội dung Đánh giá Ghi Điều Biên Bản phần không tách rời Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa số ……………………… ngày …….tháng …… năm , Phụ lục Hợp đồng số 01 ký ngày ./ / Phụ lục đặt hàng số ./ / ký ngày / / Điều Biên lập thành ( ) bản, có giá trị Bên giữ ( ) có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... Điều Biên Bản phần không tách rời Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp lắp đặt Hàng hóa số ……………………… ngày …….tháng …… năm , Phụ lục Hợp đồng số 01 ký ngày ./ / Phụ lục đặt hàng số ./ /... năm , Phụ lục Hợp đồng số 01 ký ngày ./ / Phụ lục đặt hàng số ./ / ký ngày / / Điều Biên lập thành ( ) bản, có giá trị Bên giữ ( ) có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản bàn giao hàng hóa, Biên bản bàn giao hàng hóa