Đề khảo sát giữa kỳ 1 toán 11 năm 2019 2020 trường tiên du 1 bắc ninh

5 120 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2019, 09:32

TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ TỔ: TOÁN TIN NĂM HỌC 2019 -2020 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 101 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho biểu thức f(x) = -x2 + 2x - + cosx Khẳng định sau A f  x   0, x  R B f  x   0, x  R C f  x   0, x  R D f  x   0, x  R Câu 2: Có số tự nhiên có chữ số có dạng abcde thỏa mãn: a  b  c  d  e ? A 126 B 1287 C 27216 D 90000 Câu 3: Đẳng thức sau sai? n 2n  Cn0  Cn1  Cn2   Cnn  Cn0  2Cn1  4Cn2    2  Cnn B A  Cn0  Cn1  Cn2    1 Cnn n C n n n D  Cn  2Cn  4Cn   Cn Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức M m, biết số hữu tỉ tối giản (b>0) Tìm bằng: A B 61 C D Câu 5: Cho hình vng ABCD tâm O Gọi M, N, P, Q, I, J, H, K theo thứ tự trung điểm cạnh AB, BC, CD, AD, AO, DO, CO, BO hình vẽ: Nếu phép quay tâm O biến  DQJ thành  AMI biến  ONH thành tam giác hình tam giác sau đây: A  JPH B  OJH C  OPJ D  OKM Câu 6: Cho A' , B ' ảnh A, B qua Tv Tìm mệnh đề mệnh đề sau?     A Tv  B   B' B A' B '  v C AB'  BA' D Tv A'  A   Câu 7: Trên giá sách có sách Văn khác nhau, sách Toán khác sách Tiếng Anh khác Hỏi có cách chọn hai sách khác môn nhau? A 56 B 42 C 146 D 48 Câu 8: Cho phương trình: m cos x  sin 2x sin x  m2 ( m tham số), đặt trình cho phương trình đây? A B C D biến đổi phương Câu 9: Tìm số hạng chứa x10 khai triển nhị thức  x   biết n số nguyên dương thỏa mãn n 3n Cn0  3n 1 Cn1  3n  Cn2    1 Cnn  2048 n 10 A 123x B 123 10 C 22x D 22 Trang 1/5 - Mã đề thi 101 Câu 10: Cho đa giác A1 A2 A2 n nội tiếp đường tròn tâm O Biết số tam giác có đỉnh 2n điểm A1 ; A2 ; ; A2 n gấp 20 lần so với số hình chữ nhật có đỉnh 2n điểm A1 ; A2 ; ; A2 n Vậy giá trị n là: A n = 10 B n = C n = 12 D n = 14 Câu 11: Tất nghiệm phương trình là: A B C D Câu 12: Có số tự nhiên gồm chữ số chẵn khác nhau? A 120 B 13776 C 24 Câu 13: Tập xác định hàm số D 96 là: A B C D 2s inx  cos x là: x3 B  3;3 C R Câu 14: Tập xác định hàm số y  A R \ 3 D R \ 3 Câu 15: Có số tự nhiên có chữ số khác nhau? A 104 B 3024 C 9000 D 4536 Câu 16: Cho tứ diện ABCD Gọi E trung điểm AB, F điểm cạnh AD cho DF=2FA Xét mệnh đề sau: (I) Giao tuyến hai mặt phẳng (ABC) (CEF) đường thẳng CE (II) Giao điểm BD (CEF) giao điểm BD CF (III) Giao điểm BD (CEF) giao điểm BD EF Số mệnh đề là: A B C D Câu 17: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho phép vị tự tâm I  6;5 , tỉ số k  Gọi B ' ảnh điểm B  4; 1 qua phép vị tự Khi tọa độ điểm B ' là: A B'  4; 1 B B' 1; 4  C B'  5;  D B'  2;5 Câu 18: Sắp xếp học sinh lớp A học sinh lớp B vào hai dãy ghế đối diện nhau, dãy ghế cho học sinh ngồi đối diện khác lớp Khi số cách xếp là: B 33177600 D 3317760 A 460000 C 460900 Câu 19: Mệnh đề sai mệnh đề sau đây? A Một mặt phẳng hồn tồn xác định biết chứa hai đường thẳng cắt B Hình biểu diễn đoạn thẳng đoạn thẳng, đường thẳng đường thẳng C Nếu hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung chúng có điểm chung khác D Một mặt phẳng hoàn toàn xác định biết qua điểm đường thẳng Câu 20: Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A nội tiếp đường tròn tâm O, có AB = 2a Gọi R, r R bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC Khi đó, tỉ số r 1 A  B 2  C D    600 Độ dài cạnh AC Câu 21: Cho tam giác ABC có BC  , AB  , B A 61 B 49 C Câu 22: Số hạng thứ khai triển biểu thức (2 x  11)2019 là: 2 22017 x2017 A 11C2019 B 112 C2019 C 2C2019 22018 x2018 22018 x2018 D 97 D 11C2019 22018 x2018 Trang 2/5 - Mã đề thi 101 Câu 23: Giải phương trình M n Tính A với bằng: B ta nghiệm lớn nhất, nhỏ C D Câu 24: Cho tam giác ABC có BC  a , AC  b , AB  c , S, R, r diện tích, bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác Đẳng thức sau sai? b2  c  a B cos A  2bc S abc (p  ) D r  p A S  ac sin B a b c    2r C sin A sin B sin C Câu 25: Các điểm C, D ảnh điểm A, B qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = - Mệnh đề mệnh đề sau đây:         A CD  3 AB B AC  3BD C AB  CD D AB  3CD Câu 26: Từ chữ số 1, 5, 6, lập số tự nhiên có chữ số ? B 24 C D 64 A 124 Câu 27: Một lớp học có 25 học sinh nam 20 học sinh nữ Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn học sinh nữ dự trại hè Hỏi giáo viên chủ nhiệm có cách? A 25 B 500 C 45 D 20 Câu 28: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình sin x  cos4 x  cos2 x  m có    nghiệm phân biệt thuộc đoạn   ;   4 A B C D Câu 29: Tìm tập hợp S tất giá trị m để phương trình có nghiệm phân biệt thuộc khoảng A Hỏi S khoảng có độ dài bao nhiêu? B C Câu 30: Có giá trị nguyên m để hàm số f  x   A Khơng có m D x2  2x  x   m  1 x  có tập xác định R B C D  Câu 31: Trên hệ trục tọa độ Oxy cho v  1;3 đường thẳng  có phương trình x  y   Viết  phương trình đường thẳng d ảnh  qua phép tịnh tiến theo v ? A d : x  y   B d : x  y   C d :  x  y   D d : x  y   Câu 32: Cho parabol (P) đường thẳng d có phương trình y = 2x2 – 2x + y = 2x + Gọi M, N giao điểm (P) (d) Độ dài MN là: A 20 B C 10 D Câu 33: Phương trình A tương đương với phương trình sau đây? B Câu 34: Số chỉnh hợp chập k n phần tử là: A Ank B 2n C D C Cnk D n! Câu 35: Cho tam giác ABC có BC  a , AC  b , AB  c Đường trung tuyến CM vng góc với CM đường phân giác AL Tính cosA  AL 1 A cos A  B cos A  C cos A  D cos A  2 2 Câu 36: Hàm số sau hàm số tuần hoàn chu kỳ ? A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 101 Câu 37: Cho mệnh đề sau: '   (I) Phép QO ,  biến điểm M thành M ' OM  OM ' MOM (II) Phép QO ,  biến điểm A thành A' ; M thành M ' AM  A' M ' (III) Phép QO ,2  phép đồng (IV) Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính Số mệnh đề sai là: A B C Câu 38: Hàm số sau có tập xác định R? A B C D D Câu 39: Cho hàm số f ( x)  ax  bx  c có đồ thị đường cong hình vẽ Hàm số y = f(2x – 5) nghịch biến khoảng sau B  2019;3 A  ;  C  3;  7  D  ;   2  Câu 40: Biết m số thực để giá trị lớn hàm số y  2cos x  2sin x  m  đạt giá trị nhỏ Tìm khoảng chứa m A  2;3 B  3;  C  4;5 D  5;6  Câu 41: Tìm m để phương trình có nghiệm A B C D Câu 42: Cho a,b góc lượng giác Khẳng định sau không với a,b A B C D Câu 43: Trong khai triển (a  b)2021 có số hạng? A 2022 B 2021 C 22021 Câu 44: Cho x thỏa mãn A Câu 45: Với x  k Tính cos2x ta được: B  D 22022  k   biểu thức C D bằng: A B -1 C D Câu 46: Cho hình chữ nhật ABCD, BD = 3BA Gọi Q phép quay tâm B, góc quay    BA, BD  , V phép vị tự tâm B, tỉ số F phép hợp thành V Q Khi F biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng sau đây? A Đoạn thẳng CA B Đoạn thẳng DB C Đoạn thẳng BC D Đoạn thẳng CD Câu 47: Khẳng định sau đúng? A Hai hình gọi đồng dạng với có phép đồng dạng biến hình thành hình B Phép đồng dạng ln bảo tồn khoảng cách hai điểm C Phép dời hình khơng phải phép đồng dạng D Phép đồng dạng biến tam giác thành tam giác Trang 4/5 - Mã đề thi 101 Câu 48: Tìm tất a để khoảng chứa 2020 nghiệm phân biệt phương trình A B C D Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang (AD // BC) Gọi P điểm đoạn SC cho CP = 2PS, O giao điểm AC BD I giao điểm SO (PAB) Thiết diện hình chóp cắt (IBP) là: A Tam giác ABK ( với K giao điểm BP với SD) B Tứ giác APDB C Tứ giác ABPQ (với Q giao điểm SD BI) D Tam giác ABP Câu 50: Nhân chuyến công tác 10 ngày Thành phố Hồ Chí Minh, ơng A dự định bớt tối để thăm 12 người bạn mình, tối ơng thăm bạn ông thăm người khơng q lần Hỏi ơng A lập kế hoạch thăm bạn A 12! B 35831808 C 3991680 D 7! - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 101 ... 1 A  B 2  C D    600 Độ dài cạnh AC Câu 21: Cho tam giác ABC có BC  , AB  , B A 61 B 49 C Câu 22: Số hạng thứ khai triển biểu thức (2 x  11 )2 019 là: 2 22 017 x2 017 A 11 C2 019 B 11 2 C2 019 ... (2 x  11 )2 019 là: 2 22 017 x2 017 A 11 C2 019 B 11 2 C2 019 C 2C2 019 22 018 x2 018 22 018 x2 018 D 97 D 11 C2 019 22 018 x2 018 Trang 2/5 - Mã đề thi 10 1 Câu 23: Giải phương trình M n Tính A với bằng: B ta... Vậy giá trị n là: A n = 10 B n = C n = 12 D n = 14 Câu 11 : Tất nghiệm phương trình là: A B C D Câu 12 : Có số tự nhiên gồm chữ số chẵn khác nhau? A 12 0 B 13 776 C 24 Câu 13 : Tập xác định hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát giữa kỳ 1 toán 11 năm 2019 2020 trường tiên du 1 bắc ninh , Đề khảo sát giữa kỳ 1 toán 11 năm 2019 2020 trường tiên du 1 bắc ninh

Từ khóa liên quan