11 đs gt3 3 45 kho tai lieu THCS THPT

2 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:16

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: KIỂM TRA TOÁN KHỐI 11 (2017-2018) Thời gian: 45 phút Đề A Điểm Lớp: (5đ) Giải : a b + = c + - = d (1đ) Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị thức (1đ) Tìm tổng 20 số hạng cấp số cộng () biết: (2đ) Một bình đựng viên bi xanh,3 viên bi đỏ, viên bi trắng Lấy ngẫu nhiêu viên bi Tính xác suất để được: a Bốn bi lấy có đủ màu b Bốn bi lấy có viên màu xanh (1đ) Với chữ số 0; 1; 2; 3; 4; lập số tự nhiên có tám chữ số mà chữ số có mặt ba lần chữ số khác xuất lần ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: KIỂM TRA TOÁN KHỐI 11 (2017-2018) Thời gian: 45 phút Đề B Điểm Lớp: (5đ) Giải : a b + = c + - = d (1đ) Tìm số hạng khơng chứa x khai triển nhị thức (1đ) Tìm tổng 22 số hạng cấp số cộng () biết: (2đ) Một bình đựng viên bi đen,4 viên bi tím, viên bi hồng Lấy ngẫu nhiêu viên bi Tính xác suất để được: a Bốn bi lấy có đủ màu b Bốn bi lấy có viên màu đen (1đ) Với chữ số 0; 1; 2; 3; 4; lập số tự nhiên có tám chữ số mà chữ số có mặt ba lần chữ số khác xuất lần ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: KIỂM TRA TOÁN KHỐI 11 (201 7-2 018) Thời gian: 45 phút Đề B Điểm Lớp: (5đ) Giải : a b + = c + - = d (1đ) Tìm số hạng không chứa x
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 đs gt3 3 45 kho tai lieu THCS THPT , 11 đs gt3 3 45 kho tai lieu THCS THPT